Pat 2013-12-17 06:28:04 News

ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ നയതന്ത്ര കാരിയ ഉദ്യോഗസ്ത്  ചെയ്ത കുറ്റം ഗൌരമായീ എടുത്തില്ല !ഇവരെ നേരത്തേ തന്നേയ് ഇന്ത്യയിലേക്ക്തിരിച്ചു വിളിക്കാമായിരുന്നു .ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി മുന്കൂട്ടി കാണാൻ ഇവിടുത്തെ നയതന്ത്ര പ്രതി നിധികൾക്കു സാധിക്കാത് പോയീ .ഇവിടെയും സര്കാര് കാരിയം മുറപോലെ ആയീ, കയിൽ നിന്നും വിട്ടു പോയീ .എന്തായാല് ഒരേ  കുറ്റം തുടെര്ച്ചയായീ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല .

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രീതി ഒഴിവാക്കാം ആയിരുന്നു .

 

thomas 2013-12-17 06:25:22 News
I'm amazed that no one seems to be giving a thought to the nanny (also an Indian) here... To give people some perspective, I'm an Indian living in the US, and I pay the babysitter $13-15 per hour. That is standard in most big cities. This lady was paying the poor nanny $3 per hour! And also made her lie on visa applications to cover it up! Why are people so bothered that the rich well-connected Indian was caught (justly too) and no one cares about the poor Indian nanny who was being exploited abroad? What is wrong with our mentalities?
Tom abraham 2013-12-17 04:58:21 News
This is good news. Like international chess final.
Varughese Mathew 2013-12-16 23:46:20 News
I wish there is more and more strong women like Sandya who can change the face of Kerala. Keep it up "Iron Lady".
Varughese N Mathew, US TRIBUNE.
Varughese Mathew 2013-12-16 23:42:37 News
Wish you a Happy and Blessed Married Life.

Varughese N Mathew, US TRIBUNE.
RAJAN MATHEW DALLAS 2013-12-16 22:22:39 News

"with no unpermitted deductions made."

ARE YOU JOKING OR DID NOT UNDERSTAND THIS ?
tom 2013-12-16 21:38:52 News
I think that the airport in aranmula is a waste. This is propaganda of some mafia who is behind this. For deelopment of mid-kerala there is no need of an airport since we have the Kochi airport. Waste of time and money by some people
വിദ്യാധരൻ 2013-12-16 20:36:09 News
ആറുമുളനാടിന്റെ ഗതികേട് തുടങ്ങുവാൻ 
ഇനി ഏറെ നാളില്ല നാട്ടുകാരെ 
പാഞ്ചാലിതൻ  വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞോരാം കസ്മലർ
കഴുകിനെ പോലങ്ങുചുറ്റിടുന്നു
അവരുടെ 'കാമ്പയിൻ' പോത്തിൻ പുറത്തേറി 
വരുന്നുണ്ട്  മരണം സുനിശ്ചിതമാം 
കൂട്ടത്തിൽ യുദാസും ബറബാസും  കൂടാതെ 
ഫോമയും ഫൊക്കാനെം കൂട്ടിനുണ്ട് 
ആറുമുള നാടിന്റെ അന്ത്യകൂദാശക്കായി 
പുരോഗതി മന്ത്രമിക്കൂട്ടർ  ചൊല്ലിടുന്നു
കരയുന്നതിനു എന്തിനു കർഷക കൂട്ടമേ
സമയമായി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിടുവിൻ 
നിങ്ങടെ തോളത്തു കയ്യിട്ടു ചുറ്റിയോർ 
നിങ്ങടെ നേതാക്കൾ ഒറ്റുകാർ 
നാടിന്റെ നാശത്തിൻ കാരണക്കാർ 
അവരുടെ കീശകൾ വീർത്തതു കണ്ടില്ലേ 
അവരിനി അവിടേക്ക് വന്നിടില്ല 
കൈരളി മാതാവിൻ ചോരകുടിക്കുവാൻ 
വരുന്നുണ്ട് കാലന്മാർ 
മറുനാടൻ മലയാളി കൊലയാളികൾ 
പൊഴിക്കട്ടെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ മാതാവേ 
മരണത്തിൻ പിടിയിൽ നീ പിടഞ്ഞിടുമ്പോൾ 


 
 
Truth man 2013-12-16 18:46:11 News
Vayalar  said that Long long time ago it happend like this
Now you believe religion caste  forget about ,everybody need
money ,if you have no money you out from your church
Why spending million dollar for church for fighting and 
Killing only . God is great .don,t believe church people 
Even priest, if you  have money pay to the poor people
Anyway I like this story it is real story happend in Kerala 
With blind fantic people. Thanks
Zach George 2013-12-16 16:49:58 News
Its good to hear thar mr.Raju Mylapra will be the leader for Chiriyarangu in both conventions of Fokana and Fomaa. 95% of Amercan malayalees have no special attachments to both of these so called " umbrella organizations". They need to enjoy !. Congrats Raju for your courage and simplicity in attending both conventions. Good Luck !!
a reader 2013-12-16 16:49:40 News
bijuny
you are wrong. read the tax laws. Please do not publish false information. 
Thomas T Oommen, Chairman, FOMAA Political Forum 2013-12-16 16:46:16 News
Thank you Mr. Moideen Puthenchira. It is an excellent article. You highlighted the agony of those who are here, working for our community.There are a number of vacancies in our consulate that hurts the services that they can provide to our community. The thousands and thousands and thousands of paper work that they are doing must be appreciated. Of course the facility cannot handle the needs of our community since our community so large.  But one must understand they are doing a great deal of stressful work striving to meet our needs, despite their limitations. During this season of peace and goodwill , let us take a moment to appreciate and show our support to Indian diplomats.
It is not a laughing matter to see a teenage daughter of a diplomat, getting arrested and humiliated in front of her teachers and classmates.  The emotional scar that she carries is beyond words. She was completely innocent. The real culprits, though identified, were never apprehended. A young mother of two little girls being arrested and treated like a "terrorist" in front of other parents and people on broad daylight, early in the morning while dropping her daughter in school in TOTALLY UNAmerican  It doesn't even happen in third world countries. Let us come together and voice our protest against injustices.  We cannot afford to have our consular services stopped because of these pattern of"going after"our consular staff and their families.
Moideen Puthenchira 2013-12-16 15:05:10 News

Apropos Bijuny’s comment, this is not merely a paycheck or deduction issue. There are so many other major issues connected to this case. It is very clear that, regardless of the severity of Khobragade’s alleged fraud, the US has violated international law on two counts at least, once by arresting a foreign consular officer and a second time by handcuffing her.  As Article  41(1) of the Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) , “[c]onsular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority.” The second clause of the same article goes on to state that “consular officers shall not be committed to prison or be liable to any other form of restriction on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect.”

The reports says, Khobragade, currently posted as deputy consul general at the Indian consulate in New York, had moved the civil suit against the domestic servant Richard in the HC apprehending that the maid might accuse her of ill-treatment during her employment in the US.

In her suit, Khobragade has said Richard was employed with her in the US since November 23, 2012 as an India Based Domestic Assistant with an official passport issued by the India government. She said the problem started in March 2013, when Richard started asking her for permission to allow her to work outside on her off day, Sunday.

However, Richard was told that she was not legally entitled to work anywhere else as she was on an official passport with a dependent visa. Seven months later, on June 23, Richard left Khobragade’s house to buy groceries and failed to return. Khobragade informed the consulate general in New York and requested them to inform the concerned authorities.

Richard resurfaced on July 8, 2013 at the ‘access immigration’ in New York where she demanded a sum of US 10,000 dollars as her dues for her wages, an ordinary Indian passport, and immigration relief. On the same day, Indian government revoked her passport, thus making her as illegal resident in the U.S, and requested the US Department of State to assist the consulate in repatriating her to India. U.S. Instead of executing the request of Govt. of India,  the Department of State waited almost six months and arrested Dy. Consul General.

murali 2013-12-16 13:28:23 News
Indian  are you OK? I think you are just against BJP! I feel sorry for your knowledge about other parties....You are great ....
Thrissoorkaran 2013-12-16 11:11:07 News
ഒരു തൃശ്ശൂർ കാരനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയു. വെറുതെയാണോ തൃശ്ശൂറിനെ കേരളത്തിന്റെ
സാംസ്കാരിക നഗരി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടെ എത്ര തൃശ്ശൂർ കാർ ഉണ്ട്?