നാരദർ 2015-06-23 17:00:56 News
അന്തപ്പൻ ബുദ്ധിപരമായി സ്ഥലമാറ്റി മൈലപ്രയുടെ ലേഖനത്തിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി, മൈലപ്രയുടെ കമന്റിന് മറുപടി എഴുതി. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യണം അതിനാണ്  കുശാഗ്രബുദ്ധിയെന്നു പറയുന്നത് മാത്തുള്ളെ.

Jinesh Thampi 2015-06-23 16:57:50 News
I am also an office bearer of WMC. Take the sarcasm in good spirit and appreciate for being so craftly and vivid in your verbiage.
വായനക്കാരൻ 2015-06-23 16:52:42 News
അലക്സ് വിളനിലം ‘രാജു അണു തരം’ എന്ന് ഇഴുത്തുകയാണോ, ‘രാജു ആണു താരം’ എന്ന് പുകഴ്തുകയാണോ?
Alex Koshy Vilanilam 2015-06-23 15:37:35 News
RAJU ANU THARAM!!!!!
Joe Panicker 2015-06-23 15:07:36 News
Excellent Raju! The more and more you write, the more I admire you! Just great! I agree with your views completely. Your totally open and unbiased writing style is very impressive and the frequent sarcasam and satire very amusing! People like you will be a jolt and strong counter balance to the several unscrupulous self centered individuals whose sole intention is nothing but self promotion in the name of religion, community service or charity! I just love reading your write-ups!Never look back! Best wishes! Keep writing!
John George 2015-06-23 14:33:13 News
Deepest condolences to the sudden demise of Sr. Nirmala,one of the Angels of GOD.
John George 2015-06-23 14:11:04 News
എത്ര വന്നാലും പടികാത്ത മലയാളികള് ഇവിടെ കൂടി വരികയാണ്‌. ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പിൽ വീഴുന്നവ്ര്കെതിരെ കേസ് യെടുകണം . കാരണം പോലീസെന്റെ സമയവും ജെനങ്ങളുടെ നികുതി പണവും ആണ് നഷ്ടമാകുന്നത്
വായനക്കാരൻ 2015-06-23 14:09:18 News
You're right Raju! Some of these 'wise men' have lost their sense of propriety and jump into any and every place to spew their 'words of wisdom'.
Sajan 2015-06-23 13:21:51 News

Thank you e malayalee for publishing some beautiful articles and comments.

I have few doubts of mine, hope someone will be able to give some answers.

World malayalee council , when did they split. All these years were they were hiding.

And as some other comments asked what did you do so far. Give us an itemized list.

Some people get bend out of shape when christanity is criticized. I see most of the articles in e malayalee are about them or by them and so are the comments. If you don't want to be commented don't bring your religion out here. Anthappan has brought out the evil behind all religions, it is foolish to call some one atheist just because you don't like him.

Some of the articles and poems are boring and annoying as someone said. When they going to realize to stop writing no sense. We all know some of them pay to get books and articles written for them. Then they arrange an award for themselves. I can give some names, but editor will go click, click.

Anthappan 2015-06-23 13:07:13 News

What you see under that news is the true reflection of what religion is trying to do when some tragic things happen and there is nothing ludicrous in it, Mylapara.   When a Malayaalee Christian dies we see the big lines of priests and religious people giving long obituary about that person even though they don’t know anything about that person.   Anyankunju tried to dig under that news and plant his Christian seed and we all are reacting to it. 

Omana Rajan 2015-06-23 13:05:41 News

Was reading some of the articles and comments. Some are very interesting. Mylappra did a good job.

I happened to take my mother to a very famous christian mission hospitals. They get medicines and equipments from Germany and US. This is exactly what happened. A 2 yr old boy from a very poor family was brought in with 'tetanus'. Little one needed a injection within minutes or he will die. Nuns refused to give the injection as they had no money to prepay for it. Boys mother was crying and pleading, but nuns were very firm and told her to take the kid to a Govt. hospital miles away. Then few people, including me started to argue, but had no effect. So I myself paid for the injection and the boy was saved. Others in the out patient collected some money and gave to the kids mother.

JEJI 2015-06-23 12:56:28 News
Raju you are right. I am really sorry. May God Almighty give courage to the family to overcome this
JOHNY KUTTY 2015-06-23 12:49:03 News
ദയബായിയെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ഇ മലയാളിയെയും ശ്രിമതി ത്രെസ്സിമ്മയെയും അനുമോദിക്കുന്നു. യദാർത്ഥ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തി എന്ത് എന്ന് മലയാളിക്കും ഇന്ത്യക്കും മാതൃക ആക്കാവുന്ന മഹത് വനിത. ഒരു ഭരതരതന പുരസ്കാരം കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല അവരുടെ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലെ പ്രവര്ത്തനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ. ഒന്നും ആരും കൊടുത്തില്ലേലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. അവരുടെ പിറകിൽ ഒരു മത സംഗടനയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര്കെന്തെങ്ങിലും സംഭവിച്ചാൽ പാവം ആദിവാസികൾ മാത്രം കാണും കരയാൻ
SchCast 2015-06-23 12:41:11 News
Dear Mr. Jeji, The Bible does not say anywhere that the earth was created 6000 or so years back. It is the interpretation of someone. About father or mother aspects of God - It is silly to argue and tie God's majesty to a a particular gender. Talking about marriage, Jesus said that there is no female or male in the heavenly realm. People exist like heavenly beings(angels, no gender attached). I said water and oil does not mix in the sense that either you believe in God or do not believe in God. Accepting good principles is good indeed. If you read my previous comments, you see I narrated the quotes of many men of wisdom. Mr. Anthappan is the one who said it is not acceptable for Christians. Again, let me say water and oil does not mix.
Anthappan 2015-06-23 12:36:38 News
We have enough problem with the older folks. so, don;t enthuse them that they may live longer and create more problem.  This is the time their memory fades away.  To become a committee member is life time achievement.  You can run for Ammerican presidency with that experience.( Just joking man- take it easy)