വിദ്യാധരൻ 2013-04-20 10:55:54 News
"ദൈവനീതിതൻ പെരിലിന്നോളം 
കൈതവം തന്നെ ചെയ്യതതു ലോകം 
നിർത്തുകിത്തരം നീതി നാം നമ്മൾ 
ക്കൊത്തൊരുമിച്ചുനിന്നു പോരാടം 
വിപ്ലവത്തിന്റെ വെണ്മഴുവാലാ 
വിത്തഗർവ്വ വിഷദ്രുമം വെട്ടി 
സൽസമത്വസനാതനോദ്യാനം 
സജ്ജമാക്കാൻ നമുക്കുദ്യമിക്കാം" (ചങ്ങപുഴ)
ദൈവത്തിന്റെ പേരില് ഇന്നോളം കപടത മാത്രമാണ് ലോകം ചെയ്യുതതു . പക്ഷെ നമ്മൾക്ക്  ആ നീതി കേടിന്റെ കടക്കൽ ഒരു കാട്ടു തീ ആയി പടർന്നു കയറാൻ കഴിയും. അസമത്വത്തിന്റെ പർവ്വതഗിരിമകുടങ്ങളെ  ഇടിച്ചുനിരത്തുന്ന  ഇടിത്തീയായി നമ്മൾക്ക്  മാറാൻ കഴിയും.  കാപട്യത്തിനെതിരെ നിരന്തരം പോരാടുന്ന നിങ്ങളുടെ എഴുത്ത് മറ്റുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട്‌ നില്ക്കുന്നു. അഭിനന്ദനം. 


a reader 2013-04-20 10:37:17 News

Wait a minute.T
his is another cheap way of making your point. don't rush to congratulate. nothing happened yet. "The gang of 8's proposals are done in a hurry. family reunification clauses are out. what will you do after you come here as the so called "intellectuals" and try to bring your family... you are not young for ever. this nation is built on families who arrived here by steamers... people from all over the world came here and brought their families. Even now they are doing so. Their children prospered. They are in all walks of life including in military service. Fight for family re-unification. If you don't YOU WILL END UP CRYING AFTER SOME TIME...
p t paulose 2013-04-20 09:44:18 News
you did a good work
Sudhir Panikkaveetil 2013-04-20 09:15:58 News
Congratulations to all winners ! best regards, Sudhir Panikkaveetil
soman sunder 2013-04-20 08:21:57 News
where are the names of Mr. Pinto Jose Stephen and Dileep Gruji, the pioneers of "Free Anand Jon" in the Article?
Sudhir Panikkaveetil 2013-04-19 19:25:06 News
എന്തിനാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിസ പാസ്പോർട്ട്‌ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വിദേശ കമ്പനിയായ
ട്രവിസക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികള്ക്ക് കൊടുക്കണം. ഇതെഴുതുന്ന ആളുടെ
കയ്യിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായി ട്രാവിസ പണം
പിടുങ്ങി.

andrews 2013-04-19 18:55:19 News
a great job
please keep on
Philip Cherian 2013-04-19 17:07:11 News
Editor, You know Roy Chengannur Conducted the program in Rockland. Why should you worry about publishing my comments? Please publish my comments. When somebody tries to take advantage, my comments sometimes help people to know what happened in the past. Please.
Anthappan 2013-04-19 12:06:14 News
People those who claim that they are leaders must be trustworthy. But that is not the case with some of the people in the group discussing the social issues regularly on this Telephone forum. Some people making statement supporting the fugitive P. J. Kurian are participating in the Justice for Anand John discussion. This is absolutely ludicrous. I understand some people have a strong stand on Justice and they demonstrate that consistently in any situation. Anand John deserves justice because he accepted some responsibility for his behavior ready to move forward. But, what about P.J. Kurian, Kunujali, and Joseph and the supporters of these thugs appear in this forum without any shame? Do you think that the readers don’t understand the hypocrisy of some of the so called great writers? Readers need a clarification from such people, why they have this double standard with respect to fugitive P. J. Kurian and Anand John
mallu 2013-04-19 09:07:48 News
Again Muslims.
Why do they do this? America did not do anything against Chechens.
lasar mulakkal 2013-04-19 02:55:20 News
thanks
LAXMAN CK 2013-04-18 22:35:20 News
ഗീത രാജന്‍റെ കവിത നന്നായിരിക്കുന്നു.  അക്ഷരപ്പിശാച് കയറിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.  ഉദാ: പഠനമാണ് ശരി....  പടനമല്ല.  ലക്ഷ്മണ്‍. സി.കെ. ആര്‍പ്പൂക്കര, കോട്ടയം
തോപ്പുംപടി വാസു 2013-04-18 19:55:10 News
ശ്രദ്ധ ചെലുത്തീട്ടു കാര്യം ഇല്ല.  നല്ല ചട്ടുകം പഴിപ്പിച്ചു പ്രവാസി മന്ത്രിയുടെ ചന്തിക്കടിയിൽ ചെലുത്തണം 
Jack Daniel 2013-04-18 19:48:35 News
എവിടിന്നാട ഈ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ? എന്നാ പിന്നെ സായിപ്പെന്നു വിളിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നോ? നായിപ്പ് !
വിദ്യാധരൻ 2013-04-18 08:53:23 News
കൊള്ളാം