ആന്തണി പുലയൻ നായര് 2015-11-21 21:24:49 News
വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതി ഒരു മതം. നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ട. പിന്നെന്തിനാ നായരെ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നെ.  ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയോ നായരോ ആകട്ടെ. പിള്ളാരും പ്രിങ്ങിണികളും ഇല്ലാത്ത തനിക്ക് സമാധാനമായി എവിടെങ്കിലും കിടന്നു ചത്താൽപ്പോരെ.  ചില അവന്മാര്ക്ക്  പ്രായം ആകും തോറും മൂശേട്ട കൂടി കൂടി വരും 

Anthappan 2015-11-21 21:06:33 News

Ten books that revolutionized the society.  There is no literature apart from society. 

 

Candide (1759), Voltaire

Voltaire’s searing satirical writings on French society earned him temporary exile and stints in the Bastille prison. A versatile and prolific writer, the Enlightenment philosopher wrote in various forms from poetry to plays to novels. Out of a busy schedule that produced an estimated 20,000 letters and 2000 books, Voltaire took just three days to write his famous novella Candide. In this picaresque story, the eponymous protagonist falls hard and fast from the Edenic paradise of Westphalia. A cautionary tale on the dangers of optimism and the “best of all possible worlds”.

Jean-Jacques Rousseau

The Genevan writer and composer Jean-Jacques Rousseau was a major influence in the French Revolution, with his work helping to shape the policies and politics of modern France. At the heart of his beliefs was an emphasis on education and its power to steer individuals away from corruption. His novel Émile is a treatise on the nature of education and its value to the common citizen. Publicly burned the year it was published, Émile was the inspiration of a new national education system for France.

A Tale of Two Cities (1859), Charles Dickens

With over 200 million copies sold, A Tale of Two Cities is one of literature’s most popular works. Set in London and Paris around the time of the French Revolution, the novel portrays the plight of the lower classes at the hands of a cruel and greedy aristocracy. Dickens’s 45-chapter novel also contains one of the most famous opening lines in literature: “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way – in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only.”

Das Kapital (1867), Karl Marx

Karl Marx’s criticism of political economy and capitalism is centred around his theories on labour power, the capacity to do work. According to the German economist, society hinges on the way in which this power is combined with means of production. A founding father of sociology, Marx’s books The Communist Manifesto (1848) and Das Kapital (1867) have had a profound effect on global politics and economics.

The Princess Casamassima (1886), Henry James

With its overtly political themes and plot, The Princess Casamassima stands out in the Jamesian canon. The illegitimate son of an aristocrat and a working-class girl, Hyacinth Robinson is orphaned when his mother dies in prison after killing her lover. Confused and alone, he takes up a radical political cause as young man, meeting along the way likeminded individuals such as the beautiful titular princess. As he travels and experiences more of the world, Hyacinth comes to regret his radical views.

 The Informer (1925), Liam O’Flaherty

A tale of betrayal and reprisal, Liam O’Flaherty’s The Informer won the James Tait Black Memorial Prize the year it was published. Set in the aftermath of the Irish Civil War, it tells the story of Gypo Nolan, a former policeman turned revolutionary who divulges the whereabouts of his friend Frankie McPhillip to the police and subsequently finds himself hunted for the betrayal. Born on Inis Mór, O’Flaherty was a prominent figure in the Irish literary renaissance and many of his novels were republished following his death in 1984.

Guests of the Nation (1931), Frank O’Connor

Guests of the Nation is the title story of Frank O'Connor’s short fiction collection of the same name and tells of the execution of two Englishmen during the War of Independence. Split into four sections, the narrative looks at the complex relationships between prisoners and their guards, flitting between the interior and exterior conflicts that entrap the characters. The Irish revolution is the theme or setting for many of the collection’s stories, which combine to form an insightful study of war and a country that was beginning to turn on itself.

Animal Farm (1945), George Orwell

“Four legs good, two legs bad.” Published the year the second World War ended, Orwell’s allegory on the Russian Revolution and Stalinist era offers a masterful depiction of the dangers of power. According to his essay Why I Write (1946), the British author created the world of Manor Farm "to fuse political purpose and artistic purpose into one whole". After the animals rise up, Manor Farm becomes Animal Farm, but in the hands of pig leaders Napoleon and Snowball, inequality and oppression soon replace revolutionary ideals.

The Second Sex (1949), Simone de Beauvoir

A major work of twentieth century philosophy, The Second Sex examines the treatment and oppression of women by society down through the centuries. Heralding the dawn of second-wave feminism, the book is a meticulously researched tome divided into two volumes, Facts and Myths and Lived Experience.  De Beauvoir’s central theory is that men subjugate women by characterising them as ‘other’. Man is the self or subject, with woman cast in the role of object or other.

The Catcher in the Rye (1951), JD Salinger

Materialism, superficiality and a flawed education system are satirised by Salinger’s protagonist Holden Caulfield, who sees phonies in all facets of American society. An icon of teenage rebellion, Caulfield has appealed to generations of adolescents all over the world, who find in the book’s maligned hero a voice of alienation and revolt. An older incarnation of Holden exists in Salinger’s short story ‘Slight Rebellion off Madison’, which was published by the New Yorker in 1946. 

 

നാരദർ 2015-11-21 20:58:25 News
എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ പേന എടുക്കട്ടെ പ്രതികരിക്കട്ടെ. അതിന് ഇങ്ങനെ നീരസപ്പെടാണോ ഒബ്സെർവറെ? നമ്മൾക്ക് കണ്ട് രസിച്ചാൽപ്പോരെ. ഇവിടെ വിദ്യാധരൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കും പ്രതികരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ? എന്നാലും ഈ ലാനാക്കരോക്കെ എവിടെപോയി? വിദ്യാധരനുമായിട്ടു ഏറ്റു മുട്ടുന്നത് കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

Madavan Nair 2015-11-21 14:41:22 News

Is this strictly a Christian adult homes, of Christians, by Christians and for Christians. Being a Nair, can I buy there ? In America, is there any need for such a project by Christians for any good reason ?

Sorry, if the question is unchristian. 

 

Thomas 2015-11-20 20:32:56 News
Great idea. please give me the phone number, or email of the person in charge of the project. 
OBSERVER 1 2015-11-20 19:04:39 News
1853 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Solomon Northup ന്റെ 12 Years a Slave എന്ന ജീവിത കഥയിലും (നോവൽ അല്ല)1976 ൽ Alex Hailey രചിച്ച ROOTS എന്ന നോവലിലും, 2008 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബെന്യാമിന്റെ ആട് ജീവിതം എന്ന നോവലിലും പ്ലോട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്.ഈ മൂന്നു കൃതികളിലും സ്വന്ത ഇഷ്ട്ട പ്രകാരമല്ലാതെ കൊണ്ടുപോയി അടിമയാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതമാണ്‌ ഉള്ളത്.പക്ഷെ അവിടം കൊണ്ട് ഈ മൂന്നു കൃതികൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം അവസാനിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ഒരു കൃതി മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ട്‌ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഔന്നത്യവും, കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന അതിന്റെ നിലനില്പ്പും ഉറപ്പാകുന്നത്. എഴുത്തുകാരന്റെ പ്രതിബദ്ധത എന്നത് ആദ്യം വേണ്ടത് സ്വന്ത കൃതിയോടു തന്നെയാണ്. സമൂഹത്തോടുള്ള അതിന്റെ പ്രതിബദ്ധത എന്ന അളവുകോൽ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനുസരിച്ച് മാറി വരും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആട് ജീവിതം നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രതിബദ്ധതക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൃതികൾ രചിക്കുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു പ്രചരണ മാധ്യമം എന്ന നിലയിലേക്ക് തരം താഴുന്നു. സർഗ സൃഷ്ടി എന്നത് അത്മീയ കൃതികളുടെ രചനയല്ല .ആട് ജീവിതത്തിൽ മൃഗ രതിയും സെക്സ് വർണനയും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നറിയുക.ഇതൊക്കെ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കയ്യടക്കമാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ ശക്തി. അങ്ങിനെ ഒക്കെ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ക്‌ പ്രതിബദ്ധത യില്ലേ എന്ന് അക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ കഥയില്ല. ഒരാൾ എവിടെയോ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ കമന്റ്‌ എഴുതാൻ പേനയെടുത്ത് കഴിയും ചിലർ. വാൾ എടുക്കുന്നവരെല്ലാം വെളിച്ച പ്പാട് ആകില്ല എന്നറിയുക.
നാരദർ 2015-11-20 13:30:33 News
"അമേരികയിലെ ചില എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം , അവരുടെ നിഗൂഡ പദ്ധതികളിൽപ്പെട്ട, പേരും പെരുമയും ആർജ്ജിക്കുക , ബുദ്ധിജീവിയെന്ന് അറിയപ്പ്ടുക തുടങ്ങി പല  ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗ തടസ്സമായി നില്ക്കുന്നത് പ്രതികരിക്കുന്ന വായനക്കാരാണ് . അവരെ തേടിപ്പിടിച്ചു ഭീഷണി, ഗുണ്ടായിസം തുടങ്ങി ചൂഷണ  വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വ  മൂന്നാം മുറകളും കാണിക്കും"  എന്താണ് വിദ്യാധര നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തകാർ ചൂഷണ വർഗ്ഗത്തിൽപെട്ടവരോ?.
വിദ്യാധരൻ 2015-11-20 10:31:04 News
ബനിയാമിന്റെ ആടുജീവിതത്തിലെ നജീബ് മുഹമദിന്റെ കഥയും 'റ്റൊൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലേവിന്റെ'  കഥയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്  സോളമൻ നോർത്തപ്പ്  എന്ന അടിമയുടെ കഥ (സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കും) വായിക്കുന്നവർക്കും തോന്നിപോകും രണ്ടിന്റെയും ഇതിവൃത്തം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്ന്.  കിംഗ്‌ വാലിദ് എയർപൊട്ടിൽ നിന്ന് നജീബിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ധനവാനായ അറബിയും വാഷിങ്ങ്ടൻ ഡി സി യിൽ നിന്ന് വയലിൻ വായിപ്പിക്കാനാണെന്ന ഭാവത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അടിമപ്പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന നോർത്തിപ്പിന്റെ  കഥയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധിതമാണ് - അവ രണ്ടും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇന്നും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെയും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരുടെയും കഥപറയുന്നു .    ലേഖന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായ ഡോക്ടർ . ലീലാവതി , 'ആർട്ട് ആൻഡു കരീയേറ്റിവ് അണ്‍ കൊൻഷ്യസിനെ ആധാരമാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്ന  ( അവതാരിക -1989 ലെ തിരെഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ ) നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരു നല്ല സൃഷിടിയുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഊന്നി പറയുന്നു 

1. സമൂഹചേതസ്സിലെ നിഗൂഡ സത്തകളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു 
2. സമകാല സംസ്കരണസരണിയിലെ ഇരുളുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയും വൈകല്യങ്ങളെ
    പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു  
3. അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തേടുന്നു 
4. ഈ കർമങ്ങൾ ഹൃദസ്പർശി യാകത്തക്കവണ്ണം സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നു 

"അന്യരുടെ വേദനയുടെ നേർക്ക് ആന്ധത -അതാണ്‌ സമൂഹത്തിലെ ചിലരുടെ വൈകല്യങ്ങൾ.  അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ കലാസൗന്ദര്യാനുഭൂതികളിലൂടെയുള്ള മനപരിണാമത്തിലൂടെ  പരിഹരിക്കാം." (ഡോക്ടർ. ലീലാവതി ).  ബനിയാമിന്റെ ആടുജീവിതവും നോര്ത്തപ്പിന്റെ  റ്റൊൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലേവും'  സമൂഹത്തിലെ സമൂഹചേതസ്സിലെ നിഗൂഡ സത്തകളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു,  സമകാല സംസ്കരണസരണിയിലെ ഇരുളുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയും വൈകല്യങ്ങളെ  പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,   അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തേടുന്നു  ഈ കർമങ്ങൾ ഹൃദസ്പർശി യാകത്തക്കവണ്ണം എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം കൃതികളേ ചൂഷണ വർഗ്ഗം നിരോധിക്കാനും വായനക്കാർ തോളിലേറ്റി പല ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താനും സാദ്ധ്യതയുണ്

അനാവശ്യങ്ങളായ ബിംബങ്ങൾ  കഥയിലും കവിതയിലും പ്രതിഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെയും എഴുത്തുകാരന്റെയും മദ്ധ്യവർത്തിയായ വായനക്കാരനെ മാറ്റി നിറുത്തിയാൽ നഷ്ടം എഴുത്തുകാരനാണ്‌ . അമേരികയിലെ ചില എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം , അവരുടെ നിഗൂഡ പദ്ധതികളിൽപ്പെട്ട, പേരും പെരുമയും ആർജ്ജിക്കുക , ബുദ്ധിജീവിയെന്ന് അറിയപ്പ്ടുക തുടങ്ങി പല  ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗ തടസ്സമായി നില്ക്കുന്നത് പ്രതികരിക്കുന്ന വായനക്കാരാണ് . അവരെ തേടിപ്പിടിച്ചു ഭീഷണി, ഗുണ്ടായിസം തുടങ്ങി ചൂഷണ  വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ സർവ്വ  മൂന്നാം മുറകളും കാണിക്കും.  ബിംബനിബിഡമായ കഥയും കവിതയും , കഥാകവിത, കവിതഥ -തുടങ്ങിയവ എഴുതിവിട്ട് സാധാരണക്കാരായ വായനക്കാരിൽ ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി  -സ്വയം സമൂഹത്തിലെ എന്തോ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരാളാക്കി മാറ്റി നിറുത്തി  -പൊന്നാടയും ഫലകങ്ങളും തൂക്കി അഴകിയ രാവണന്മാരെപ്പോലെ എവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം കറങ്ങുക എന്നത് ഈ ദൂഷിത വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്വാഭാവ വിശേഷമാണ് .

            മനോരോഗികൾ എഴുതുന്ന   സമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധമാല്ലത്ത കഥയും കവിതയും നോവലുകളും സമൂഹത്തിന്റെ മനോരോഗത്തെ മാറ്റുന്നില്ല .  "ഉത്തമ കലസൃഷ്ടികളാവട്ടെ വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മനോരോഗ ചികിത്സ നിർവഹിക്കുന്നു" (ഡോക്ടർ. ലീലാവതി)  അതിനു എഴുത്തുകാർ സമൂഹവുമായി ബന്ധിതരായിരിക്കണം 

 "അകമേ പരിണാമം വരുത്തി സ്വാസ്ഥ്യം -
  അരുളുവാൻ  കവിതപോൽ മറ്റുണ്ടോ ശുശ്രൂഷിക "  എന്ന വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കവിത ചിന്തോദ്ദീപകമാണ്.
Annamarie Waters 2015-11-20 09:04:43 News
We just learned of Joseph's passing and are so sad.  I worked with Joseph in the USCC S6 Office and really enjoyed working with him.  I was sorry when he was moved from our office to another office a few years ago and missed him. He would call me from his new office and tease me to tell me it was time to leave in the afternoon because I was always late leaving work. I'm very sorry for your loss and I have said a prayer for his soul.  God bless you all. Sincerely, Annamarie
Tom Mathews 2015-11-20 06:59:39 News

It is with heavy heart I join Babykutty's  family members ,especially his wife, Annakutty in remembering his contributions to his family and to his father, Muttathu Vakey's literary memories he upheld  through his collaboration with Malayalee Association of America.

Memories keep us going strong till we meet our dearly departed.

Thanks for the memories  Tom Mathews, New Jersey

Biju Thomas 2015-11-19 21:47:19 News
എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം. ലളിതം... മനോഹരം...  ജാടകളില്ല...!!!
ഗുരുജി 2015-11-19 20:23:35 News
"സത്യം തന്നെയായ ഈശ്വരനൊഴികെ മറ്റെല്ലാം അനിശ്ചിതമായ ഈ ലോകത്തിൽ സുനിശ്ചിതത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മോടു ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ചുറ്റുമായി കാണപ്പെടുകയും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം അനിശ്ചിതവും ക്ഷണികവുമാണ്. എന്നാൽ അവയിലൊക്കെ ഒരു പരമ ചൈതന്യം സുനിശ്ചിതമായി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സുനിശ്ചിതത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും അതിലേക്ക് സ്വജീവിതത്തെ ബന്ധിക്കാനും കഴിയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. ആ സത്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ജീവിതത്തിലെ പരമപുരുഷാർത്ഥം"   (എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണകഥ -മഹാത്മഗാന്ധി) 
Texan American 2015-11-19 15:58:01 News
മലയാളിയുടെ മാത്രം മനസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എഴുതുന്നത് .
ഒരു മലയാളി വേറെ ഒരു മലയാളിയെ കാണുമ്പോൾ അകെ മൊത്തം ഒന്ന് അളക്കും. വസ്ത്രം , കാർ, കളർ, ഗെറ്റപ്പ് etc എന്നിട്ട് സ്വയം മനസ്സില് പറയും. നീയൊന്നും അത്രയ്ക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല. 
ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന പരഗ്രഫ് വായിച്ചപ്പോൾ അതാണ് തോന്നിയത്.  ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ?  പാപ്പരത്തം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ?
Tom Abraham 2015-11-19 14:59:39 News

You sure you want to see strong spine super congressman ?കമന്റു തൊഴിലാളി 2015-11-19 14:11:52 News
പല എഴുത്തുകാരും എഴുതുന്നത്‌ വായിച്ചാൽ മനസിലാകില്ല പക്ഷേ ഒരു കമന്റ് തൊഴിലാളിയായ 
rEjIcE    hahahaha  എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായി കാര്യം എന്താണെന്ന്. അതാണ്‌ കമന്റു തൊഴിലാളികളും നിങ്ങളെപ്പോലെ കണ്ണ് കാണാത്ത നിരീക്ഷകരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവിടെ Dr. M. V. പിള്ള ചില തെറ്റ്ധാരണകളെ ദൂരീകരിക്കാൻ ഈ ലേഖനത്തോടെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. (ഈ തെറ്റ്ധാരണ പരത്താൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റിങ്ങിനു ക്ഷനിച്ചവരാണെന്നുള്ള വിദ്യാധരന്റെ വാദത്തോട്‌ ഞാൻ യോചിക്കുന്നു. അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് 'സാഹിത്യകാർന്മാർക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഞാനും വായിച്ചത്)  അതാണ്‌ അതിന്റെ ശരിയായ രീതി അല്ലാതെ എഴുത്ത്കാരൻ നിരീക്ഷകനായി വന്നിരുന്നു വായനക്കാരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി മിടുക്കനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.  'അവസര രഹിത വാണി ഗുണഗണ ന ശോഭിതെ പുംസ" . അവസര രഹിതമായ വാക്കുകൾ എത്ര ഗുണം ഉള്ളെതെങ്കിലും അത് ഒരിക്കലും ശോഭിക്കില്ല