കോരസണ്‍ 2015-06-27 13:02:16 News
കലാകാരൻമാർ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്ത്‌ ആണ്. മതത്തിനും രാഷ്രീയത്തിനും അതീതമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള വിവേകം ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നഷ്ടപെട്ടു. വിശ്വാസം അവരുടെ സ്വകാര്യത മാത്രം ആയിരിക്കണം. ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹിയും കലഉപാസകനും ആണെന്ന് വെറുതെ മോഹിച്ചു പോയി. കോരസണ്‍
Ninan Mathulla 2015-06-27 10:35:23 News

Gays and Lesbians are less than five percent of the population of USA. To please them because they have money and influenza is not morally right. The fashion nowadays is to appear progressive by discarding age old values. This is a sort of rebellious nature. Right and wrong is not decided by majority minority votes. No matter what, marriage is between man and woman as defined by God.  Even in the Supreme Court decision, four were against this decision and five for it, Kennedy being the person who imposed this decision on the whole nation. We all have different understanding on different subjects and we know that our understandings are not always true or correct. Same can be said about this decision. Time will prove the consequence of this decision. I wished I didn’t come to this country. I can’t go back now as my children are grown up. Parents who want to raise a generation( Gays and Lesbians can’t produce a generation) with good character will find it difficult now. The decline of the American culture started here. Let us analyze the majority and minority opinions of the Supreme Court. Majority opinion- “Under the Constitution, same-sex couples seek in marriage the same legal treatment as opposite-sex couples, and it would disparage their choices and diminish their personhood to deny them this right’. From the verdict it is clear that these judges agree that it is a choice and not a genetic problem on which Gays and Lesbians have no control. There crumble down their whole argument by Gays and Lesbians that it is genetic and they have no control on it. Now if it is a choice, we all make choices and we have to face consequence of it. A person becoming a prostitute or criminal is a choice he/she makes. We are opening a Pandora’s Box here. We have to admit prostitute and criminal and beggar’s right for the decisions they make and allow them freely in the society as otherwise it will disparage their choices and diminish their personhood. A precedent is set here. Now the minority opinion- ‘Many good and decent people oppose same-sex marriage as a tenet of faith, and their freedom to exercise religion is- unlike the right imagined by the majority (of court)- actually spelled out in the constitution.’ I agree with the decision of these four judges. Sometimes judges can have personal interest as some of them likes to be remembered as history making people.

വായനക്കാരൻ 2015-06-27 07:49:31 News
പരീക്കുട്ടിയെപ്പോലെ യു ഡി ഫി നെ ക്കുറിച്ച് കടാപ്പുറം പാടി പാടി നടക്കും
കുട്ടപ്പൻ 2015-06-27 07:42:31 News
എന്റ ഭാര്യയുടെ സംസാര രഹസ്യം ഒന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ 
keraleeyan 2015-06-27 06:28:55 News
ഒരോരുത്തരുടെയും സംസ്‌കാരം ഇതില്‍ വ്യക്തമകുന്നു. തൊഗാദിയയെ വിളിച്ച് കേരളത്തെ വര്‍ഗീയവ്ല്‍ക്കരിക്കാന്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി ശ്രമിക്കുമ്പൊള്‍ നട്ടെല്ല് കാണിക്കാന്‍ സുകുമാരന്‍ നായര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കേരളത്തില്‍ വര്‍ഗീയത ഒന്നും വളരില്ല.സുകുമാരന്‍ നായരുടെ ധീരതക്കു നന്ദി.
പുറംകടൽ 2015-06-26 21:16:47 News
കൊല്ലക്കടവിൽ സൂചി വില്ക്കാൻ നോക്കല്ലേ തണുത്ത ജോർജ്ജെ 
A.C.George 2015-06-26 20:20:29 News
My friend Jose Kadapuram, Please sing with me a Nadanpat. The Nadan pat for the Aruvikkara Election occassion is given in the following links. So please visit the link and sing along............. Every body can sing in their own tune......

georgekutty 2015-06-26 19:35:07 News
If the fundraising people do not go door to door to sell the tickets of the star show, nobody will go to the auditorium and buy tickets to see the low-class Malayalam Movie Stars Show. Their condition is so pathatetic, that they could not come up with a better anchor . What a pity!
Our pallivasi 2015-06-26 18:37:39 News
ഞങ്ങൾ പള്ളിക്കാർ ഉള്ളടോതോളം കാലം പണം പിരിക്കാൻ പരിപാടികള നടത്തും. അത് രഞ്ജിനി ആയാലും ശ്രീനിനിവസൻ ആയാലും. അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നടന്നാൽ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ആര്ക്കും ചീത്ത വിളി കേള്കേണ്ടി വരികയില്ല.
Varughese N Mathew 2015-06-26 15:19:20 News
That is one of the many sins that King David has done in his life and he has to pay for that.

Varughese N Mathew, US Tribune.
andrew 2015-06-26 14:41:16 News
David, the great grand father of Jesus had same sex relations with Jonathan the son of
Saul. David had 500 & Solomon had 1000, Abraham & Jacob had several women.
 Abraham send his wife 2 times for prostitution and became rich. Hosea was told to marry a wore by his god. Polygamy is still  enjoyed by fundamentalists of biblical origin. In fact one of the god in Genesis was looking for a wife for Adam, among animals before the creation of Eve. Hey ! we have it all, in the bible.
JOHNY KUTTY 2015-06-26 14:38:19 News
ഈ ഏർപ്പാാഡ് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ്. ബൈബിൾ തന്നെ നോകിയാൽ ദാവിദ് രാജാവ് അത്രയും ഭാര്യമാരും വെപാട്ടിമാരും ഉണ്ടായിട്ടു പുരുഷ കൂട്ടുകാരാൻ ജോനാദൻ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെട്ടു കാണുന്നത് (2 സാമുവേൽ 1:26)
andrew 2015-06-26 14:21:00 News

Theology is a pseudo name. There is no 'logos' science in it and has no characteristic of Science. Theology is simply literature about the god of the author. Just like a novel, all fiction. Theology can be regarded as one's faith. Faith is just an opinion and concept. It has no proof and cannot be proved and that is why there are several thousands of concepts about Jesus, Father god, Holy Spirit and even about Mary the mother of Jesus. So far there is no evidence to prove Jesus as a historical man. The gospels in the new testament describes different types of Jesus; some are self- contradictory. Gospel of Mary and Thomas narrates a different Jesus. No one is certain, when and where Jesus lived and what he said. What is seen in the gospels as Jesus said are collection of the teachings of Judaic Rabbis, and Buddhist teachings. During the beginning days of Christianity, there were hundreds of Jesus movements. They all had their own gospels too. Later they were all suppressed. Even now there are more than 3 thousand christian denominations and new ones originate everyday.

As per the gospel of John, holy spirit was given to his followers by Jesus himself while he was with them. John's gospel was written in the Alexandria region and was corrected and rewritten several times. That means the christian fathers changed it as per the political trend of the time and place. If Holy Spirit was given to his followers, while he was alive; there is no need for a second coming as per narrated in the Acts of the Apostles.

Acts of the apostles is another fiction written around 200 CE. It is written in a cunning way to fool the reader as if it is eye witness news. The author is unknown and the events narrated are either fiction or false. Eg: according to Acts. Paul and Peter were friends. But Paul's letters very clearly narrates the animosity and hatred between them. Paul even went in search of Peter challenging him. Peter, John, Jacob, Barnabas group never accepted Paul.

Pentecost event is another fabricated fiction. See some facts. - According to the Acts the Pentecost incident happened around CE 30. At that time Jerusalem was not a significant place and there was no reason for 'people of all nations' to gather there. During that time, the known world was the Mediterranean region. Americas, China, India, Australia etc were unknown to them. Roman army occupied Jerusalem during CE 30. Gathering of any kind was prohibited. So 'people from all nations gathering in Jerusalem was impossible and is not true. Judaic religion was also prohibited. The high priest was not allowed to wear his ceremonial dress. Why should people of all nations gather in a forbidden city for a Judaic festival.

Bible; old and new from the first word to the last word is fiction, fabricated literature.

Bible is several type of literature bound together. It is a product of creative imagination; like: painting, poetry, sculpture,novel.

Bible was written to safeguard food and shelter without working for it- for the priests who wrote them. They lied that god told them to do so. So faith was attached to the fiction to make the readers believe. Belief became fanatic and ever since the world is destroyed every day in the name of their own god and belief.

Bible is the biggest curse that humanity suffer for centuries and will be continued.

thinker 2015-06-26 14:16:55 News
If same sex is found out, they will lose their head in Iran or Saudi. stoned to death.
In India, they will go to jail.