educator 2015-07-04 12:38:12 News
നല്ല ഫഷ്ട്ടു കവിത. റബ്ബ് മന്ത്രിയുടെ പാഠ പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ പറ്റിയതാണ്.
Thomaskutty 2015-07-04 11:30:20 News
അമേരിക്കൻ മലയാളി ആണുങ്ങളുടെ ഗതികേട് പങ്കു വെച്ചതിനു മൈലപ്രക് നന്ദി. വല്ലപ്പോഴും നേരെ ചൊവേ ഇചിർ വെള്ളമടിക്കുവാൻ ഇവളുമാര് സമ്മതിക്കുമോ? എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന ഉമ്മാക്കി കണിചു പേടിപ്പികും. ഏതായാലും ജാൻ മാത്രമല്ല അടുക്കള പണി ചെയുന്ന പുരുഷന എന്നു അറിഞ്ഞതില്ൽ വളരെ സന്തോഷം. കീപ്‌ ഇറ്റ്‌ അപ്പ്‌!
വായനക്കാരൻ 2015-07-04 07:43:35 News
SchCast, Einstei's thinking and his religious leanings are very clear in the two quotes I provided earlier. His use of 'God' and 'religion' are symbolic, a way to express the mystery, beauty, and greatness in the structure of the universe and the underlying laws. 

He considered himself an agnostic - a person who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God or of anything beyond material phenomena; a person who claims neither faith nor disbelief in God.

Anyway, don't waste your time quoting Einstein.According to Thampy Antony scientists, engineers and doctors have lower thinking capacity compared to the average person.
CID Moosa 2015-07-04 05:51:49 News
I know you have different aliases like Truth Man, Justice etc. You are under surveillance along with Matthulla alias SchCast
Ponmelil Abraham 2015-07-04 03:47:36 News
Happy to read chapter 2. Very nice composition and layout.
Einstein 2015-07-03 21:43:00 News
Image result for Einstein pictures
Where the hell you got all these quotes SchCast. I have never written any of this. I was a 
Physicist not a moron theologian.
Image result for Einstein pictures
use your brain before say stupid things like this.  Jindal is doomed.  
Moncy kodumon 2015-07-03 21:28:08 News
Thank you C I D moosa
SchCast 2015-07-03 21:10:22 News
Dear Vayanakaran,
From what I read I understand that Einstein definitely believed in 'God'. Maybe it not the type of 'God' that you or I understand. He was definitely not an atheist.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 1. I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.
 2. Science without religion is lame. Religion without science is blind.
 3. My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.
 4. The further the spiritual evolution of mankind advances, the more certain it seems to me that the path to genuine religiosity does not lie through the fear of life, and the fear of death, and blind faith, but through striving after rational knowledge.
 5. Every one who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the Universe-a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble.
 6. The scientists’ religious feeling takes the form of a rapturous amazement at the harmony of natural law, which reveals an intelligence of such superiority that, compared with it, all the systematic thinking and acting of human beings is an utterly insignificant reflection.
 7. There is no logical way to the discovery of elemental laws. There is only the way of intuition, which is helped by a feeling for the order lying behind the appearance.
 8. The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
 9. The most beautiful thing we can experience is the mysterious; It is the source of all true art and science.
 10. We should take care not to make the intellect our god; it has, of course, powerful muscles, but no personality.
 11. Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the Gods.
 12. When the solution is simple, God is answering.
 13. God does not play dice with the universe.
 14. God is subtle but he is not malicious.
 15. A human being is a part of the whole, called by us Universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest-a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole nature in its beauty.
 16. Nothing will benefit human health and increase the chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet.
 17. The man who regards his own life and that of his fellow creatures as meaningless is not merely unfortunate but almost disqualified for life.
 18. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.
 19. Only a life lived for others is a life worth while.
 20. The human mind is not capable of grasping the Universe. We are like a little child entering a huge library. The walls are covered to the ceilings with books in many different tongues. The child knows that someone must have written these books. It does not know who or how. It does not understand the languages in which they are written. But the child notes a definite plan in the arrangement of the books—-a mysterious order which it does not comprehend, but only dimly suspects.
 21. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity.
 22. What I see in Nature is a magnificent structure that we can comprehend only very imperfectly, and that must fill a thinking person with a feeling of humility. This is a genuinely religious feeling that has nothing to do with mysticism.
 23. The finest emotion of which we are capable is the mystic emotion. Herein lies the germ of all art and all true science. Anyone to whom this feeling is alien, who is no longer capable of wonderment and lives in a state of fear is a dead man. To know that what is impenetrable for us really exists and manifests itself as the highest wisdom and the most radiant beauty, whose gross forms alone are intelligible to our poor faculties - this knowledge, this feeling ... that is the core of the true religious sentiment. In this sense, and in this sense alone, I rank myself among profoundly religious men.
 24. The real problem is in the hearts and minds of men. It is easier to denature plutonium than to denature the evil spirit of man.
 25. True religion is real living; living with all one’s soul, with all one’s goodness and righteousness.
 26. Intelligence makes clear to us the interrelationship of means and ends. But mere thinking cannot give us a sense of the ultimate and fundamental ends. To make clear these fundamental ends and valuations and to set them fast in the emotional life of the individual, seems to me precisely the most important function which religion has to form in the social life of man.

SchCast 2015-07-03 21:01:35 News
Dear Anthappan,
Please do not use the name of Jesus to propagate your basic belief that there is no God. All the teachings of Jesus is built upon the fundamental premise that Jesus is God. Just to cite two verses (Isaiah 9:6, Colossians 2:9).There are countless verses in the Bible that reveals this truth. What kind of truth seeker are you if you do not want to acknowledge
this basic truth, but want to use the teachings to spread your valueless atheism?
If you are a truth seeker as you claim why did you conveniently left out the use of the word 'God' by Dr.King?
I understand that the various religions today are corrupted and lost their mission in a large sense of the word. But the truth of the matter is, many people who are believers, have compassion and are helpful to those in need. In any statistics, they will outclass the atheists proportionately. I constantly emphasized that "Love' is the only thing that make any religion worthwhile. It seems that you in your atheist delusion you deliberately avoided it. Just another quote to muse your truth seeking:
“I am profitably engaged in reading the Bible. Take all of this Book upon reason that you can, and the balance by faith, and you will live and die a better man.” ~ Abraham Lincoln
  
SchCast 2015-07-03 20:55:49 News
Hell is waiting for you brother.   Heaven is only for the people who believe Jesus is God and witness among the infidels like Andrew, Anthappan, and all the atheists. 
SchCast 2015-07-03 20:53:26 News
Dr. James Kottoor is an agent of Joseph Padannamaakkel.  Padannamaakkel is an atheist. He is an RSS and probably talk more about Mahabharatha a fiction.  E-malayaalee is filled with atheist.  All the atheist are doomed to be thrown into hell on the judgement day. 
Dr James Kottoor 2015-07-03 19:14:23 News
I salute to Joseph Padannamakkel as the new theological shooting star or rising star, not merely in Almayasabdam, but on the Malayalam horizon. For those not familiar with latest theological thinking -- and they include a whole lot of Catholic clergy who stop reading and studying with their priestly ordination -- what Joseph Padanamakal writes may sound heresy, pure and simple. But among learned theological circle topics like: Jesus, Christ, Son of God, Son of man, virgin birth, hidden life of Jesus, church, churches, hierarchy, infallible or immutable truths, heaven, hell, purgatory, sin -- are topics of heated discussion but in a subdued voice (submission Voce) not to scandalize the common folk, who think not anything by themselves and for themselves, but believe all blindly. Sree Joseph Padannamakkel have made theology an easy to grasp subject with proper quotes from sacred scripture (who made it sacred, no one questions) considered to be the Word of God while it is common knowledge no one heard a God speaking, nor read his writings, Jesus never wrote anything, nor did his heavenly or earthly Father or Mother. Then what are we talking about? Things no human being is able to understand. Dream about or digest? Thank you Jose, for making theology understandable for theologically illiterate ordinary folks. No one is forced to swallow without digesting what he has written but what harm is there, if his writings help people to reflect and become theologically literate and enlightened? James kottoor
andrew 2015-07-03 19:06:22 News

' Jesus said'

what is written in the gospels as 'Jesus said' is not what he said or he would have said. The synoptic gospels – mark, Mathew & Luke differ a lot in Jesus words. John's gospels present an entirely different Jesus. None of them are eye witness news. The name of the authors are later added to fool the readers and make them believe they were written by immediate followers of Jesus. No one knows who wrote them. Even though Paul lived at the same time as Jesus [if he ever was real]; Paul never saw Jesus in person. Gospels and Paul's letters were edited, corrected, re-written several times. Jesus, if he was a historical person, he would have lived in the time frame of 10 BCE – 30 CE.

Mark never saw Jesus in person and did not even visit the land area where Jesus lived. Mark's gospel was written may be by CE 73, soon after the fall of the temple in CE 70. Mark's author thought the end of world will be soon within days after the fall of temple . But it did not happen. So Mathew's was written to rectify Mark's mistakes. Mathew too thought the end is near but not immediate. Luke's was written trying to correct both Mathew & Mark. John said, there is no 'coming soon or last judgment' because he already came and the judgment was done.

There are several contradictory 'sayings' of Jesus in the gospels. Many of the sayings are famous quotes from Jewish Rabbis. Some are Buddhist sayings and some are teachings of Stoics [ traveling teachers] What is seen in the gospels as ' Jesus said' may be 10 % has a probability of Jesus might have said or would have said, if he was a real person. Appollonious was a traveling teacher, he is believed to be a miracle worker, lived very simple, humble life, visited India and had a disciple Domas = Thomas. In fact; Jesus is a remake of Appolonious.

The story of Jesus was fabricated my mixing the stories and legends of Egyptian & several Mediterranean gods. Jesus's ' teachings' are a copy of Stoic, Buddhist, Rabbinic teachings.

Christian scholars knows this very well and the Pope admitted it publicly.

So please do not fight about 'what Jesus said'

+ why you humans fight for god ? If your god is out there, let him come and fight for himself.

vayanakaran 2015-07-03 18:11:35 News
അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് ഇമ്മാതിരി
സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ശാസ്ത്ര ജ്ഞാന്മാരും
സാഹിത്യ ബിരുദ ധാരികളും എഴുതുന്ന
സാധനങ്ങൾ വേണ്ട. രാജുവിന്റെ യാഗശ്വം
കെട്ടിയിടാൻ ആർക്കുണ്ട് ധൈര്യം. രാജു
കുളമ്പടി കേൾപ്പിച്ച്കൊണ്ട് സാഹിത്യ അശ്വമേധം
തുടരുക. ഇന്നസെന്റ് പറയുന്ന പോലെ രാജുവിനെ
കൊണ്ട് മാത്രം എഴുതിച്ചാൽ മതി. മറ്റേ അവന്മാരോട്
പോവ്വാൻ പര. പത്രാധിപർ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വായനക്കാരൻ 2015-07-03 17:16:59 News
ലേഖകന്റെ അറിവിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദാഹരണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി എഞ്ചിനീയർ, ഡോക്ട്ച്ചർ, ശാസ്തജ്ഞൻ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ ചിന്താപരമായി സാധാരണക്കാരിലും താഴെയാണെന്ന നിഗമനം മണ്ടത്തരമാണ്.