Justice 2015-05-19 09:08:57 News
I think this is the Award poem .congrats
വിദ്യാധരൻ 2015-05-19 07:31:24 News
കൈവിട്ടുപോയ കല്ലും 
വാ വിട്ടുപോയ വാക്കും 
തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല ശരിയെങ്കിലും 
കാട്ടുതീ കത്തി പടരാതിരിക്കാൻ 
അരുകിൽ നിന്ന് അഗ്നി കത്തിച്ചു 
തിരിച്ചടിക്കുംമ്പോൽ 
വാക്കിൻ വായ്ത്തല പിളർക്കാൻ 
മൂർച്ചയുള്ള വാക്കാവാം ചിലപ്പോൾ..
എങ്കിലും,  വായിൽ കിടക്കുന്ന 
നാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കിൽ 
വാക്കിനെ  മധുമൊഴിയാക്കി മാറ്റിടാം 
thampi 2015-05-19 07:09:47 News
Noone can win fokana and foma especiaaly board of trustees chaairman. Thet is lifelong one man show.
bijuny 2015-05-19 04:44:06 News
ആര്ക്കനവോ ലോക മലയാളി കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ്‌ കിട്ടാൻ പോവുന്നത്?  കാത്തിരിക്കാം .  പ്രിയ ലേഖകന താങ്കളുടെ വിശ്വസ്ത കളയുന്ന തരത്തില എഴുതി പിടിപ്പിക്കല്ലേ..
Dead End 2015-05-18 20:36:14 News
എവിടെ പോകാനാ ചേട്ടാ?  അതികം പോയാൽ ആറടി മണ്ണിൽ 
andrew 2015-05-18 20:13:55 News
An idiot is an idiot no matter what name they come out. I hate hypocrisy no matter where it come from, i have no discrimination in that world. Jindal tried to attract white 'christian' voters with his story of his conversion, it was a cheap attempt.
 he was making much ado about nothing. 
Cherian Thomas 2015-05-18 20:06:58 News

Well written and a well deserving adoration to a not so recognized profession; even though they are the back bone of all the Malayalee immigrants in North America. 

Anthappan 2015-05-18 18:37:00 News

The lists of stupid GOP candidates are growing.   

വായനക്കാരൻ 2015-05-18 18:35:42 News
അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ മത്സരത്തിലെ വിജയികളുടെ മഹത് കൃതികൾ ഈമലയാളിയിൽ വായിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
RN Sisters 2015-05-18 18:33:31 News
vaayanakkaaran ചേട്ടൻ എന്തിനാ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നേ?. ഞങ്ങടെ ഭർത്താക്കന്മാർ മതത്തിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട്.  മതോം അസോസിയേഷനും  ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയും രക്ഷകരുംമാണ്. എഴുത്തറിയാവുന്ന മൂന്ന്പേര് മതിയല്ലോ. മുന്നൂറിന്റെ ഗുണമുണ്ട്. ഒരു ഐ ടി ക്കാരനൊഴിച്ച്‌ ബാക്കിയുള്ളവര് നല്ല അഭിപ്രായോം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുമതി 
വായനക്കാരൻ 2015-05-18 17:12:03 News
T. Varughese, please go back to reading Java code. A large percentage of emalayalee readers have benefited from nurse immigrants.
വായനക്കാരൻ 2015-05-18 16:54:44 News
Sorry to say Bobby Jindal, your chances are really slim even if you were to stand for FOMAA or FOKANA 2016 elections whose candidate fields are even more crowded.
vayanakaran 2015-05-18 16:43:07 News
മതത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞാൽ നാനാഭാഗത്ത്
നിന്നും നൂറു (ആയിരം, ലക്ഷം) നാവുമായി
വരുന്ന മലയാളി , ഇ മലയാളിയിലെ ഈ
വാര്ത്ത കണ്ടുവോ ആവോ? വെറും മൂന്നു എഴുത്തുകാരും നാല് അഭിപ്രയാക്കാരും , അഹോ കഷ്ടം!
വാസുദേവ് പുളിക്കൽ 2015-05-18 16:14:27 News

ഇമലയാളി നെഴ്സുമാരെയും അമ്മമാരെയും ആദരിക്കാൻ നടത്തുന്ന സംരംഭം സ്തുത്യർഹമാണ്‍~. സംരംഭത്തെ അനുകൂലിച്ച്  ഇതുവരെ മൂന്നു ലേഖനങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ള എന്ന മോഹൻ പാറക്കോവിലിന്റെ അഭിപ്രായം നന്നായി. നേഴ്സുമാർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ദാണോ  അവരുടെ സേവനത്തിന്റെ മഹത്വം കാണാതെ പോകുന്നത് . ഇവിടത്തെ കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും അമേരിക്കൻ മലയാളി എന്ന് അവകാശപ്പെടാനുള്ള അവസരമൊരുക്കിയത് നേഴുമാരാണെന്നത് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് . ഇമലയാളിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ .

 

വാസുദേവ് പുളിക്കൽ

വിചാരവേദി പ്രസിഡണ്ട്
വായനക്കാരൻ 2015-05-18 15:39:42 News
Shadow 
          (വായനക്കാരൻ)
“Light is sorrow” said a poet
“And darkness comforting” I sure know
No wonder you hide in comfort
And make me face all sorrow.