വിദ്യാധരൻ 2014-05-23 12:44:00 News
വിവരം ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ബൈബിളും ഗീതയും ഒക്കെ ഒരു സത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ചിലർ വിവരകൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നു നടിച്ചു വിവരം കെട്ടവന്മാരെക്കൊണ്ട്, കുരങ്ങനെക്കൊണ്ട് ചുടുചോറു വാരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, മതത്തിന്റെപേരിൽ മുതലെടുക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ഒരു മാഗ്ഗമെയുള്ള്. വിവരം ഉള്ളവരായി തീരുക. പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഏവരെയും തമസ്സിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും. "തസ്സോമാ ജ്യോതിർഗ്ഗമയ"
joseph karippayil 2014-05-23 10:18:36 News
Sir,
this venture is to be appreciated.  Everyone requires encouragement along with proper guidance as well as positive/creative guidelines for probable improvement and your effort is to be commended and applauded.

thank u,
sincerely yours,

joseph karippayil

വിദ്യാധരൻ 2014-05-23 09:57:18 News
"വിധിയുടെ കയ്യികൾക്കറിയില്ലല്ലോ വിരഹവേദന" നല്ല കവിത
Ramesh Kurukkal 2014-05-23 09:51:05 News
പ്രിയ ട്രുത്ത് മാൻ - താങ്കള് ആരോടാണ് അപ്സെറ്റ് ആകരുതെൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് മതം മാറുന്നു. എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും സ്വന്തം മതത്തെക്കുരിച്ചുള്ള അബദ്ധ ധാരണകളും മറ്റേ മതം ഒത്തിരി നല്ലതെന്ന് തോന്നലുമാണു അതിനു കാരണം. അതെഴുതിയെൻ മാത്രം. എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രം. എന്നോടാണ് ആ ഉപ്ദേസമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പത്രാധിപര് കമനുറ്റ്കൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിദ്യാധരൻ 2014-05-23 09:49:16 News
പരിഹാസ വിമർശനത്തിലൂടെ കേരളസംസ്കാരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നാതിൽ ഗണനീയമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്, ഏകദേശം മൂന്നൂറു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കേരളാത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ. എല്ലാത്തരത്തിലും എല്ലാത്തലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അനീതികളെ ചെറുത്തു തോല്പ്പിക്കുക എന്ന ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻറെ കാവ്യ രചനകൾ നടത്തിയത്. താൻ നേരിൽ കണ്ട അനീതികളും മറ്റും തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിൽ കൂർത്തു മൂർത്ത പരിഹാസശരങ്ങൾ തൊടുത്തു വിടുന്നതിലും നമ്പ്യാർക്ക് യതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനദ്രോഹവും അധാർമ്മികവുമായ ചെയ്യിതികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ, അവർ എത്ര തന്നെ ഉന്നതസ്ഥാനീയർ ആയിരുന്നാലും, നിശിതമായി നമ്പ്യാർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. അഴിമതിക്കാർ, പണക്കൊതിയന്മാർ, ദുരാഗ്രഹികൾ, അഹങ്കാരികൾ, അസ്ന്മാർഗ്ഗികൾ, നന്ദികെട്ടവർ, അവിവേകികൾ, മദ്യപാനികൾ, ഏഷണിക്കാർ, അസൂയാലുക്കൾ, വിടന്മാർ, വേശ്യകൾ കപടസന്യാസിമാർ, ചതിയന്മാർ കൂടാത വായിക്കാതെയും ഗ്രഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്യാതെയും പണ്ഡിതരും സാഹിത്യകാരന്മാരായി ചമഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെയും ഇദ്ദേഹം തൻറെ പരിഹാസ വാൾമുനകൊണ്ട് കുത്തി കീറിയിട്ടുണ്ട്. പരിഹാസത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ വായനക്കാർക്കായി ചേര്ക്കുന്നു. 1.) കാര്യക്കാരൻ കളവു തുടർന്നാൽ കാരമേല്ള്ളവർ കട്ട് മുടിക്കും 2) കോഴകൊണ്ടെന്നു നമ്മക്ക് തന്നീടുകിൽ ആഴിക്കു മദ്ധ്യത്തിൽ അത്രമാത്രം ദിക്കിൽ വാഴുന്ന നിന്നോട് ചോദ്യമില്ലിങ്ങടോ, 3) കാഷിക്കപ്പുറമെങ്കിലും ഇന്നൊരു കാശിനു വകയുണ്ടെന്നാൽ മണ്ടും, 4) പത്തുപണത്തിനു വകയുണ്ടെന്നാൽ വൃദ്ധന്മാർക്കും പെണ്ണ്കിടക്കും, 5) പണമുള്ളവനെ അകത്തു കരേറ്റും ഗുണമുള്ളവനെ തള്ളിയയക്കും, 6) ഉപ്പു ചുമന്നു നടക്കുന്നവനൊരു കപ്പല് കടലിലിറക്കാൻ മോഹം 7) അനുഭവ രസികന്മാരോടുരച്ചേ ഗുണഗണ ദോഷം അറിഞ്ഞീടാവൂ 8) വിഷ വൃക്ഷം മുളക്കുമ്പോൾ പിഴുതങ്ങു കളയാഞ്ഞാൽ വിഷമമായിവരും മൂത്താൽ മഴുകൊണ്ടും എളുതല്ല 9) താളക്കാരന് മാത്ര പിഴച്ചാൽ തകിലറിയുന്നവനവതാളത്തിൽ 10) ചൊല്ലുന്ന നൃപനിഹ കൊല്ലും സചിവൻ കൊല്ലും നൃപനിഹ തിന്നും സചിവൻ. ഇപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം
Anthappan 2014-05-23 08:45:28 News
Jindal was born in Baton Rouge, Louisiana, to immigrants from India. But definatly he will be asked to produce his birth certificate as President Obama was asked to produce the birth certificate by Donald Trump. However he is good enough to stir up fanatic Christian to say hallelujah and glory
Anthappan 2014-05-23 07:28:04 News
Dear Editor, By respecting your stand on the comments made by the commentators in your comment column; I would like to make the following comment. There is nothing wrong in some one disguising there real name and making a comment on someone and his or her writing, specifically by mentioning there name. The following comment is made by someone about the white house and Obama and operation style. As a leader and prudent person, I don’t think Obama is intimidated and going to call CNN’s editor and asking him to take out all the comments he doesn’t like. Rather, I believe as brilliant politician and leader he would probably look into the worst and most negative comment and learn from it. Malayalee writers need to grow up and leave the Editor and commentators alone, if the comment is not obscene and ugly. Of course, the Editor has the ultimate power to trash any comment he or she thinks not appropriate for the context. I see some good commentators like Vidyaadharan putting pressure on writers and provoke them. A thinking person can easily understand that it is to find out the depth of the writing and writer in that topic. It helps to refine the writing of writers and make it interesting for the readers. I request the readers and the writers to look at the example shown here, a comment taken from CNN about the management of Obama’s White House. I leave it for your analysis and judgement. Post as Anthappan Show 3 New Comments • o − o + o politicalcynic • 14 hours ago Funny-CNN manages to ignore the most glaring facts about the Obama administration's failures (speaking as one who, sadly, voted for him in 2008): He consistently responds to the worst situations (e.g. spying on US citizens, Fast and Furious, the IRS situation) by disclaiming any knowledge of what is going ON in his own Administration. It is NOT the individual incidents, but rather the pattern of behavior that Obama has demonstrated, which has led me to conclude that he is either: (a) a liar; (b) entirely incompetent; (c) unwilling to accept any responsibility for anything; or (d) all of the above. In any case-he is a disaster by any rational measure. Were it not for the left's ideological insistence on supporting him, he would, by now, have the lowest approval ratings in history. Any objective look at his record demonstrates that his Presidency, on the whole, is a failure. see more o 527 Voting has changed. Learn more
andrews 2014-05-23 06:20:27 News
If he was born in India, how can he run for US President ?
Truth man 2014-05-22 17:42:40 News
Don,t be upset ,God is great . He has no religion .If you are doing good ,you are God,s person. It is not necessary to change your
Religion to see God .you remember the pope say now.
If you love together ,you believe God that,s all 
vaayanakkaaran 2014-05-22 15:08:19 News
കഥാനായകൻ തങ്കച്ചൻ മണ്ടൻ, മരമണ്ടൻ. അതു വളരെ നീട്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
Hopeful 2014-05-22 10:39:10 News
ചാർളി ചാപ്പിളിൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കരഞ്ഞാലും ജനം ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മഴയത്താണ് കരയാറുള്ളത് കാരണം ഒന്ന് വാവിട്ടു കരയാമല്ലോ? ഫോമായെപ്പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഒരു കാരുണ്യ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇത്തരക്കാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പേരുംപെരുമക്കും കോട്ടംതട്ടുകയില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാത്ത സമ്പന്നരായ മന്ത്രിമാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ചിലവാക്കുന്ന പണംമതി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നിരാശ്രയനെ രക്ഷിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം പേര് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫോമ അംഗങ്ങൾ ഒരു ഡോളർ വച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ.
Ramesh Kurukkal 2014-05-22 10:26:43 News
ബൈബിളിനു പകരം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തും ഗീതയും വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ മത മാറ്റം നടക്കില്ല. ജാതി പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാനും എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം കിട്ടാനും പേടി കൊണ്ടും ചിലര് മതം മാറുന്നു. പേടി നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അതിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാൻ നസ്രായനായ യേശു ദേവന് കഴിയുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം.മതം മാറാതെ തന്നെ ജീസസ്സിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാമായിരുന്നു. കഷ്ടം ! അന്തപ്പാൻ പറഞ്ഞപോലെ ഇലക്ഷൻ മുന്നില് കണ്ടു ചെയ്ത പ്രസംഗമാകാം.
Anthappan 2014-05-22 07:10:08 News
Don’t get too much exited with his speech. His goal is 2016 presidential election and to win that he will even make friendship with Devil.
Indian 2014-05-22 05:09:35 News

AAP began with associating Corruption with COngress and BJP was added to the corruption list much later, more as an after thought, and as Anand Patwardhan put it "corruption was just a cleverly used stick to beat congress with. AAP whom i incidentally physically campaigned for selectively (medha and kejriwal) helped bjp win big by singularly targeting congress over and above bjp for the last 2 years. AAP probably helped bjp win 50 or 60 more seats (not mathematically, but because of its anti congress propaganda value"

VARUGHESE AZHANTHARA 2014-05-21 19:03:14 News
God is grate, Glory to the Lord, Thank you Lord