Sudhir Panikkaveetil 2015-09-19 14:29:03 News
Hearty Congratulations !
മണ്ടശിരോമണി 2015-09-19 14:03:55 News
ഇവിടെ ആകെ മനസ്സിലായിരുന്ന ഭാഷ അഭിപ്രായ കോളം ആയിരുന്നു .ഇപ്പോള്‍ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരും മനസ്സിലാവാത്ത പുതിയ ഭാഷയുമായി വന്നു തുടങ്ങി ..."ഈ തട്ടകം നില്‍ക്കുവാന്‍ വയ്യാതെ പൊള്ളുന്നു പൊള്ളുന്നു" എന്ന് പണ്ടു ഒരു കവി പാടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം വരും എന്നോര്‍ത്തിട്ടാണോ ? ഞങ്ങള്‍ സാധാരണ ക്കാര്‍ എങ്ങോട്ട് പോകും ? 
വിദ്യാധരൻ 2015-09-19 12:25:15 News
അവാർഡുള്ളവർ പൊന്നാടയുള്ളവർ   
അടുത്തു വന്നാൽ നാറ്റമടിച്ചിടുന്നോർ 
പരസ്പരം പാരപണിയുന്നോർ പിന്നെ  
മൂക്കത്തരിശം വരും സാഹിത്യകോമരങ്ങൾ
George V 2015-09-19 11:04:56 News
ബ തിരുമേനിയെ എനിക്ക് അറിയില്ല. അദ്ധേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് എല്ലാം ശരി ആകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള കാക്കത്തൊള്ളായിരം തിരുമേനിമാരിൽ എത്ര  പേർക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ഗുണ ഗണങ്ങൾ ഉണ്ട് ? എന്നാലും ഇവരിൽ ആരെങ്ങിലും കാലം ചെയ്‌താൽ ഇതിനേക്കാൾ ഗംഭീരം ആയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും കമന്റ്‌ എഴുതാൻ ആളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അങ്ങ് പോകും. യേശുവിൽ ആണ് വിശ്വാസം ഗാന്ധിയിൽ (500 ന്റെയും 1000 ത്തിന്റെയും) ആണ് ആശ്വാസം.
Rev George Chacko 2015-09-19 10:47:05 News
WHAT COMMENT YOU LIKE GOOD ONE OR FOOLISH ONE FROM THE MAD PEOPLE.If I put good one you won\\\'t publish but you like the foolish one to show to others and make them fools.
വിദ്യാധരൻ 2015-09-19 09:06:54 News
സാദ്ധ്യതകണക്കിട്ട് തല പെരുക്കുമ്പോൾ 
ഒരു കാര്യം മനസിലായി 
തീൻമേശയിലെ നീലപാത്രത്തിൽ 
തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
മുള്ളും കത്തിയുമല്ല 
ആഹിതമായ പീഠത്തിൽ 
ആസനസ്ഥനായി  
തലതിരിഞ്ഞിരുന്നു  നോക്കിയപ്പോൾ 
പറ്റിയ പിശകാണ്.
പാവം പഥിഗ്രഹ സേവകനെ 
മനസ്സ്കൊണ്ട് ശപിച്ചതിൽ 
ദുഖം തോന്നി 
പോരുമ്പോൾ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ 
മേത്താപ്പു കത്തിക്കാൻ 
സമ്മാനതുക കൊടുക്കുമ്പോൾ 
ഓർത്തുപോയി 
സാധ്യതകണക്കുകൾക്കും 
തെറ്റ് പറ്റാം .

Molly Jacob 2015-09-19 08:00:24 News
Congratulations George!!
Benjamin 2015-09-19 06:29:52 News
great article!!  good job 
Aniyankunju 2015-09-18 20:52:47 News
Please provide contact Number for R.S. Babu.
andrew 2015-09-18 18:32:37 News

JESUS THE MESSIAH ? IS A FICTION AND MISCONCEPTION !!!!!!


Messiah or Christ : means anointed. All the kings of the Hebrews were anointed. The Hebrews; most of the time was a conquered group. Their kings fell and they were forced into slavery several times. So they developed a concept or a dream of a powerful man, {not god} coming to save them. During the times of Roman occupation several messiahs sprang out, but they were brutally eliminated by the Romans. The messiah of the priests of Judea was a king from the line of David and the Samaritan messiah was a teacher. Modern Judaism rejects both concepts and preach that Messiah is not a person but a time – messianic age -when all countries and people [ the whole humanity] will live in peace and harmony. The fanatics rejects them and hate them.


Isaiah : the prophet is only a conception. The so called prophets never predicted the distant future but the immediate future. Prophecy was a message to the Hebrews or just an opinion what might happen in the immediate future. Most of the time prophets were wrong and actual events or incidents occurred differently. The author of the book of Isaiah was a schizophrenic man. He just spitted out whatever . The chapters 1 to 39 was not prophecy but current events and 40- 66 was added later by someone anonymous. But christian scribes loved the craziness and meaningless dreams in the book and adopted it as a prophecy of the myth of Jesus the Christ they fabricated. In doing so they wrote so many foolishness and fooled many for centuries. In brief the book of Isiah is not a prophecy about Jesus.


Jesus : so far there is no evidence of a historical Jesus. What we know about Jesus is what is written in the 4 gospels. They differ and contradict each other. It is a false belief that the gospels are written by the disciples of Jesus. Modern bibles use the term '' gospel according '' to so and so emphatically. So far no one knows who wrote the gospels. There were thousands of them in the 1st to 3rd centuries. They were the product of various Jesus movements. They differed and contradicted each other and the followers clashed. They became a threat to the Roman empire and emperor. So the emperor [living god on 2 legs] himself summoned them [ the synod of Niecea} forced the rival groups to accept a common faith and literature. Those who opposed were tortured, some fled. But all most all literature [gospels] were destroyed. The remaining 'gospels' with little to nothing credibility was accepted as canonical. - they were given the pseudo authorship as Mark, Mathew, Luke & John to fool the believers that they were written by the disciples of Jesus. The name giving was a 2nd century makeup. Gospel according to John differ from the rest historically, theologically & in many other matters.

Carpenter doesn’t mean a wood worker or stone worker. In Hebrew culture it meant a handy man.

Revelation : the book is not accepted by Catholics and Orthodox groups. It is some wild hallucinations of a mad or schizophrenic fanatic. So avoid that book. It should have been thrown out of the bible long time ago. In fact the entire bible is fiction. Just read it as a literature. There is no divinity which inspired it. It is a product of fat lazy priests who wanted to live without working physically.

Now remember the 10 commandments. The priests who wrote it claimed it was given or written by a god of the mountains and thunder. He was a savage. The entire old testament [ Hebrew bible] is full of commandments around 800. Again a free thinking reader can find out that they were written by priests to safe guard their life like kings. The terrifying fact is Judaism, Christianity & Islam originated from it. The savage deeds of the present world is inspired by that fiction known as bible.

When you make an image of god or Jesus[ your god] even in your concept or mind you commit a deadly sin. But do not panic. So far all the known gods are made by man. That is why they have human form. If the dogs have a god, he will be a dog. So far no one knows what is god; man, woman, light, energy, whatever- these are human concepts. If there is a god out there concerned about humanity; it will act, interact and reveal to us.

Until that event forget about god. Live as a human. Love and let others live like a human. There are so many out there searching the real god. The moment they find it they will reveal it. Until that time; love all, help all and live in peace.

For further reading see Vol.3 & 4 of a bible for the new millennium.

Andrew

gracepub@yahoo.com

വായനക്കാരൻ 2015-09-18 18:08:54 News
Vargeeyan,  your comment shows your shallow understanding of the root of Hinduism. You need to understand vedantic philosophy by studying some of the Upanishads that make enquiries into the nature of man, the universe, God, etc., and present them in different angles. The Upanishads, in the opinion of many famous western philosophers and thinkers, are one of the highest achievements of human thought. Physicists in the frontiers of quantum mechanics often find similarities in thinking with the Upanishads. 
NG JEROME 2015-09-18 18:04:17 News

Congratulations

വായനക്കാരൻ 2015-09-18 16:34:19 News
ചുരുക്കത്തിൽ ‘പൊതുജനം കഴുത’ എന്ന് ചില കഴുതകൾ ചിന്തിക്കുന്നു.
James Varghese 2015-09-18 16:28:13 News
Congratulations George Thumpayil. You deserved the recognition!!!

vargeeyan 2015-09-18 14:48:42 News
Hinduism has many thought patterns. The same can be seen in the West as secular philosophy. We should look how Hinduism is practiced. Nothing great in the practice. Adding to that is the political Hinduism showing its ugly head with RSS and BJP. Hinduism explains many things. But it has no answer for the questions of the meaning of life, what happens after life, etc. They may say that there are rebirths. any proof? none as heaven of Christians and Muslims.
They say that after a cycle fo deaths and births one will reach parabrahma. what is that? The gods are only like humans. Above all the abominable caste system.