Anthappan 2015-08-06 06:35:38 News

 "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." (JFK)

Reghunathan Nair 2015-08-06 06:25:32 News
What the Pakistan terrorists had done to Indian citizen, the same way to their terrorists.  No exemption.
CHARUMMOOD JOSE 2015-08-06 05:35:11 News
good job. .DO NOT  send him to Kerala. KEEP HIM IN UAE JAIL
വിദ്യാധരൻ 2015-08-05 21:18:06 News
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം വിഷം കഴിച്ചു തിരിച്ചു വന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൂപ്പ് കൈ.  ഇനി അമേരിക്കയിലെ വിഷ ദ്രാവകങ്ങൾ തൂവിയ പച്ചക്കറികൾ കഴിച്ചാൽ താഴെ പോകാത്തവണ്ണം നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധന ശക്തിയും വർദ്ധിച്ചു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷം കൊളിനോസ്കൊപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ച പല പച്ചക്കറികളും കേടുകൂടാതെ എടുത്തു വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് ഇന്ന് ചിലവാക്കിയതിന്റെ ഒരംശം എങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും  .  അതുപോലെ ഇ-മലയാളിയിൽ വരുന്ന വിമര്ശനങ്ങൾ നിങ്ങളെ എശാതെ ഒരു ബൂമരാങ്ങുപോലെ തിരിച്ചു പോയി അതയച്ചവന്റ്റ് നെഞ്ചത്ത് കൊള്ളത്തക്ക വണ്ണം തൊലി കട്ടിയും കൂടി കാണുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.
വായനക്കാരൻ 2015-08-05 17:22:38 News
നീ മന്ത്രിച്ചു
മേനികൾ ചേരുന്ന ഗന്ധമില്ല.
നിന്നിലെ കുഷ്ഠത്തിൻ ഗന്ധമെല്ലാം
നിത്യേന കഴുകിത്തുടച്ചു തന്നു.

നീ മന്ത്രിച്ചു
നിന്നിലെ കാമത്തിൽ കലയില്ല.
നാലുചക്ര വണ്ടിയിലുന്തി
നിന്നെയഭിസാരികയിലെത്തിച്ചു.

നീ മന്ത്രിച്ചു 
സൂര്യോദയമിനി കാണുകില്ല.
എന്റെ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞാൻ
സൂര്യാസ്തമനം തടഞ്ഞു വച്ചു.

ഞാനിതെല്ലാം നിനനക്കു വേണ്ടി
മാത്രം ചെയ്തെന്നൊരു പൂതി വേണ്ട.
എന്നെനീയൊട്ടുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല
‘യദാ യദാഹി ധർമസ്യ’ പോൽ ഞാൻ.
വായനക്കാരൻ 2015-08-05 16:14:42 News
രാമരാജ്യത്തിന്റെ മേന്മകണ്ടോ?
ആര്‍ക്കാനുമെങ്ങാനും അല്ലലുണ്ടോ?
കള്ളവും കൊള്ളയും നാട്ടിലുണ്ടോ?
നല്ലതല്ലാതൊരു കാര്യമുണ്ടോ?

പാട്ടുപാടും പറവകളും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമരുവികളും
പച്ചയുടുപ്പിട്ടു നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന കൊച്ചുമലരണിക്കാടുകളും
രാമരാജ്യത്തിന്റെ ...

വിളവില്ലാതൊരുവയലുണ്ടോ?
കനിയില്ലാതൊരു മരമുണ്ടോ?
പണിചെയ്യാതാരാനുമുണ്ടോ?
മണ്ണില്‍ മണിമുത്തു വിളയുന്ന കണ്ടോ?

രോഗമില്ല ശോകമില്ല സുഖമെല്ലാം
ഏഴയില്ല ജന്മിയില്ല സമമാണെല്ലാം
ആനന്ദം ആനന്ദം നാടെങ്ങും പരമാനന്ദം
ആ...........

വേലയിറക്കുന്നോരില്ല വേലചെയ്താല്‍
കൂലികുറയ്ക്കുന്നോരില്ല
കൈത്തൊഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ മാനം നടിക്കുന്നോരില്ല

ജീവിതത്തിന്നലകടലില്‍ നീങ്ങിടുമീ വഞ്ചികള്‍
മറിയുകില്ല തിരിയുകില്ല അണയുമൊരു തീരത്ത്
ഓ........    
(അഭയദേവ് - സീത)
Thomas T Oommen 2015-08-05 16:05:34 News
സത്യസന്ധമായ വിവരണത്തിന് നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. 
നാറാണത്ത് ഭ 2015-08-05 13:20:07 News
ഭ്രാന്തന്മാരെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഇളകീട്ടുണ്ടന്നു തോന്നുന്നല്ലോ? വിഭ്രമന് കൂട്ട് പപ്പു!!
പപ്പു 2015-08-05 13:11:08 News
ഹി ഹി ഹി ഹിഹിഹി പ്ഷ്ടിയ പേര്! വിഭ്രമൻ ! എവിടുന്നാ? കുതിരവട്ടത്തൂന്നാണോ?
വിഭ്രമൻ 2015-08-05 11:59:58 News
കേരളത്തിലെ ഭ്രാന്തന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഫലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ സഖറിയായെപ്പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇവിടുള്ള മലയാളി ഭ്രാന്തമാരോട്, ഇടയ്ക്കിടക്ക് വന്നു നാട് നീളെ വന്നു പ്സംഗിക്കുന്നത്.  'എന്തിനാ അമ്മാവാ ഞാൻ നന്നാകില്ല'

andrew 2015-08-05 11:50:55 News

What was the purpose of Rama Avatar? “ ramarajya”- oh no !!!!!!!!!!!!!!!

Even though all is simply legends, still what was the purpose of killing Ravana. He was a better king than Rama. The rest of the avatars has left some philosophy or moral lessons behind. But Rama has left nothing other than self imposed ego. Blind obedience to own father is not a virtue. Doing foolish things to satisfy the opinion of the country men is not a virtue. There is no heroism or leadership in Rama's acts. Greatness is bold and courage, there is no greatness in Rama’s actions.

What is the message Rama giving to men ? If someone spread gossip about one's wife; desert her ?

Is Asvameda a practical thing in modern political world? Is it inspiring the north Indian fanatics to destroy Indian secularism and establish a Hindu kingdom? In what criteria they are different from ISIS?

Ravana was a well respected and loved king in Lanka. Rama killed him and Samuka. Soorpenuka was humiliated, Seetha was deserted. She was forced to prove her innocence more than one time. Still modern women keep on chanting Rama ! Rama!.

Ramayana is not different from male written scriptures of other religions. They all regard women as inferior and slaves to men. They are not god inspired. The inspiration that produced the scriptures were male hormones.

'Rama rajyam' { രാമ രാജ്യം } is simply a myth. There was only chaos, killing and torture and antitrust . We don't need ramarajyam or a caliphate or david's kingdom or messianic kingdom.

We need a nation where we all can live in peace and not in fear. A country no one imposing his faith and revenge on others. Yes there were forceful conversations in the past; but revenge is not the solution. Let them go back to what ever; at their own will and choice. The Aryans migrated to India from modern day Iran. Wrote the Vedas to impose their superiority on the dark skinned. They used god and scripture to fool all. They are the force who want to change India to a Hindu nation. The Brahmins were not Hindus and is not Hindus. They are exploiters. All humans in India with common sense must oppose their cunning tricks to establish Brahmin supremacy.

Live and let live, let that be our motto.

charummood jose 2015-08-05 08:57:31 News
Jose You need to write in kerala papers. excellent.
ഗുരുജി 2015-08-05 07:32:55 News
സംസാര ദുഖം! അതാണ്‌ ഏറ്റവും വലിയ ദുഖം!

"ഈ ജീവിതം ഇന്നൊരു തൂക്കു പാലം 
അതിൽ ജീവികൾ നാമെല്ലാം സഞ്ചാരികൾ 
അക്കരെക്കെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ 
ഇക്കരെ നീയും വന്നെതെന്തിനാരോമൽ കുഞ്ഞേ "
Ponmelil Abraham 2015-08-05 04:57:50 News
Your practical approach to solve problems and your outlook on life situations are excellent. The message is very clear and the incidents described here are examples of ordinary situations and I truly congratulate you in following up with proper channels and getting resolutions with out paying any fine imposed by the traffic parking police.
വിദ്യാധരൻ 2015-08-04 21:21:06 News
കഥം തരേയം ഭവസിന്ധുമേതം 
കാ വാ ഗതിർമേ കതമോ സ്ത്യുപായ 
ജാനേന കിഞ്ചിത് കൃപയാവമാം പ്രഭോ 
സംസാരദുഃഖ ക്ഷതിമാതനുഷ്വ (ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ)

ഈ സംസാരസാഗരത്തെ ( ഈ നാലുചക്രവണ്ടിയെ) ഞാൻ എങ്ങനെ തരണംചെയ്യും ? സമുദ്രംകടക്കാൻ ഉപായമെന്താണ്ള്ളത്? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഭോ, കൃപയാർന്നു എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. സംസാരദുഖനാശം സാധിച്ചു തന്നാലും