RAJAN MATHEW DALLAS 2014-06-05 01:43:08 News
പോളിറ്റ് ബുരോ അംഗം എം എ ബേബി ദയനീയമായി തോറ്റതിന് പത്രങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടു കാര്യമുണ്ടോ ? 
James Thomas 2014-06-04 17:40:49 News
പ്രിയ പത്രാധിപർ

അഭിവന്ദ്യനായ ശ്രീ ജോസഫ് പടന്ന മാക്കൽ എഴുതിയ
മനോഹരമായ ലേഖനത്തെകുരിച്ചുള്ള ചര്ച്ച്ചയല്ല
നടക്കുന്നത്. ഇത് ദയവായി നിറുത്തുക,

ഈ കളത്തിൽ ചവുട്ടി നില്ക്കുന്നവര്ക്ക് ഒരു
സംവാദം കോളം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുരിച്ച്ച്
ആലോചിക്കയാവും ഭേദം. എല്ലാവരുടെയും
വാദങ്ങൾ രസകരം പക്ഷെ വേദി ഇതല്ല ഇവിടെ
പടന്ന മാകലിന്റെ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് ചര്ച്ച്
ചെയ്യുന്നത് ഉചിതം.

വിദ്യാധരൻ 2014-06-04 12:51:26 News
നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യം ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ വിദ്യാധരൻ എന്ന എന്റെ പേര് ശരിയായ പേരാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോക്ഷം. പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള വിവേകികളുമായി ഏറ്റു മുട്ടിയാലല്ലേ എന്റെ അവിവിവേകം മാറി കിട്ടു തെക്കാ?? "തല്ലും നൃപനിഹ കൊല്ലും സചിവൻ കൊല്ലും നൃപനിഹ തിന്നും സചിവൻ" എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം
വിദ്യാധരൻ 2014-06-04 12:01:04 News
എന്തെടാ കശുമാങ്ങേ (7) അണ്ടിയും തൂക്കിയിട്ടു (7) നാണവും ഇല്ലാതിങ്ങു (7) നിന്ന് വിലസീടുന്നു " (7) എന്ന ഈണം പ്രൊഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതയ്ക്ക് ചേരില്ല. കാരാണം അത് വൃത്ത നിബന്ധനയ്ക്ക് പുറത്തായുതുകൊണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞാപ്പു സാറിന്റെ കവിത പരിശോധിക്കാം. ഒനാമതായി അദ്ദേഹം ഈണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കവിതയ്ക്ക് എഴക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമീകരണം ഉണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കവിതയിൽ അത് കാണുന്നില്ല. "കളസകൂടഴിക്കവേ (7) ജനൽതട്ടിൽ വലതു പിൻകാൽ (9) പാതി മടക്കി പൊക്കി (7) മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു (6) പെണ് പട്ടി (3)" (പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞാപ്പു) ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ വിന്യാസം ശരിയല്ല ഒരു വരിയിൽ ഇത്ര അക്ഷരം വേണം എന്ന നിബന്ധനയാണ് ചന്ദസ്സ്. ഒരു വരിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറക്ഷരം വരെ ഉണ്ടാകാം. അതിൽ കൂടുമ്പോൾ അതിനു 'ദണ്ഡകം' എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ 'ദണ്ഡനം' തുടങ്ങുന്നു. കുഞ്ഞാപ്പു സാറിനു കവിതയും വൃത്തവും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത്തരം കവിതകൾ എഴുതി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. കുരങ്ങനെക്കൊണ്ട് (വായനക്കാർ) ചുടു ചോറ് വാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു രസം.
Thomas Thekkan 2014-06-04 11:10:36 News
കോഴി കട്ടവന്റെ തലയിൽ പപ്പെന്നു പറഞ്ഞപോലെയാണ് ശ്രീ വിദ്യാധരന്റെ എഴുത്ത്. അർത്ഥമുള്ള നല്ലൊരു പേര് ജനിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഉപമകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പദ്യം ഉരുവിടാനും അറിയാം. എന്തു ചെയ്യാം. കോങ്കണ്ണി കാമാക്ഷിയും, കുടുംബം തോണ്ടുന്ന ഭാഗ്യ ലക്ഷ്മിയും, ചന്തയിൽ പുരാണം പാടുന്ന സരസ്വതിയുംപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയും നന്നായിരിക്കുന്നു. പേരിന് നീതിയും പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വിദ്യാധരനെങ്കിലും ഒന്നു കുറവുള്ളത് വിവേകം. എങ്കിലും വിദ്യാധരാ, അങ്ങറിഞ്ഞാലും, വിവേകി സംസാരിക്കുന്നതിനു മുന്പ് ചിന്തിക്കുന്നു, മണ്ടന്മാര് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. പ്രയാസപ്പെടേണ്ട, സ്വാമി വിവകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിലും സന്തോഷം. ഇതാണ് വിക്റ്റർ യുഗോ പറഞ്ഞ വിവേകത്തിന്റെ സന്താനമായ ജാഗ്രത.
വിദ്യാധരൻ 2014-06-04 08:15:52 News
"കുറ്റം കൂടാതുള്ള നരന്‌മാര്‍ കുറയും ഭൂമിയില്‍ എന്നുടെ 'തെക്കാ' ലക്ഷം മാനുഷര്‍ കൂടീടുമ്പോള്‍ ലക്ഷണം ഒത്തവര്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉടലതി രമ്യം ഒരുത്തനു കാലില് മുടവ് ഉണ്ടെന്നൊരു ദോഷം മറ്റൊരുവന്‍ സുനധരെനെങ്കിലും ഒറ്റ കണ്ണന്‍ ആയത്‌ ദോഷം" ആയതുകൊണ്ട്‌ തെക്കന്‍ തെകെന്റെ അഭിപ്രായ്ം പറഞ്ഞു മിണ്ടാതതിരിക്കുക
keraleeyan 2014-06-04 06:21:57 News

(from a discussion seen. Kerala people are already living with dharma. They are educated too)

kerala is very important in the struggle for dharma. the challenges there may seem very difficult, but not impossible. it clearly exists. and, the solution for the rest of the country can be found instantly, automatically, once the customized good solution based on our sanatana hindu dharma culture and traditions can be developed and implemented there. kerala was considered as a model state in 1947 at time of independence. it can become, once again, a model state for the rest of india, for harmony, peace and prosperity.

our many thanks, namaskaars-praNaams and best wishes to shantaram hegdekatte aNNa and family, to hww and to all. I am copying this more widely, publicly, globally, as this is a very important topic and challenge. I apologize for any discomforts and inconveniences.

how to grow the bjp in kerala ??? past 60+ years of work by rss-jansangh-bjp has not been effective, did not yield desired results. on the other hand, islam, Christianity, communists have gained much at the expense of hindus. now modi has made some positive impact, but more work is needed. and, it has to be based on the importance of sanatana hindu dharma for establishing a state of peace, harmony, prosperity in society and the nation. Christianity crusade, islamic jihad, communist revolutions, nehruvian socialism, Machiavellian power play, western inspired elitist capitalism etc will not work. so, a new approach is required in kerala, especially since its demographics is now favoring muslims and Christians in its trends. but the youth will support an independent and free society in kerala and in india, not one which is psychologically subservient to the west or to the gulf. india's ancient culture, traditions, heritage is still regarded highly by Christians and muslims of kerala also, not just by hindus. so the best approach for bjp-rss in kerala is to enlist the support of ordinary kerala Christians, muslims, others, not bending over backwards saying all religions are equal, but emphasizing the cultural heritage and traditions of kerala, importance of dharma in politics etc. a new approach needs to be developed to attract the kerala voters, communities, people. such approach will work well in other parts of india also, later on, like Bengal, assam etc.   

bjp gains this time are substantial. but in kerala the power structure seems to be anti-hindu and is very much in favor of Christianity, including using the fear of muslims to keep hindus under check, for eventual advantage of Christianity, they have established a psychological celing against hindus coming together. even the other available option of communist party there is anti-hindu, anti-Brahmin. it looks like bjp does not yet have an effective strategy for kerala, but they are making some gains. now modi effect will start pushing things forward. this is the time to grow a strong bjp there from grassroots by hard work, like done in Karnataka during the 1990s. progress will come. 

jose kadapuram 2014-06-04 06:01:49 News
very good/ excellent work
Fomaa supporter 2014-06-04 05:39:19 News
ചുരുക്കത്തില്‍ ഇവര്‍ മൂന്നാളും ഒരു പാനലെന്നര്‍ഥം. അല്ലെങ്കിലും ആനന്ദന്‍ നിരവേല്‍ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് നേരത്തേ തന്നെ ആളെ തീരുമാനിച്ചതാണല്ലൊ.
ഇവര്‍ വിജയിക്കണം.
Thomas T Oommen 2014-06-03 20:41:48 News
Congratulations dear Thomas Koshy.
bijuny 2014-06-03 19:56:07 News
ലേഖകൻ  ഈ മലയാളിയിലൂടെ മലയാളിയോട് പറഞ്ഞതും ,  ശശി   തരൂര് ഇന്ന്  huffington post ലൂടെ സായിപ്പിനോട്‌ പറഞ്ഞതും ഒരേ കാര്യം തന്നെ.
http://www.huffingtonpost.com/shashi-tharoor/narendra-modi-shashi-tharoor_b_5434302.html 
MODI 2.0
Chrisrtian 2014-06-03 19:43:10 News
ബിജുണ്ണി പറയുന്നതു ബിജുണ്ണിയുടെ വിശ്വാസം. ആയിക്കോളൂ. ഒരു വിരോധവുമില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം എന്നി ശഠിക്കാമോ? ഓരോരുത്തരും അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നു പറയാന്‍ ആര്‍ക്കാണവകാസം?
കല്ലും മണ്ണും സൂര്യനുമൊന്നും ദൈവമല്ല. അവയെയും ലോകത്തെയും സ്രുഷ്ടിച്ച ദൈവമാണു വണങ്ങപ്പെടേണ്ടവന്‍.
bijuny 2014-06-03 19:24:43 News
കുഞ്ഞേ ,  ഈ ഭൂ മുഘത്തുള്ള  ജീവനുല്ലതെല്ലാം  ഭൂമി മാതാവിൽ സൂര്യ പിതാവിന് ഉണ്ടായ സന്തതികൾ ആണ്.  അച്ഛൻ , അമ്മ ഇവര ദൈവ ത്തുലയാർ ആണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു.  അത് കൊണ്ട് ഭൂമി ദേവിയെ തൊട്ടു വണങ്ങി നമ്മൾ ഉറക്ക്മുരരുന്നു. സൂര്യ ദേവനെ പൂജിച്ചു കൊണ്ട് കരമ നിരതമായ ദിവസം തുടങ്ങുന്നു.  താങ്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് നല്ലത് തന്നെ.  ഇതൊക്കെ പണ്ട് ആരോ ഭാരത ദേശത്ത് കണ്ടു പിടിച്ചു .  അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ജിം കാശു കൊടുക്കാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നും ചെയ്യാം. സൂര്യനും ഭൂമിയും ഒരു മതത്തിന്റെയും കുത്തകയല്ല. ഹിന്ദുക്കൾ , സൂര്യൻ, ഭൂമി , വായു, മഴ ഇങ്ങനെ  നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതും നില നിരത്തുന്നതും ആയ എല്ലാ  പ്രകൃതി ശക്തികല്ക്കും ഇപ്പോഴും thanks പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പൂജ എന്നുള്ളത് ഈ തന്ക്സിന്റെ വേറൊരു പേര് മാത്രം, which makes us think humble.
Chrisrtian 2014-06-03 17:34:50 News
Thekkan says that Hindus are showing some magnanaimity to others. Unfortunately, we are the sons of the soil as you are with equal rights. Surya namskar is worshipping soorya,  which is a god created material. how can we worship that?
Jacob Koyippally 2014-06-03 15:16:43 News
വസ്തുതകൾ നന്നായി പറഞ്ഞു എന്ന് തുറന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സത്യം പറയുന്നവരെ ചീത്തവിളിക്കുക എന്നത് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം തലയ്ക്കു പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്തന്മാർക്കും മതം തലയ്ക്കു പിടിച്ച മത ഭ്രാന്തന്മാർക്കും മദ്യപർക്കു അച്ചാർ എന്നത് പോലെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത തൊടുകറിയാണ്. ആർക്കൊക്കെ അപ്രിയമാണെങ്കിലും സത്യം സത്യമല്ലാതെ ആകാൻ തരമില്ലല്ലോ. ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ വിമർശനത്തിലും മാന്യതാപൂർണ്ണമാകുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ മാന്യതാ ലേശമില്ലാത്തവരോടു പറയുന്നതും കുറ്റം കമിഴ്ത്തിവച്ചു വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നുല്ലാതും സാമൂഹ്യപാഠമാണ്.