വായനക്കാരൻ 2016-01-15 22:16:10 News
'തത്വമസി' എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെന്നോ? കൊള്ളാം.
തത് എന്നാൽ "അത്"
ത്വം എന്നാൽ "നീ"
അസി എന്നാൽ "ആകുന്നു"
അതായതു തത്വമസി എന്നാൽ "അത് നീ തന്നെ ആകുന്നു" എന്നർത്ഥം. സാമവേദത്തിലും പിന്നെ ഛന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലും പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് തത്വമസി.  ഇവിടെ ‘അത്’ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ‘പ്രപഞ്ചശക്തിയെയാണ്’. അതായത് ഈശ്വരന്‍ നമ്മുടെയെല്ലാം മനസ്സില്‍ തന്നെയാണ്, അഥവാ നാം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഈശ്വരനോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറണം, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം.
In English “Tatvamasi” means “Thou art that,” “That thou art,” or “You are that” and here that means The God himself.
Anthappan 2016-01-15 20:42:09 News

Why you are so much worried about the name Mathulla? Assuming a name is also part of the freedom of expression.   Editor of the e-Malayalee has the freedom to discard the opinion expressed by the people with anonymous name if it is violating their policy .  At the same time, I hope the editor won’t disclose the name of any of the people who write under the assumed name to anyone under any circumstances and that will be breach of the covenant they have made with the readers.  

Now let us go back to the topic.  I stand by my statements, 1.) “Chief deity is celibate, allowing women in is a sin: Sabarimala temple So allowing women to worship in the shrine is a sin,” said the temple's chief priest ... A celibate is a person who abstains from sexual relations. For the safety of the female children and women it is better for women to be absent from Shabarimala crowd” and 2.) All the saints were ugly nasty and screwed up like anyone else.  They did everything mortal men did and then became saints and prophets.  All these religious hullabaloo is a conspiracy by the religious crooks who wants to take advantage of the ignorant men and women.    Women are part of the ecosystem.   As Ammini stated here in this page, the author is trying to circumvent the real issue by quoting from the scriptures and arguing against women going to Shabari Mala.  What happens if a beautiful lady goes up there?  Are ayyappas going to lose self-control in the sight of a young lady?  If that is the case, then whatever fasting and other religious preparations they make before visiting Sahbarimala defeat the purpose of it.  The author is adding fuel to the fire with this inconsistent article.   The politicians and religious leaders are working hard to keep the people ignorant and turn their anger against people like us and they use people like Thekemury and Matthulla to advance their hidden agendas.  Shame on you guys.  Read research, think and write and that is going to make lots of difference.  A good writer can provoke the thoughts of the readers and free people trapped in this idiotic ritual and mass looting of the people by religion.”

 The first one is the statement made by one of the chief priests to Hindustan Times reporter.  My argument is that the deity cannot be celibate because they are spiritual and immortal.  Celibacy is for mortal people. Since the deity in Shabarimala is mortal as stated by the preists then the argument made by the Devasam Board and the priests are correct and the women should not be allowed to go to Shabarimala.  It is further proven right with their own statement that the women from the age group of 10 to 50 can incite men to break their celibacy and pounce on women. 

 My first statement substantiates my second statement that all saints and prophets were (are) mortal people and susceptible to break their celibacy under the right circumstances.  There are so many evidences out there to prove it.  

A person who thinks logically understand what I am talking about.  But, people like you sits in a box like a frog in the well don’t get it because you don’t know who you are as stated by Mr. Sudheer Panikaveettil and clarified by Vidayadharan on Thwathwamasi.    

My agenda:  I enjoy tremendous freedom within which I got by reading thinking and keeping some of the religious crooks at a distance.  I want that freedom to be shared with others whenever and wherever it is possible.   

Your hidden agenda: is to misguide people and make them live in the darkness forever and make them look upon to you for their crumps of bread.  

TexanAmerican 2016-01-15 19:32:56 News
വിദ്യാധരൻ & സുധീര് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പറയുന്നു, സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രവേസനം കൊടുക്കുന്നില്ല അത് വളരെ ലജ്ജാവഹം എന്ന്.  നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു സത്യത്തിൽ അവിടെ ആരും പോവേണ്ട കാര്യമില്ല , കാരണം അവിടെത്തന്നെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് തതൗമസി - അതായതു എല്ലാം നിങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉള്ളില തന്നെ ഉണ്ട്.  അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ, സ്ത്രീകള് സ്മാർട്ട്‌ ആയതു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട്‌ പോവേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയാൽ പോരെ. പ്രശ്നം തീര്ന്നു. അത് മത്രവുമല്ല് 41 ദിവസം വീട്ടില് ഒരു സമാധാനവും  ഉണ്ട്. very smart മലയാളി women ?
George Thumpayil 2016-01-15 18:01:31 News
Congratulations Geemon.
GEORGE V 2016-01-15 14:04:35 News

ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സഹിഷ്ണതയുടെ പ്രവാചകൻ, ജോസഫ്‌ മാര്ത്തോമ മെത്രപോലിത. ശ്രീ കുമ്മനം ക്രിസ്തീയ ഗുരു, ബഹു ക്രിസോസ്തം വലിയ തിരുമേനി. കുമ്മനതിനു സ്വീകരണം കൊടുത്തപ്പോൾ അഭി. പിതാക്കാൻ മാര് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലെ.  രണ്ടു മാസം മുൻപ് കുമ്മനം അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ധേഹത്തെ ഓടിക്കാൻ ഇവിടെ ഉള്ള കമന്റ്‌ എഴുത്തുകാർ എന്ത് ഉത്സാഹം ആയിരുന്നു.  അവര്ക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ലേ.  ഇ മലയാളി സൌകര്യ പൂർവ്വം ആ വാര്ത്ത മുക്കിയോ അതോ വരുന്നതെ ഉള്ളോ

 

 


വിദ്യാധരൻ 2016-01-15 13:04:05 News
'തത്ത്വമസി' ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലെ ഗുരുവായ ആരുണി, സ്വപുത്രനും ശിഷ്യനുമായ ശ്വേതകേതുവിനു നൽകുന്ന ഉപദേശവാക്യമാണ്.

'തത്സത്യം സ ആത്മാ 
തത്ത്വമസി ശ്വേതകേതോ ഇതി 
ഭൂയ ഏവ ഭഗവാൻ വിജ്ഞായത്വിതി 
തഥാ സോമ്യേതി ഹോവാച'

'തത്ത്വമസി' എന്നത് ഉപദേശ വാക്യമാണ് . ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കാംക്ഷിച്ച് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ജിജ്ഞാസു ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നതിനു യോഗ്യനാണെങ്കിൽ ഗുരു അയാളെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ച് ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം 'തത്ത്വമസി' എന്ന മഹാവാക്യമാണ്.  'ത്വം ' എന്ന് ഗുരു പറയുമ്പോൾ 'അഹം' എന്ന് ശിഷ്യൻ  മനസിലാക്കുന്നു.  ത ത്വം അസി .  നീ ഏതൊന്നിനെ തെടുന്നോ അത് നിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നീ ആകുന്നു   അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ . പണിക്കവീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുനതിന്റെ അർഥം അറിയാതെ അവിടെ പോയി ഇടിച്ചു കേറുന്നത്.  നാം ആരാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കെണികളിൽ പെടാതെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ സാധിക്കും .
Ninan Mathullah 2016-01-15 12:35:25 News
Below is this person's previous post on the subject. What is the hidden agenda of the person. If the writer is not from  groups he identify with, the comment is critical? Racists and religious fundamentalists are hiding in this forum with their hidden agenda. Looks like they do not want a person from a different cultural group come to leadership position in writing, politics or any other field. The same person must be posting hiding under different names, and misusing the the freedom of expression. One suggestion is to allow people to comment using their facebook ID only.

Anthappan
2016-01-13 19:54:30 News Chief deity is celibate, allowing women in is a sin: Sabarimala temple So allowing women to worship in the shrine is a sin,” said the temple's chief priest ... A celibate is a person who abstains from sexual relations. For the safety of the female children and women it is better for women to be absent from Shabarimala crowd.
Anthappan 2016-01-15 08:48:42 News

All the saints were ugly nasty and screwed up like anyone else.  They did everything mortal men did and then became saints and prophets.  All these religious hullabaloo is a conspiracy by the religious crooks who wants to take advantage of the ignorant men and women.    Women are part of the ecosystem.   As Ammini stated here in this page, the author is trying to circumvent the real issue by quoting from the scriptures  and arguing against women going to Shabari Mala.  What happens if a beautiful lady goes up there?  Are ayyappas going to lose self-control in the sight of a young lady?  If that is the case then whatever fasting and other religious preparations they make before visiting Sahbarimala defeat the purpose of it.  The author is adding fuel to the fire with this inconsistent article.   The politicians and religious leaders are working hard to keep the people ignorant and turn their anger against people like us  and they use people like Thekemury and Matthulla to advance their hidden agendas.  Shame on you guys.  Read research, think and write and that is going to make lots of difference.  A good writer can provoke the thoughts of the readers and free people trapped in this idiotic ritual and mass looting of the people by religion. 

(I don’t know what is ‘ Thathwamasi’ means like many Ayappas visiting that place  hope someone will go little deeper into this subject) 

മനോഹർ 2016-01-15 07:45:53 News
   ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ ലേഖനം ഒരുപാടു ദിശകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വിശുന്നുണ്ട് .കേരളത്തിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
" അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കുട്ടി പാമ്പ് കടിയേറ്റു മരിച്ചു  " എന്ന് പറയും പോലെ അതി  ഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞതാണ്‌ .
                       കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് 
പള്ളികുടങ്ങളുടെ അതിപ്രസരണം കാരണം ജെനം 
അങ്ങോട്ട്‌ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നത് ശരിയാണ്  .പിന്നെ ഒരു ഭാഷാ പഠനം കൊണ്ട്  പലർക്കും അത് ചോറായി മാറുന്നില്ല എന്നതിനെപ്പറ്റി ജെനം ചിന്തിച്ചു പോയോ എന്നൊരു സംശയം .മലയാളം പഠിച്ചാൽ തനിക്കു 
എന്ത് തരം ജോലി കിട്ടും .കേരളത്തിൽ നാലിൽ 
ഒരാൾ പുറത്താണെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് പറയുന്നു .എങ്കിൽ 
ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു വേഗം പുറത്തു കടക്കുന്നതല്ലേ 
ബുദ്ധി എന്നവൻ ചിന്തിക്കുന്നു .
                           ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ പരാമർശം ശരിയല്ല .25 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ 
ശരിയാകാം .
                      സംസ്കാരത്തിലും ,ഭാഷയിലും ,സാഹിത്യത്തിലും മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് .സംസ്കൃതത്തിന്റെയും ,തമിഴിന്റെയും ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും മലയാളം മോചിതയായിട്ടു കാലം കുറച്ചായി .ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തം ടി വി തന്നെയാണ് .ടി വി അവതാരകന്റെ മുന്നാംകിട 
മലയാള ഭാഷാ വ്യതിയാനമല്ല ഭാഷക്കുണ്ടായത് .
അവന്റെ ചില കത്തിക്കലുകൾ കേട്ട് പ്രതികരിക്കാനാകാതെ പാവം ജനം തരിചിരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടു കാലം കുറച്ചായി .
             ഭാഷയുടെ വ്യതിയാനം അറിയണമെങ്കിൽ 
സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡു നേടിയ സുഭാഷ്‌ 
ചന്ദ്രന്റെ " മനുഷ്യന് ഒരാമുഖം " മാത്രം വായിച്ചാൽ 
മതി .
               ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലായാലും സാഹിത്യത്തിൻറെ ലോകത്ത് ആയാലും കുടിയേറ്റ 
ഭുമിയിൽ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുകയാണ് .അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം 
പുതിയതായി കുടിയേറുന്നവർ മലയാള ഭാഷയോടുള്ള ഒരഭിനി വേശവുമായല്ല വരുന്നത് .

   മനോഹർ തോമസ്‌
അയ്യപ്പൻ 2016-01-15 07:05:46 News
മോഹൻ സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്നാണു ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നത്‌.  കേരളത്തിലെ ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ബസുകളിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം ശബരിമലെ കിട്ടണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സ്വാമി. മിക്കവാറും സ്വാമിമാരു ബസിലാണല്ലോ ശബിരമലക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സുഗതകുമാരി പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ അവിടെ പോകാണ്ടാ എന്ന് എന്തിനാ വെറുതെ മൂഡ്‌ കളയുന്നത്?
Marthomakaran 2016-01-15 06:38:39 News
നമ്മുടെ സഭയില്‍  എത്ര പെണ്  അച്ചന്മാര്‍  ഉണ്ട് ?
സൊന്തം കണ്ണിലെ  കോല്‍  എടുക്കു 
Mohan Swamy 2016-01-15 06:25:19 News
Enthinum ethinum ethirkan oru Sugathakumari!!!
Sudhir Panikkaveetil 2016-01-15 04:47:55 News
അയ്യപ്പൻറെ സന്നിധാനത്തിൽ പോക്കറ്റടിയും കളവും
തട്ടിപ്പും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾ പോയാൽ
    ബലാൽസംഗം നടക്കുമെന്ന് മുൻ കൂട്ടി
അറിയാവുന്ന ആരോ ഉണ്ടാക്കിയ നിരോധനമായിരിക്കും സ്ത്രീകളെ അവിടെ കയറ്റരുതെന്ന്. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതാണു നല്ലത്.  താടിയും
തലയും വളര്ത്തി അയ്യപ്പനെ തേടി ചെല്ല്യുന്നവരോട് അങ്ങേരു സത്യം പറയുന്നുന്റ്റ്
പതിനെട്ടാം പടി കയറുമ്പോൾ കാണാം ഒരു
ബോര്ഡ് " തത്വമസി"  ജനം അത് കാണുന്നില്ല അത് കൊണ്ട് പിന്നേയും പിന്നേയും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങല്ക്കും അമിതമായ
പ്രാധാന്യം നല്കരുത് അത് ദൈവ കാര്യമായാലും. ഓർക്കുക സന്നിധാനത്തിൽ പോലും ഭക്തര്ക്ക്
സമാധാനമില്ല. എപ്പോഴാണ് തന്റെ ഇരുമുടികെട്ട്
ആരെങ്കിലും അടിച്ച് മാറ്റുന്നത് എന്നാ ഭയം. 
Shijin 2016-01-15 00:03:06 News
Great piece of information 
inthuppu 2016-01-14 21:33:04 News
ആറുമാസം മുംബ് ട്രംബിനെ  ആരാധിച്ചവാൻ ഇപ്പം ദേ  ചീത്തവിളിക്കുന്നു. ഇവമ്മാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരേക്കാൾ കഷ്ടം.