വിദ്യാധരൻ 2013-11-26 17:37:41 News
    കാവ്യ മോചനം
(കനക ചിലങ്ക കിലുങ്ങി കിലുങ്ങി എന്ന രീതി) 

ഉരിയുക തോമാച്ച നിൻ  കാപട്യവസ്ത്രം
ചെവികൊണ്ടു കേൾക്കുക ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന കാര്യം
പലനാളായി നിങ്ങളെൻ കാവ്യാഗംനയെ 
പീഡിപ്പിച്ചങ്ങനെ വിലസുന്നിവിടെ 
"ആരണ്യാന്തരഗഹരോദര" ഗുഹൾക്കുള്ളിൽ 
അവളെ നീ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചിടുന്നു
കവികളായി കപികളായി വേഷം ധരിച്ചു 
അവളുടെ ഉടുവസ്ത്രം കീറുന്നു നിങ്ങൾ 
എത്ര നാളായവളുടെ മൊഴിയൊന്നു കേൾക്കാൻ 
തത്രപെട്ടങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഞങ്ങൾ 
'കനക ചിലങ്ക കിലുക്കി കിലുക്കി' 
അവളുടെ വരവിനായി കാതോർത്തിരിപ്പൂ 
അവളുടെ മോചനം അതിനായി ഞങ്ങൾ (വായനക്കാർ )
പലവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരായും ഞങ്ങൾ 
തടയണ്ട ഞങ്ങളെ പ്ലാക്കുകൾ കാട്ടി 
തടയണ്ട പൊന്നാട കഴുത്തിൽ കുരുക്കി 
തടയണ്ട 'ത്രൈമാസ' തരികട കാട്ടി 
വിട്ടീടുക കവിതയെ സ്വതന്ത്രയായി നിങ്ങൾ 
തട്ടീടും കാപാലികരെ അലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 


 
vaayanakkaaran 2013-11-26 14:06:13 News

കൊടുക്കുന്നവർക്ക് സംതൃപ്തി
കിട്ടുന്നവർക്ക് സന്തോഷം
കാണികളായ ഞങ്ങൾക്ക്
കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല തമാശ.
അമേരിക്കൻ മലയാളിക്ക്
വിറ്റാമിൻ ഊ വിനെക്കാൾ
എത്രയോ ഫലവത്തായ
ആരോഗ്യശക്തി ദായിനി!


Mathew Varghese, Canada 2013-11-26 10:22:32 News
Very sweet and critical response poem by Vidhyadharan.
Anthappan 2013-11-26 09:38:19 News
Dear Thomas Antony There is irrelevancy everywhere in life. The poem (for me it is a good poem with a message in it) itself is pointing towards the irrelevancy in life. The beggar, politicians those who are after power, njaanikal, and some of the poets are also not making any sense and living an irrelevant life. The first comment by Maha Kapi Vynadan was a positive comment but someone found irrelevancy in the name and questioned it. (Of course everyone is using the name or writing the poem under the freedom of speech right and the editor has his right too to accept or reject). The one reason I go to the response page is Vidhyadharan and that is how I read this poem. He is critical, satirical, analytical and forcing writers to improve. Writers must take it as a challenge and overcome the criticisms than getting intimidated by it. Malayala Sahithyam in America is becoming a comic by itself and there should be check and balances. The best people to do that are the readers who respond to it critically than people just saying good or bad. I have seen many times Vidhyadaran making positive comments on article and poems through his response poems or writing. Be offensive with our strength than defensive with our weakness. Whoever you are Vidhyadharan, you have a sense of humor.
Thomas Antony 2013-11-26 08:15:16 News
Dear Emalayalee Editor: You are publishing comments that are very irrelevent to the subject. This website has become a joking area for many comentators like Vidyadharan etc that makes no sense. please do not degrade yourself, malayalee community and your publication. Please get little more serious about this. Do not publish comments that are irrelevant.
വിദ്യാധരൻ 2013-11-26 05:09:53 News
കവി കപിയെ കലക്കിയോ 
കപി കവിയെ കലക്കിയോ 
കവി കവിത കലക്കിയോ 
കപി കവിത കലക്കിയോ 
എന്തായാലും ഇപ്പോൾ 
കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാം  വിക്കി ലീക്ക് 2013-11-26 04:56:46 News
മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ  മൂന്നു അവാർഡ്‌.  അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു അവാർഡു. അപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവാർഡു കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് ലാനാ. കേരളം മംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെ മലയാളത്തെ നശിക്കുമ്പോൾ ലാനാ അവാർഡു കൊടുത്ത് മലയാളത്തെ നശിപ്പിക്കും. എന്തായാലും ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയുടെ ശ്രേഷ്ടത വലിയ കാല താമസം ഇല്ലാതെ നശിക്കുകയും, ശ്രേഷ്ഠത നശിച്ചു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഭാഷയ്ക്ക്‌ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു കോടി രൂപ അതിന്റെ പാരവാഹികൾ വീതിച്ചു എടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും 


Jack Daniel 2013-11-26 04:44:54 News
കവി ചിരിക്കുമ്പോൾ, കവി ചിരിക്കുകയാണോ പല്ലിളിക്കുകയാണോ എന്ന് കപിക്ക് എങ്ങനെ മനസിലാകും വിദ്യാധരാ? I am totally confused ! 
വിദ്യാധരൻ 2013-11-26 04:38:49 News
ഇന്ന് തീരും നാളെ തീരും മഴ 
എന്ന് ചിന്തിച്ചു 
ഖിന്നനായിരിക്കുംപോൾ 
പിന്നെയും കനക്കുന്നു മഴ 


P.P. Mathai 2013-11-26 02:49:40 News
Achaya Kalakki.
Dr.Kurian Mathai 2013-11-26 00:57:09 News
Great!    I am proud of you and your team. Keep it up. ISRO is the envy of the world.  I am a proud Indian//american.

     Keep it up,this is what  I want to see and hear again.

Thanks Mr. Radhakrishnan. You make us proud.
Dr.Kurian Mathai..USA
vaayanakkaaran 2013-11-25 21:39:56 News
കവി/കപി/കവി/കപി കവിത കലക്കി, വിദ്യാധരാ!
വിദ്യാധരൻ 2013-11-25 20:41:23 News
കവി കപി ആകാനും പാടില്ല 
കപി കവി ആകാനും പാടില്ല 
കപി ഇരിക്കണ്ടടത്തു കപിയും 
കവി ഇരിക്കണ്ടടത്തു  കവിയും ഇരിക്കണം 
കപി കവിയെ ഇരുത്താൻ നോക്കരുത് 
കവി കപിയേയും ഇരുത്താൻ നോക്കരുത് 
കവിയുടെ കപിതയും 
കപിയുടെ കവിതയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് 
കവി കപിയെ ചൊറിയരുത് 
കപി കവിയേയും 
കപി മരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ 
കവി നിലത്തു ഇരിക്കണം 
കപി നിലത്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ 
കവി മരത്തിലും 
കപിക്ക് കവിയെ മാന്തണം എന്ന് തോന്നാം 
കവി കപിയെ മാന്താൻ തുനിയരുത് 
കപി പല്ലിളിക്കുമ്പോൾ
കവി ചിരിക്കണം 
കപി  ചിരിക്കുമ്പോൾ 
കവി പല്ലിളിക്കണം 
കവി കപിയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക 
കപി കവിയേയും 
കവിയും കപിയും കുഴപ്പക്കാര 
കപി ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ് 
കവി നഗ്ന സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു 
കപി പറയുന്നത് കവിക്കോ 
കവി പറയുന്നത് കപി ക്കോ മനസിലാകില്ല 
കവിത പോലെ Sudhir Panikkaveetil 2013-11-25 18:47:18 News
Hearty Congratulations to all !!
Anthappan 2013-11-25 18:42:27 News
If India cannot set example by bringing this alleged rapist to justice how she can protect thousands of helpless women getting raped all over India daily?  Kurian must stand trial and prove his innocence.