വിദ്യാധരൻ 2014-12-23 10:59:44 News
നല്ലൊരു തന്തുവിൽ കോർത്തിണക്കി 
നല്ല കഥകൾ രചിച്ചിടുമ്പോൾ 
എത്തിടും അഭിനന്ദന പൂച്ചെണ്ട് തന്നെ 
പ്രേമിച്ചു കല്യാണോം 
കല്യാണോം പ്രേമവും 
ഏതാണ് ശരിയെന്നു ചിന്തിച്ചാൽ 
'മണ്ണിര' മനസ്സിൽ ഇഴഞ്ഞിടുന്നു 
തലയേതാ വാലേതാന്ന-
റിയാതെയെൻ 
തലയാകെ  വല്ലാതെ പുകഞ്ഞിടുന്നു/!
അതിനിടെ തലയിടാൻ മൂരി വന്നാൽ 
മൂരീടെ കുരു തീർച്ച ഉടച്ചിടും ഞാൻ  

ROY MECKADEN 2014-12-23 09:56:31 News
Dear Editor, I recommend Bindu Tiji (Beatice Bindu) for 2014 Best Poem award. Ihave read majority of her work nice ones. My suggestion is for these two Kavithakal Deva nin Darsanam Onamettarundearikilennum.
JOSE P. VARKEY 2014-12-23 09:32:16 News
എ. C  ജോർജ്.   വളരെ നല്ല പാ ട്ട് ഒത്തിരി കാലമായി ഇത്രയും നല്ല ഒരു പട്ടു കേട്ടിട്ട് അതും ഈസോയെ പറ്റി.  ദൈവം നല്ല സമ്മാനം തരട്ടെ .......ജോസ് VARKEY  1-DAD-GOD-SAID
വായനക്കാരൻ 2014-12-23 08:36:42 News
മൂരിയും വിദ്യാധരനും കൂടി 
കമന്റിൽ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു 
ആരുവരുമെനി ധൈര്യത്തോടെ 
നല്ലൊരുവാക്കു ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്?     
കക്കട്ടിൽ‌സാറിന്നൊടു പറയാം 
ഇത്തരം കഥകൾ വായിച്ചീടാൻ  
കുടിയേറ്റത്തിൻ ജീവിതവ്യധയും  
നാഡിമിടിപ്പുകളുമുണ്ടീ കഥയിൽ.
Ninan Mathullah 2014-12-23 08:22:29 News
All the revealed Hindu scriptures accept Lord Krishna of Hindus as the undivided absolute truth and ultimate reality. He manifests in three features, namely the Brahman, (Godhead), Paramatma (Soul) and Bhagavan (the Supreme Personality). This appears similar to the trinity concept of Christians. Krishna is the source of all other incarnations and forms of God mentioned above. He is the ultimate and end of all truth, the Supreme Being—the origin from which everything else manifests. In Bhagavad-Gita, a Hindu Scripture, incorporated in to the epic Mahabharata, Krishna explains that He is the source of all spiritual and material worlds. Those who know this perfectly, engage in his devotion with the understanding that he is the source of everything. According to Hindus, this is the knowledge that can free a person from sin. You might be surprised to learn that when Hindus call upon Lord Krishna, they might be calling Christ as there is evidence that both Krishna and Christ are derived from the Greek word, “Kristhma,” which means oil. Christ is the anointed of God as it was the practice those days to anoint a king with oil in his coronation ceremony. Oil stands in symbolism for the power from above to do great deed for God. The earliest text to provide a detailed description of Krishna as a personality is the Mahabharata, the great epic of Hindus. Historians agree that like the Iliad, the Mahabharata might be based on actual events—a war that took place in history. Arjuna, the warrior prince, was going to face his relatives, teachers, and friends in battle. Facing them, he lost all of his courage and put his bow, the Gandhiva down. Though he is fighting this battle for the sake of justice, he does not want that justice if the price to be paid is so high. Now Krishna, the incarnation of God, is advising Arjuna that it is necessary to take action. Bhagavad-Gita, in which Krishna advises Arjuna as to how to live, is incorporated into the middle of the Mahabharata epic that some consider a description of this battle. Mahabharata is thought to have been written by the Vyasa Muni. There is a tradition that one of the wise men from the east who visited Jesus Christ when he was born was Vyasa Muni. These wise men came seeing the star of Jesus Christ in the sky. Ancient India was famous for the art and science of watching the skies and making predictions. There are strong parallels in the story of the birth of Jesus Christ and Krishna. Bhagavad-Gita as told by Krishna to Arjuna has strong parallels to the teachings of Jesus and the prophets of Bible where it comes to conduct in life. Just as Krishna advised Arjuna of selfless action, Jesus also taught of giving up the self and taking his own cross to follow Him. There is no explicit mention of Krishna anywhere in Vedas or other ancient scriptures as a personality until after the birth of Jesus. He appears for the first time in Mahabharata, which was composed after Jesus’ birth in the Gupta period, between fourth and sixth century AD. The events and settings related to the birth of Jesus and Krishna sounds very similar. All of this point to a connection between Krishna and Jesus’ birth. Though according to one version, the term “Krishna” in Sanskrit has the literal meaning of black or dark, the Gaudiya tradition explains the primary meaning of the name Krishna as “all attractive.” According to Adi Sankara’s commentary, Krishna means the “existence of knowledge and bliss.” The root or origin of the word Krishna is shrouded in the mystery of antiquity. The process how words and names taking shape as it appear in the dictionary is very interesting. There are interesting stories behind each word and name, if one has the time and energy to research and explore. A few examples will help to illustrate this process. The cashew nut is a delicious fruit collected from a tropical tree. When the Europeans came to Kerala in southern India, they came across this nut displayed for sale. A European asked the name of the nut and the old lady who didn’t know English misunderstood it for the price. So she answered that it is “Cashnet” meaning eight for ‘Cash’, the prevailing monetary unit there. Thus it came to be known in the western world as Cashew nut. One of the important cities in Kerala is Calicut. The local name for the city is “Kozhikod.” The Malayalam language has fifty-four letters, and thus it is easy for natives to pronounce almost any sounds. When the Europeans tried to pronounce it, they found it quite impossible. Thus Kozhikod became Kolicott, and in due time, it became Calicut. Now coming to the origin of Krishna and Christ, it is quite possible that the root of the word Christ is derived from the Greek word Kristhma, which means oil, and Christ means the anointed of God. It was the tradition to anoint kings and priests with oil in their coronation ceremony in olden days. It is quite possible that the name Krishna also is derived from the same Greek root word, “Kristhma.” Vyasa is the author of Mahabharata where Lord Krishna of Hindus appears for the first time. As mentioned earlier, there is a tradition that Vyasa is one of the wise men who visited Jesus after he was born. Greek was a widely spoken language in Palestine at Jesus’ birth. Jewish people are tan in complexion compared to the rest of the Israelites, because of the mixing with other ethnic groups, as proved by the genealogy of Jesus Christ. Rehab, who is prominent in the genealogy of Jesus Christ, was a Black lady. Krishna is also depicted as darker in color. During the time Jesus was born, a battle was going on between the Jews and the Romans. Romans installed Herod as the king in Jerusalem. He was an Idumaen, which means he descended from Esau, the brother of Jacob. Jacob is the ancestor of the Jewish people. So the kingdom rightfully belongs to the Jewish people, and Herod is ruling over them, so they are fighting for their kingdom. If Vyasa was one of the wise men who worshiped Jesus Christ at birth, then it is quite possible that the setting of Mahabharata was the battle that was going on in Palestine and the inspiration to write Bhagavad-Gita was divine. If it was the battle between Aryans and Dravidians, represented by Pandavas and Kauravas in the epic, Aryans can’t claim the kingdom based on this argument, as Dravidians are the original inhabitants of India. Besides, Aryans and Dravidians are not related to each other, and the epic says the Pandavas and Kauravas are close cousins. Is it not probable and possible that all the revelations Vyasa received from God in connection with his travel as one of the wise men, and the information he gathered in his journey and stay in Jerusalem, were incorporated into Mahabharata epic and Bhagavad-Gita in the middle of that epic? Besides, considering the fact that Aryans are close cousins of the Jewish people, though separated by a long distance, the picture becomes clearer. The Armenian historian, Moses of Chorene has recorded it in his “History of Armenia.” Bhagavad-Gita is considered ‘shruthi’ or direct revelation from God by Hindus along with the Vedas, their ancient scriptures. The teachings of Bhagavad-Gita have several parallels to Bible teachings about conduct in life. Based on circumstantial evidence, and available history and traditions, it is quite possible that what is said above can be the truth about the origin of Krishna. If so, when Hindus call upon Krishna, they really must be calling Christ. Since Hindus also are the children of God, all of them will not be allowed to perish by the merciful God. They will get their chance to accept Jesus Christ. Just as the prayer and offerings of Cornelius reached heaven and Apostle Peter was sent to preach to him, many humble and God-fearing Hindus were brought to salvation already, and many are receiving the salvation message.(Taken from 'Metamorphosis of an Atheist- A life journey to the Truth' by the same author, www.bvpublishing.org for the first chapter and foreword)
വിദ്യാധരൻ 2014-12-23 08:00:16 News
വാവ് വന്നു വാനം ഇരുണ്ടു 
കേട്ട് തുടങ്ങി മുക്കറയകലെ 
കൊട്ടിയടക്കുക തൊഴുത്ത് മെല്ലെ 
വന്നുതുടങ്ങി കള്ളകാമുകൻ മൂരിചേട്ടൻ
തേൻതുളുമ്പും വാക്കുകൾ ചൊല്ലി 
ഇംബാ ഇംബാ രാഗം മൂളി 
വാലും പൊക്കി മൂരിചേട്ടൻ 
വന്നെത്താറായി ഓടിക്കോ 
Anthappan 2014-12-23 07:43:03 News

The beginning of the article was ok and then it took a turn to the worst.  Author is  trying to portray Jesus as an avathar, from above, son of God; father and son are the same, etc.  Here, author again like Matthulla,is trying to portray Jesus as God and separate him from the ordinary people.  The author seems like a spokesperson for some religious sector.    Chanting Jesus name is not going to multiply the energy.  Because the energy generated while singing, chanting or dancing are generated from excitement and not a lasting energy.  In order the energy to produce, real thinking is needed and then the continuity through action.   Jesus teachings are about love, compassion and taking care of each other.  He wanted people to be uplifted spiritually and continued it in action rather than wandering around and preaching only like Ravi K. Zacharias (RZIM).  All these people are leading a comfortable life and their operations are business like.  2013 income was 18 million for his ministry and we don’t know how he was spending the money.  There are thousands of people working out there in different parts of the world where TV evangelist hate to go and yet nobody knows about them.  TV evangelism is multimillion dollar business and the only qualification you need is to brain wash the listeners.   Article is monotones and boring with the usual Jesus rhetoric. 

Compensation of Leaders     (FYE 09/2013)  RZIM

Compensation

% of Expenses

Paid to

Title

$144,859

0.71%

Ravi K. Zacharias

Chief Executive Officer

Other Salaries of Note

$188,583

0.92%

Margaret Zacharias

Vice Chairman of Ministry

$177,582

0.87%

Robert Grinnell

Director of Development

$171,070

0.83%

Sarah Davis

Executive Director

$145,397

0.71%

Stuart McAllister

Director of Training, NA Region

$115,169

0.56%

Naomi Zacharias

Vice President, Wellspring International

Mission

Ravi Zacharias International Ministries (RZIM) works to support, expand, and enhance the preaching and teaching and vision of Ravi Zacharias. Distinctive in its strong evangelistic and apologetic foundation, it is intended to touch both the heart and the intellect of the thinkers and opinion-makers of society and to reach and challenge those who shape the ideas of a culture with the credibility of the Gospel of Jesus Christ. With a team of individuals based in six countries, RZIM is committed to reaching this generation around the world - in the university, the arts, politics, business, and the church. Through open forums, community outreach, and various media, we seek to remove the barriers to the cross for the skeptic and we prepare Christians to give a reason for the hope within us.

 

moori 2014-12-23 06:57:48 News
ഞാനൊരു ചെറുക്കൻ മൂരിയാണു. മുതുക്കാൻ മൂരി
പുറകെ കമന്റുമായി വരുന്നുണ്ട്.  റീനിയുടെ
മറ്റ് കഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് അത്ര നന്നായില്ലെന്ന്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും മുതുക്കൻ
മൂരി എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കാത്തിരിക്കാം,.
Ninan Mathullah 2014-12-23 06:55:12 News
Because Sunil M.S. posted the list of his blogs again, I got a chance to read his article on Astrology and its truthfulness. I can only talk based on my experience. As a boy, I was endowed with a curious mind. I was fascinated by Science, and so took a Masters Degree in Science. A Scientist shouldn’t keep pre-concepts about anything but look at things objectively by searching and studying about it. In reality most of the so called scientists hold pre-concepts about things. Astrology is one such subject. They write it off as nonsense before studying about the different astrological systems used or to draw a chart based on it, and to analyze the data collected using scientific methodology with a hypothesis for the probability of it repeating again. We also keep pre-concepts about such things based on our own experiences from the so called Palmists or Astrologers we find on wayside. We do not care to read the well-known authors on the subject, and to see for ourselves if there is any meaning in these things. Now coming to my experience on the subject, my dad was very much interested in Palmistry. He used to bring books related to the subject home and leave it there after reading it. My curiosity made me read such books. Through college years I took all the books available on the subject in the college library and read it. I found correlation between the subject and my observations and I couldn’t write off the subject. I found that Astrology, Palmistry and Numerology are talking about the same subject using three different systems. I learned about the world famous Astrologers and Palmists and Numerologists and their predictions. This lead me to Cheiro (Count Louis Hammon) the world famous seer ever lived. His books are available in the library. Please read the book at least once and check for yourself before writing the subject off as nonsense. I do not advocate practicing the subjects to make predictions about your life as it is futile. Cheiro made accurate predictions about the exact date of death of many worlds famous personalities’ years before their death. Mark Twain noted in his diary about Cheiro as ‘marvelous’ after his appointment with him. He had a saloon in New York. But you will not find any reference about him in western media or internet. Western media do not see India in a positive light. He admitted that he came to India and learned this. When British ruled India, they pictured India as a land of snakes. To them nothing useful could come from India. Anything coming from India they depicted as superstition. Even after independence western media draw a picture of India in this fashion. The first news I read about India after coming to USA, in the Houston Chronicle that a snake was found at Cochin Airport. They do not want tourists come to India and India gain in foreign exchange. So anything related to India- its heritage, philosophy etc. not reliable in western eye. We all fell into this trap. Astrology and Palmistry is very useful for character analysis. Scientists have proved cosmic influences on human behaviors- New Moon and Full Moon on certain personalities more than others and on animals. I believe no matter what is written in the stars, God can change it anytime if you pray to God, and then your predictions become useless. So it is useless to go after predictions. The purpose of Indian Astrology, I was told is to find the writing in the chart at the time of birth, and if there is any harmful effects, parents call Pujari and conduct puja to nullify the effect. They give gifts to the poor and conduct puja for God to remove the harmful effects. This is similar to the sacrifice in Judaism of Old Testament. I got an opportunity to analyze the date of birth data of criminals. I found that most of them were born on a certain period of the year under the influence of planet Saturn. God ask Job in the Bible if he can bind the chains of ‘Karthika’ or loose the chords of Makayiram or release the effects of the zodiac. Both are constellations in the heavens, and are part of India Astrology. Job curses his birth star in Bible. When King Hezekiah received 15 years more to his life, the shadow of Sun turned back proportional to this period. This knowledge is forbidden knowledge in Bible. Believers are not to consult anything related to divination as it can be a curse. The reason is the tendency to trust in these cosmic forces instead of trusting in the Lord. It is like trusting in doctors and medicine for the cure instead of the Lord. You must have heard of the story of the Nazrani youth who embark upon learning ‘Gauli sathram’. On studying the subject, he found meaning for the sounds lizard made depending on what time and from where the sound came. Slowly he waited for the lizard call for the most auspicious time to start any project including even making love to his wife. His wife got fed up with it and walked away with another person. Instead of opening our hand and work (and God’s hand will be with us) there is a tendency to wait for the best time and thus idle away opportunities. Solomon says the tree will lie where it falls and that those who think about the wind never sow, and they never reap any benefits. Though this is forbidden knowledge, prophets of God and special souls called by God were endowed with divine knowledge to foresee into the future. Joseph in Old Testament told his brothers that they should have known that a person like him can read into signs. God tell Baalam that such knowledge and ‘Aabhicharam’ will not work against Jacob. Moses learned all the knowledge of Egypt. In those days Astrology and Manthravadam was the main body of knowledge. Daniel was taught the knowledge of Chaldeans (Babylonians) and on testing by king found to be more knowledgeable than all the other wise men and Manthravadikal of Babylon and appointed head of them. Chaldean were the most famous for Astrology in the ancient past and this knowledge spread from there to other countries. When king order to kill all the wise men and Manthravaadikal of Babylon, Daniel plead for them not to kill them. This knowledge is like any other knowledge. This is more an art than science as two people are not the same, and so it can’t be repeated to prove in the laboratory. I wrote this much to emphasize the importance of being objective in looking at things. Instead of writing off things as faith in a supreme being as imagination, please search into it and see for yourself if there is any truth in it. Many so called scientists keep pre-concepts and look at things from a biased angle.
ഉതുപ്പ് ചാണ്ടി 2014-12-22 22:09:11 News
കവിത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചങ്ങൻപുഴ, വയലാർ, പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് സിനിമാഗാനം ഇതൊക്കെ കേട്ടപോലെ തോന്നി. പിന്നെ ഇത്തരം പാട്ടുകളൊന്നും മത്തായി സാറിനു ഇഷ്ടം അല്ല . ശ്വാസം വിടാതല്ലേ കവിത വിടുന്നത് . ഇതെപ്പെഴാ ചേട്ടൻ ഇത് തട്ടികൂട്ടുന്നെ.
Anthappan 2014-12-22 22:00:57 News

The atheists are really the truth seekers. (Disciple Thomas was an atheist) but the theist are stuck and no way out.    

വിദ്യാധരൻ 2014-12-22 21:52:36 News
 കിഴവനാം ഈശ്വരൻ 

പഞ്ചാഗ്നി മദ്ധ്യത്തിൽ നിർന്നിമേഷാക്ഷനായി 
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളടക്കി നിസ്സംഗനായി 

ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയകാരിയാ-
മീശ്വരൻ നിന്ന് തപസമാധിസ്ഥനായി 

ഈ സംക്രമോഷസ്സിലീ യുഗാരംഭത്തിൽ 
ഈ ശൂന്യബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിലേകനായി 

ദൈവം മനുഷ്യനെ ധ്യാനിച്ചു ഭൂമിയിൽ 
കൈവിട്ടുപോയ കിരീടങ്ങൾ നേടുവാൻ 

ആദിചൈതന്യബീജാക്ഷരമന്ത്രമായി 
വേദവേദാന്താർത്ഥമൂലപ്രണവമായി 

മന്വന്തരങ്ങളിലൂടെ പരിണാമ -
ധന്യമായി തീർന്ന മാനുഷിക ശക്തിയെ 

പഞ്ചഭൂതാത്മക പന്ജരകോടിയിൽ 
സഞ്ചിതമായ സർഗ്ഗാതമക്ശക്തിയെ 

തന്നിലാവാഹിച്ചുനിർത്തി സ്വയമന്ത-
രിന്ദ്രിയമേകാഗ്രമാക്കി നിശ്ചെഷ്ടനായി 

നിന്ന് കിഴവനാം ഈശ്വരൻ, പൊയ്പ്പോയ 
സ്വർണ്ണ സിംഹാസനം സ്വായത്തമാക്കുവാൻ  (വയലാർ 
വായനക്കാരൻ 2014-12-22 20:08:30 News
Good question Tom Abraham: 'can we practically live our faith out?' Of course not, it's much easier to talk our faith out endlessly. Just watch the endless debates in these pages day after day.  
Tom abraham 2014-12-22 18:57:13 News
Even in Jesus time, couple of disciples doubted him. One judas betrayed him. One peter said to the Romans he did not Him.
Thomas had to be shown Jesus chest ! The stories are similar to stories in other religions. What s so great about Christianity needs more Apologetics from writers like Ravi Zachariah s. One has to live ones faith out. That s the message. Rama did, Krishna did, Jesus did. True. Can we practically live out faith out, help our neighbors, sacrifice our lives, idicula sir ?  Abrahamji45@gmail.com
Aniyankunju 2014-12-22 14:20:58 News
Quote from Berlytharangal: "ഞങ്ങളൊക്കെ തോമാശ്ലീഹാ നേരിട്ടു മാമ്മോദീസാ മുക്കിയ നമ്പൂരിമാരാ" എന്നവകാശപ്പെടുന്നവരാണ് പാലാ, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ക്രിസ്ത്യാനികള്‍. ഹോള്‍സെയിലായി ഒരു പുനര്‍മതപരിവര്‍ത്തനം ഉണ്ടായാല്‍ ഇവരെ തിരിച്ചു നമ്പൂരിമാര്‍ തന്നെയാക്കണം എന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. However, I totally support the V T Belram Thesis. Everyone must be entitled to choose his/her religion.