josecheripuram 2018-04-15 20:32:33 News
A PERSON IN A RESPONSIBLE POSITION KEEP MUM/NOT RESPONDING, IS AS GUILTY AS THE CULPRICT.REMBiER ''BEESHMER'',HE DID NOT SPEAK WHEN PANCHALI WAS MOLESTED .AND EVERY ONE KNOWS HOW HIS END WAS."SARASHYA".
കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് 2018-04-15 20:26:56 News
മൊല്ലാക്ക പറഞ്ഞപോലെ ങ്ങള് ബേജാറാവതെ ശശി. എഴുത്തുകാരുടെയും പ്രതികരണക്കാരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു കാഴ്ചബംഗളാവിലെപോലെ എല്ലാത്തരം ജീവികളുണ്ട്. പുറം‌ചൊറിയൽ സംഘം, അസൂയമൂത്ത് പ്രഗൽഭർ മാന്തൽ, വയലാറിൽ മുട്ടി വായന മുരടിച്ച് കീറിയ പഴം‌മുണ്ടും ധരിച്ചു നടക്കുന്നവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഒന്നും മെരുകാൻ പോകുന്നില്ല, എന്നാലും ഇടക്കിടെ ചാട്ട വീശി ഒന്ന് അടക്കിയിരുത്തുക. തിരിച്ച് അലറും, സാരമില്ല.
RAJEEVAN ASOKAN 2018-04-15 20:13:16 News
മനോഹരമായി പ്രവാസിയുടെ ഈ വിഷു വിവരണം. ആസ്വദിച്ചു വായിച്ചു. ഇനിയും എഴുതുക. വിഷു ആശംസകൾക്കൊപ്പം , തുടർന്നുള്ള എഴുത്തിനും ആശംസകൾ. 
j mathew 2018-04-15 19:58:58 News
 മുൻപ് ആദിവാസി ആയിരുന്നോ ബ്രാഹ്മണൻ ആയിരുന്നോ എന്നതിലല്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് ആയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം.എന്നാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുത ആണ്. ആ ചരിത്ര വസ്തുത ഇല്ലാതാക്കാൻ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതൻ ഗവേഷണം നടത്തിയാലും നടക്കില്ല. 
josecheripuram 2018-04-15 19:58:04 News
ARE WE CHRISTIANS CONVERTED FROM BRAHMINS,I AM HAPPY?IF BJP TELL US TO GO TO YOUR COUNTRY I CAN SAY I AM FROM HERE "GAR VAPASI".AND IF IN MY BAPTISUM CERTIFICATE INSTEAD OF ROMAN CATHOLIC OR ORTHODX CHIRISTIAN ,BRAHMIN CATHOLIC/ CHRISTIAN.ANY WAY WE CLAIM WE were BRAHMINS .THEN WHY DON'T WE TAKE ADVANTAGE OF THE SITUATION?
Ninan Mathullah 2018-04-15 19:55:31 News

Be aware of the propaganda and secret agenda to destroy Christian faith in India by rewriting history, and then declare India a Hindu nation. BJP and its supporters are very good in rewriting history taught in schools and Universities. The issue of St Thomas coming to Kerala was discussed many times here. No matter what convincing arguments given on the subject, it is their strategy to wait for some time till readers forget the previous arguments and again start the propaganda against it. When you say something, it must be based on something and not your ‘thonnalukal’ or from your hidden agenda. What evidence this scholar has to present as proof to make such blind statements?

 

Suppose I went to Bombay or another country. What evidence you can you find in Archeology that I went to Bombay or another country? Those days writing was not common, and no records were kept. What type of stupid arguments this so called historian is making? It might help to convince some naïve readers who do not know the meaning of Archeology or its methods or its validity.

 

Another claim here is that there were no people living in Kerala during the first century. Historical evidence is there for trade relations between ancient Babylonians, Persians and Greeks with the western coast of Kerala. Solomon also traded with products from Kerala with the help of Hiram and his ships. Sidonians or Phoenicians were the rulers of sea those days and Hiram belonged to the Phoenician race. Herodotus describes the dress and curly hair of South Indians soldiers that participated in the Greek Persian conflict.

 

We know that Aryans came to India around BC1700-BC-1500 after traveling thousands of miles from Middle East and Central Asia, and they pushed the Dravidians to the south in the ensuing conflict. About the claim that there were no people living in Kerala around the time St. Thomas came, there is no common sense in it. Dravidians who were pushed to the south did not walk this short distance that can be covered in a few days? During Persian rule the postal system in the empire could cover the whole empire in one week’s time with horses. North Indians did not trade with South Indians for two thousand years, and they were not curious to know what the South Indians were doing there to not go there for two thousand years from BC1700?  There were always conflicts and perpetual war between people groups and kingdoms during those days. North Indians did not try to subdue South Indians for 2000 years? Brahmins and Naboothiri were a group in Aryans and they they were in Kerala when St. Thomas came as in the tradition. This historian must be ashamed to make such blind statements without supporting evidence.

 

Why Catholic Church has to teach that St. Thomas came to India? Portughese only tried to cover it up because they wanted to take all the credit for spreading Christianity in Kerala and they did not want to admit the St. Thomas tradition. So it is propaganda that Portughese invented it. Naïve among readers only believe such propaganda. Those who close eyes and make it dark and people with hidden agenda only will make statements like this historian makes here.

Malankara George 2018-04-15 19:34:07 News
മത ഭ്രാന്തന്മാർക്കു മാത്രമേ തോമാശ്ലീഹാ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയൂ.അതിനുപിന്നിൽ രഹസ്യ അജണ്ട ഉണ്ട്.സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉള്ള ആർക്കും തോമാശ്ലീഹാ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല.കാരണം തോമാശ്ലീഹാ വന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട്.സിറിയൻ കുടിയേറ്റം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.തോമാശ്ലീഹാ വന്നു,ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായി അതിനു ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് പ്രശ്‍നം.ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പകൽ പോലെ യാഥാർഥ്യം ആണ് . തോമാശ്ലീഹാ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ചരിത്രത്തിലല്ല ഗവേഷണം നടത്തിയത്.എങ്ങനെ സത്യത്തെ  അസത്യം ആക്കം എന്നതിലാണ്.അതിനുവേണ്ടി ചില കുബുദ്ധികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.അവരുടെ ശ്രമം വിജയിക്കില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണ് തോമാശ്ലീഹായുടെ പാരമ്പര്യം 
josecheripuram 2018-04-15 19:30:53 News
WHY ALL THE RELIGION CLAIM ABOUT THEIR INHERITENCE WHAT DIFFEANCE IT MAKES WHEATHER YOU BECAME A CHIRISTIAN 2000 YEARS AGO OR YOU BECAME A CHIRISTIAN YESTERDAY?SOME CIRISTIANS CLAIM THEY WERE BRAHMINS CONVERTED TO CHRISTIANITY.IT SHOWS THAT THEY ARE ASHAMED OF BEING A CHRISTIAN.IF THERE WERE ANY ONE IN KERALA THEY WERE ONLY ''ADIVASI'S''.
j mathew 2018-04-15 18:56:56 News
ജോൺ എന്ന വ്യാജ നാമധാരി, തോമാശ്ലീഹാ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ.തോമാശ്ലീഹാ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായി.ആകാശത്തുനിന്നു പറന്നിറങ്ങിയോ?AD 189/190 ഇൽ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ നിന്നും പാന്റാനീസ്എന്ന പണ്ഡിതൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ലോകം മുഴുവൻ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെകല്പന ആണ്.അത് തോമാശ്ലീഹാ നിരസിച്ചു എന്നാണോ വേദ വിപരീതികൾ പറയുന്നത്.ഈ കാലയളവിൽ തോമാശ്ലീഹാ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തു ഉണ്ടായിരുന്നതായി ആരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല.ഏതോ ഒരു നാരായണൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാകുന്നതല്ല തോമാശ്ലീഹായുടെ പാരമ്പര്യം.തോമാശ്ലീഹാ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്കി.തോമാശ്ലീഹാ വന്നെപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാനും വിവരദോഷികൾ മടിക്കില്ല.സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യവുമായ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചത്.അതുകൊണ്ടാണ് ഘർവാപസി കേരളത്തിൽ വിലപ്പോകാത്തത്.ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നതിനു മുൻപ് എന്ത് ആയിരുന്നു എന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല.ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ട്ടിയാകുന്നു.പഴയതു കഴിഞ്ഞുപോയി.വ്യാജ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരും വ്യാജ നാമധാരികളും എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ തോമാശ്ലീഹാ വന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്.തോമാസ്ലീഹായിക്കു ഇവിടെ വരുന്നതിനു യാത്രാ വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനു തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ?    
George 2018-04-15 18:12:12 News
കേരളം കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഈ ചരിത്രകാരനെ ജാതി പറഞ്ഞു ആക്ഷേപിക്കാൻ മത ഭ്രാന്തന്മാർക്കെ കഴിയു. അദ്ദേഹം ഒരു മതത്തിന്റെ ചരിത്രം അല്ല ഇന്ത്യയുടെ, കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം ആണ് ഗവേഷണ വിദേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങടെ തോമാശ്ലീഹാ വരാത്തതിന് അങ്ങേരു എന്ത് പിഴച്ചു സഹോദര. 
Asokan, Mavelikkara. 2018-04-15 16:19:53 News
To Simon & Raman Kartha
No one invited you to answer the question to Soman. Let Soman answer it.
He won't answer it because he is on the blacklist & he copied other's works..
വായനക്കാരൻ 2018-04-15 16:17:48 News
കാരൂർ സോമൻ കോപ്പിയടിച്ചേ കോപ്പിയടിച്ചേ എന്ന് നാടുനീളെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടേം വിളിച്ചു കൂവുന്നത്, സ്വന്തം രചനക്ക് പ്രചാരം കൂട്ടനാണോ സഖാവേ?  അതോ ആപേരിൽ അയാളുടെകയിൽ നിന്നും കുറച്ചു കാശു പിടുങ്ങാനാണോ? അതും പോരാഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദാ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മലയാളിയിൽ വന്ന് ഈ മലയാളിയെ തെറിവിളിക്കാൻ ! സോമനോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടേൽ അവിടെപ്പോയി   തീർക്കേടോ നിരക്ഷരാ 
MGS Narayanan in Mathrubhumi 2018-04-15 16:14:57 News
കോഴിക്കോട്: സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തില്‍ വന്നിരുന്നുവെന്നും ഇല്ലെന്നുമുള്ള വാദം ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനിടെ സഭയുടെ നിലപാട് തള്ളി ചരിത്രകാരന്‍ എംജിഎസ് നാരായണന്‍....

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/news/kerala/fresh-row-in-church-over-st-thomas-s-visit-to-kerala-1.2744405
Alex Kaniyanparambil [ FB Post] 2018-04-15 16:10:03 News

ആ സുദിനത്തിനായി ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു..

നമ്പൂതിരി എവിടെനിന്നു വന്നു, എന്നു വന്നു എന്നൊന്നും ആര്‍ക്കും അറിയാന്‍ സാധിക്കാത്ത കാലത്ത് ചുമ്മാ തട്ടിവിട്ടു...

തോമാശ്ലീഹ, മലയാറ്റൂര്‍, എഴരപ്പള്ളികള്‍, നമ്പൂതിരി...

അവസാനം സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു..

എല്ലാം തട്ടിപ്പായിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം ഇവര്‍തന്നെ പറയും...

ദൈവം, യേശുക്രിസ്തു, സ്വര്‍ഗം, ദിവ്യബലി...

എല്ലാം ശുദ്ധതട്ടിപ്പായിരുന്നു..

ജോലിചെയ്യാന്‍ മടിയുള്ളവര്‍, അന്യനെ ചൂഷണംചെയ്യാന്‍ പറഞ്ഞുകൂട്ടിയ നുണക്കഥകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു അതെല്ലാം..

പറയേണ്ടിവരും. തീര്‍ച്ചയായും പറയേണ്ടിവരും.

ഇന്നല്ലെങ്കില്‍ നാളെ.

അങ്ങനെ അവര്‍ പറയുന്ന ആ സുദിനത്തിനായി അക്ഷമനായി ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു..

copied from FB by andrew

BEN MAMMEN 2018-04-15 16:01:35 News
Hearty condolences and prayers