വിദ്യാധരൻ 2013-12-18 05:00:46 News
ചൂലിൻ പ്രയോഗത്താൽ ഓടുകില്ലീ കള്ളന്മാർ 
ചൂല് കത്തിച്ചവർ ചൂട്ടാക്കി  മോഷ്ടിക്കും 
പോകണം നമ്മൾക്ക്  ഉലക്കയുമായിനി 
അടിച്ചോടിക്കുവാൻ രാജ്യസഭാക്കുള്ളിൽ നിന്നും 
കള്ളൻന്മാർ കൊള്ളക്കാർ പെണ്‍വാണിഭക്കാർ പിന്നെ
താറു പാച്ചി മൂത്ത് നരച്ച കിളവന്മാർ 
അടിച്ചോടിക്കണം ഇവൻമ്മാരെ ഒക്കയും 
ഉലക്ക പ്രയോഗത്താൽ ഇനി ഒട്ടും വൈകാതെ 


 

MAGH member 2013-12-18 04:41:26 News
Boycott the  Christmas and New year celebration organized by the disorganized office bearers of MAGH.  They have tarnished the image of this great organization. Mariama Pillai should stay back at New York. 
George Thottapuram 2013-12-17 21:22:53 News
Happy Birth day to Joy Chattan. Thanks George Thottapuram and family
Anthappan 2013-12-17 20:21:40 News
 This campaign should be called off by letting the Arumula citizens decide the fate of the Airport.  This campaign is an intervention of US citizens in the affairs of a foreign local government.
വിദ്യാധരൻ 2013-12-17 18:23:39 News
ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക്‌ ചില ഗുണം പറയാതെ തരമില്ല 
ഉണ്ടതിൽ ഉപരിയായി എളിമത്വം എന്ന ഗുണം 
വേഷം കെട്ടലൊന്നും ഇല്ല ജാടയില്ല ചാടലില്ല  
രോഷം ആ സംസാരത്തിൽ തരിമ്പുമില്ല 
വിടുരുന്നു ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി വദനത്തിൽ 
വിടുരുന്ന കുറുമുല്ല പൂവിനു സമമായി 
ഉടമയാണ് അയാളൊരു കരുതലിൻ ഹൃദയത്തിൻ 
പടമല്ല സത്യമത്രെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുവൊർക്കും
ചേരുന്നീ  കവിയിത്രിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നു  ഞാനും 
നേരുന്നു ആശംസകൾ ജോയി ആയി ഇരുന്നാട്ടെന്നും  


Dr. Joy T. Kunjappu 2013-12-17 15:51:18 News
A BOLD AND SELFLESS JOURNALIST!

BIRTHDAY WISHES FROM NEW YORK.
varughese Philip, Philadelphia. 2013-12-17 14:53:36 News
Wish you a happy birth day. May God bless you
Jeemon Ranny 2013-12-17 14:38:16 News
Dear Joychayan, Many Many Happy Returns of the day.May the Lord Almighty bless you in abundance. Jeemon Ranny from Houston.
P.P.Cherian 2013-12-17 14:26:36 News
Happy Birthday, joychen! Be proud of the wonderful life you've led so far and look forward to all the adventures yet to come your way
Thommi 2013-12-17 14:23:33 News
The issue here is not tax deduction. The issue here is Devayani did visa fraud. She lied to the US govt. when she submitted her application for the visa. That is why she is arrested for. As a contract employee, the employee is supposed to pay the tax when they receive 1099 yearend. Did Ms. Richard paid her tax? If the employer did not pay minimum wage, it is a labor dept. issue.
Moideen Puthenchira 2013-12-17 13:58:25 News
Mr. Rajan Mathew, Dallas.....you are right. "No Unpermitted dedections allowd." It doesn't mean that the emplyee doesn't have to pay any taxes such as Federal, tax, state tax, social security tax, New York City Tax, Medicare Tax etc.etc., which are "permitted deductions by law." My point was if the contract has stipulated $4500 per month (as gross pay), then the employee is responsible for all these taxes besides her health insurance, dental, vision converage (employee's contribution). If you are an employee, you should have known these facts. If you are an employer, you are responsible to deduct taxes from your emplyees' paychecks and add 'employer's contribution. If you fail to do so, you will be liable for the consequences, NOT your emplee(s). ഒരു ചായ കുടിക്കണമെങ്കില്‍പോലും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ഈ രാജ്യത്ത്, ഒരു ടാക്സും കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവരെ പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
jose kadapuram 2013-12-17 13:18:37 News
happy birth day !
Ajith 2013-12-17 12:49:56 News
Do you the Governor of Illionois was arrested for corruption and hand cuffed and he is NOT AN INDIAN. Is it a sin to arrest someone who did visa fraud even though he may be a diplomat ? Aren't the diplomats follow the norm? Lets not use race as an excuse to do fraud.
George 2013-12-17 11:50:39 News
Why everyone is rushing to support a CONSULAR OFFICER who is guilty in the first place??.She need to be treated as in a usual arrest, hand cuffed and put behind bars , for violating the US laws and exploiting her maid.There is no diplomatc immunity in personal cases by consular officials. I am an Indian origin US citizen residing here for the last 15 years and fully support the actions of US Govt in this investigation. Govt of India's issue of arrest warrant against the complaint & her family is the better example of harrasment by the powerfull IAS lobby in Delhi.Why should the maid's husband and child taken into custody? is this not a violation of human rights? is this action meant to silence the maid on the other side and compel her to withdraw the complaint. This is typical of Indian politicians and govt. servants , police officials to silence the less fortunate.
Tom abraham 2013-12-17 11:46:18 News
Govt of India should not retaliate by not protecting the US embassies. Remember, many of are planning a visit to India.
This should not affect the seasonal traffic, tourism, and all for a dishonest IFS. Shame, shame.