Sudhir Panikkaveetil 2013-10-21 08:41:50 News
എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഭാരതത്തിൽ നിന്നും
ജനങ്ങൾ വിവധ വിദെശരാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. രാണ്ടാഴ്ച്ചത്തെ അവുധിക്ക് പോകുന്ന പ്രവാസി ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അവൻ ഒച്ച വക്കുന്നു
തിരിച്ച് വരുന്നു, അത് മറക്കുന്നു. ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇത് നല്ല പോലെ അറിയാം. അതായത് പ്രവാസികൾ എന്നാൽ കുട്ടികൾ നിസ്സഹായരായി കരയുന്ന കുട്ടികൾ. എല്ലാ പ്രവാസികളും ഒറ്റ കെട്ടായി നിന്ന് പൊരുതിയാൽ ഇതിനെക്കാൾ വലിയ പ്രസ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. അതുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആർഷ ഭാരതം പഠിപ്പിക്കുന്ന
സഹന ശക്തി പരീക്ഷിക്കാം.
thomas 2013-10-21 07:04:01 News
This is very very sad situation, why can not Indian Consulate operate their own business for Visa and Passports.
lyelepklxx 2013-10-21 01:21:39 News
In an open letter to Jeffries on her blog, she writes, only thing you done through your comments is reinforce the unoriginal concept that fat women are social failures, valueless and undesirable. You can easily spy on the latest collection of A and can pick the things of your own choice. He was editor of the book James Baldwin Now and coeditor of the fiction anthology Black Like Us: A Century of Lesbian, Gay, and BiSexual African American Fiction. Being well dressed is not really about wearing inventions it is about knowing yourself and also styles that seem to be best for you inspite of the latest trends. lyelepklxx http://beulah123.exteen.com/
JOJO MATHEW 2013-10-21 00:35:50 News
Awcsome lines
iruritpn 2013-10-20 23:04:08 News
competitors if you want to smart fellowship is simply one of the lord's motivation inside extremely tough models. beauty products? Abercrombie Fitch does not distribute its spring lines, summer lines, fall lines and winter lines ahead of schedule. too. Using the increase of fame, it becomes essential for a company to defend myself against down to launching something more important and unique. Go to your nearest Abercrombie and Fitch outlet and pick up some new stuff from the store and adorn yourself. I still skinny, but now I don look so good.) I noticed some very obvious and interesting things about which girls were attracted to me and which typically were not. iruritpn http://www.baldacchini.altervista.org/?p=2585
Fr. Shebaly 2013-10-20 19:09:13 News
കിടാങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോറ്റു­
മമ്മയാമീ വസുന്ധര
പെറ്റതാണെന്നെയും പക്ഷേ
ഞാനിന്നന്യൻ അനാശ്രയൻ.

എന്തിനാരെപ്പഴിക്കേണം?
എന്തിനേ കലഹിക്കണം?
കുറ്റമറ്റവനേകട്ടേ
കുറ്റവാളിക്കു ശിക്ഷകൾ...`

ചെറിയാൻ സാർ,

വായനക്കാരന്റെ മനസിൽ ഒരു നൊമ്പരക്കാറ്റായി ഈ കവിതയും ഇതിലെ വരികളും.

എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രൊഫ.കെ.എം.തരകന്റെ സാഹിത്യ സംവാദങ്ങളിലെ ഒരു കഥാപാത്രമായി  ഞങ്ങളെ ഏറെ കൊതിപ്പിച്ച മഹാ കവി ചെറിയാൻ കെ. ചെറിയാൻ സാറിന്‌ ഒരാരാധകന്റെ നമോവാകം

ഫാ. ഷേബാലി


DrA.SreekumarMenon 2013-10-20 18:48:27 News
Dear Puthankurishu ,
                       I  am glad you found reading of this article a pleasant experience . I wish readers make note of the messages, I convey and translate those in their lives for their good and that of their fellow  travellers and  generally to make this  world  fit for life . I also wish readers express their thoughts about what I said in my article.
DrA.SreekumarMenon
Dr.Sasi 2013-10-20 10:16:25 News
Dear Nirmala,
Sorry to hear that!!!
Dr.Sasi(JNU)
G. Puthenkurish 2013-10-20 07:13:07 News
"The purpose of reading Ramayana should not be based on the belief that we can   please Lord Rama and get his blessing. If so, it is nothing but mere superstition and waste of time and effort. The book is not meant just for worship either.  The real purpose should be to understand the human /moral/ethical/ social values displayed by Godly characters, emulate them and make them guides to our lives and eschew the evil qualities displayed by Demons in the story, so that we experience divinity, which is deep down within us and about which we are least aware in our fast and mundane life."-  If teachers from all religion teach their devotees to experience the divinity which is deep within them, the world would have been heaven on earth. Unfortunately, religion and the leaders are deviating from that path, people are dragged into confusion and always become  instrumental  for violence in the world.  I enjoyed reading your article.  Thanks
Jack Daniel 2013-10-20 06:55:41 News
I don't need a rectory but a small house is good enough to continue my spiritual work.
വിദ്യാധരൻ 2013-10-19 21:09:07 News
"നിശ്ചയമില്ലാ വിജയമെന്നാകിലും 
നിസ്തുലം ജീവിതം ശൂന്യാമായിതീർക്കൊലാ (ക്ഷണം )" എന്നും 
ജീവിതം ഹാ ! ഹാ! ശുദ്ധ സുന്ദരമാതിനെ ഞാ-
നീവിധം നെടുവീർപ്പാൽ ത്തപ്ത്മായിച്ചമച്ചാലൊ (ജീവിതം ) എന്നും പാടിയ ഇടപ്പള്ളിക്ക്‌ വിഷാദത്തിനു അപ്പുറത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അത്യുൽക്കടമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതു ഒരു നക്ഷത്രത്തെപ്പോലെ തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.  ഇന്നത്തെ കവികളെപോലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കാമുകിയെം വിവാഹം കഴിച്ചു സുഖമായി ജീവിക്കുകയും കവിതയുടെ പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതത്തെ അസ്പദാമാക്കി രമണൻ രചിച്ച കവിയും ഒരു വിഷാദ കവിയെന്നു ഒരിക്കലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല.  സുഖദുഃഖ സമിശ്രമായ ജീവിതത്തെ രസിച്ചു  കവിത എഴുതിയപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ മരന്നുപോയവരും, ജീവിതം അകാലത്തിൽ അസ്തമിച്ചവരുമാണ് ഇടപ്പള്ളിയും ചങ്ങൻപുഴയും.  ജീ. ശങ്കരകുറുപ്പിനെപ്പോലെ ജന്മ്മിയായിരുന്നെങ്കിൽ  ഒരു പക്ഷേ, 
"സത്യ ദർശകാ കർമ്മ പ്രേരകാ വരൂ 
പുണ്യ ദർശനം അരുളു 
സുമനസ്സുകളുടെ സുഭഗജീവിതം 
സ്വതന്ത്രമായി വിടരട്ടെ!
വിസ്മയമാർന്ന ആർദ്രഹൃദയം
വെളിച്ചം നുകർന്ന് ഉണരട്ടെ " എന്നൊക്കെയുള്ള മിസ്റ്റിക്ക് കവിതകൾ രചിക്കുമായിരുന്നു.  സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇടപ്പള്ളിയെക്കാളും ചങ്ങന്പ്പുഴയെക്കാളും അനുഭവിച്ചിരുന്ന വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കവിതകളിൽ സ്വന്ത ദുഖത്തെ ക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഖം കാണാൻ കഴിയും.
"തൻ മകന് അമൃതേകാൻ 
താഴോട്ടു നിപതിച്ച 
പൊൻ പഴം മുറ്റത്താർക്കും 
വേണ്ടാതെ കിടക്കവേ " ആ അമ്മയുടെ ദുഖത്തിന്റെ ആഴം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞ കവിയാണ്‌ വൈലോപ്പള്ളി എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ കവികൾ എല്ലാം ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചു മരിച്ചവരായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിതമെന്ന സത്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മറുവശം അവിടെ പോകാതെ (ചില കൂട്ടർ മരണാന്തര ജീവിതവും മറ്റു ചിലർ പുനർജൻമ്മവും സ്വപ്നം കണ്ടു ജീവിക്കുന്നു) ഈ ജീവിതത്തിൽ ദർശിക്കുകയും അവ നമ്മൾക്കായി കൊറിയിടുകയും ചെയ്യത അതുല്യ പ്രതിഭകളാണ്‌ . അവരെ ഒരേ ത്രാസിൽ തൂക്കുന്നത്‌ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല .


Sunny Mathew 2013-10-19 17:23:07 News
സ്‌നേഹത്തിന്‍െറ തൂവല്‍സ്‌പര്‍ശമായി എന്നെ തലോടിക്കടന്നുപോയ ആ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുകാരി കൊച്ചുസുന്ദരി സംസാരിക്കുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സുകാരിയുടെ പക്വതയോടെ!
"പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ. ഏങ്കില്‍മാത്രമേ നമ്മള്‍ ജീവിതത്തില്‍ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എസഫുകയുള്ളു." 
`ഇത്‌ അമ്മയുടെ തറവാട്ടുവീട്ടിലെ ഹനുമാന്‍കോവിലിലെ പ്രസാദമാണ്‌. ഇതു കഴിച്ചാല്‍ കുട്ടികളില്ലാത്തവര്‍ക്ക്‌ കുട്ടികളുണ്ടാകുമെന്ന്‌ മുത്തശ്ശി പറയുന്നത്‌ ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്‌.'
"മാഷിന്‌ പെണ്‍കുട്ടിയാണുണ്ടാകുന്നതെങ്കില്‍ എന്‍െറ പേരിടുമോ?"

ശ്രദ്ധ, നീ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു മൌന നൊമ്പരം....
വിദ്യാധരൻ 2013-10-19 13:24:00 News
ഇതിനെ സ്വാർത്ഥത എന്നല്ലാതെ എന്ത്‌ വിളിക്കും? 


Rosamma philip 2013-10-19 11:40:11 News
വളരെ നല്ല കഥ. വീണ്ടും എഴുതുമല്ലോ അഭിനന്ദനങ്ങൾ റോസ് ഫിലിപ്പ് FROM ന്യൂ JERSEY
A Kananayan 2013-10-19 06:41:12 News
Kananaya group is a cult living in an unconventional manner. And, I am a guy who married to a girl out side of the group and living a happy life. Most of them are brain washed by the church leaders.  I don't think there is way out from it. They are doomed.