അജ്ഞാതൻ 2015-02-24 11:40:29 News
ഞാനും വല്ലപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഒരാളാണ്. അമേരിക്കയിലുള്ള പേരുകേട്ട ഒരു എഴുത്ത്കാരൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പുലഭ്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം ഞാൻ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിനെ തത്വശാസ്ത്രവുമായി പൊരുത്ത പെട്ടില്ല.   അമേരിക്കയിൽ അന്തപ്പൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അജ്ഞാത നാമത്തിൽ എഴുതുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഓണ്‍ ലൈൻ പേപ്പറുകൾ നോക്കിയാൽ മതി.  ഇവിടെ ഒരു ലേഖനം തന്നെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അജ്ഞാതമായി പേരുകൾ വച്ചെഴുതുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്ന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന അനാതരവാണെന്നും ഭീരുത്വമാണെന്നുമൊക്കെ.  സ്വന്തം പേരു വച്ചും അജ്ഞാതമായ പേര് വച്ചെഴുതുന്നവരും എല്ലാം ഒരേ സ്വാതന്ത്രിയത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇരുന്നു എഴുതുന്നു.  അന്തപ്പന്റെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ അജ്ഞാത നാമത്തിൽ എഴുതുന്നവർക്ക് ശക്തി പകരുന്നതും, വിവരം ഇല്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുനന്വർക്ക് വിവരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതുമാണ്‌ 

സർവ്വ ലോക പേരില്ലാത്തവരെ 
സംഘടിച്ചു സംഘടിച്ചു ശക്തരാകുവിൻ 
Anthappan 2015-02-24 10:57:21 News

Attn. Mr. Matthulla

There is law in this country to protect the anonymous writers. 

When you post an anonymous message on an Internet message board, how anonymous is it, really?  A November 17 decision from an Illinois appellate court addresses that very question. 

 “Encouraging those easily offended by online commentary to sue to find the name of their ‘tormenters’ would surely lead to unnecessary litigation and would also have a chilling effect on the many citizens who choose to post anonymously on the countless comment boards for newspapers, magazines, websites and other information portals.  Putting publishers and website hosts in the position of being a ‘cyber-nanny’ is a noxious concept that offends our country’s long history of protecting anonymous speech.”

The Malayalee writers are getting pissed off when they are criticized.  Instead of taking the good part of the criticism and discard the bad, most of the Malayalee writers are in constant fight with readers.  When someone writes with anonymous name, it doesn’t mean that they cowards.  If you look at hundreds of comments appearing under the articles in New York Times, CNN and other papers, you see most of them are with anonymous name.  It is e-Malayalee editorial board’s decision or choice to publish some comments or not.  As someone stated, if commentators post their name, they can be harassed over the phone and threaten.   By posting anonymous name both writer and commentator is protected because the likelihood of harassing each other is nil.   Our writers must get matured to take criticism with grace and discard it if they don’t like it.  The writers are supposed to be proactive rather than reactive.  Or if you want to be a good writer learn to swallow your pride.  

Ninan Mathullah 2015-02-24 10:27:26 News
This sounds more biased imagination or fiction rather than facts. In writing emalayalee, nobody required to give the source. So writing tends to be personal opinions rather than from scholarly source. In this article also the writer leaning to a particular religion is clearly evident. It is pathetic that some people can write anything without revealing their identity.
Sibi John 2015-02-24 09:15:26 News
When i read this novel, I felt that the ezhuthukaari must have been an actress before. Film fieldil valare experience ullathu pole. That is because the kathaakrith is a creative person.creativity viruthu valare vyakthamaanu ee novelil.Congratulations.Sibi.
വിദ്യാധരൻ 2015-02-24 08:13:37 News
ഭാവത്തിന് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, അവസ്ഥ, സ്ഥായി, സാത്വികം, എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്‌ . വിഷയത്തിന് ഭവനം എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാകുന്നത് എന്നും അർഥമുണ്ട്. "പ്രതിപാദ്യവിഷയമല്ല രൂപത്തിന് ആധാരം' എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോചിക്കാൻ കഴിയില്ല . പ്രതിപാദ്യവിഷയം ഭവനമാണെങ്കിൽ അതാണ്‌ വായനക്കാർ ദർശിക്കുന്നത്.  അമേരിക്കയിലെ ചില എഴുത്തുകാരുടെ എഴുത്തിനു (ഭവനത്തിൽ) ഭാവം (സാത്വികത, സ്ഥായിയായ അവസ്ഥ ) ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭവനത്തെ ദർശിക്കതക്ക വിദത്തിൽ യാതൊരു വിദ പ്രകാശ കിരണങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.  ചിലരുടെ ഭവനങ്ങൾ (കവിതകൾ ) പാബ്ലോ പിക്കാസുടെ ക്യുബിസം പോലെ  ദുർഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പിക്കാസയുടെ ഭവനത്തിനു ചുറ്റും നടന്നു പല കോണുകളിൽ നിന്ന് അതിനെ ദർശിച്ചാൽ ഭവനം രൂപപെട്ട് വരുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും.  പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ ഭവനത്തിന് (കവിതയ്ക്ക്) ചുറ്റും നടന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  ഒരുപക്ഷേ ഒരു ത്രിമാനകോണുകൾ ഉള്ള കവിതയായിരിക്കും? എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ണുകൾ പൂട്ടി ഏഴാം ഇന്ദ്രിയം തുറക്കാനായി പ്രാർഥിക്കുകയാണ് 

"പാഴാകും മരുവിലലഞ്ഞു സർവഗെ , നീ 
വാഴാറുള്ളരമന തേടി വാടി ഞങ്ങൾ 
കേഴാതാ രസമയരാജ്യ സീമ കാണ്മാൻ 
എഴാമിന്ദ്രിയമ്പൊടേകുകമ്മെ "  കാവ്യകല അഥവാ ഏഴാം ഇന്ദ്രിയം -ആശാൻ )

Aniyankunju 2015-02-23 17:29:49 News

രൂപവും ഭാവവും:

__By  Prof. M. കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍. (1969-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കലാസങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും)

കലയിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയാണ് ഏണസ്റ്റ് ഫിഷര്‍. കലയിലെ (സാഹിത്യത്തിലെ) പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വേറെ, ഭാവം വേറെ. ഒരേ വിഷയം സ്വീകരിക്കുന്ന രണ്ടു സാഹിത്യകാരന്മാര്‍ വിഭിന്നങ്ങളായ ഭാവങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടിയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുക. മാര്‍ലോ, ലെസ്സിങ്ങ്, തോമസ് മന്‍ എന്നിവര്‍ ‘ഫൌസ്റ്റ്’ എന്ന ഒറെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ കൃതികളിലെ ഭാവങ്ങള്‍ വിഭിന്നങ്ങളാണ്. പ്രതിപാദ്യവിഷയമല്ല രൂപത്തിനു ആധാരം. ഭാവവും രൂപവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രതിപാദ്യവിഷയം ഭാവത്തിന്റെ പദവി ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നത് കലാകാരന്റെ വീക്ഷണഗതിയാലാണ്. ‘കൊയ്ത്ത്’ എന്നൊരു വിഷയത്തെ ഒരു ലഘു കാവ്യമാക്കാം; ഗ്രാമീണചിത്രമാക്കാം; അമാനുഷികമായ ധര്‍മ്മാധര്‍മ്മപരീക്ഷയാക്കം; പ്രകൃതിയുടെ മേലുള്ള മനുഷ്യന്റെ വിജയമാക്കാം. എല്ലാം കലാകാരന്റെ അഭിവീക്ഷണമാര്‍ഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അയാള്‍ ഭരണവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നവനായോ നിരാശതയില്‍ വീണ കര്‍ഷകനായോ വിപ്ലവകാരിയായോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.

പ്രതിപാദ്യ വിഷയത്തിന്റെ ഭാവം അനുക്രമം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈജിപ്തിലെ പ്രാചീന ചിത്രങ്ങള്‍ നോക്കുക. നിലം ഉഴുതുമറിക്കുകയും വിത്തു വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകനെയാണ് അവയില്‍ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ കര്‍ഷകനെ യജമാനന്‍ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നതാണാ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വസ്തുത. തന്റെ പത്തായം നിറയ്ക്കാന്‍ കര്‍ഷകന്‍ പ്രയോജനകാരിയാവുന്നു എന്നാണ് യജമാനന്റെ നിലപാട്. കര്‍ഷകനെ വ്യക്തിയായി അയാള്‍ കാണുന്നതേയില്ല.കലപ്പപോലെ, കാളയെപ്പോലെ ഒരുപകരണം മാത്രമാണ് അയാള്‍ക്ക്, കര്‍ഷകന്‍. പക്ഷേ കാലം ചെന്നപ്പോള്‍ ഈ വീക്ഷണഗതി മാറി. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആധിപത്യം വന്നപ്പോള്‍ അവരെ മാന്യമായ രീതിയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു പഴയ വിഷയം പുതിയ ഭാവം ആര്‍ജ്ജിച്ചു.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതില്‍ നിന്നു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, രൂപം യാഥാസ്ഥിതികമാണെന്നാണ്; ഭാവം(ഉള്ളടക്കം) പരിവര്‍ത്താനാത്മകമാണെന്നും. ഫിഷറുടെ വാദഗതി ആ രീതിയിലത്രേ. വസ്തുത അതായതു കൊണ്ട് ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രമുള്ള പരിചിന്തനം അതിന്റെ സത്യാ‍ത്മകതയെ വ്യക്തമാക്കുവാന്‍ അസമര്‍ത്ഥമായി ഭവിക്കുന്നു.


വായനക്കാരൻ 2015-02-23 09:44:08 News
അജ്ഞാതൻ, ബിൽഹണൻ എന്ന ഒരു കവി പറഞ്ഞത്:

നൈവ വ്യാകരണജ്ഞമേതി പിതരം, ന ഭ്രാതരം താർക്കികം,
ദൂരാത് സങ്കുചിതേവ ഗച്ഛതി പുനശ്ചണ്ഡാലവച്ഛാന്ദസാത്,
മീമാംസാനിപുണം നപുംസകമിതി ജ്ഞാത്വാ നിരസ്താദരാ
കാവ്യാലങ്കരണജ്ഞമേവ കവിതാകാന്താ വൃണീതേ സ്വയം. 

(കവിതയെന്ന പ്രിയതമ) അച്ഛനാണെന്നു പറഞ്ഞു് വ്യാകരണമറിയാവുന്നവന്റെ അടുത്തു പോകുകയില്ല, ആങ്ങളയായ തർക്കശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അടുത്തും. ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവന്റെ അടുത്തുനിന്നു് ചണ്ഡാലനെയെന്ന പോലെ ദൂരത്തു് സങ്കോചത്തോടു കൂടി ഓടുന്നു. മീമാംസയിൽ പണ്ഡിതനായവനെ നപുംസകമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി ആദരവു നിഷേധിക്കുന്നു. കാവ്യത്തിലും അലങ്കാരത്തിലും വിവരമുള്ളവനെ മാത്രം കവിതയെന്ന പ്രിയതമ സ്വയം വരിക്കുന്നു 
വായനക്കാരൻ 2015-02-23 08:54:16 News
ചൊവ്വായിലേക്ക് ഒരു വൺ‌വേ ട്രിപ്പാണെന്നാണ് കേൾവി.
വിദ്യാധരൻ 2015-02-23 07:13:52 News
വിദ്വജ്ജനൊ ബുദ്ധി നാസ്തി 
 എരണ്ഡോ  ദണ്‌ഡനേ 
സർവ്വം ശുഭസമാപ്‌തി

വിദ്വാനായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും മനസിലായിലെങ്കിൽ അവനെ, മേശ്ശിരി കൊട്ടൂടി കൊണ്ട് മരത്തിനിട്ടടിക്കുന്നതുപോലെ, കടലാവണക്ക് കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ ,ശുഭമായി കലാശിക്കാൻ സാദ്യധയുണ്ട് 
Parichithan 2015-02-23 06:42:16 News
സായിപ്പ് എഴുതിക്കൊടുത്ത - പതിനാലു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാടി സുഖിക്കുന്ന - അമ്മൂമ്മക്കഥകൾ! അതു മറ്റുള്ളവരുടെ (സ്വൈരം കളയാൻ) ചെവിയിൽ മൂളി കേൾപ്പിക്കാനും കുറെ കേരളീയർ. സായിപ്പുകൊടുത്ത ബോണ്ടാ തിന്നിട്ടു എഴുതിയ അമ്മൂമ്മക്കഥയിലോന്നാണ് ഇവിടെ വിളംബിയിരിക്കുന്നത് (ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇ-മലയാളി സാറ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കത്തും ഇല്ല. എന്നാലും എഴുതാതെ പറ്റില്ല). ഇത് അരോചകമാണ്, ഫാക്ടുകൾ അറിയാതെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ  വർണ്ണന മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യാത്രക്കാരെ കഴുകിത്തുടയ്ക്കുന്ന നാട്ടുകാരോന്നും ഒരിടത്തും ഇല്ല ഒരു വിമാനം താഴെ ഇറക്കിയാൽ, പ്രത്യേകിച്ചു പട്ടണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ. എന്തെങ്കിലും കിട്ടപ്പോരില്ലായെങ്കിൽ ഒരുത്തനും ഒരു -യും ഇവിടെ ചെയ്യില്ല. അതു പോകട്ടെ, (ആമേൻ...) അച്ചായന്മാരെല്ലാം ഈ കഥ വായിച്ചിട്ടോ എന്തോ, ആകെ 'തംശയം' ഉണ്ടായി ഒന്നും പറയാതെ കിട്ടിയ ബോണ്ടായും അടിച്ചു പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി കള്ളന്മാരെപ്പോലെ നടക്കുന്നു ഇ-മലയാളിയിൽ ഇതു വന്നപ്പോൾ മുതൽ.

അമേരിക്കയും കാനഡായും കൊടുത്ത സഹായങ്ങളുടെ കഥയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന 'ഇല്ലാത്ത സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും'  എഴുതിപ്പാടാൻ എന്തോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടെതെന്ന് അറിയത്തും ഇല്ല. രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് 40-ഉം, പിന്നെ ഓവർ റ്റൈം 40-ഉം-മായി 80 മണിക്കൂറുകൾ വിയർത്തു പണിഞ്ഞു (മണിക്കൂറിനു പതിനഞ്ഞും ഇരുപതും ഡോളർ കമ്പനികൾ പലതും കറമ്പനും പോർട്ടറിക്കനും കൊടുക്കുമ്പോൾ) മണിക്കൂറിനു നാല് ഡോളർ വെച്ചു ഉണ്ടാക്കിയതാ ബോണ്ടാ കഴിച്ചു ബാങ്കിലിട്ടു സൂക്ഷിച്ചത്. അതു മുഴുവനും തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്-ലോക്കൽ ടാക്സ്, പ്രീമിയം, സർവീസ്, കണ്‍സൽട്ടിംഗ്, കോച്ചിംഗ് ഫീ, ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, ലീഗൽ, അറ്റോർണി, പാർക്കിംഗ്, ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ്‌ ഹാൻഡിലിംങ്ങു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞും, ആ-ചാർജ്ജ്, ഇ-ഫീസ്, ഈ-പെനാൽടി, ആ-കമ്മീഷൻ ആയി കൊടുത്ത്, ചെറുക്കനു പഠിക്കാൻ കോളേജു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതു വരെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു, ബോണ്ടായും പിന്നെ കഷ്ടി ഉറക്കവും മാത്രം മിച്ചം. നാട്ടിലോട്ടു പോയാൽക്കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്രേം നല്ല ബോണ്ടാ...കിട്ടില്ല. മാസ്റ്റേഴ്സും, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും, ഒക്കെ സെന്റ്‌ തോമസ് കോളേജിൽ നിന്നും പാലങ്ങാടു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നേടിയതുണ്ട്. എന്നിട്ടും മിനിമം കൂലി തരണം എന്നു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു. പിന്നെ ഒത്തിരി കറങ്ങി നടന്നാണ് ഒരു ജോലി ഒത്തതു. ഒരിക്കലും പിന്നെ കൂലി കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ തിന്നാനും ഇല്ലാന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ സായിപ്പ് വന്നപ്പോൾ മുതൽ അമേരിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞു പോരുന്നവനാ അടുത്ത വീട്ടിലെ കറംബൻ റിച്ചാർഡ്‌ എന്ന 'റിച്ചി'. ഇപ്പോഴും കിടന്നു വട്ടം കറങ്ങുന്നു. ഇവിടം മുഴുവൻ കറുത്തവർ. അടിപിടി, മഗ്ഗിംഗ് ഒക്കെ നിത്യവുമുണ്ട്. പക്ഷെ ജോലിക്ക് പോവാൻ സബ്‌വെ അടുത്ത്‌. വെള്ളയുടെ ഭാഗത്ത് മൂന്നിരട്ടി റെന്റ്. രണ്ടുമാസം സെക്ക്യൂരിറ്റിയും മാസം അഡ്വാന്സു പേമെന്റും നല്കണം. എന്നാലും ഇന്ത്യാക്കാരാന്നു പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തുമില്ല. പിള്ളാരും കറംബരുടെ കൂടെ കളിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. വെള്ളപ്പിള്ലെർ കൂട്ടിനു ചേർക്കില്ല. ഒന്നും ഗുണം പിടിച്ചു കാണുന്നുമില്ല. ഹൈസ്കൂൾ കഴിയുന്നതോടെ തല തിരിച്ചിലാണ്. പഠിത്തം വേണ്ടാ. ടീവി കാണണം, ബേസു്ബോൾ കളിക്കണം. മുറിയൻ നിക്കറും കാബേജു പാന്റും ഇട്ടു നടന്നു കറങ്ങണം. നാട് വിടാമെന്നു വെച്ചാൽ വിമാനക്കൂലി എത്രാവുമെന്നാ? കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനാ ജീവിക്കുക? അല്ല, മില്ല്യനേർസു എത്ര പെരുണ്ടിപ്പോൾ മലയാളികൾ അമേരിക്കയിൽ? പിള്ളാരൊക്കെ എങ്ങനെ കേറി വരുന്നു? നാട്ടിൽ കൊണ്ടു പോയി ഡോക്ടർ ആക്കിയെടുക്കാമായിരുന്നു. ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതും പാടാന്നു കേള്ക്കുന്നു. എന്താ ചെയ്ക? അപ്പോഴാ ഡൽറ്റായുടെ കഥകൾ! വായിച്ചിട്ട് തെറിയാ വായിൽ വരുന്നേ...

പിന്നോക്കൻ 2015-02-23 00:19:42 News
പണപ്പിരിവ് വരുമ്പോൾ മലയാളി ജാതിയും മതവും വിട്ടുനിന്നു കെഞ്ചും. പണം വരുന്നതോടെ ജാതിയും മതവും തിരിച്ചെത്തും അങ്ങനെ അതു കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുറപ്പ്. അത്തരത്തിൽ നാനാവിധത്തിൽ വിഘടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവില്ലാത്തവിധം അതു വളർന്നു പന്തലിച്ചു,  പരിപോഷിപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഇനി സാധിക്കില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്തവിട്ടു മാറാൻ മലയാളിക്ക് കഴിയില്ല. അമേരിക്കയിൽ വന്നു ജീവിക്കുമ്പോഴും ജാതിപ്പേരുകൾ ചേർത്തു ഹിന്ദുക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്‌ പേരിട്ട് അതു നിലനിർത്തുന്നു. എന്തിന്? ജാതിമഹാത്മ്യം വിവരിച്ചാൽ സായിപ്പു ചിരിക്കും എന്നവർക്കറിയാം. "ഇവൻ ഇപ്പോഴും ഇത്ര പുറകിലോ", എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും എന്നും അവർക്കറിയാം. എന്നിട്ടും മലയാളി ജാതി വിടാതെ പിടിക്കുന്നു. മലയാളി കൃസ്ത്യാനിയും ഇസ്ലാമിയും ഹിന്ദു-ജാതിക്കു പകരം മറ്റു ചെപ്പടി വിദ്യകൾ വെച്ചതു കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതു നീക്കം ചെയ്യാൻ അതീവ ശ്രമം ചെയ്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജാതി-മതമില്ലാത്ത ഈഴവ ജാതിയും അതേപോലെ അകത്തും പുറത്തും ജാതി രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പുലയരും പറയരും ജാതി വേണ്ടെന്നു വെച്ചാലും അവരുടെ തലയിൽ അതു കെട്ടി വെക്കാൻ മറ്റു ജാതികൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജാതി കുടിച്ചു മത്തരായ സമൂഹത്തിൽ പണപ്പിരിവ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ജാതി വിട്ടു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതു പരസ്യമായ തട്ടിപ്പാണ്. ദയവായി ജാതിയും മതവും കളയാതെ, ജാതി-മത സംഘടനകൾ തന്നെ ഇതു നടത്തുന്നതാവും കരണീയമായിട്ടുള്ളത്.
രാഘവൻ മേശ്ശിരി 2015-02-22 22:34:21 News
ദാ, അതൊന്നൂടെ വായിച്ചാലും, വിദ്യാധരാ, 'ഹിതോപദേശം' ഇവിടെ എടുത്തെഴുതിയെങ്കിലും അപ്പറയുന്നതെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോന്നു സംശയം. ഞാനും അതങ്ങ് മറന്നു പോയി. ഡഗ-ഡഗ-ടഗടാ അടിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണേന്നു പറയാൻ മാത്രം എഴുതിയേത്... കോപിക്കല്ലേ...
കല്ലറ സരസമ്മ 2015-02-22 21:42:00 News
ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടിലെങ്കിലോ , അവൾക്കു സന്താനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ ഈ ലോകം അവസാനിക്കനോന്നും പോണില്ല. പഴമക്കരോട് പോയി തൂങ്ങിച്ചാകാൻ പറ. അല്ല പിന്നെ . വല്ല സീരിയലും കണ്ടു ഇരിക്കാനുല്ലതിനു ഒരു സാഹിത്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2015-02-22 18:40:53 News
വായനക്കാരുടഭിപ്രായം 
വെട്ടിചുരുക്കുന്നതും ഈ-പത്രം 
ചിലപ്പോൾ ചവറ്റു കൊട്ടയിൽ 
തട്ടുന്നതും ഈ-പത്രം 
എഴുത്തുകാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും 
അവരെ കൊല്ലുന്നതും ഈ-പത്രം 
വിദ്യാധരൻ 2015-02-22 18:24:36 News
യത്ര വിദ്വജ്ജനോ നാസ്തി 
ശ്ലാഘ്യസ്തത്ര ധീരപി 
നിരസ്താപദപേ ദേശേ 
എരണ്ഡോപിദ്രുമായതെ  (ഹിതോപദേശം )

എവിടെ വിദ്വാന്മാരില്ലാതിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ അല്പം അറിവുള്ളവനും ശ്ലാഘിക്കപ്പെടുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളില്ലാത്ത ദേശത്ത് എരണ്ഡവും (കടലാവണക്ക് ) വൃക്ഷമാകുന്നു.