വിദ്യാധരൻ 2015-03-02 20:18:05 News
ഇവനെപ്പോലുള്ള വൃത്തികെട്ടവന്മാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതുമാത്രം അല്ല അതിനു വക്കാലത്തെടുത്തുരിക്കുന്നവരെയും.  ഭാരത പുരുഷന്മാരിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന 'ലിംഗഹന്തയുടെ' ഒരു നേർകാഴ്ചയാണ് ആ നീതി ന്യായകോടതിയിൽ അരെങ്ങേറിയത്‌. അന്ന് ആ തെരുവിൽ ക്രൂരമായി ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ സഹോദരിയോ, മകളോ, അമ്മയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിയാത്തടോത്തോളം കാലം, നമ്മളും ഈ പ്രതിയെപ്പോലെ, സ്ത്രീകളോട് കാണിക്കുന്ന അധർമ്മങ്ങൾക്ക് ന്യായികരണം കണ്ടെത്തികൊണ്ടിരിക്കും.  എന്തിന് പറയുന്നു, സാഹിത്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ച ചില സംഘടനകളും അതിനു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന പുംഗവന്മാരും ,  സാഹിത്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ലിംഗാഹങ്കാരം ഒട്ടും തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത (ഇടക്ക് ചില രതി വൈകൃതങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ) സ്ത്രീകളെ  'പെണ്‍ എഴുത്തുകാർ'  എന്ന് പുച്ഛമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുടെ അന്തരംഗങ്ങളിൽ, ഈ പ്രതിയുടെ ഉള്ളിലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള മനോഭാവത്തിന്റെ പാഠഭേദം മാത്രമാണ്.  ഈ പ്രതിയോട് നമ്മൾക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുവെങ്കിൽ ആ വെറുപ്പ്‌ നമ്മളുടെ ഉള്ളിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കട്ടപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന അധമവികാരത്തോടുള്ള വെറുപ്പായി മാറാത്തോടത്തോളം കാലം, ഇത്തരം അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോചനവും ഇല്ല.  പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യത പുരുഷന്മാരോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്, സ്ത്രീകളോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ടല്ല, അവനു നഷ്ടമായ അവസരത്തെ ക്കുറിച്ചോർത്തിറ്റാനെന്നു ആരോ പറഞ്ഞത് സത്യം ആകാതിരിക്കട്ടെ. 
Manju 2015-03-02 19:07:06 News
Ivanmare saudikku vittalo? Nokkiyaal kannu pizhutheriyunnavarkidayilekku...
 Oru panakarente molodu venamayirunnu evanmarude kali. Swabhavam padippichene..
Manju 2015-03-02 18:52:37 News
മലയാളികില്കിടയിലും ഉണ്ടോ ഇത്രയും നല്ല മനസുള്ള പുരുഷന്മാർ.
നന്ദി Mr .അനിൽ. താങ്ങൾ ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്ന ആണാണ് . ദൈവം നിങ്ങളെ യും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ . ഒരു സ്ത്രീ ഇത്ര നന്നായീ എഴുതില്ല .മഹിള സംഗടനകൾ എഴുതിയതും ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു.അത്രയും രാത്രി യാത്ര ചെയ്തതിനെ വിമര്ഷിച്ചുള്ള സാരോപദേശങ്ങൾ ... സൗദിയിലും മറ്റും ചെയ്യുന്നതുപോലെ എല്ലാ ഞരമ്പ് രൊഗികലെഉം ശിഷിച്ചാൽ India ഭരിക്കാൻ പോലും ആണെന്ന് ഞെളിയുന്ന ഒരുത്തനും കാണില്ല. 
John Varghese 2015-03-02 14:01:04 News
Anthappan has explained it well!  
Prof:Prem Elias [Fatima college, Kollam] India 2015-03-02 12:10:15 News
Thelma, I liked the narration, beside, a poet or a novelist or a writer is immortal because his or her thoughts emotions and feelings live on through the readers. Now l can proudly tell my students that Thelma is my class mate who still remembers me. To be remembered by a celebrity is a privilege. All the best. PREM
Anthappan 2015-03-02 11:41:21 News

Jesus was a peaceful person and non-violent person.  Jesus figurative language was misinterpreted by many, a majority of them are Christians, and used it for pursing their comfort life just like Hindus.  But, keeping these scholarships away and analyze closely we understand that he was trying to create a haven on earth for all with his ideology.   If you tie all the religious made up stories of his miraculous birth and other miracles, then you will get caught up in the quagmire of  religion and  never understand the great leader, Jesus.    If you look at the verses Mr. Annand Kumar quoted and continues reading further, then we understand how intelligent and shrewd he was in initiating a new way of life to undermine the orthodox system practiced for years.  Hew new for sure that whatever he did would shake up the existing foundation lay new foundation for the future.  He also knew he would be assassinated by his opponent for pushing his radical ideology.  

  34 “Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. 35 For I have come to turn

“‘a man against his father,
a daughter against her mother,
a daughter-in-law against her mother-in-law—
36 a man’s enemies will be the members of his own household.’[c]

37 “Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. 38 Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. 39 Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it.

As I said earlier the figurative language he used is not to bring violence but he knew that violence was inevitable too.  His definition for love is unconditional.  We see how fake is love defined by the religion and there leaders by watching the events unfolding in the world stage on a daily basis.  Mothers abandoning their children, parents throwing their children to water from bridges, children throwing their parents out of their house and abandoning them, and story continues.  And, Jesus was talking about the same fake love on which our Hippocratic life is built.  Isn’t it true even in this 21st century? I should say it is worse.  So, I  agree with Annand that the religion should be abolished or we can say figuratively that the religion should take sword against each other and destroy themselves.  Do we really want this to happen? No; But that is what is happening around us?  Religious people hate each other.  Hindus are looking for Christians, Christians are looking for Hindus, Hindus are looking for Muslims and Muslims are looking for Hindus to strangle and kill each other.  I agree with Annand Kumar once again with his statement that Jesus never promised peace but sword. Did he really want that sword to come upon his followers? No; But it was inevitable.  So it is our wrong ideology is causing all these chaos here.   Only unconditional love can bring change in this universe. But before it happens, religion must perish by beheading each other.   Jesus teachings are too radical to follow but there were people followed it by carrying his cross.  Abraham Lincoln and M.K. Gandhi were two notable people carried his cross walked the hard way.     

2015-03-02 10:23:20 News
Priyanka is using Vadera but any congress man using that name ? Why they always using Priyanka Gandhi ?? Stop spoiling Mahatma Gandhi's name
Ninan Mathullah 2015-03-02 09:36:50 News
John, I responded to Anand because the context was the attack on Hindu temple, and we condemned the action understanding the feelings of Hindus. Instead appreciating the gesture, Anand used the occasion to criticize Christianity. I have noticed that it is the strategy of some to criticize Christianity on any topics related to religion. I am not spreading hate. RSS is using fascist ideology and using religion to come to power. It is your job to warn people of the dangers involved. Otherwise RSS will come to power using religion and it can lead to the carnage and destruction in Germany and Italy because of Nazism and Fascism. The people of Germany and Italy were fooled to support these forces. In love there is discipline. It is your job to point out the mistakes of your friend or brother or children when they are in the wrong direction. (Earnestly rebuke your brother lest his sin fall on your head- Bible) Jesus’ words to show the other cheek is the most misunderstood words in Bible. What Jesus said is applicable only at a personal level. Any personal attack on Jesus, he didn’t defend. But when the attack was on other issues he was very strong in defending or even using force. Same we can also copy in our life. If the attack is personal we try not to defend or show the other cheek. This doesn’t prevent the person watching this interfering and protecting the other person. At the same time Jesus said to be wise as a serpent and innocent as a dove. If the other party is too powerful running away is an option. If the attack is not personal you can use all force available if there is no other option. This applies to doing your job as a policeman or defending attack against a nation. It is the responsibility of the ruler to protect the citizens given under the ruler’s protection. Coming to terms with the other party is another option to save your nation. If the child or wife or mother given under your protection is attacked you can use every force available to protect them. In self-defense you can use your brain to escape from the situation depending on the situation. (Be wise as a serpent). It is because Britain, USA and Russia stood against Hilter that we are saved from the gas chamber.
Indian 2015-03-02 09:33:01 News
Gandhi is a caste name like Nair. Feroze Gandhi's wife and children can use that name. It is like Priyanka using Vadra as last name.
Indian 2015-03-02 09:27:15 News
സ്വന്തം രാജ്യത്തു സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെയൊ ഔദാര്യമാണത്രെ? ഇത്തരം പ്രസ്ഥാവനകള്‍ ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിക്കാനെ ഉതകൂ. ആര്‍.എസ്.എസ്. ചിന്തിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ സക്തികൊണ്ടു കീഴ്‌പെടുത്താമെന്നാണു.എത്ര കാലം? സെക്കുലറിസം ഇല്ലാതാകുമ്പോല്‍ ഇന്ത്യയും ഇന്നത്തെ രീതിയില്‍ ഇല്ലാതാകും. അതു വേണോ?
GEORGE 2015-03-02 09:21:15 News
FIROZ ഖാൻ എന്നല്ല FIROZ ഗാന്ധി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് ഗാന്ധി കുടുംബവും ആയി യാതൊരു ബന്ദവും ഇല്ല. Kashmir താഴ്വരയിലെ ഗണ്ടി (ഗ്ഗാണ്ഡീ) GANDI കുടുംബത്തിലാണ് FIROZ ജനിച്ചത്‌. അത് ഇന്ദിര ഗാന്ധി രാഷ്ട്രിയ ലാഭത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ്‌ ഉം ഇപ്പോഴത്തെ വദേര പോലും ആ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോഴും ഭുരിപക്ഷം ഇന്ത്യ ക്കാരും കരുതുന്ന ഇവർ മഹാത്മാ ഗാന്ധി യുടെ പേര് കളയാൻ ജനിച്ചവരനെന്നു.
രസികൻ 2015-03-02 08:36:10 News
വിദ്യാധരൻ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് പറ്റിയ ആള് തന്നെ.  ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്മാരെ വെഹിളി പിടിപ്പിച്ചിട്ട്, അയാൾ ഏതെങ്കിലും ചാര്കസേരയിൽ ചാരി കിടന്നു, വയറു തടവി ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും !!

റെസപ്പി 2015-03-02 07:38:19 News
വലിയൊരു ചെമ്പിൽ  നിറയെ വിനാഗിരി 
പിന്നതിൽ ബാര്ബിക്ക്യൂ സോസും ചേർത്ത് 
വിദ്യാധരനെ പിടിച്ചു കിടത്തി ഇളക്കിമറിച്ചു 
വിചാരവേദിയിൽ വച്ചുപൊരിച്ചാൽ 
നന്നായി ഉള്ള് ചുവന്ന ബാർബിക്യു റെഡി 
Reghunathan nair 2015-03-02 07:19:05 News
Boothathan guhayilanu, karanam iniyulla kalam ee swathokke kalathu sookshikkende.  Deivam ingine chilare pana pole valarthum ennittu moodode pishuthu eriyum.  Wait and see !
നാരദർ 2015-03-02 07:08:23 News
കോപത്തോടെ ആര് എഴുതിയാലും ശരിയാകില്ല. വിദ്യാധരൻ എന്ന വ്യക്തി പല എഴുത്തുകാരുടെം സമനില തെറ്റിക്കുന്നു. വിചാര വേദിയുടെ കൂടെ കൂടി വിദ്യാധരനെ ബാർബിക്ക്യു ചെയ്യ്തുകൂടെ?