Sreekumar 2013-12-11 12:14:41 News
പതിവ് പോലെ 2-3 സംഘടനകൾ കൂടി ഹൂസ്റ്റെനിൽ മുള പൊട്ടുവാനുള്ള   സാധ്യത തെളിയുന്നു. സംഘടനക്കു സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരുപ്പുന്ടെന്നു നിസംശയം അനുമാനിക്കാം ... മലയാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പാനൽ തിരിഞ്ഞു പരസ്പരം ചീറിക്കടിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ചിരി അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ... 3 റൌണ്ട് പ്രചരണം കഴിഞ്ഞുപോലും ...നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും 2 റൌണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൌന പ്രചരണം ആണ്.. ഇവിടെ അതും കടത്തി വെട്ടി ... സംഘടകൾ ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുവനുള്ളതാകണം...അല്ലാതെ അധികാര ദുർമോഹത്തിന്റെ പേരില്  ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത് ആകരുത് ....അതും മറുനാട്ടിൽ ...ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം പണം ......
Jane Joseph 2013-12-11 08:21:05 News
Very well written Geetha.
SHIJIMON JACOB 2013-12-11 07:36:28 News
THIS IS WRONG NEWS I HAVE 16 CANDIDATES ... WE HAVE ONLY 15 POSITIONS OPEN .... I HAVE ONE EXTRA CANDIDATE ALSO
വിദ്യാധരൻ 2013-12-11 05:48:09 News
ഒന്നാം പാഠത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ 
പഠിച്ചത് വെട്ടിപ്പും വിപ്ലവും 
രണ്ടാം പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ 
പഠിച്ചത് പിടിച്ചുപറിയാണ് 
മഹാധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്നു 
മൂന്നാം പാഠം കീറികളഞ്ഞു 
പഠിത്തം നിറുത്തി 


mohan oommen 2013-12-11 05:25:41 News
well done raju
Ninan Mathulla 2013-12-10 16:57:30 News
Parnel, we worked together to write FOMAA Bylaws. I was in the Bylaw committee for MAGH Bylaws. Though all the provisions there in are not according to my wish, as we had to compromise on certain points, generally speaking, I do not see any major discrepancies there.

The best written bylaws are useless if the people who are supposed to uphold it do not follow common moral and ethical standards. This is what we learn from history. The laws wiere there. But dishonest people find ways to bypass the laws. We can see this in the history of all empires in history.
George Parnel 2013-12-10 16:37:37 News
Out of curiosity, I browsed thru MAGH bylaws. It has ambiguities with regard to calling General Body meetings, appointing election commmission, conducting elections etc. Many related provisions are not practical to implement and these may explain the reason for the tension during this election time. The best thing is to rewrite the Bylaws before an election is held; if that is not possible, have the General Body ratify all decisions with documents that also states certain deviations were made to the provisions of the bylaw.
Best wishes.

It was a previlege for me to conduct the FOMAA election last year in a Cruise ship. Because it was done so well per comments received, there was no news coverage.

George Parnel, Former Election Commissioner of FOMAA
Baltimore, Maryland.

Paul Chacko 2013-12-10 15:03:27 News
ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്‍റെ ഇന്നത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഷോളി വളരെ നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
Jacob 2013-12-10 14:44:54 News
Great Article. emalayali editor, the picture with the article is mis-leading. please change it to a picture of E. Harikumar.
All stories, novels and articles by E. Harikumar are freely available to read and download at:
Ninan Mathullah 2013-12-10 08:26:04 News

MAGH General Body meeting on 7th December, 2014

The MAGH (Malayalee Association of Greater Houston) General Body meeting conducted on 7th December 2014 ended up in the meeting declared dispersed prematurely by the chairman of the meeting Mr. Kennedy Joseph. At the beginning of the meeting the proposal to amend the Bylaw to adopt Trustee Board and to extend the term of the Board to two years was shelved due to opposition from majority of members present, as proper procedure was not followed in calling the General Body meeting.
Mr. Kennedy Joseph admitted that it was a mistake on the part of the Board in appointing an Election Commission as they didn’t know the Bylaw stated so. Most of the candidates present in the meeting demanded a new Election Commission from the floor of the meeting. Instead of electing a new Election Commission, the authorities used deceptive methods, and declared that the General Body let the current Election Commission to continue with unanimous vote. Most of the candidates couldn’t agree to such flagrant violation of moral and ethical principles.

Majority of the candidates had a list of grievances against a biased Election Commission—lack of knowledge of the Bylaw, not providing a copy of the correct Bylaw, not providing certified Voters list, making the candidacy of some candidates invalid on silly reasons, no elected Election Agents as stipulated in the Bylaw, not allowing candidates Agents in the Polling Booth etc. The other two election commissioners’ names were not found in the list of MAGH members. Due to these actions from the Election Commission, and the Executive Committee, majority of the candidates felt that the Election Commission and the Executive Committee are biased against them in this election, and they lost trust that the election will be conducted fairly.

The Present President Mr. Joseph Kennedy, Thomas Varkey (Mysore Thampy) and Mathew Thottam are in the 2014 Panel with Mysore Thampy as the Presidential candidate. It is evident that the Executive Committee and the Election Commission appointed by them favor them. They have access to the latest voter list (1346 members). It is unfair not to provide the voters list to all the candidates when the Bylaw states to provide it to candidates. One group has unfair advantage here. Besides the Executive Committee and the Election Commission are not following the Bylaw or common moral and ethical principles.

The Executive Committee which has taken the oath to uphold the Bylaw, if doesn’t know the same Bylaw, they have no moral authority to hold that office now. So the majority of candidates decided not to participate in the election.

Ninan Mathullah

Anthappan 2013-12-10 07:25:47 News
A good write up
soman G 2013-12-10 03:56:30 News
Ananthappan is correct. Let them split people based on religion and Gropius m. We are tired of some familiar faces in FOMA and FOKKANA. 
A.C.George, Houston 2013-12-10 01:23:01 News
The contents of the news are false and baseless. The facts are quite opposite. Even some of the dates are not matching. According to the MAGH Constitution, the general body did not elect the Election commissioner. In the general body the people who nominated the election commissioner apologized for their mistake for appointing in such a way, because they have no authority to nominate or appoint the commissioner. According to the constitution Commissioners have to be elected from the general body. On the said day, without electing the commissioner the general body ended or disbursed abruptly. This is the real story. Please do and independent and impartial enquiry about the meeting
vaayanakkaaran 2013-12-09 19:44:46 News
How pathetic! INOC-ies celebrating Sonia's birthday.
Dr. Joseph E. Thomas 2013-12-09 18:16:29 News
A beautifully written book that touches your heart very deeply! I strongly recommend this book in your reading list.