James Thomas 2015-07-24 03:47:56 News
പരദൂഷണം, പാര വെപ്പ്, തേജോവദം, കുതികാൽ വെട്ട്, സാഹിത്യചോരണം, നവരസാഭിനയം,
സന്താനങ്ങളെപോലെ സംഘടനകള്ക്ക് ജന്മം നൽകൽ, അവയെ പൊറ്റൽ, പിളർത്തൽ, പ്രസിദ്ധരെ താങ്ങി നടക്കൽ, കപട ഭക്തി, അനുകരണം, പ്രസംഗം-അധിക പ്രസംഗം, അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന പട്ടിക മലയാളിക്ക് നിർവ്വചനമാകുന്നു.
Jose Joseph 2015-07-23 22:27:29 News
A merger between FOKANA and FOMA may be difficult to achieve as long as the personal distrust among some of the top leaders belonging to both organizations still persist. Instead of a merger move, leaders of these organizations could explore the possibility to have an understanding and divide the area of their activities. One of the organizations may involve in the social and cultural activities while the other may concentrate in educational, political, sports and such other activities. Malayalees here may be allowed to participate in the activities of both organizations individually and through their regional member organizations. Just a suggestion.
A.C.George 2015-07-23 21:13:12 News

Mr. Udayabhanu Panickar one hundred percent I agree with you. Whether religious, nonreligious or secular Malayalee programs, the so called celebrities occupy much of our time and they speak out of context and subjects almost all the time. The real people with knowledge and life experience will get very little time for the seminar or meeting. The invited Indian celebrities can speak any rubbish and waste your time. People like Mr. Udayabhanu Panickar or me will be provided with a last place or an unimportant slot. We have to boycott such celebrities. They are costly to the regular attendees also. 

bijuny 2015-07-23 21:09:18 News
വാർത്തയിൽ നിന്ന്: "ഈ
സ്‌നേഹസംഗമത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി കുടുംബംഗങ്ങളായ ഏവരുടെയും സഹകരണവും സാന്നിദ്ധ്യവും
സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.  ".

കുടുംബയോഗത്തിന് കുടുംബങ്ങഗലെ വിളിക്കുന്നത്‌ പത്രം വഴിയാണോ?  വല്ല ഫോണോ ഇമെയിൽ വഴിയോ വിളിക്കാമായിരുന്നു.
A.C.George 2015-07-23 20:53:51 News

Now in India we can see very rarely such police like (Paulose police from Kothamangalam). Most of our police force are corrupted. Our elected political system and the Ministers are also corrupted. We may see some straight forward police officers like Reshi Raj Singh. But our ministers and the political system always want the police officers dance to the tunes of their corrupt system and salute them. Unless they obey them they will be punished and disciplined. At the same time the big shots who do murder, swallow millions of public money, very easily escape and nobody can find any proof for any crime against such. What kind of justice and rule of law here for the common mankind? Mr. Tom Jose Thdiayampad from Liverpool, England:- I like your article and narration. I am proud of that Poulose police from Kothamangalam, because I belong to Kothamangalam Taluk area. 

2015-07-23 20:52:42 News
Mr. Vada- If you can educate people in few sentences do that otherwise quit.   Use more simple sentences and less complex sentences. 
Anthappan 2015-07-23 20:48:56 News
Any how the children are US citizens and have US Passport according to the news (Children were born in Bombay and have US passport).  Why can't they get OCI card and resolve the problem?  
For vayanakkaaran- It is not an argument.  There so many attorneys appearing here on this page and interpreting the immigration law according to their whims and fancies.  I responded to the comment written by some of the experts.   I don’t have any quarrel with you on the fact that the children were born in India.  

Justice 2015-07-23 20:42:18 News
American malayalees are not donkeys like kerala people.
Just remember that shit. Carefull 
പാരവർക്കി 2015-07-23 20:28:20 News
മലയാളി സ്വർഗ്ഗത്തിലും പോകില്ല നരകത്തിലും പോകില്ല അവൻ ത്രിശങ്കു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഗതികിട്ടാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പരവെയ്ക്കും 

bijuny 2015-07-23 20:25:25 News
Now read this:
Infact Kobhrayani's husband ( US citizen) should have renounced his US citizenship and taken Indian citizenship as as pre condition to comply with Indian rules to marry an Indian diplomat, which he didn't do. So that is another violation Indian govt ( previous ) turned a blind eye. 

Followin from Indian MEA ( Ministry of external Affairs ):

( copy paste )
The fact that the Ministry of External Affairs chose to look the other way when it came to the question of Ms Devynai Khobragade's husband not taking up Indian citizenship years after their marriage is something well known within the ministry. Sources in the government said no one wanted to apply the rules as long as no one noticed the discrepancy.
 The rule book of the MEA is quite clear on the matter of IFS officers marrying foreign nationals. Clause 8 (1) of the Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) Rules, 1986 says no member of the service shall marry any person other than an Indian citizen "without the prior permission in writing of the Government". Officers who intend to marry foreign nationals have to make a written application to the Foreign Secretary and give the Government one year to reply.
 Clause 8(3) says: "If a member of the Service contracts marriage with a person other than an Indian citizen without obtaining prior written permission, he shall be liable to be removed from the service". The rules further state that the Government reserves the right to refuse permission if it thinks the marriage affects "the due and proper performance of the duties of the member of the service". In case permission is accorded, "the Government may stipulate such conditions as it may deem appropriate". Permission is granted on the commitment of the IFS officer that his/her spouse will adopt Indian citizenship after the marriage.
Sources in the MEA pointed out that in Ms Khobragade's case, this commitment made by her has simply not been kept. To make matters worse, everyone is aware of the rule violation but over the years no action has been taken to correct matters.
Highly placed sources in the government also pointed out that when Ms Khobragade was posted to Pakistan, she and her influential father, Mr Uttam Khobragade, pulled enough strings to ensure that the ministry gave permission to her spouse, an American citizen, to reside with her. Many an eyebrow had been raised even then since Pakistan is considered a sensitive posting.
When asked for a response on Ms Khobragade's open violation of the rule book, the MEA chose to play it silent, in keeping with tradition over all these years.
വായനക്കാരൻ 2015-07-23 20:24:40 News
The article clearly states that "Her daughters were born in India". Yet, Anthappan and PodaNY argue on the basis of "her children were born here".

Devyani should have been in jail a long time ago for the multiple times she broke the law across continents.
Indian 2015-07-23 20:11:33 News
Compare this with American police especially when they deal with the colored. The best example is the death of 28 year old Sandra Bland in Texas, who moved her car to another line without signaling.
A police officer was following her and she was trying to avoid him. Yet he flashed him. When he approached her car, she was smoking a cigarette. He asked her to throw it. she refused saying that she was smoking in her own car.
The angry, white officer escalated things. she was forcefully handcuffed and put in to jail. (how can a court send her to jail for such a small thing?) she committed suicide in  jail on the third day...
Justice 2015-07-23 20:07:37 News
Who care
വായനക്കാരൻ 2015-07-23 20:06:41 News
ഭൂമിക്കടിയില്‍ വേരുകള്‍ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു 
ഇലകള്‍ തമ്മില്‍ തൊടുമെന്നു കരുതി
നാം അകറ്റി നട്ട മരങ്ങള്‍
------- കവി വീരാന്‍ കുട്ടി

ഒരു കാലത്ത് മരങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വീരാൻ കുട്ടിയെയാണ് ഓർമ്മ വന്നിരുന്നത്. എഴുതുന്ന കവിതകളെല്ലാം മരങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. prominent environmental poet in malayalam  എന്ന് ആളുകൾ കളിയായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ധാരാളം വ്യത്യസ്ത കവിതകൾ എഴുതി. അടുത്തയിട പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ആട്ടക്കാരി’ എന്ന കവിത ആൺ പെൺ മനോഭാവങ്ങളിലുള്ള  വ്യത്യസ്തത മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

ഈ കവിതയെ അനേകം മനോഹര വർണ്ണനകൾ നിറം ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്.   ബിന്ദുവിൽ കവിതയുണ്ടെന്ന് അടുത്തയിട വായിച്ച കവിതകളിൽ നിന്ന് വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ പല കവിതകളും ഒരേ വെട്ടിൽ വീഴുന്നുവോ എന്ന് ഒരു ചെറിയ സന്ദേഹമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരേ പ്രമേയത്തിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽകാതെ മറ്റുമേഖലകളിൽകൂടി സർഗധനയായ കവയത്രി ശ്രദ്ധചെലുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
Justice 2015-07-23 20:02:32 News
Malayali never go to heaven. Why ?  Think about that .I will answer after some replay of this question.Malayali is Kolayali.
Is it correct. I don,t care Naradan or Mathulla or anyone.But we need truth  Justice .malayali like to speak English but write malayalm poems.why? .where is truth man.I think he dead