വിദ്യാധരൻ 2017-04-15 06:04:14 News
കാലുകഴുകൽ ഇല്ല കവി 
കാലുവാരലാണിന്നിവിടെ 
കാലുമാറ്റവും കുതികാലു -
വെട്ടലും കൂടെയുണ്ട് 
ദൈവവമാ ചെകുത്താന്റെ 
പിതാവെന്ന സത്യം 
നമ്മെളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിടേണം 
അവർക്ക് ഗുസ്‌തി പിടിക്കുവാനായി 
നമ്മുടെ നെഞ്ചു തന്നെ വേണോ ?
Anthappan 2017-04-15 04:39:51 News

The contrast between the two poems ( Joyice Thonniyamala -1 and Vidyaadharan-2) is very clear.   Thonniyamala is a drawing a picture which is familiar to everyone whereas Vidyadhran takes us to a different level of thinking.  Those who are brainwashed by religion and living under fear will say Halleluiah to the poem-1 and go back to sleep.  Those who seek the truth and fearless will ponder over the poem -2 and continue searching the truth.  The first category will die without knowing the truth because they will be happy with what they heard from the Pharisees. The second category will live on because they are pursuing the truth and continue even after their death.  The first poem is an empty vessel and the second one is a deep river.     

andrew 2017-04-15 02:11:40 News
Too hard for the fanatics to conceive, not because they are Virgins but too hard headed, hypocrites  with no sympathy or Love for other humans. They don't care how many mother of all bombs are dropped by a father of all Morons & buffoons; how many Missiles are dropped creating widows, orphans, handicapped, homeless, poor & Terrorists; they want see their stock market going high. Each bomb = millions of drop of blood, each drop of blood begets Terrorists. Benefits of the War are reaped by a few rich.
 You wrote it beautifully. Let Love resurrect in each and every human
youseph 2017-04-15 00:12:34 News
ഈ കവി വര്യനെ ഒന്ന് സൂഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
believer 2017-04-14 22:59:12 News
വിഷു ഒരു സത്യവും ആഘോഷവുമാണ്. ഈസ്റ്റര് ഒരു മിഥ്യയും വിശ്വാസവുമാണ്. രണ്ടും നല്ലതു തന്നെ.
CHERIAN GEORGE 2017-04-14 19:23:43 News
അകലങ്ങളിൽ ഇടിമുഴക്കം, ഇനിയുറങ്ങാൻ നേരമില്ല..... ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമായി. മൗനത്തിന്റെ വാല്മീകത്തിൽനിന്നും പുറത്തു വരിക. സമയം ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല, പറയാനുള്ളത് യഥാ സമയം പറയുക, ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും പറയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ?? ഓർക്കുക, നാളത്തെ ദിവസം നമുക്കുള്ളതല്ല.....അകലങ്ങളിൽ ഇടിമുഴക്കം, ഇനിയുറങ്ങാൻ നേരമില്ല..... ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമായി. മൗനത്തിന്റെ വാല്മീകത്തിൽനിന്നും പുറത്തു വരിക. സമയം ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല, പറയാനുള്ളത് യഥാ സമയം പറയുക, ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും പറയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ?? ഓർക്കുക, നാളത്തെ ദിവസം നമുക്കുള്ളതല്ല.....
വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 17:25:49 News
തലമുറ എത്ര മാറിയാലും 
പിതാമഹർ പിതാമഹരല്ലേ ടോമെ?
മലയാളത്തിൻറ്റെ മുത്തശ്ശന്മാർ 
സംസ്ക്രതത്തിലുമുണ്ടു ടോമെ 
Ninan Mathullah 2017-04-14 15:44:12 News
Is it too difficult to grasp the theology or common sense behind Jesus's death for the sin of the mankind? If you owe somebody something, and another person agree to pay what you owe, would not you and I agree to the offer or insist that the debtor himself must pay it and nobody else is acceptable. Since nobody could pay the price for the sin of mankind, God took the shape of a man and paid for the price for sin. The animal sacrifice in all the religions and all the cultures of the world is the shadow of this sacrifice of Jesus on the cross. Only those who deserve to know this truth will be open to this mystery. To others it will be foolishness. So if you do not understand this mystery take the all knowing pride and intelligence off from you, humble yourself before God and pray to reveal the truth to you. Nobody else can help to reveal the truth to you.
വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 10:12:02 News
സാറേ എന്നെന്നെ വിളിച്ചിടില്ലേ
ഞാനൊരു സാധു മനുഷ്യനത്രെ
പണ്ടത്തെ പത്താം ക്ലാസുതന്നെ
ഡ്രില്ലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ
വേണ്ടെനിക്ക് സാറിൻ പവിയൊന്നും
നാറും പിന്നതു കുഴപ്പമാകും
ശ്രേഷ്ടനാക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമെന്നെ
പിന്നെ വരും അവാർഡുമായി
പൊന്നാട പൂമാല സ്വീകരണങ്ങൾ
തന്നന്നെ കൊല്ലല്ലേ സ്നേഹിതാ നീ
വയസായ കാലത്ത് ഞാനിവിടെ
കുത്തിയിരുന്നോട്ടെ ശാന്താനായി
എന്തേലും കുത്തിക്കുറിച്ചു ഞാനെൻ
സമയത്തെ പോക്കട്ടെ ഫിലിപ്പ് സാറേ   

വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 09:55:12 News
പിറക്കട്ടെ ഫിലിപ്പെ ഇവിടെയെങ്ങും
ഓരോരോ കവികൾ എന്നുമെന്നും
അവരുടെ കവിതക്കുള്ളിൽ നോക്കാം
നമുക്കായി എന്തേലും ഉണ്ടോ എന്ന്
ഇന്നേവരെ ആരും കണ്ടെത്താത്ത
കാര്യങ്ങൾ വർ നമ്മെ കാണിച്ചേക്കും
ചേതോഹരങ്ങളാം കാഴ്‌ചകാണാൻ
എൻ മനം നന്നേ തുടിച്ചിടുന്നു 
വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 08:43:17 News
ചെമ്മീൻ തീയലെന്നു കേട്ട മാത്ര
അമ്മെ! വായിൽ വെള്ളം ഊറിടുന്നു
പലതരം കറികൾ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ
മൂക്കറ്റം അടിച്ചു കേറ്റിടുമ്പോൾ,
ഏമ്പക്കം വിട്ടെഴുനേറ്റിടുമ്പോൾ
ഓർക്കാറില്ലതു തീർത്ത കരത്തെയാരും
ഓർത്തുപോകുന്നെന്റെ 'അമ്മ പണ്ട്
തനിയെ പറയാറുള്ള കാര്യം ഇന്നിവിടെ
'കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ണാൻ വന്നിടുമ്പോൾ
എന്താണൊരുക്കുന്നത് ഈശ്വരാ ഞാൻ
പലജോലിയിൽ വ്യാപൃതരാണെന്നാലും
അക്കാര്യം അലട്ടിയിരുന്നവരെ എന്നും 
എത്ര നാം അവരെ അഭിനന്ദിച്ചാലും
ഒട്ടും കുറവില്ലതിൽ തീർച്ചതന്നെ
ഓർക്കുക ആഹാരം കഴിച്ചിടുമ്പോൾ
അത് തീർത്ത കരങ്ങളെ എന്നും നമ്മൾ

വിദ്യാധരൻ 2017-04-14 07:23:20 News
ഒരു ചോദ്യം എന്നെ അലട്ടിടുന്നു
അകതാരിൽ അസ്വാസ്ഥ്യം തീർത്തിടുന്നു
യേശുവിനെ മതം വധിച്ചതാണോ
അതോ സ്വയം മരണം വരിച്ചതാണോ?
'കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം"
ഒഴിവാക്കാൻ കേണൊരാർത്തനാദം,
പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ മനസിലെന്നും
ഉയർത്തുന്നു ചോദ്യം 'സത്യം എന്ത്?'
മതമെന്നും മനുഷ്യനെ മണ്ടരാക്കി
ചൂഷണം മോഷണം തുടർന്നിടുന്നു
അവനവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക്
അവനവൻ ഏൽക്കണം ബാദ്ധ്യതകൾ
രക്ഷിക്കാനാവില്ലൊരുത്തനൊരുത്തനേയും
രക്ഷ സ്വയം നാം കണ്ടെത്തിടേണം
തെറ്റ്തിരുത്താനുള്ളഹ്വാനമെന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നവൻ അനുശാസനത്തിൽ
സ്നേഹമെന്ന സദ്ഗുണത്താൽമാത്രം
കൈവരിക്കാം സ്വർഗ്ഗം ഭൂവിലെന്നു
ചെന്നൊരു മാത്രയിൽ കുപിതരായി
വരേണ്യവർഗ്ഗം  അസ്വസ്ഥരായി
ഇന്നെന്നപോലെ സോഷ്യലിസം
അന്നും സൃഷ്ടിച്ചു വിപ്ലവങ്ങൾ
ആലോചനയായി ഗൂഢമായി 
കുരുക്കിടാനവനെ കൊന്നിടാനായി
കയ്യാഫെസന്നാ പുരോഹിതനും
കുത്തിയവനെ പുറകിൽ നിന്നും
ക്രൂരമായവനെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും
ക്രൂശിൽ തറച്ചു കുത്തിക്കൊന്ന നേരം
മാറ്റൊലി കൊണ്ടാ ആർത്തനാദം
'കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം"
ഒഴിവാക്കാൻ കേണൊരാർത്തനാദം,
ജീവിക്കുന്നിവിടെ ,കയ്യാഫസുമാർ'
യേശുവോക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി
സത്യം എന്നും പൊൻ തളികളിൽ
മറഞ്ഞരിക്കുന്നെന്നു ചൊന്ന വയലാർ-
കവിത അറിയാതെ ഓർത്തുപോയി

mathai mappilla 2017-04-14 04:39:33 News
കോൺഗ്രെസ്സിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങള് നോക്കിക്കൊള്ളാം. സാറു മറ്റു പണി വല്ലതും നോക്ക്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കുട്ടനാട് MLA ചാണ്ടി സാറിന് വരെ ഞങൾ സ്വീകരണം കൊടുത്തു. ഇനിയും പൂമാലയുമായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു.
Preacher 2017-04-14 04:34:08 News
The whole world is against drinking alcohol. Only evil spirits drink and smoke drugs. Please don't glorify the drunkards thru your article, like some cheap Malayalam movies.
viswasi 2017-04-14 04:30:35 News
ഈ ദുഖവെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ വേണോ പുരോഹിതന്മാർക്കിട്ടു പാര പണി.