വിദ്യാധരൻ 2015-09-13 08:42:54 News
ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ  മൃതശരീരം 
ഉയർത്തുന്നോരായിരം  ചോദ്യമിന്ന്
ഇല്ല കഴിയില്ലീ മർത്ത്യർക്കാർക്കും  
അതിനൊരു ഉത്തരം നൽകിടാനായി 
അത്രക്ക് സ്വാർത്ഥരായി മാറി നമ്മൾ 
തിമിരത്താൽ അന്ധരാണിന്നു  നമ്മൾ  
പോയ്‌പോയി നമ്മുടെ  ഉള്ളിൽ നിന്നും 
ആർദ്രത കരുണ സ്നേഹമൊക്കെ.
അവയൊക്കെ ദുർബല മാനസർക്ക് 
ആശ്വാസം നൽകുന്ന പൊള്ള വാക്ക്
ശക്തനാം മനുഷ്യന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ 
കൊലയും പീഡനോം കഴുത്തു വെട്ടും 
നല്ലൊരു  നേതാവായി വാഴണെങ്കിൽ 
ബലാൽസംഗം ഒന്നേലും ചെയ്തിടേണം
ആരേലും ചോദ്യം ചെയ്യിതിടുകിൽ 
അവനെ ജയിലിൽ അടച്ചിടേണം 
നെഹ്രുവിൻ കുപ്പായം ഇട്ടിട്ട് ലോകമെങ്ങും 
ചുറ്റി ആദർശ ഭാഷണം നല്കിടേണം
ഒരു നാണോം ഇല്ലാതെ വായിൽ നിന്നും 
യേശുവിൻ വാക്കുകൾ പൊഴിച്ചിടേണം 
ഇടയ്ക്കിടെ 'ഗുരുവിൻ'  ജീവിതശൈലികളെ 
മാതൃകയാക്കാനും ചൊല്ലിടേണം 
ഒരു സാഹിത്യ സമ്മേളനത്തിൽ 
മൂല്യച്യുതി ഭാഷണം നടത്തിടേണം.
പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തീരാത്തപോൽ 
പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യമിന്നു 
പറച്ചിലും പ്രവർത്തിയും തമ്മിലൊട്ടും 
കുലബന്ധം ഇല്ലേൽ പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം     
സംസ്കാര സമ്പന്നെർ എന്ന് നമ്മൾ 
ചുമ്മാതെ വീമ്പിളക്കി നടന്നിടുന്നു 
പകലൊക്കെ  ആദർശ ഭാഷണത്താൽ 
മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നു 
ഇരുളങ്ങ് ഭൂമിയിൽ പടർന്നിടുമ്പോൾ 
ആദർശവാദികൾ അറുകൊലതുള്ളിടുന്നു
ചാടിവീഴുന്നവർ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ 
പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാലിയാടയിടുന്നു
 ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ  മൃതശരീരം 
ഉയർത്തുന്നോരായിരം  ചോദ്യമിന്ന്
ഇല്ല കഴിയില്ലീ മർത്ത്യർക്കാർക്കും  
അതിനൊരു ഉത്തരം നൽകിടാനായി 
 
andrew 2015-09-13 06:52:41 News
Terror is the first born of religion. The religious philosophy may say good things and advocate peace. But they are in paper only. In real life they spread evil. What they practice and the product is the true criteria of religion. So far all religions has used violence and spread terror.
So all religions has to go, then only there will be peace and humans will love each other.
Justice 2015-09-13 05:25:59 News
Terrorist are spreading all around the world to destroy the peaceful atmosphere due to the refugees
problem but we have to help the poor people.But in future they will create trouble in the world
Justice 2015-09-12 20:39:31 News
Jobi ,the idea star singer still he did not get the flat because he want to pay tax 400000 Rs for tax.
What a nonsense that.
Observer 2015-09-12 19:39:42 News
 രസികന്മാരും, വിമർശകരും, ചില സാഹിത്യകാരന്മാരെ കൊന്നിട്ടെ അടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രതിഞ്ജ എദുത്തവരുമായ നല്ല എഴുത്തുകാരെ കാണണമെങ്കിൽ പ്രതികരണ കോളത്തിൽ വരണം. വായനക്കാരൻ, ആണ്ട്രൂസ്, അന്തപ്പാൻ, വിദ്യാധരൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എത്ര പേരുടെ തലക്കാ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നെ.  
ശകുനി 2015-09-12 13:20:40 News
 ഒരു രസം നാരദരെ  വായനക്കാർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നത്‌ കാണാൻ 
Sudhir 2015-09-12 13:14:35 News
ഏറ്റവും അധികം വായനക്കാരുള്ള എഴുത്തുകാർ
അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാരാണ്~. എന്തെല്ലാം
ഭാവത്തിൽ, രാഗത്തിൽ, കോപത്തിൽ, മേളത്തിൽ
പുച്ഛത്തിൽ, നർമ്മത്തിൽ (സ്ഥല പരിമിതി ഓര്ത്ത് മുഴുവൻ എഴുതുന്നില്ല) അവരെ ഇവിടെ ആളുകൾ
കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു. ഹാ...ഹാ...
നാരദർ 2015-09-12 12:49:06 News
കവിതകൾ ചിതയിൽ കത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ വെറുതെ അത് സ്രഷ്ടിക്കുന്നത് ?
വായനക്കാരൻ 2015-09-12 09:44:13 News
തടി കുറച്ചാലും ദുരൂഹമാക്കിയാലും വാസ്തുശില്പങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനു പകരം വാക്കുകളാകുന്ന വിറക് വെട്ടിയടുക്കി കവിതയ്ക്ക് ചിതകൾ തീർക്കപ്പെടുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2015-09-12 08:43:39 News
ഡോ . കുഞ്ഞാപ്പു കവിതയുടെ തടികുറച്ച് ചടുലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കവിത സ്ത്രീയെപ്പോലെ ദുരൂഹമാക്കി മാറ്റുകയാണ് 
Biju Cherian 2015-09-11 13:56:33 News
Ecumenical Fellowship is very good and we need the ecumenical relationship for the existance of all the religious groups in our American Malayali Society. There are few incidences that happend in our society that no one can tolerate or accept. The Religious leaders should understand the call and teachings of Jesus Christ and act in that way. If any of our leaders moving  against this the faithfuls must act and avoid them. Peace on Earth.......if we fight against each other on the basis of religious belief or teachings ,the society will not exist in this great country of opportunity.
Anthappan 2015-09-11 13:07:36 News

What is the purpose of religion?

Throughout the history of man, religion has been present. Religious beliefs have affected everything from personal ethics to national politics. It has been an integral part of many societies in our past and present. However the question remains: 

What is the purpose of religion?

Religion has been presented to explain unknown intellectual problems (Comte, Taylor), to explain strong and abstract emotional feelings (Marett, Malinowski, Freud), to oppress social groups (Marx), to connect society (Durkheim), to explain arbitrary suffering (Weber), etc. 
Many other purposes for religion have been theorized but no universal answer has been found.
Will a single answer ever be found? Is there only one answer? 

In modern time, religion is nothing other than a business organization in the name of a God which is created by men to rule over the laymen and loot from their pan.  Jesus has nothing to do with the Christian religions.  Hinduism is not a religion but it is a way of life.   Buddha never established any religion.  Look around what religion did to humanity other than dividing and make people to kill each other.   People looking for other alternative for religion and sustain peace on earth is not that far.  How long religion can hide under false pretext?  The name ‘SchCast’ is the aftermath of religious oppression and slavery. It doesn’t matter how wise questions he pauses, the name SchCast tells his dilemma.  


Thanks to the author for a thought provoking article.

Dr.Sasi 2015-09-11 12:50:23 News
It is highly pertinent to seek  attention  of readers about the shameful  act of the  Press Club to accept donation  from FOMA in the name of journalists !!Whoever wrote this report is so unprofessional and belittling the status of Press Club!Please think about favoritism , Nepotism  and   Moralistic journalism!! You manipulate your readers  with the experience they  desire  and an outcome you can predict !Please do not report the irrelevant as relevant!!
Remember always  you have a social commitment to fulfill!!
(Dr.Sasi)
SchCast 2015-09-11 11:00:29 News
Why did the religions come into existence in the first place? Common sense tells us it is to maintain the spirit essence (the truth that human beings are not soulless) and order in the society. If there are 10 people in a religion and 1 person did something out of hate (remember all religions propound love), will you call that religion evil? What is the magic percentage you will use? It looks like you are far away from the essentials.
Thampy Antony Thekkek 2015-09-10 18:26:38 News
ഒരു പ്രധാനപെട്ട വിഷയം പരാമർശിക്കുബോൾ വാസു കാടു കയറി രഷപെടുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ആദ്യം സ്വന്തം റിയൽ പേരു വെളിപ്പെടുത്തൂ വാസൂ .വീടു പണിയാത്ത പ്രവാസി സാഹിത്യകാരന്മാരോ . അവരെപറ്റി എന്തുപറയുന്നു .