Sasilekha Jyothik 2016-01-21 14:03:01 News
www.facebook.com/EyeCloudPoems/
കൊച്ചുമക്കൾ 2016-01-21 13:25:36 News
എന്തിനാ ചേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ 
ഇങ്ങനെ കടുംകൈ ചെയ്യിതിടുന്നെ?
ഞങ്ങടെ പൂർവികർ മർക്കടങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടികളായിരുന്നു 
ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാട്ടും കൊക്രികൾ 
ഞങ്ങൾ കണ്ടു പഠിചതാണ് .
എന്തിനിന്നിങ്ങനെ ചീത്ത വിളിചിടുന്നെ 
നിങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളേ വഴിനടത്തിയോർ ?

Thomas. P 2016-01-21 13:19:12 News

The Bullfrog Song

The bullfrog sang the strangest song, he sang it night and day.
Ker-runk, ker-runk, ker-runk, ker-runk, ker-runk, was all it seemed to say.
A duck who liked to sing thought he would give the song a try: 
Ker-runk, quack, quack, ker-runk, quack, quack they sang as I walked by.

The spotted cow had never heard a more delightful song.
Right then and there the spotted cow began to sing along.
The frog, the duck, the spotted cow sang out so loud and clear:
Ker-runk, quack, quack, ker-runk, moo, moo was all that I could hear.
The speckled hen, a mother hen, whose work was never done,
began to sing for she knew when you sing your work is fun.
The frog, the duck, the cow, the hen, all sang the happy song:
Ker-runk, quack, quack, moo, moo, cluck, cluck, they sang the whole day long.

 

John Varghese 2016-01-21 13:13:47 News

Most of the followers of Trump are Christians who has very extremist views about the Landscape of USA. How can it agree with teachings of Christ who embraced prostitutes, thieves  oppressed, unemployed, homeless and outcasts? Can Matthulla explain it according to his Christian faith?

നാരദർ 2016-01-21 13:06:37 News
നാട് വിട്ടതിനു ശേഷം മാക്കാൻ തവളകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ മലയാളി സംഘടനകളിലാണ്.  രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ, ചീവീടുകളുടെ കിരു കിരു പശ്ചാത്തല ശബ്ദത്തിൽ മാക്കാന്റെ ബ്രാക്ക് ബ്രാക്ക് എന്ന ബാസ്സ് ശബ്ദം ഭയാനകമാണ്.  എന്നാൽ മലയാളി അസോസിയേഷനിലെ മാക്കാന്മാർ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് ചാടിയാണ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌.   നല്ല തവളയായിരുന്നെകിൽ ഇവന്മാരെ കുരുമുളക് പുരട്ടി പൊരിച്ചു തിന്നാമായിരുന്നു.  ഈ മാക്കാന്മാരുടെ പ്രത്യുൽപ്പാതന ശക്തി ഭാങ്കരമാ. ഒരെണ്ണം മതി ഒരു സംഘടനയിൽ . ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അവന്മാര് ഇരട്ടിയാകും.  ചില ചൊറി തവളകളുടെ അകമപ്ടിയോടെയാണ് ഇവന്മാര് വിലസുന്നത് .
Anthappan 2016-01-21 11:49:10 News

Trump belongs to white supremacist group supported by right wing Christians.   They want to stop immigration to this country, expel minority build a wall and bring back slavery.  They will revive KKK and isolate USA from the rest of the world.   UK is trying to stop this demagogue entering this country.

The 14th Amendment’s Citizenship Clause is one of the Constitution’s most important and underappreciated provisions. The clause grants full United States citizenship to anyone born on American soil (with a narrow exception for children of foreign diplomats) or naturalized by the federal government. With text and history on our side, CAC defends the rights of new Americans and immigrants to this country in Congress, courts, and the media.

It is unfortunate that People like Tom Abraham is fascinated by this racist.  Even GOP is trying to get rid of him.  I am waiting to see the disappearance of both Trump and Cruz from the presidential race. 

Sanders is a socialist who believes in exterminating the system in America by introducing and injecting his extremist into the mind of young people.  He is firing up their passion to get into power.  Once he gets power, he will be rubber stamp sitting in Oval office doing nothing. So for me he is ruled out.  Many people don’t like a woman coming in power.  And, I agree too much power corrupt the politician just like late Indira Gandhi in India.  Hillary is a well experienced politician who knows world and world politics more than anyone else.  If Tom Abraham think, Trump will take this country to growth, then you are living fools paradise.  If he becomes president, his axe of immigration will fall on you and your generation.  So my advice to you is elect Hillary who has the capacity to balance power between the middle class and the rich and take this country to growth.  There so many things Obama accomplished.

1.   Bailing out companies and banks and saving millions of jobs (All the companies and bank paid back the money they borrowed from government with interest.)

2.   Stopping one wrong war and the continuation of an unnecessary war and saving the economy.

3.   Obama care serves 16.4 millions of people otherwise wouldn’t have no insurance.

4.   When Europe was going through the economic depression America is the only country survived.   I can write so many things in volume about the accomplishment of Obama government.

If Trump comes in power he will be another Assad of Syria.  So Tom Abraham please stop wishing for trouble for you and millions of immigrants.   


Vote for Hillary. 

PT KURIAN 2016-01-21 10:19:15 News
HILARY CLINTON IS THE WORST POLITICIAN.. OBAMA DID UNDERSTAND THIS, THAT IS WHY
 SHE LOST THE  2008 PRIMARY.  MOREOVER , AS SECRETARY OF STATE SHE DID
A POOR PERFORMANCE, RESULTED IN THE UNPRECEDENTED GROWTH OF ISIS IN THE
MUSLIM WORLD.  MAJORITY OF DEMOCRACTS DID REALIZE THIS TRUTH.
MOhan Parakovil 2016-01-21 09:41:59 News
വർഷക്കാലത്ത് മാക്കാൻ തവളകൾ ശബ്ദം
വയ്ക്കുന്ന പോലെ പാവം മലയാളി
വെറുതെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു . അതൊന്നും
ശ്രദ്ധിക്കാതെ നേതാക്കൾ മറ്റുള്ളവരുടെ
ചോര കുടിച്ചും അവരെ കുത്തിയും
ചെവിയിൽ വഗദാനങ്ങളുടെ  താരാട്ടു പാടിയും കൊതുകുകളെപോലെ പറന്നു നടക്കുന്നു . ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല.തെങ്ങിൽ കയറി ഇരിക്കാതെ   ശ്രീ മാത്തുള്ള,
അദേഹത്തിന്റെ ദൈവ ജ്ഞാനം പകര്ന്നു
കൊണ്ടിരിക്കുക . ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ
രക്ഷപ്പെടട്ടെ, . ശ്രീ ജോര്ജ് നന്നായി എഴുതി എന്നാൽ ആരു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അതൊക്കെ തവള
രോദനമായി പെരുമഴയിൽ അലിഞ്ഞ് പോകുന്നു
അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ ഒറ്റ കെട്ടായി നിന്നാൽ
അവര്ക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും . കുഞ്ഞി
കണ്ണുകളുള്ള വലിയ ആനയെപോലെ ഫോക്കാനയും, ഫോമായും , പിന്നെ കുറെ മത
സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുമായി അവർ അവരുടെ
വലിപ്പം അറിയാതെ പനം പട്ട തിന്നും
നെറ്റിപ്പട്ടം ചൂടിയും നടക്കുന്നു . നാട്ടിലുള്ള
ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി വിടാം
സാഹിത്യം വിമർശിക്കു ന്ന വിധ്യാധരാൻ മാസ്റ്റരെപോലെ  ശ്രീ ജോരജ് സംഘടനകളെ
വിമർശിക്കട്ടെ .
Anthappan 2016-01-21 09:17:37 News

Malayalee community from the very beginning was misled by crooks.   Among those were the priests and religious leaders of all religion who had some training in exploiting people.  They took advantage and pounced on the weary people.    The people came here had only one thing in mind and that was to have lots of dollar in the bank and have the things they lacked in Kerala.   They didn’t have any clue about American dream and how to realize it.  They were people with green card hiding from the American society like the illegal hiding from the authority.   They were people with no language or little language (Some people I, remember telling me that the English spoken here is not the right English and the real English is British English. In fact they did not know both) they had problem getting adjusted with the culture they were in. They were baffled by the adventurous, aggressive, and thriving forward attitudes of the American society.   Many people depended on Churches and Societies to have directions and leadership out of their anxiety and stress.  And that gave the Priests and leaders the chance to exploit the weak and tired.  The leaders were focused on themselves and their hidden agenda of securing their position in the society.  They enslaved most of the first time emigrants and froze their thinking capability by inducing religious poison.  They told them the God of heaven can resolve their entire problem.  In that process many people lost the chance to find their on strength within or ‘Thatthwamasi’  In the churches and societies they threw the crumps of power by making them vice presidents, secretaries of churches, temples and gave them the taste of power.   As they started tasting it, they wanted more of it.  They split into groups and churches started multiplying.  While this was happening in America, priests were getting fattened.  Some people thought they really had encounters with God when the Bishops started visiting their home.  People were still not happy.  Some of them started establishing Malayalee association and started drinking alcohols, smoking, playing cards in that facility.  They engrossed in spreading rumors about someone else’s life or wife.  (They ruined many families with their dirty interference.)   Women were not bothered and relieved by these people spending their time in the clubs and not harassing them and beating them up.  To make the long story short; this is the foundation of the Malayalee society on which everything else is built.  

 

The only solution for this is to free oneself by thinking.  Critical thinking is very important in life.  It doesn’t matter what I write her but subject that proposals to your own critical thinking.  If it is good accept it or otherwise reject it.   

 

Good article.    

Tom abraham 2016-01-21 08:48:53 News

What did democrats accomplish in the last 8 years is the big question before the democrats , no matter Hillary or opponent. They are heading for a defeat in 2016. 

Trump has a better chance as a unique outsider. "We are tired of Washington politicians "  says the most independent registered voter.


Ninan Mathullah 2016-01-21 06:12:29 News
Agree to many issues Mr. A.C George mentioned. Still, like to hear solution also instead of criticism alone. It is very important that we organize as a community. If not our future is bleak. Churches can't solve the different problems we face as a community. As a church they have limitations. So it is necessary that we meet outside the church as a community. I do not question the sincerity of all those serve the community in different organizations. If we do not organize and show our children the benefit of organizing and involving in the mainstream of social and political life here, our children also will follow our footpaths and will stay divided. Scathing criticism of community organizations will leave a negative image of them among the public, and harm their efforts to organize the community. A balanced approach to nourish the growth of community organizations is a better approach.
വിദ്യാധരൻ 2016-01-20 21:09:38 News
റ്റൊർനാഡോ വരുമെന്ന് 
കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ 
സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം 
അവിടെ നിന്നും 
പുതിയായെത്തുന്ന 
മലയാളി മക്കൾക്ക്‌ 
ഇതുകേട്ടാൽ കോട്ടും  
പുരികമാകെ .
കൊടുങ്കാറ്റും ചുഴലിയും
തൊടുകില്ല അവരെ എന്ന ഭാവം 
കരുതി വച്ചീടേണം
ഒരു പെട്ടി മുഴുവനും 
അത്യാവശ്യമായുള്ള 
സാധനങ്ങൾ 
വസ്ത്രങ്ങൾ മരുന്നുകൾ രേഖകൾ 
കൂടാതെ ഡോളറിൻ നാണയവും 
റ്റൊർനാഡോ അടുത്തെങ്ങാൻ 
എത്തിയെന്നാൽ 
കുഴിയാണ് നല്ലൊരു 
അഭയസ്ഥാനം 
മനം തേങ്ങി നില്ക്കാതെ,
അകവാള് വെട്ടാതെ,
റ്റൊർനാഡോ വരുമെന്ന് 
കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ 
സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം 
അവിടെ നിന്നും 
A Member 2016-01-20 20:37:04 News
According to the constitution you cannot be a chairman.  Your have to be naturalized citizen born for American born parents.  this is not my opinion Donald Trump says so. So we will use the current constitution which we brought from Kerala.  Don't worry if you don't have the complete pages. Any how that is the way the Kerala constitution.  After the term each leaders tear few pages and take it home and we understand that. 
Sudhir Panikkaveetil 2016-01-20 17:36:59 News
ഇത് വായിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ
ഒരു വരി കുറച്ച് മാറ്റത്തോടെ ഓർത്തുപോയി
ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എനിക്ക് എന്തേ
കിട്ടിയില്ല പണം..

c.k.thamby 2016-01-20 17:18:15 News
Thanks for writing this inspirational true story and sharing.

"Love is formless and timeless "