എസ് കെ 2015-10-02 12:50:38 News
വെള്ളാപ്പള്ളിയും വീട്ടുകാരും നല്ലതുപോലെ വിളവെടുക്കും. കൂടെ നിന്ന് എസ് എന്‍ ഡി പിയെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കന്നവര്‍ മിച്ചം വരുന്നതൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്കും. വെള്ളാപ്പള്ളി  പിന്തുണച്ചവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം ബി ജെ പിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. 
Krishnankutty Nair 2015-10-02 06:39:34 News
BEAUTIFUL!!!!
Krishnankutty Nair 2015-10-02 06:38:31 News
ഭംഗിനിറഞ്ഞ ആസ്വാദനം. 
Shaji M 2015-10-02 06:01:42 News
Mr. Prime Minister, Digitalism paranju lokam thendathe sontham nattil,mookinu thazhe nadakkunna ithram kiratha pravarthikal adichamarthi nalla bharanam kazcha veyikkan sramikku!!!
TexanAmerican 2015-10-02 01:33:50 News

Ben Carson: 'Hitler' could happen here

Washington (CNN)Ben Carson suggested on Wednesday that a Nazi-like force could come to power in the United States.

At a campaign event in New Hampshire, Carson noted that many people believe a situation like what took place in Germany in the 1930's and 1940's could never happen in America.

"I beg to differ," Carson said. "If you go back and look at the history of the world, tyranny and despotism and how it starts, it has a lot to do with control of thought and control of speech."

At a press conference after the speech, reporters asked Carson who he thinks is like Adolf Hitler in the U.S.

http://www.cnn.com/2015/09/30/politics/ben-carson-nazi-germany-hitler/index.html


observer 2015-10-02 00:58:38 News
Reception all over . What a pity? Same speeches, same photos, every thing and every thing we want hear and see. Do not forget photo opportunity. Waste of money. Mere waste of money
vayanakkaran 2015-10-02 00:55:13 News
Waste- Mere waste. Whatever you spent your money and effort for receiving such people, give to poor and charity. These Ministers are coming here on Kerala Tax payers money for excursion and tour. Please do not promote them again and again. Most of them are corrupted. Take photo with poor people and give publicity to media rather, then we will appreciate.
Indian 2015-10-01 20:29:00 News
http://www.huffingtonpost.in/2015/09/25/hindu-urinating-sanatan-sanstha_n_8195386.html

Hindu Way Of Urinating Is The Best, Sanatan Sanstha Says
HuffPost India | By Shivam Vij
Posted: 25/09/2015 19:07 IST Updated: 25/09/2015 19:34 IST

Indian-styled squat toilet. | bigoteetoe | Flick

The Goa-based Sanatan Sanstha, whose members have been accused of
killing Communist leader Govind Pansare in February, has a lot of
personal grooming advice for its followers.

Apart from hairstyle and the right hair oil, the Sanstha has spiritual
advice on bathing, urinating, defecating, fashion and washing clothes.

An article on its website says the Hindu way of urinating and
defecating is the healthiest way. It cites a French scientist as
having come to the conclusion, though the scientist is not named. The
article appears in a section titled Daily Ablutions.

The standing posture for urinating is a bad one, it says, because it
“causes a flow of accumulated Raja-Tama predominant energy towards the
feet. As the negative energy gets concentrated there, the distressing
vibrations emitting from Patal (Hell region) can very quickly enter
the body through the feet.” It also “activates the flow of black
energy associated with the ground, charging the entire body of the
individual with Raja-Tama components.” This is from the Sanstha’s Holy
Text 'Daily Conduct and the science underlying its Acts'.

Toilet paper is not sattvik

It goes on to explain why washing with water is better than toilet
paper after defecation. “Toilet paper is not sattvik. Besides, it is
associated with the Pruthvitattva. Hence, if used after defecation, it
is incapable of destroying the Raja-Tama particles in the faeces
associated with the Pruthvitattva.”

Hindu clothes only

The Sanatan Sanstha seeks to apply spiritual reasoning to mundane life
activities. The reason why we need to wear clothes, according to them,
is not only to protect us from the weather. “Wearing clothes amounts
to taking the support of Maya to attain a level of Brahman-realized
state,” says another article on their website.

We must only wear clothes that are prescribed by the Hindu Dharma. The
Sanstha says, “Clothes worn by men and women as prescribed in Hindu
Dharma are designed by Deities and are those that manifest the Shiva
and Shakti Principles. The clothes of women, meaning the sari (A
traditional attire of Bharatiya women), awaken the Shakti Principle
and the clothes of men activate the Shiva Principle… It also conserves
our spiritual energy.” This particular advice comes from “An Unknown
Energy (Through the medium of Ms. Ranjana Gawas).”

They say that wearing kurta-pyjama “generates an elliptical (similar
to the flame of a lamp) protective sheath around the body” but it is
“more sattvik” to wear “Sovale (A clean, washed, silk or cotton dhoti
to be worn during puja [Ritualistic worship]).” The protective shield
that a sovale generates around the body is spherical.

There is a whole chart on the ability of different types of dress to
“imbibe and emit sattvikta”. The maximum capacity to do so is in
nine-yard sari or dhoti. Dupatta can also imbibe and emit sattvikta,
but more it when worn on both shoulders rather than just one shoulder.
This piece of knowledge comes from “God (Through the medium of Ms.
Madhura Bhosale.”

The spiritual reasons for washing clothes

There is spiritual logic to washing clothes. The Sanstha has a full
article on wearing washed and unwashed clothes. It says, “In case of
washed used clothes there is sweating due to the Tej waves arising
from the cloth. An unwashed used garment will give an experience of
heat in the body due to gross appearing sagun. A higher proportion of
dirt in unwashed clothes causes greater hindrance to the flow of
sattvikwaves that are attracted towards it and as a result, the extent
of black covering on it is higher.”

Silk is better than cotton, but the best is “valkal (Clothes made from
the bark of a tree)”. The advice comes from “A Scholar” through “the
medium of Mrs Anjali Gadgil”. It reads, “Looking at the capacity of
the valkals to thwart negative energies and to emit Chaitanya, it only
shows how complete the action of wearing of valkals (by the Sages and
Sages) was from a spiritual perspective. This also shows the
competence of Saints and Sages as well as the supremacy of the Hindu
Dharma.”

Marriage with religious rituals makes your face glow

The Sanatan Sanstha says that a registered marriage is “meaningless
from a spiritual perspective”. A marriage with religious ceremonies
can make you look better. An article on this shows before and after
marriage pictures of one Mrs Ranjana Gadekar, whose face clearly looks
more radiant a week after marriage with religious rituals.

The article explains, “Religious rituals performed while performing a
marriage as per the scriptures and recitation of mantras enhance the
sattvikta of the body of the bride and the groom. Distressing
Raja-Tama vibrations in their bodies decrease, making their bodies
radiant.”

Cross-legged bathing

The Sanatan Sanstha says that for spiritual reasons, one should not
bathe in the nude. Keep your undergarments on while bathing. Also, sit
in a cross-legged posture while bathing. Bathe from head to toe, chant
sholkas, use a brass tumbler to pour water over your head. Clean all
the nine orifices of the body.

“When sitting in a cross-legged posture, the body shape becomes
triangular, thus it becoming possible for a protective sheath to be
easily generated during a bath,” it says.
Chicago Malayalee group 2015-10-01 19:59:40 News
This is great news, we all going to be there on October 10th evening.
love India 2015-10-01 19:33:52 News
Great article.  The supporters of fascism in America should read this. More shameful than the killing is the way the police behaved and some BJP leaders trvialized it.
No wonder, all BJP RSS leaders still feel proud of the 'reaction' to Godhra killing in Gujarat.
Those who love India, let us start crying. it is soon going to be a banana republic or vazhakka republic
andrew 2015-10-01 18:29:01 News
വെള്ളാപ്പള്ളിയെ  തള്ളിക്കളഞ്ഞു  പുതിയ  leadership  ഉണ്ടാക്കിയാലേ  സമുദായം രക്ഷ  പെടു

andrew 2015-10-01 18:22:40 News
With an eye witness experience i can state that Neither "Vicharavedi  nor Sargavedi  failed to help or promote female writers. Lana - i have no comments.
 Also consider the % of female writers to male writers. If more and more women come up to the the lime light, both Vicharavedi and Sargavedi will support them and promote them.
andrew 2015-10-01 18:12:22 News
A humble request / suggestion to the Hon. Editor
In addition to comments can you add a LIKE / DISLIKE  option to the comments and articles.
This may give you a feed back how the readers respond to your publications.
എസ് കെ 2015-10-01 17:58:21 News
സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളില്‍ വര്‍ഗ്ഗീയവിഷം തളിക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി താമസിയാതെ ഒറ്റപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനമൊന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്‍റെ നാട്ടില്‍ തഴച്ചു വളരില്ല. 
keraleeyan 2015-10-01 15:55:39 News
ഇങ്ങനെ വേണം നേതാക്കള്‍. തത്വങ്ങള്‍ പോയി തുലയട്ടെ. അല്ലെങ്കില്‍ ന്യായം കണ്ടു പിടിക്കാനാണൊ വിഷമം.
കേരളഠെ വിവിവരമില്ലാത്തവരുടെയും വര്‍ഗീയക്കാരുടെയും ഭ്രാന്താലയമാക്കി മാറ്റരുത് സാറെ. നാളെയും നിങ്ങള്‍ കേരലത്തില്‍ ജീവിക്കെണ്ടവരാണു. അതു മറക്കരുത്.