John Samuel , Pastor 2018-04-16 15:45:38 News
To Schcast
these are age old arguements by christians. Do you have anything new?
the Kottayam St. Thomas orthodox church wont say that thomas came to kerala is History. 
it is just a belief and don't need proof.
J.Mathew 2018-04-16 15:43:16 News
ദയവായി യേശുവിന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കാതിരിക്കുക.വാദപ്രദിവാദങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ആ നാമം.ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വീട് ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് .പിന്നെ എങ്ങനെ "ഇല്ലാത്ത സ്വർഗം"എന്ന് പറയാൻ കഴിയും.ഞങ്ങളാലാകും വിധം കാരുണ്യ പ്രവർത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.അതിന്റ ഫോട്ടോ എടുത്തു പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കാറില്ലെന്നു മാത്രം.അതൊന്നും ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവുമില്ല.എല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അറിയുന്നുണ്ട്.ഞങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് ജട രക്തങ്ങളോടല്ല.സാത്താനോടും അവനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരോടും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല.ഇക്കാര്യത്തിൽ പാപിയെ സ്നേഹിക്കണം പാപത്തെ വെറുക്കണം എന്നതാണ് പോളിസി.  
Philip 2018-04-16 14:59:07 News
പ്രിയ ജോൺ , 
വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനും, അവിശ്വസിക്കു അതിനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ കൃസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോമസ് വന്നോ പത്രോസ് വന്നോ ആര് കേരളത്തിൽ സുവിശേഷം കൊണ്ടുവന്നു  എന്നതിൽ പ്രാധാന്യം ഇല്ല. അവിടെ കൃസ്തുവിനു മാത്രമേ പ്രസക്തി ഉള്ളൂ . എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് കൃസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ കൃസ്തുവിനെ വിശ്വാസത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നില്ല . അവർ എന്തെങ്കിലും കാര്യാ സാധ്യത്തിന്  (ജോലി, രോഗം, കടം) ചർച്ചിൽ  പോകുന്നു , അച്ഛനെ , പാസ്റ്ററെ, മെത്രാനെ, ഒക്കെ കണ്ടു കുറെ ചൊല്ലി കൂട്ടി, വാചകം അടിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോരുന്നു .. എന്നിട്ടു  ഗ്രൂപ്പും കക്ഷിയും  കളിച്ചു ആളുകളിച്ചും , പിരിവു കൊടുത്തും , പൊങ്ങച്ചം വണ്ടി കാണിച്ചും, ഫോട്ടോ എടുത്തും , ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടും രസിക്കുന്നു ... കൃസ്ത്യാനി എന്നാൽ എന്താണ് അർഥം എന്ന് പോലും ഈ കൂട്ടർക്ക് അറിയില്ല... ഞാനും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ആളായതിനാൽ ഇത് ഒരു സ്വയ വിമർശനം ആയി കണ്ടാൽ മതി. 
Sajan Mathew 2018-04-16 14:57:43 News
John uncle will be in our memory forever. You are a loving friend and a true Christian. We all miss you and pray for your soul.
John C.Varghese (Salim) 2018-04-16 14:31:52 News
Sincere condolences and prayers. He was a great community leader and a good friend.
Lot of us miss you 
SchCast 2018-04-16 13:28:35 News

As a critic of historical records, try to get as much data as possible before anyone reaches a conclusion. No matter how clear the proof is people like Andrews are not going to believe it if it is against the propaganda machine he is driving. Just get some basics from Wikipedia...Let me put some for the reference of 'so-called elite researchers'...

A number of early Christian writings written during centuries immediately following the first Ecumenical Council of 325 mention Thomas' mission.

  • The apocryphal Acts of Thomas, sometimes called by its full name The Acts of Judas Thomas: 2nd/3rd century (c. 180–230)[45][46] Gist of the testimony: The Apostles cast lots as to where they should go, and to Thomas fell India. Habban took Thomas to king Gondophares, the ruler of Indo-Parthian Kingdom, as an architect and carpenter. The journey to India is described in detail. After a long residence in the court at ancient Taxila, he ordained leaders for the Church and left in a chariot for the kingdom of Mazdei. According to the Acts of St. Thomas, the Kingdom of Mazdai, in the Southern India, was ruled by King Misdeus. Some Greek Satraps, the descendents of Alexander the Great, were vassals to the Indo-Parthian Kingdom.[47][48] The king Misdeus was infuriated when Saint Thomas converted his Queen Tertia, son Juzanes, sister-in-law princess Mygdonia (a province of Mesopotamia), and her friend Markia. Misdeus led Saint Thomas outside the city and ordered four soldiers to take him to the nearby hill, where the soldiers speared Thomas and killed him. Syphorus was elected the first presbyter by the brethren, after Thomas' death, while Juzanes the prince became the deacon. The names Misdeus, Tertia, Juzanes, Syphorus, Markia, and Mygdonia suggest Greek descent or Hellenised Persian descent[49] There, after performing many miracles, he dies a martyr.[50] During the rule of Vasudeva I, the Kushan emperor, the bones of Saint Thomas were transferred from the Mylapore to Edessa. These are generally rejected by various Christian religions as either apocryphal or heretical. The two centuries that lapsed between the life of the apostle and the recording of this work cast doubt on their authenticity.
  • Doctrine of the Apostles, 3rd century; Church represented: Syrian [51] “After the death of the Apostles there were Guides and Rulers in the Churches… They again at their deaths also committed and delivered to their disciples after them everything which they had received from the Apostles; … (also what) Judas Thomas (had written) from India”.[clarification needed]

“India and all its own countries, and those bordering on it, even to the farther sea, received the Apostle’s hand of Priesthood from Judas Thomas, who was Guide and Ruler in the Church which he built and ministered there”. In what follows “the whole Persia of the Assyrians and Medes, and of the countries round about Babylon… even to the borders of the Indians and even to the country of Gog and Magog” are said to have received the Apostles’ Hand of Priesthood from Aggaeus the disciple of Addaeus [52]

  • Origen: 3rd century (185–254?), quoted in Eusebius; Church represented: Alexandrian/ Greek Biographical. Christian Philosopher, b-Egypt, Origen taught with great acclaim in Alexandria and then in Caesarea.[53] He is the first known writer to record the casting of lots by the Apostles. Origen's original work has been lost, but his statement about Parthia falling to Thomas has been preserved by Eusebius. “Origen, in the third chapter of his Commentary on Genesis, says that, according to tradition, Thomas’s allotted field of labour was Parthia”.[54]
  • Eusebius of Caesarea: 4th century (died 340); Church Represented: Alexandrian/Greek Biographical [55] Quoting Origen, Eusebius says: “When the holy Apostles and disciples of our Saviour were scattered over all the world, Thomas, so the tradition has it, obtained as his portion Parthia…”[56] "Judas, who is also called Thomas" has a role in the legend of king Abgar of Edessa (Urfa), for having sent Thaddaeus to preach in Edessa after the Ascension (Eusebius, Historia ecclesiae 1.13; III.1; Ephrem the Syrian also recounts this legend.)
  • Ephrem: 4th century; Church Represented: Syrian Biographical [57] Many devotional hymns composed by St. Ephraem bear witness to the Edessan Church’s strong conviction concerning St. Thomas’s Indian Apostolate. There the devil speaks of Saint Thomas as “the Apostle I slew in India”. Also “The merchant brought the bones” to Edessa.
Another hymn eulogizing Saint Thomas reads “The bones the merchant hath brought”. “In his several journeyings to India/ And thence on his return/ All riches/ which there he found/ Dirt in his eyes he did repute when to thy sacred bones compared”. In yet another hymn Ephrem speaks of the mission of Thomas: “The earth darkened with sacrifices’ fumes to illuminate”, “a land of people dark fell to thy lot”, “a tainted land Thomas has purified”; “India’s dark night” was “flooded with light” by Thomas.[58]
  • Gregory of Nazianzus: 4th century (died 389); Church Represented: Alexandrian. Biographical Note: Gregory of Nazianzus was born AD 330, consecrated a bishop by his friend St. Basil; in 372 his father, the Bishop of Nazianzus, induced him to share his charge. In 379 the people of Constantinople called him to be their bishop. By the Orthodox Church he is emphatically called "the Theologian".[59] “What? were not the Apostles strangers amidst the many nations and countries over which they spread themselves? … Peter indeed may have belonged to Judea; but what had Paul in common with the gentiles, Luke with Achaia, Andrew with Epirus, John with Ephesus, Thomas with India, Mark with Italy?” [60]
  • Ambrose of Milan: 4th century (died 397); Church Represented: Western. Biographical Note: Saint Ambrose was thoroughly acquainted with the Greek and Latin Classics, and had a good deal of information on India and Indians. He speaks of the Gymnosophists of India, the Indian Ocean, the river Ganges etc., a number of times.[61] “This admitted of the Apostles being sent without delay according to the saying of our Lord Jesus… Even those Kingdoms which were shut out by rugged mountains became accessible to them, as India to Thomas, Persia to Matthew...” [62]
  • Saint Gregory of Tours (died 594) Saint Gregory's testimony: “Thomas the Apostle, according to the narrative of his martyrdom is stated to have suffered in India. His holy remains (corpus), after a long interval of time, were removed to the city of Edessa in Syria and there interred. In that part of India where they first rested, stand a monastery and a church of striking dimensions, elaborately adorned and designed. This Theodore, who had been to the place, narrated to us.'[63]
Mathew, NY 2018-04-16 13:16:08 News
നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതുപോലെ  'വിശ്വാസം' ആണ് എങ്കില്‍ ഓക്കേ 
പക്ഷേ ചരിത്രം ആണ് എന്ന് വാദിക്കാന്‍ വരരുത്.
Kottyam Orthodox [catholicate] too never claimed the arrival of Thomas as History but as Faith & tradition of the church. But after the friction & Division with Puthenkurish Metran our church new generation claim it as History. 
Manohar Thomas 2018-04-16 13:04:50 News
  wholehearted condolences 

Manohar Thomas 
JOHN 2018-04-16 12:49:01 News
ശ്രീ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു. അതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമല്ലേ. വിശ്വസിക്കാത്തവർക് അതിനുള്ള അവകാശവും സ്വാതന്ത്യവും ഉണ്ട്. അവരെ വിശ്വാസികളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നതെന്തിന് ? 
Philip 2018-04-16 12:01:55 News
ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോമ ശ്ലീഹ കേരളത്തിൽ വന്നോ എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ആവശ്യമില്ല. അത് ഒരു കൃസ്ത്യാനിയുടെ വിശ്വാസം ആണ് . അതായതു കൃസ്ത്യാനി കൃസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൃസ്തുവിനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടല്ല . വിശ്വാസം എന്നത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം ആണ്. ഒരു കൃസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനുഭവം ആണ് കൃസ്തു . ഹിന്ദു വിശ്വാസ മുസ്ലിം വിശ്വാസവും വിശ്വാസങ്ങൾ ആണ്. അതിനെ കീറി മുറിക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യം അല്ല. അത്  കീറി മുറിക്കേണ്ടത്ത ങ്ങളുടെ തത്വ ജ്ഞാനം വിളമ്പുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട... മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ നോക്കണ്ട. 
യേശു 2018-04-16 11:59:44 News
മാത്തുള്ള ജെ.മത്ത്യൂസ് ഇവരൊന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റ വാതിൽ കാണുകില്ല . അവർ ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരം വെറുതെ കളയുകയാണ്.  നഗ്നരെ ഉടുപ്പിക്കുകയും, വിശക്കുന്നവരെ തീറ്റിപോറ്റുകയും, ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാതെയും വെറുതെ ഇല്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗം സ്വപ്നം കണ്ട് വൃഥാ സമയം കളയുന്നു. എന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭൂമിയാണ് .  ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ വ്യാജൻ, ആന്ധ്രായോസ്, ജോസ് ചെറിപുരം ഇവരുമായി യോജിച്ചു ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കാതെ എന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് . നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം!
j. Mathews 2018-04-16 10:56:24 News
Sincere condolences!!!
Share the sorrow with the family.Sincerely,
J. Mathews
കപ്യാർ 2018-04-16 10:19:34 News
തോമാശ്ലീഹാ കേരളത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങിനെ ആണ് മലയാറ്റൂർ കുരിശു മുടിയിൽ പാറയുടെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാട് കാണുന്നത്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി ആ കാൽപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഹൈന്ദവർ അടക്കം ആ പുണ്യ സ്ഥലത്തു പതിനായിരങ്ങൾ ആണ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ വെറും വിഡ്ഢികൾ ആണെന്നാണോ ഈ കമന്റ് എഴുത്തുകാർ പറയുന്നത്. 
J.Mathew 2018-04-16 09:51:13 News
അഞ്ജനം എന്നത് എനിക്കറിയാം അത് മഞ്ഞൾ പോലെ വെളുത്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജൻ മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലഎന്നാൽ തലയിൽ പിണ്ണാക്കുമായി നടക്കുന്ന വ്യജന്റെ അറിവിനായി: ബൈബിൾ ഒരുദിവസം കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം അല്ല.അത് വിവിധ കാല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളാൽ  എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരം ആണ്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നേരിട്ട് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ നിയം.യേശുവിന്റെ കാലത്തു ശിഷ്യൻമാർ യേശുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ആവിശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു.ശിഷ്യൻമാർ മരിക്കുന്നതിനുമുന്പ് നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യമാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് സുവിശേഷം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്.എല്ലാ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്കു കഴിയില്ല.എല്ലാം അറിയുന്നത് ദൈവം മാത്രം.ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായി വെളിപ്പെടുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മനുഷ്യന് അറിയാൻ കഴിയൂ.
NEWS for you at 9 AM 2018-04-16 09:44:13 News

1] Adult-film actress Stormy Daniels will attend a court hearing in New York on Monday for  Donald Trump's personal lawyer, Michael Cohen, who gave her 130000 hush money  to hide the relation with trump; Daniels' lawyer said on Sunday.

2] Just 4.3% of workers will get a one-time bonus or pay hike tied to the Trump tax cuts... businesses got 9X more in cuts than what they passed on to their workers & companies spent 37X as much on stock buybacks than they did on bonuses and increased wages. Trump’s tax cut did not benefit  middle class or workers, it made the rich more richer.

3] I have serious differences with James Comey over his handling of the email investigation, but on two points, I am in solid agreement: Donald Trump does not reflect the values of America and is morally unfit to be President. -Adam Schiff.

4] Fox & Friends worries about federal raid of Michael Cohen: What if Trump's tax returns were seized? Trump wants to see what FBI seized.

5] Trump’s U.S. businesses have received at least $15,100,000 in revenue from political groups and federal agencies since 2015, according to a new report obtained by McClatchy. The number of impeachable offenses has now reached over 8,000,000! Whoo hoo!

6] Former FBI director James Comey slams Trump in a new interview by USA Today released this morning. Last night, his first major interview since the president fired him 11 months ago, Comey said he thinks Trump is “morally” unfit to be president cbsn.ws

7] Today in History: slavery is abolished in the District of Columbia by President Abraham Lincoln, 1862

8] Protesters enter Philadelphia Starbucks where two black men were arrested and chant "Starbucks coffee is anti-black." starbucks.

9] My wife and girls marched in the Women's March the day after President Trump's inauguration...At least my four daughters, probably all five of my kids, wanted Hillary Clinton to be the first woman president.” abcn.ws/2J1SfnZ #Comey