Vayanakkaran 2017-06-15 09:27:40 News
Why? Where is justice? If that case is against the poor or aginst the Bihar labouerer the verdict would have been different. This cine star fellow and the politician is rich and powerful, so he is innocent or the case will not stand. What a justice world? What pity? US Malayalees also carry such people on their shoulders. Such superstars our role models, our guests during all our celebrations and also guests in all our channels. Where is is our so called, useless "Justice for all". Use for nothing. atleast make some noise or make some bla bla statement with all you guys photos
വിദ്യാധരൻ 2017-06-15 09:24:27 News

ശ്രീ ആൻഡ്‌റൂസിന്റെ വേഷഭൂഷാതികൾ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിറുത്തുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റ ചിന്തകളും വ്യത്ത്യസ്തമാണ്.  ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലിയോ എന്ന ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം തുടങ്ങി ആരംഭിച്ചതാണ്. അതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും. ഈ വേദങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും മനസിലാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വികാരവിചാരങ്ങളും അവന്റെ ജീവിത സമരങ്ങളും  ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നവരസങ്ങൾ അടക്കം ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.  പിന്നെ എവിടെയോ വച്ച് ചേര കയറി. ഇവിടെ ചേര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതമാണ്. സ്വൈരമായി സന്തോഷമായി മനോഹരമായ ഈ ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് മതം ഒരു പാമ്പിനെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞു കയറി. അതിന്റെ ദംശനം ഏറ്റവരുടെ പലരുടെയും തലമണ്ട മരവിച്ചുപോകുകയും പിന്നെ അവർ പാമ്പിന്റെ കുഴലൂത്തിന് അനുസരിച്ചു ആടാൻ തുടങ്ങി. ഈ പാമ്പുകളെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ദംശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രീ ആന്ഡ്‌റൂസ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസിലാകും. എന്നാൽ അജ്ഞതയുടെ കട്ടിത്തൊടുകൾ പൊട്ടിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.  ചിലപ്പോൾ അടിക്കുന്ന കൂടം തെറിച്ചുപോകാനും തിരികെ വന്നു നമ്മളുടെ തലയിൽ അടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
   മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിച്ച് അവരെ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ ഒരു പ്രധാനിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ അദ്വൈത ചിന്തകളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അന്ദ്രൂസ് പറയുന്നതുപോലെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുള്ളവരായി ജീവിക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ പഠനത്തിലും കാണാൻ കഴിയും. 'സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആദ്യം കഴുതകളായ ജനങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവമാക്കി കൊന്നുകളയുകയാണ് പതിവ് (പാവം ആൻഡ്‌റൂസ് )

സത്യം ഒന്നേയുള്ളു അത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളിലെ ചൈതന്യമാണ് (നിജബോധം). മറ്റുള്ളതെല്ലാം മിഥ്യയാണ്

"ഓരോന്നതായവയവം മുഴുവൻ പിരിച്ചു
വേറാക്കിയാലുലകമില്ല, വിചിത്രമത്രേ!
വേറാകുമീയവയവങ്ങളുമേവമങ്ങോ-
ട്ടാരായ്കിലി,ല്ലഖിലവും നിജബോധമാത്രം.      

നൂലാടതന്നി,ലുദകം നുരതന്നി,ലേവം
ഹാ! ലോകമാകെ മറയുന്നൊരവിദ്യയാലേ;
ആലോചനാവിഷയമായിതു തന്റെ കാര്യ-
ജാലത്തൊടും മറകി,ലുണ്ടറിവൊന്നു മാത്രം.      

ആനന്ദമസ്തിയതു ഭാതിയതൊന്നുതന്നെ
താനന്യമോർക്കിലതു നാസ്തി ന ഭാതി സർവം;
കാനൽജലം ഗഗനനീലമസത്യമഭ്ര-
സൂനം, തുടർന്നു വിലസും ഗഗനാദി സത്യം.      
{സൂനം, നിനയ്ക്കിൽ ഗഗനം പരമാർത്ഥമാകും}

ആത്മാവിലില്ലയൊരഹംകൃതി യോഗിപോലെ
താൻ മായയാൽ വിവിധമായ് വിഹരിച്ചിടുന്നു;
യോഗസ്ഥനായ് നിലയിൽ നിന്നിളകാതെ കായ-
വ്യൂഹം ധരിച്ചു വിഹരിച്ചിടുമിങ്ങു യോഗി.       1

അജ്ഞാനസംശയവിപര്യയമാത്മതത്ത്വ-
ജിജ്ഞാസുവിന്നു, ദൃഢബോധനിതില്ല തെല്ലും;
സർപ്പപ്രതീതി ഫണിയോ കയറോയിതെന്ന
തർക്കം ഭ്രമം, കയറു കാൺകിലിതില്ല തെല്ലും. അദ്വൈതദീപിക -ശ്രീനാരായണഗുരു

      അന്ദ്രൂസ് താങ്കളുടെ സന്ധിയില്ലാ സമരം തുടരുക. താങ്കൾക്കായി ഗോലിയാത്തുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ പല ഗോലിയാത്തിന്റെയും പൊക്കവും വണ്ണവും കണ്ടു ഭയപ്പെടേണ്ട. യഥാർഥത്തിലുള്ള എതിരാളിയെ കാണുമ്പോൾ നിക്കറിൽ ഇവന്മാർ മൂത്രം ഒഴിക്കും.  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ കവിതകൾ എല്ലാം മത തീവരവാദികളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ പോരുന്നവയാണ്. അവർ ഇളകിയാടും എങ്കിലും ധീരതയോടെ പോരാടുക. എല്ലാവിധ ആശംസകളും

അലക്സാണ്ടർ 2017-06-15 09:15:42 News
ഹു ഹു ഹു. ഇതേ ചാനലാണെ പറഞ്ഞത് ഹിലരി 70% ലീഡോടെ ജയിക്കുമെന്ന്..
അവരുടെ അഭിപ്രായ സർവെകൾക്കെല്ലാം തന്നെ നേർ വിപരീതമായിരുന്നു യാഥാർഥ്യം..

അപ്പോ ആരായി പഠിക്കാത്ത പൊട്ടന്മാരും, വിവരം കെട്ടവന്മാരും, മന്ദബുദ്ധികളും

ഹു ഹു ഹു എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ മേലേ....
George V 2017-06-15 09:09:16 News
പതിവുപോലെ വളരെ നല്ല വിശകലനം ശ്രീ ജോസഫ്.  ശ്രീ ആൻഡ്രൂസ് ന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പല ആവർത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലൊരു നിരൂപണം എഴുതാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. നന്ദി ശ്രീ ജോസഫ് .  ബൈബിൾ എന്താണെന്നും യേശു ആരായിരുന്നു എന്നും കൂടുതൽ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.  രാജാവ്  നഗ്നൻ ആണെന്ന്   പലർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അത് വിളിച്ചു പറയാൻ ആൻഡ്രൂസ് നെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ കാണിക്കുന്ന ഈ ആർജ്ജവത്തെ നമിക്കുന്നു. ബൈബിൾ മുകളിൽ നിന്നും  നൂല് കെട്ടി ഇറാക്കിയതാണെന്നു  പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന    പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും വരും തലമുറയെ എങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രീ ആൻഡ്രൂസിനെ പോലുള്ളവർക്കേ സാധിക്കൂ. എല്ലാ വിധ ആശംസകളും

നാരദന്‍ 2017-06-15 08:25:38 News
എന്തിനേയും  എതിര്‍ക്കുന്ന  കുറെ നരക വ്യാളികള്‍  ഉണ്ട്  ഇ മലയാളി  കമന്റ്‌  കോളത്തില്‍ , എന്തിയേ  Sch Cast ?
വായനക്കാരൻ 2017-06-15 06:59:00 News

നീല ചിത്രങ്ങളെ
നിങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ
നിശ്ചലം ശൂന്യമതെ
രാവുകൾ നിശ്ചലം ശൂന്യമതെ.
ഇടയ്ക്കിടെ മുകിൽ മാറ്റി
എത്തി നോക്കും 'ശശി'
നീ ടോമിനെപ്പോലെ
'പീപ്പിങ് ടോമിനെ'പ്പോലെ.
ഗൂഢമായി നീ ഇങ്ങനെ
ഒളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ
ഞങ്ങടെ സംഗമം വിരസമത്രെ
'ഹരിഹരൻ' ഞങ്ങൾ-
ക്കൊരുക്കിയ തല്പത്തിൽ
ലൈറ്റടിച്ചെന്തിനലട്ടുന്നിങ്ങനെ?

ഹരിഹരൻ =വിഷ്ണുവും ശിവനും ചേർന്ന മൂർത്തി (ഇരട്ടപ്പൻ)
ശശി -ചന്ദ്രൻ, തിങ്കൾ

Observer 2017-06-15 06:33:38 News
It is a widely accepted truth that the Trump supporters are illiterate.  
ക്രിട്ടിക്ക് 2017-06-15 06:29:54 News
ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ നല്ല മലയാള പദങ്ങൾ, അലങ്കാരങ്ങൾ ഉപമകൾ ഇവയെല്ലാം ഒരു കവിതയെ മനോഹരമാക്കിയിരുന്നു ആ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഈ കവിത  തട്ടി തെറിപ്പിക്കുന്നത്‌. വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ ഇടയ്ക്ക് അരാജകത്വവാദികൾ ഉണ്ട്.  ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പീ എച്ച ഡി എടുത്ത് പിന്നീട് യൂണബോംബറായ റ്റെഡ് കസാൻസ്കിയെപ്പോലെ ചിലർ മലയാള കവിതയെ നശിപ്പിച്ചേ അടങ്ങു എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ്. അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ മറ്റു പലരും.  ഒരു ചെറു കഥ 'കഷണി'ച്ചെഴുതിയാൽ അതെങ്ങനെ കവിതയാകും?  ജെയിംസ് മാത്ത്യുവും വിദ്യാധരനും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കവിതയുടെ സുഖം ഇല്ലാത്ത ചൈതന്യം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട വികാരം ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന്.
JP 2017-06-15 05:39:22 News

It simply is NOT true that Mallu supporters of Berny/Obo/Hillari are without Commonsense, Unable to foresee, Unemployed with a low IQ OR total lack of understanding of American Politics.

Many only have two or three of the above characteristics….. Alas!!!

Tom Abraham 2017-06-15 04:49:07 News
Plants have botanical names. Instead , giving them names of girls and standing there could be schizophrenia. It is not very late. See a doctor, my friend.
From the news 2017-06-15 03:50:08 News

Investigators for the special counsel investigating questions of Russian interference in the 2016 election will soon speak to senior intelligence officials.

Special counsel Robert Mueller's investigators have asked for information and will talk to Director of National Intelligence Dan Coats and National Security Agency Director Adm. Mike Rogers, according to a source familiar with the matter.
Investigators have also sought information from recently retired NSA Deputy Director Richard Ledgett, according to the source. Ledgett wrote a memo, according to the source, documenting a conversation in which President Donald Trump allegedly urged Rogers to help get the FBI to lift the cloud of the Russia investigation.
Observer 2017-06-15 03:41:48 News
ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രശനങ്ങൾ മുഴുവൻ ജെറി ?  
Saji Karimpannoor 2017-06-15 00:10:12 News
But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Bible-Luke:12(48)
വിദ്യാധരൻ 2017-06-14 21:21:20 News
സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗവേഷകന് ഏതു സൃഷ്ടിയുടെയും പിന്നിൽ ഒരച്ചടക്കം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.  ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കാഴ്ചക്ക് അഗോചരമായിരിക്കുന്ന ഈ അച്ചടക്കത്തെ  സാധാരണ മനസ്സുകൾക്ക്  ഗോചരമാക്കി  കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അതിൽ ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തെ കാണുകയും ആനന്ദ നൃത്തം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.  അതുപോലെ ഒരു  കവിയും/കവിയത്രിയും  ഒരു ഗവേഷകനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നരല്ല.  അതാര്യമായതിനെ സുതാര്യമാക്കുന്ന ഋഷികളാണ് കവികൾ എന്നാണ് ഡോ. ലീലാവതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽകൂടി കടന്നു പോയാൽ ഒന്ന് വ്യക്തമാണ് കവിതക്കും സാഹിത്യ രചനയ്ക്കുമൊക്കെ  അടിസ്ഥാനപരമായി ചില ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് ചരിത്രത്തിൽകൂടി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും.  പിന്നെ ഒരു ഗവേഷകനും ഒരു പ്രധാന ഉപദേശകാണില്ലാതെ അവന്റെ പ്രബന്ധത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനാവില്ല.  അല്ലെങ്കിൽ നാം പുതിയതായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വെട്ടിതുറക്കുമ്പോൾ അത് പഴയപാതയെ പരിപൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുന്നില്ല ' മലയാള കവിതകളുടെ തുടക്കം കേരള ഭാഷയും സംസ്കൃതവും ചേർന്ന മണിപ്രവാളത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീടത് ചമ്പുക്കളും സന്ദേശ കാവ്യങ്ങൾ, നിരണം കവിതകൾ, കൃഷ്‌ണഗാഥ, മദ്ധകാല ചമ്പുക്കൾ, ഭക്തികാവ്യങ്ങൾ ആട്ടക്കഥകൾ, കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ കവിതകൾ രാമപുരത്തു വാര്യരുടെ വഞ്ചിപ്പാട്ട്വരെ എത്തി . കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ മരണമടഞ്ഞ 1770 തൊട്ട് 1829 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം മലയാളസാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ നിശ്ചലമാണെന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .  സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ ഭരണാരംഭത്തോടെ നിഷ്ക്രിയതയുടെ ആ ഘട്ടം അവസാനിച്ചു.  സ്വാതിതിരുനാൾ ഇരയമ്മൻതമ്പി തുടങ്ങിയവർ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ എത്രയെന്ന് ഈ അല്പ ജ്ഞാനി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല .  അദ്ധത്തിന്റ 'ഓമന തിങ്കൾ  കിടാവോ' നിന്നാരംഭിക്കുന്ന താരാട്ട് പാട്ട് കേരളത്തിലെ അമ്മമാരുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു . കേരള വർമ്മ വലിയകോയിതമ്പുരാൻ ഏ. ആർ രാജരാജ വർമ്മ തുടങ്ങിയവർ മലയാളത്തിൽ ആധുനികതയുടെ ആരംഭം കുറിച്ച് .  ഇവിടെ ഇവർ ആധുനികതക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതിന് ഒരു കാരണം, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്ക് ശേഷം മലയാള കവിതക്ക് ജീവിതത്തുടുള്ള ബന്ധം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് ഇന്നത്തെപ്പോലെ പൊള്ളയായ പുറംതോട് ചായം തേച്ചു മിനുക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് .  ഇത് കവിതയുടെ ചൈതന്യ ശൂന്യയതയിലേക്ക് നയിച്ച്.  ഡോ. കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതകളിലും ഡോ. ഹരിഹരന്റെ കവിതകളിലും ജെയിംസ് മാത്യു ചിക്കാഗോ പറഞ്ഞ കവിതയുടെ സുഖം ലഭിക്കാത്തത്തിന്റെ കാരണം ഈ ചൈതന്യ ശൂന്യതയാണ്.  ആധുനികർ എന്ന് പറഞ്ഞു തുണി ഉടുക്കാതെ കവിത എഴുതുന്നവരെ തുണി ഉടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതിക്കാരെങ്കിലും ഉമാകേരളം എഴുതിയ ഉള്ളൂരിന്ഇപ്പോലെയും കേശവീയം കെസിയെപ്പോലെയും ഉള്ളവർ ഉണ്ടായേ തീരു.  ഇവരുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ നഷട്ടപ്പെട്ട ചൈതന്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ സാഹായിച്ചു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല .  

"മാന്യരാം കവികളെ 
            തളർന്നില്ലെന്നോ നിങ്ങൾ 
ശൂന്യതകളെച്ചൊല്ലി 
            താളുകൾ നിറച്ചിട്ടും" (എഴുത്തുകാരോട് -വയലാർ )  
ജെറിൻ 2017-06-14 18:46:00 News
"Anybody not willing to accept the results of an election, is a threat to democracy". You know who said that?

ഇലക്ഷനിൽ ജയ പരാജയങ്ങൾ സാധാരണം, പക്ഷേ അതുൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം!!

സാൻഡേർസ്, ഒബാമ, ഹിലരി കൂട്ടുകെട്ട് മൊത്തം പരാജയം, ജനങ്ങൾ തൂത്തെറിഞ്ഞ മൂവർ സംഘം, എല്ലായിടത്തും അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്....