വിക്രമൻ 2015-06-02 18:25:20 News
കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടേം രാഷ്ട്രീയാക്കാരുടേം ലിംഗ പരിശോധന  നടത്തി അതൊന്നും കളങ്കപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനുശേഷം വേണം  സരിത കന്യകയല്ല എന്ന് കോടതി തീർപ്പു കല്പിക്കാൻ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ഈ എളിയ പൗരൻ ഉണർത്തിക്കുന്നു 

വായനക്കാരൻ 2015-06-02 18:24:20 News
വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണത്തിന്
ഒരു വർണ്ണത്തിൻ കുറവുണ്ടല്ലോ.
വരക്കുക വീണ്ടും പുതുവർണ്ണങ്ങളിൽ 
അനന്തതയിലിനിയും ഇടമുണ്ടല്ലോ.

ദൈവമയമായൊരു നിറമുണ്ടെങ്കിൽ
മതപരമായൊരു വരയുണ്ടെങ്കിൽ
പ്രതികരണത്തിൻ പെരുമഴപെയ്യും
ആൻഡ്രുവിനിതെല്ലാം അറിയാമല്ലോ.
Jose Joseph 2015-06-02 16:41:42 News
It is heartening to learn that Dr. Babu Paul was one among the few Govt. Officials who had the courage to act according to their conscious in spite of the great risk they faced to their Job and Life during that frightening days.
Martin 2015-06-02 16:39:58 News
ബോറിംഗ് അന്ന് കേട്ടോ കളക്ടർ ഇപ്പോഴും റിപീറ്റ് ചെയ്തുന്നത് . ഇടുകി പ്രൊജക്റ്റ്‌ നെ പറ്റി ഒന്നും ഇതിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല . (മലയാറ്റൂർ  കോപ്പി) . താങ്ക്സ് 
വായനക്കാരൻ 2015-06-02 13:19:42 News
അതൊരു സെൻസേഷനൽ തലക്കെട്ടാണല്ലോ ബാബു പോൾ. ഉടുമ്പും സരിതയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അറിയാൻ ലേഖനം മുഴുവൻ വായിച്ചു.
വായനക്കാരൻ 2015-06-02 13:06:36 News
സത്യത്തിലേക്കുള്ള പടികളിൽ ഒന്നല്ലേ SchCast,  മതങ്ങളുടെയും അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെയും ഉപയോഗ്യശൂന്യതയും ആപത്തും മനസ്സിലാക്കുകയെന്നത്.
Anthappan 2015-06-02 12:05:44 News

Isn’t truth relative?

SchCast 2015-06-02 10:06:09 News
വായനക്കാരാ, തങ്കളുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക് തത്യികമായ ഒരു ഉത്തരം: താങ്കൾ ദൈവം എന്ന് പര്രയുന്നടത് സത്യം എന്ന് ഇട്ടു നോക്ക്. ഒരു പക്ഷെ ഉത്തരം താങ്കള്ക്ക് ബോധിക്കുമായിരിക്കും.
SchCast 2015-06-02 09:37:08 News
Just shedding a drop of light on Richard Dawkins, who Mr. Anthappan is putting on a pedestal. In a debate, evagelist Ravi Zachariah (please check utube)asked if a baby is butchered on the stage, is it moral or immoral. Prof. Dawkins thought for a few seconds and replied that there is nothing immoral about such an act. Mankind cannot exist by brain alone, as Prof.Dawkins and few other think.
linta 2015-06-02 09:24:30 News
Excellent writing...it took me too my first school days.. Lovely memories....thanks..
Mohan Parakovil 2015-06-02 08:25:03 News
അമേരിക്കാൻ മലയാളി വായനക്കാർ കിഴവൻമാരും കിഴവികളുമായി എന്നാണു ദൈവത്തെ തൊട്ടാൽ തൊട്ടവനെ തട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതികരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വയസ്സായാൽ ഈശ്വര നാമം ജപിക്കയല്ലാതെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാനില്ലെന്ന ചിന്താഗതി പ്രായം കൂട്ടുമെന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രയോജനമില്ല. പ്രണയ താഴുകൾ തുറന്നു നാഗവള്ളിമാരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാര്ക്ക് ഇനി രക്ഷയില്ല.
വായനക്കാരൻ 2015-06-02 06:53:54 News
ഒരു കാര്യം തീർച്ച. പാട്ടിനെക്കുറിച്ചൊ, പട്ടിയെക്കുറിച്ചൊ, എന്തു പുല്ലിനെക്കുറിച്ചും എഴുതിക്കൊ. കമന്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ അല്പം ദൈവമയം ചേർത്തോളൂ.
Mohan Parakovil 2015-06-02 06:09:25 News
നിസ്സാരമായ പുല്ലിൽ പോലും ദൈവ ചൈതന്യം കാണുന്നതായിട്ടാണ് സുധീര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മനുഷ്യൻ അത് കാണാതെ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ ചൊല്ലി കലഹിക്കുന്നുവെന്നല്ലേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത് എന്നെഴുതിയത് ദൈവ വിശ്വാസികളെ കോപിപ്പിച്ച് കാണും. ലേഖനം നന്നായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലളിതമായ ഭാഷ, സുന്ദരം.
jep 2015-06-02 04:28:31 News

ചെറിയച്ചാ,ഇത്രയും സമ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ,ഹാൾ മുഴുവനും മലയാളികള് ആയിരിക്കും !

Ninan Mathullah 2015-06-02 01:21:15 News

Sudhir wrote a thought provoking article. Those who use this forum for propaganda used it to move away from the subject to prove that there is no God. Every opportunity is used to create doubt in people’s minds. Questions raised about the existence of God are genuine, though out of context. Our knowledge of God is limited to what is revealed by God. If a person chooses certain aspect of his character a secret, there is no way to find it out. Same way, God has chosen certain aspects of his nature hidden. It is God’s nature to hide things and reveal it only at the appropriate time. God reveal himself through nature as the cause behind it. The cause of God is hidden from view for the time being. God also reveals through different religions. There are threads of truth in all religions. Each religion is a covenant God made with different people groups at different time periods in history through the prophets of each religion. The highest level of that revelation is through Christ. All do not see the Truth, as they do not seek the Truth, or their eyes are blind to it for several reasons. Some talk as if Einstein is all knowing. There are limitations to his knowledge. Based on the quotes I read from him, he was a strong believer. Many years after the death of a well known person, people make legends out of them, and say things about them that they never said. Masons here in America claim as Masons, popular figures many years after their death. Since the membership in Masonic lodges is secret, nobody can prove otherwise. They rake the credit for all the good works of these people.