വിദ്യാധരൻ 2016-01-27 10:46:22 News
അരുളുന്നു ഞാനാദ്യമായി  അഭിനന്ദനം കാവേ 
സമകാലിക വിഷയത്തിൽ തീർത്തോരികവിതയ്ക്ക് 
'ഒരുമതൻ പുലരികൾ' കാണുവാൻ ഇച്ഛിച്ചു  
ഉണരുന്നു ദിവസവും ആശാഭരിതനായി ഞാൻ . 
എവിടെ യാ പുലരികൾ എവിടെയാ കിരണങ്ങൾ 
മൂടിയോ സർവ്വവും വെറുപ്പിന്റെ മുകിലിനാൽ ?
സ്നേഹത്തിൻ കരുണയിൻ  കിരണത്തിൽ വിരിയേണ്ട 
'മുകുളങ്ങൾ' കരിയുന്നു വിദ്വേഷ ചുടുകാറ്റിൽ  
അകലെ നിന്നെവിടയോ കേൾക്കുന്നു പെരുമ്പറ 
ഒരുമിക്കാൻ കഴിയാത്ത മതഭ്രാന്തരായിടാം?
ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ ഒരു സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ട്ടിക്കാൻ 
അരിയുന്നതാവാം നാസ്തിക ശിരസ്സവർ ? .
വിലയില്ല മനുഷ്യന് നിലയില്ല ജീവിപ്പാൻ 
എവിടെയും പ്രതിഹിംസാ വിളയാട്ടം ക്ഷിതി മുഴുവൻ 
George Nadavayal 2016-01-27 10:09:19 News
ഹൃദ്യം 
Victor 2016-01-27 09:50:23 News
ഈ സ്വാമിക്ക്  എന്ത് പറ്റി???  ഇത്ര വിവരം  ഇല്ലാത്ത
ചോദ്യങ്ങൾ ആരുടെ  പ്രേരണ കൊണ്ടാണ്  അതോ
വല്ല പാരിധോക്ഷികം കിട്ടയതിന്റെ പ്രധിവിധി
ആയിട്ടാണോ ??? 
Anthappan 2016-01-27 08:28:52 News

If we have right direction, the course of the history can be changed.  Our history is built by claiming superiority, oppressing, rejecting and controlling others.  We live in fear and suspicion and attack our neighbors verbally and physically for their color, creed, and sexual orientation.   Many conservative Christians believe that President Obama is not a Christian when he said that lesbians and Gays must enjoy the same freedom and care America offers to every other citizen.  I agree with their statement because only Christians would make that kind of a statement. But only a follower of Jesus would do the same thing Obama did.    The New world Jesus envisioned was a world of inclusion not a world of exclusion that Matthulla is talking about.    When the lady pored the costly perfume on the feet of Jesus disciples were objecting it.

 “Jesus was in Bethany. He was at the table in the home of Simon, who had a skin disease. A woman came with a special sealed jar. It contained very expensive perfume made out of pure nard. She broke the jar open and poured the perfume on Jesus’ head.

Some of the people there became angry. They said to one another, “Why waste this perfume? It could have been sold for more than a year’s pay. The money could have been given to poor people.” So they found fault with the woman.

“Leave her alone,” Jesus said. “Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. You will always have poor people with you. You can help them any time you want to. But you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body to prepare me to be buried. What I’m about to tell you is true. What she has done will be told anywhere the good news is preached all over the world. It will be told in memory of her.”

When you argue, Mathulla , that spending money is not the answer to the problem, it draws parallel meaning with what the people around Jesus was telling.  You must pay extra attention to the answer he gave to the conservative Christians around him.  He said,  “Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. You will always have poor people with you. You can help them any time you want to. But you will not always have me.”  You can infer many meaning from this conversation.   Jesus was telling that they didn’t have any idea what they were doing.  Their immediate reaction was based on the religious training they had from their Pharisee teachers and had the opportunity to practice it.  But, in Bethany at Simon’s house Jesus was showing a new way of life where everyone were welcome; prostitutes, Gays, Lesbians, thieves, sick, poor, oppressed, downtrodden, and you name it.

It is very difficult for people to understand Jesus, if they stay in darkness.  The religions in the world are doing nothing other than keeping the people in darkness.  They run orphanages, help poor but exclude lesbians, Gays, prostitutes, and thieves.  Their argument is the same argument made at the house of Simon, “Why waste this perfume? It could have been sold for more than a year’s pay. The money could have been given to poor people.”

Mohan Swamy 2016-01-27 06:54:51 News
Swamy inganeyoke chodikkamo! Ippam sariyakkitharam. Eee yathra onnu kazhinjtte!!!
കത്തനാര്‍ [ret] 2016-01-27 06:43:55 News
 Somebody exported crabs, live ones, to England in an open basket. All the crabs were in the bucket when it reached England. All were surprised. Then the exporter said, no wonder all these are Malayali crabs, when one climbs up the others will pull it down. The Church is full of Malayali crabs!
Ninan Mathullah 2016-01-27 06:02:31 News

History will take its course, and we need not worry about it or let that prevent us from taking action. Jesus was talking about a specific event- the fate of the temple. The spot on which that temple stood, the same spot Abraham sacrificed Isaac has now a Muslim mosque- The Dome of the Rock. The cave that Abraham bought to burry Sarah has a Muslim mosque there now. In the future one building can be converted to another. Jesus wondered if there will be faith in him left when he come the second time. Gays, Lesbians and Atheists and devil worshippers can be the majority in power soon. They might use church buildings for their own use. We have no control over such things. That shouldn’t prevent us from doing our part. Spending the money for the poor is not the answer. Remember Jesus’s reply to the complaint when the lady pours costly perfume on the feet of Jesus.

വിദ്യാധരൻ 2016-01-26 21:56:15 News
മലയാളി ഞണ്ട് (ഹാസ്യ കവിത)

ഞണ്ടും മലയാളീം ഒന്ന് തന്നെ 
കണ്ടാലുടൻ തന്നെ കാലുവാരൽ 
രക്ഷപ്പെടില്ലവൻ സ്വന്തമായി 
സമ്മതിക്കില്ലവനാരേം രക്ഷപ്പെടാനും 
പണ്ടൊരു മലയാളി രക്ഷപ്പെടാൻ 
മതിലിന്റെ മുകളിൽ പിടച്ചു കേറി 
മറ്റൊരു മലയാളി ചോട്ടിൽ നിന്നും 
ശക്തിയായി വലിച്ചവനെ താഴെയിട്ടു 
ഇതു കണ്ടോ­ണ്ട് നിന്നോരു ഞണ്ട് ഞെട്ടി 
മലയാളി നിന്നെ ഞാൻ വണങ്ങിടുന്നു 
ഇന്ന്തൊട്ടു നീയാണെന്റെ ഗുരു.
പാവം ആ ഞണ്ടവനെ വിശ്വസിച്ചു 
ചങ്ങാതിയായി സ്വീകരിച്ചു 
അഥിതിയായി ഒരിക്കൽ ഞണ്ട് വന്നു 
മലയാളി അവനെ സ്വീകരിച്ചു 
ഞണ്ടിനായി ചുടുള്ള വെള്ളമവൻ 
കരുതിയിരുന്നു ചട്ടിക്കുള്ളിൽ 
കുളിക്കാനായി ഞണ്ടാ ചട്ടിക്കുള്ളിൽ 
ചാടിയത് കണ്ടോരുണ്ട് തീർച്ച 
ഇന്നും തിരയുന്നു ഞണ്ടിനായ് 
പൊതുജനം ചടിക്കുള്ളിലെന്നും 
ഇതുകണ്ട് മലയാളി ചുണ്ടിലിന്നും 
പരക്കുന്നു കൊലയാളി ചിരിയൊരെണ്ണം 

Anthappan 2016-01-26 20:38:18 News
Dear Editor 
If you are axing some of the words, please take out the complete sentence rather than leaving the incomplete sentence without any Subject.  Eg.  "The teaching are just like the radicals teaching and that is to fight and die with infidels (Those who think differently form them) "
D Nair 2016-01-26 20:18:32 News

Thank you for sharing the story of your wonderful experience! It certainly brought back good memories for me too… 

Jack Daniel 2016-01-26 20:08:58 News
You got the point Beiju.  
കുടിക്കും ഞാൻ കുടിക്കും ഞാൻ 
മൂക്ക് മുട്ടെ കുടിക്കും ഞാൻ 
നാട്ടുകാർക്ക് ചേതം വല്ലോ വരുത്തുന്നുണ്ടോ 
അയ്യപ്പ ബൈജു 2016-01-26 18:58:29 News
സാമി  ചോദിച്ചോ ഒരു കുഴാപ്പോം ഇല്ല . പഷേ  കുമ്മന൦  ഇപ്പോള്‍ മറുപടി പറയുന്നില്ല . സാമി എന്നാ ചെയും - note the point, ok.
ഒരു  brain wave ok.- കുമ്മനം  ഏതു ജാതി ? നിങ്ങള്‍ ബ്രാമണന്‍ ആണോ ?
scout കാരുടെയും  പോലീസ് കാരുടെയും  മിച്ചം വന്ന നിക്കര്‍  ഞങ്ങള്‍  ഇടും. ഓക്കേ .
നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടം  ഇല്ലേ . ഓക്കേ  ഇപ്പോള്‍ ഊരും  നിക്കര്‍.
പിന്നെ നീ ഒക്കെ ഓടും . ഓടാടാ 
andrew 2016-01-26 18:25:48 News

HINDUISM the word is very confusing. Do we have to break a coconut to clear the confusion?


Most people get confused what Hinduism is. Hinduism is one of the greatest thoughts in the world. It is very broad, vast like the mighty ocean. It is not a particular religion. It is a collection of all different kind and even contradicting thoughts. Atheism, monotheism, polytheism, cosmo-theism, micro-theism; Jainism,Buddhism and even Indian Christianity & Islam is part of Hinduism. Middle eastern/ Mediterranean thoughts and even Christianity was influenced by Hinduism. Many of the sayings of Jesus, that is narrated in the gospels are borrowed from Buddhism. So Hinduism is not an isolated or secluded religion within in the geographical boundaries of the Indian Sub-continent. The literature of Hinduism is so vast a human many need several lives to read them. All the scholars of Hinduism were never able to learn even a small fraction of Hinduism.

So it is unfortunate that Hinduism is understood as it is practiced by a Hindu religious man or devote. In other words what we see these days as Hinduism is temple religion, and it has very little to share with Hinduism.

The temple religion is very confusing and it is very far away from the core of Hinduism. People measure religion by what is practiced and performed by its members. “ The holy books” has great ideas and thoughts. But that doesn’t mean that what ever is done by a member of that particular religion is what is said in those books. You cannot identify the deeds of any devote to his religion. A cunning devote { not a true one} will always try to associate his deeds to the religion and 'he god of that religion. That was one of the major draw backs of all religions. 'In the name of god'- the cruel, cunning and selfish did evil. Wars in the name of god has killed more humans than the total of all political wars combined. And is continuing even now in many parts of the globe.

Religion cannot disclaim the deeds of the devotee. If the devotee is doing evil in the name of a religion, that religion has something wrong fundamentally. Christian priests are getting arrested world wide for crimes they did. Several pastors are in American prisons for crimes and fraud. But in India & Kerala things are different. Politicians and religious leaders commit crime and seek shelter under the party or religion. That is evil. It must not be tolerated in order for the civilization to survive. 

Anthappan 2016-01-26 17:37:43 News
The contents of Andrews book is important than the book itself.  Buy the book, read it and meditate on it.  If the ideas in that book can free you from the misguided thoughts of religious addicts then the effect will be everlasting.  Not all the people can write a review but people with an open mind and imagination can do it.  In that respect, Sudheer Panikaveettil did a fantastic job.(Kudos).  Many people who write here, including Matthulla, Christian, and now Parakovil cannot or will not breakaway from their belief and think differently.  Their limitation is very well evident in their comments.  These people are very fearful people and think that thinking differently from rest of the people will take them directly to hell and eternally be their.  The teaching are just like the radicals teaching and that is to fight and die with infidels (Those who think differently form them) 
andrew 2016-01-26 14:43:59 News

ഞണ്ടിന്‍ കുട്ടയില്‍ നിന്നും ഒരു ഞണ്ടും രക്ഷ പെടില്ല.

താഴെ ഉള്ള ഞണ്ട് മേലോട്ട് കേറുന്നതിനെ വലിച്ചു താഴെ ഇടും. Crabs cannot escape from the crab basket.

An atheist was forced to go to church may be due to the bullying of his wife and once he got trapped in; he too ended up paying thousands of dollars to build mega million dollar church. In his inner heart he knows the foolishness of it. Inferiority is tormenting him and he is loosing sleep. He gets mad and attacks and call them names. It is a very poor & pathetic trick to call them atheists so he will get the support of the majority. Trump is doing the same trash trick to attract the uneducated culture – less. Just because the majority is supporting it, it won't be right, it may gain popularity for a little while. They are like the - വിളക്ക് കെടുത്തി ചാവുന്ന വണ്ടുകള്‍ - the fly that fly into the flame of the lamp. Not only they perish but the extinguish the light too. My books are light, paths and truth to get emancipated from foolishness and slavery. Choice is yours. Those who escape from the prison and hallucination of religion can enjoy paradise and bliss every day every moment. It is the divine, the cosmic energy that inspired me and filled me. It is over flowing from me. It is my duty to reveal the secret of happness to you. My thoughts, findings and books can lead you to the waters of serenity, it is your choice to drink it.

In Europe many churches were closed, sold, converted to hotels or apartments and now a days it is the shelter to Syrian refuges. In US too churches were closed down and some sold. Many Malayale's bought them and converted them to mega- million churches. You should have used the money and buildings to build houses for the homeless and Veterans. Your own future generations will do that or sell it to McDonald s. Churches cannot even find men and women for being priests and nuns. The future generation will discard all your churches.

Now you wasted all that money and now you want to find satisfaction for your wounded ego. So you are trying to pull more and more into it like the crabs in the basket.