vayanakaran 2014-04-11 10:49:15 News
പുലിവാൽ വരുന്നത് പിന്നീടാണ് . ഇപ്പോൾ പാമ്പിന്റെ വാല് ആണ് കഥാപാത്രം. അമൃത് കിട്ടുന്നു, അസുരർ അത് തട്ടിയെടുക്കുന്നു മോഹിനി വരുന്നു. ശിവന്റെ മനസ്സ് മഥിക്കുന്നു. അയ്യപ്പന പിറക്കുന്നു. പുലി പാലിന് പോകുന്നു, വാലിനു അല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും എന്നായിരിക്കും വാസുദേവ് പറയുന്നത് മോഹിനിയെ കണ്ടാൽ പിന്നെ മനസ്സില് ഒരു പാലാഴി മഥനം നടക്കുമായിരിക്കും. എന്തായാലും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതിയല്ലോ, അതിനു നന്ദി. മോഹിനിമാർ ദേവന്മാര്ക് വരെ ദൗർബല്യമെന്നിരിക്കെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയണോ. കവിയുടെ പേരിലും ഒരു ദേവന ഉണ്ട്.
Anthappan 2014-04-11 10:40:00 News
Religion (Ninan Matthulla says religion is the soluting for this) is one of the worst tragedy happened to the humanity. It is the safe haven and hide out for crooks, prostitutes, politicians, Pedophiles, gays, lesbians, Bishops, sinners , achen, and thieves. Or another name is Hell on earth. More are joining like the girl in the picture into the religion and make this beautiful universe unbearable to live.
Ninan Mathulla 2014-04-11 09:50:45 News
We can't kill Gays because they have perverted tendencies that are against nature. But they need not come to leadership positions in society.Gays have succeeded in manipulating public opinion by depicting the problem as biological, and that they have no control over it. Some came forward with research studies to prove it (not considering all the variables involved in it). If we take this argument, behavioral problems like prostitution and addiction have to be accepted as genetic tendencies. Behavioral problems need to be conditioned by disapproving such behavior. We are all conditioned as to how to express our genetic sexual instincts. We are digging our own graves here in adopting a different view. Family is the basic unit of society. What type of children a gay family can mould, and can we entrust our future to such citizens. Can we live here with dignity? I can understand the concerns of parents of Gay children. It is possible that one of my children can show Gay life tendencies in the future due to exposure to them. Let them live here and keep a low profile. They need not come to leadership positions in the community, and we need not esteem or reward such behavior. If not we are digging our own graves. The survival of our human species is in danger. A marriage is a union between a man and a woman. Gay marriage is against Nature. If abortion is killing, Gay life style also has the same result. Population growth can become stagnant and decline in the long run. Once we legalize Gay marriages, even if we want to we can’t take it back. You might ask why Gay and Lesbian life is immoral. To answer that, we have to consider the purpose of life. Science has nothing to say about the purpose of life. We have to turn to religion, where science has no answers. Before we proceed further we have to consider the age old question- Evolution or Creation. The Truth is only one no matter what you believe. Science could prove nothing so far. We have some theories that are the result of wild imagination. We need more faith to believe these theories than the faith to believe in God. If it is creation by God, there must be a purpose behind it, and we have to turn to religion for the purpose. If you take theology out of religion, all religions teach basically the same about moral and ethics. This life is not the end of it. If you indulge in such sinful behavior (sin against God's natural laws), it affect your long term future. There will be punishment for such sinful behavior. Our society will decline and set. This is the lesson we learn from history. Some argue that Gay and Lesbian behavior is a sin like any other sin the heterosexuals do. Sin is always a sin, no matter who commit it. The solution is to repent about the sin and try not to do it again. Homosexuals continue to stay in the sinful behavior, and so there is no room for repentance. Is it due to complacency or indifference that the majority are not getting involved in issues that affect their and their children’s lives here, and voice their concerns? Our society is a large family. Just like in our own family, parents won't allow child's all demands due to its consequence; homosexual choice also can affect his/her future and other children's future in the society. One danger in homosexual behavior is that my children can easily get attracted to it by contact with homosexuals, and my ability to prevent is limited. I see my generations perish due to this. Using drug is a choice that can destroy a person. Destruction does not happen overnight. Can you foresee the effect of approving homosexuality ten years from now, or twenty five years from now? It is disgusting to watch them kiss in the public. They were ashamed to show that off when society disapproved it. If it is legal, it will be everywhere. We can’t live here in dignity. If this happens in a state many might move to a state where it is not legal. If it is legal in all the states, many might move with their family to a different country where this is not legal. Our ability to raise tax dollars and investment can be at stake. This has not happened yet as its effect is not yet felt here. We are all citizens of this great country. You have to live in it, and take care of it, and claim it as your own. How you are going to claim this land for yourself? By taking care of its needs! Are you involved in your community? We have a poor opinion of people who get involved, and we call them politicians. Get involved in the Civic organizations in your community- Home Owners Assoc, School Board, City Council, State Legislature and Congress. Field candidates that hold the same values as you hold, and campaign for them, and get out and vote for them. We need watchmen in all these Civic Organizations. Some people call this politics. Whatever we call it, we are meeting the needs of people and the generations to come. All the hospitals, libraries, parks and public institutions of use we enjoy now are the selfless work of some behind it. We remember them, and blessed is the memory of the righteous. Homosexuals have people in positions of influence and they could manipulate the decision making process. Once homosexuals come to positions of influence, they fill influential positions with their own. With less than three percent of the population, how they managed to have their agenda adopted by Democratic Party Platform? Democratic Party is being used as a tool to get things from red glowing fire. In the name of being modern and progressive, we are going down. It is a sign of end time that people feel pride in things that are disgusting. Moving at this rate I am worried this will lead to the decline of our society and future of our generations. You might think that I hate Gays and Lesbians. I do not hate Gays and lesbians. I really love them. But I hate their actions against divine natural laws. In love there is rebuke and punishment. We punish our children with good intentions. I love Gays and Lesbians. I like to see that they and their generations have a good future, and are prosperous. It is your children that keep your memory alive. So children are your reward in life. I like to see that they have children that they can claim as their own flesh and blood to keep their memory alive.
വിദ്യാധരൻ 2014-04-11 09:04:01 News
പുലിവാല്‌ പിടിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ!
Anathappan 2014-04-11 06:46:41 News
ya! it is crooked and ugly politicians like him intimidating women by making this type of statements. Now women will be quite again and never come froward and report about a rape and men in every area can continue pouncing on our mothers and sisters. India will never be lead out of this black hole if we keep electing the thugs like him. There are so many rapist in India are hiding under the label of politicians.
Vidhyaadharan 2014-04-11 06:18:19 News
ജീവിതത്തിൽ വളരെ ദൂരം താണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത രാഹുൽ ഈശ്വരിൽ നിന്നും ജീവിത പ്ര്ശ്നനൾക്കു ഉത്തരം തേടി പോകുന്നവരെക്കു റിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അതിലും തമാശ തന്നെ. പക്ഷേ വാലിൽ ഈശ്വരൻ എന്ന പേരുണ്ടല്ലോ! ങാ!
John Madaparampil 2014-04-11 04:45:15 News
Great Job Sabu and Team. I hope more events like this eventually come out under the leadership of Sabu.
PT KURIAN 2014-04-11 03:46:24 News
EVENTHOUGH I COULD NOT ATTEND THE MEETING, I STILL CHERISH MY
MEMORIES OF THE VETERAN JOURNALIST AND WRITER.
santhosh padinjaremuri 2014-04-10 19:52:45 News
Think about the lives of of great heroes like Socrates, Bheeshmar, Christ, Gandhiji, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Fr. Damien, comrade Varghese, Mother Theresa.. who sacrificed their lives for the betterment of humanity. Think about the lives of people who suffered under the devilish rule of Hitler and Stalin so and so...Their will be heroes, but common people can only appreciate those sacrifices the way they can afford; appreciate... at least they revere the memories of heroes....
josecheripuram 2014-04-10 19:08:01 News
Do we have problems? If we have one do we address it any where and seek solutions.The Parents think by providing shelter,food,education is everything.How many of our kids can talk freely to our parents ?Such as Dad " I am homosexual ".Probably my comment will not be published because E malayalee think that homosexuality is wrong, especially for our culture.
josecheripuram 2014-04-10 18:41:12 News
I know Mr Chacko Sankarathil when he was running the "Rejeni".I saw him sweating "Bullets"to keep the publication going.If we had this type of sentiments when he was alive his "Rejeni" would be still going.Let me tell you one thing we shed crocodile tears,we still have time.Support at least one of our publications and appreciate the persons running it and who contributes when they ARE ALIVE.
bijuny 2014-04-10 18:23:35 News
I'm a Hindu. Ennalum parathirikkan vayya.
Should have written "Kerala House fame" Rahul Eeshwar.
Talking about admeeya vidyabhyasam.... Joke of the day.
Thampuran Mathai 2014-04-10 08:01:43 News
Editor,
The photos you published alongwith this article is wrong. This person is Alex Hirbal who was arrested yesterday for Pennsylvania high school stabbing.

Please pay attention !.
John Mamamarapallil 2014-04-10 06:09:51 News
Great Job George Cherupil and Capital Team, Looks like Gladson and George Mathew Team will organize a great convention in Philly.
Christian 2014-04-09 17:36:58 News
It seems, Mr. Chacko Kalarickal is the one and only savior of Catholiic church. We can't do anything with frustrated people. just ignor it.. Church faces more chanllenges than this. Remember, lucifer was also an Agel...