Anthappan 2014-04-07 08:56:12 News
Thank you to Mr. Andrews for not giving up on the brothers and sisters those who are in the quagmire of religion. You need to use the sledge hammer to unblock the frozen brain of the slaves. When Abraham Lincoln proclaimed freedom for all the slaves, some of the slaves did not understand the meaning of the word freedom. Because, they were systematically brainwashed and kept in the darkness as the religious crooked leaders are doing. Hope continuous bombarding will help and one day the light will dawn on the slave’s brain.
തവള 2014-04-07 04:17:48 News
ഞാൻ അന്ധകൂപത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു തവള രാജാവാണ് . ഇവിടെയുള്ള മാക്രികൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരും. എന്റെ സമ്പ്രാജ്യം ഇന്ത്യാ മഹാസമുദ്രംപോലെ വിശാലമാണ്. അവിടെ ചില നീർക്കോലികൾ കടന്നു വന്നു കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. വേണങ്കിൽ ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിൽ എത്താം. പോട്ടകുളത്തിലെ  പൊത്തിൽ ഇരുന്നോ ഇടക്ക് ഒരു പരലിനെ ഒക്കെ പിടിച്ചു തിന്നു എന്റെ അഥിതിയായി ജീവിച്ചോ. എങ്കിലും ഒരു മാക്രിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കില്ല, അവർ എന്റെ അടിമകൾ ആണ്. അവൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചുകൂടാ. ചിന്തിക്കുന്ന നിമിഷം അവനു സ്വർഗ്ഗം നഷ്ടമാകും. അവന്റെ കാലുകളിലും കയികളിലും നിന്ന് സംഗീതം ഉയർത്തുന്ന ചങ്ങലകൾ സംഗീതം നിറുത്തും. അവന്റെ കാലിലെ ചങ്ങലയും പത്തു കമ്പിയുള്ള വീണയും ഒരുപോലെയാണ്. അവൻ ഫാമിലി കൊണ്ഫ്രെൻസ് മത സമ്മേളനം തുടങ്ങി അവന്റെ മടിമത്വ ബോധത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അച്ഛൻ ബിഷപ്പ് സന്യാസി തുടങ്ങിയുള്ള മാലാഖമാരേ പരിചരിച്ചു അവന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ചെകുത്താനെ നീ അവരെ വിട്ടു പോ!
Thomas Oliyamkunnel 2014-04-06 23:31:02 News
Condolence  on behalf of Oliyamkunnel family vazhithala
വിദ്യാധരൻ 2014-04-06 20:01:06 News
തോമാച്ചൻ അനോണിമസ് എന്നായിരിക്കും. തോമാച്ചനെ മനസിലായി, അനോണിമസ് ആരാണെന്ന് ചോതിക്കണ്ടവരോട് ചോതിച്ചാൽ ചിലപ്പൊൾ പറഞ്ഞു തരും.
Sudhir 2014-04-06 19:36:43 News
പീറ്റർ നീണ്ടൂർ മലയാളത്തിലെ പഴയ കാവ്യ രൂപങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന കവിയാണ്‌. ഓട്ടം തുള്ളലും, വഞ്ചിപാട്ടും, വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടും,
നാടൻ പാട്ടുകളും ഈ കവി എഴുതുന്നു. വായിച്ചാൽ
മനസ്സിലാകാത്ത ആധുനിക കവിതകൾ അത്തരം
കവിതകളെ പിന്നിലാക്കുന്നത് വായനക്കാരുടെ
ഉദാസീനതകൊണ്ടാണു.

നന്നായി പീറ്റർ ജി.
Mr. Anonymous Thomaachan 2014-04-06 19:20:24 News
ആരെടാ ഈ വിദ്യാധരൻ ? ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശംപ്പോലും അയക്കാൻ വയ്യാന്നു പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിപോകും 
വിദ്യാധരൻ 2014-04-06 18:47:54 News
സ്വന്ത വിഗ്രഹം സൃഷിട്ടിച്ചു പ്രതിഷ്ടിച്ചു ആനന്ദം കണ്ടിരുന്ന സാദാം ഹുസൈന്റെ അന്ത്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മ്ലക്കറിവ്വുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വായനക്കാർ നെഞ്ചിലേറ്റാത്ത എഴുത്തുകാരുടെ അന്ത്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. അതുപോലെ സ്വന്തം വൈകാരിക  വിക്ഷോഭ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവനമാരുടെയും ഗതി ഇത് തന്നെ. അത്തരക്കാർക്ക്‌ പല ആവർത്തി വായിച്ച് പഠിക്കാൻപറ്റിയ ലേഖനം 
BIJU CHERIAN 2014-04-06 18:01:51 News
Respected Achen, In your article His Holiness Patriarch was addressed as Beatitude.....You should address Patriarch as " His Holiness Moran Mor Ingatious ..." is our tradition
good 2014-04-06 14:44:58 News
At least she is not in company of Kummanam and group. But she has a good house in TVM and also property/house in Aranmula, no?
വിദ്യാധരൻ 2014-04-06 12:01:45 News
ഭൗതികമായാ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി കേരളം കുതിക്കുമ്പോൾ അവൻ കാല് ഉറപ്പിച്ചു ചവിട്ടിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിനെക്കുറിച്ചോ വരാൻ പോകുന്ന തലമുരയെക്കുരിച്ചോ ചിന്തിക്കാറില്ല. ആഗോളവത്ക്കരണം നല്കുന്ന സുഖത്തിൽ അവൻ വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണുകയാണ്.   കാടും പടര്പ്പും മലകലകളും അടിച്ചു നിരത്തി വലിയ വീട്, കണ്ടങ്ങളും പാടങ്ങളും അടിച്ചു നിരത്തി വലിയ വിമാനങ്ങല്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ താവളങ്ങൾ, റോഡു ഇല്ലങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറുകൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു അതിന്റെ പട്ടിക. ആഗോളവത്ക്കരണം മൂന്നാം ലോകങ്ങളിൽ അടിച്ചു ഏർപ്പെടുത്തി അവരെ ഉന്മാത്തരാക്കിയപ്പോൾ, അത് അടിചെല്പ്പിച്ചവർ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ സമതുലനാവസ്ഥ നിലനിരുത്തുന്ന ഉത്തരവാധിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വ്യതിചലിച്ചില്ല. ഒരു മരം വെട്ടി മാറ്റുമ്പോൾ മറ്റൊരു മരം വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിലും, ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ന്നിന്നുള്ള മലിന ജലത്തെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിനു വേണ്ട സംവിതാനങ്ങളും അവർ മുൻക്കൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു. ഇക്കാരിയത്തിൽ ജനങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ അഴിമതികളിലൂടെയും സ്വാർത്ഥമായ പണസംമ്പാതനത്തിനു മുതിരുമ്പോൾ അവരെ നിലക്ക് നിറുത്താൻ പൗരസംഘടനകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന സത്യമാണ്.  കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്ക്തിയും, അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി വാ തുറക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും നിഷേധാത്മകമായ വാക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് " കേരളം ഒരിക്കലും ശരിയാകില്ല". അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചു നന്മ കണ്ടിട്ടും, അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി അവന്റെ തലമണ്ടയുടെ കോശങ്ങളിൽ കടന്നു കൂടിയ ഇല്ല, ഇല്ല, ഒന്നും ശരിയാകില്ല എന്ന നാശ മന്ത്രമാണ് . സുഗതകുമാരി എന്ന കവയിത്രി ഇന്നും അറ്റുപോകാതെ നില്ക്കുന്ന ആറുമുള എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിനും , പ്രകൃതിക്കും വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സന്താനങ്ങലെക്കുരിച്ചും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുരിച്ചുമുള്ള ചിന്ത കുടികൊള്ളുന്നു എന്നതിൽ സംശയിക്കണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം അവരുടെ കവിത വായിചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അവർ എത്രയോ വർക്ഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയാൻ തുടങ്ങിയാതെണെന്നു 

ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിയെട്ടിൽ അമേരിക്കയിലെ മലയാളിക്കൊരു കത്ത്  എന്ന് എഴുതിയ കവിതയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ 

ആഴിക്കുമപ്പുറത്തൈശ്വര്യ ലക്ഷ്മിതൻ 
ആകാശചുംബികൾ മിന്നുമാ ഭൂമിയിൽ 
ഇമ്മല നാടിന്റെ ദാരിദ്ര്യ തപ്തമാം 
നൻമടിത്തട്ട് വിട്ടെത്തിയ കൂട്ടരേ 
ഏതു പരിഷ്കാര മോടിയിലും, നവ്യ 
ഭോഗലഹരികൾ നീട്ടും സുഖത്തിലും 
നിങ്ങൾ മുഴുകിലും ഞാനറിയുന്നിതെ 
നിങ്ങൾ തന്നുള്ളിലോരെകാകിയാം ശിശു 
ഇന്നുമുറങ്ങാതിരിക്കുന്നു, മൂകമാ -
യിന്നും കുരുന്നു കരങ്ങൾ നീട്ടുന്നിതെ 
...................................................

മുന്നിൽ കുടമണി മുട്ടിക്കിലുങ്ങിടും 
ഖിന്നോമൊരു കാളവണ്ടിയും ചെമ്മണ്ണു
തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നടപ്പാതയും, കണ്ണ് 
പോങ്ങുന്നിടത്തോക്കെയോമാനപ്പീലികൾ 
തിങ്ങുന്ന തെങ്ങിന്റെ പച്ചത്തിരകളും 
വന്നു നിറഞ്ഞു പോകുന്നു; നേരല്ലയോ 
എന്നുമാഴിയാത്ത കെട്ടിതു നമ്മളെ 
യോന്നാക്കിടുന്ന മഹാസ്നേഹ ശൃംഖല '

N. isaac 2014-04-06 09:20:35 News
It was a tragedy The sabha members distroy the family of Prof Joseph
after the death sabha open the eyes shame shame .SABHA is the one discreminating the people left and right sepecialy in Kerala .Sabha is destroing the unuity of the people
who is gaining. The bishop, methran ,and the priest . shame,shame .I am a victim of the stupid sabha also
Mohandas 2014-04-06 08:01:26 News
ഏറ്റവും വലിയ വര്‍ഗീയവാദികളും 
ആ 'കഠിനാധ്വാനി'കള്‍ തന്നെ..
എന്‍ എ ആര്‍ ഐ കള്‍

Anthappan 2014-04-06 06:34:35 News
Vidhyaadharan brought up many interesting factors in his comment. There are many unanswered questions about Madhavikutty's life, literary work, and how it influenced Malayala sahithym. The most intriguing thing is; Why her parents were not able to give proper education for her when she was fifteen? The family was financially sound and surrounded by educated people but still they opted to marry her off.  There is something fishy about it.  As Vidhyaadharan stated, she had a rebellious and unsteady mind. The English poem Vidhyaadharan translated is from The looking glass and reflects the contradiction in her life.
     "Gift him what makes you woman, the scent of
       Long hair, the musk of sweat between the breasts,
The warm shock of menstrual blood, and all your
Endless female hungers ..."     
The modern writers must live in the current society, follow the trend, and do the literary  work rather than dwelling on the past.  
Jacko Mattukalayil 2014-04-06 05:34:13 News
വീടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടാ കിടക്ക കൊച്ചമ്മാ? ഇപ്പോ താമസിക്കുന്ന വീട് വെച്ചവരാരും, "പ്രകൃതിയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന തുരുത്തുകളാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്" എന്നറിഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചമ്മാ? "കാടും പുഴയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ നാളെ തലമുറകള്‍ അതിന്‍െറ പേരില്‍ പൂര്‍വികരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും" അവരു കരുതിയില്ലേ കൊച്ചമ്മാ?
Peter Neendoor 2014-04-06 04:42:18 News
Thank you sri.Vidyadhadharan.