Mathew Joys 2013-12-06 14:52:37 News
Reporting style is so fine and covered the most - is your own style. Best wishes
Joys
Alice Mathew 2013-12-06 14:38:13 News
good
Sreekumar 2013-12-06 14:02:13 News
മീനു , പരിപാടിയിൽ പങ്കെട്ടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പങ്കെടുത്ത പ്രതീതി ..നല്ല എഴുത്ത് .. ആശംസകൾ ...
വിദ്യാധരൻ 2013-12-06 13:43:03 News
അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാർ രക്തം വിയർപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണു എന്റ അഭിപ്രായം. കാരണം അവരുടെ രചനകളിൽ ലോകസാഹിത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയുടെ വിയർപ്പിന്റെ മണം ഇല്ലാ എന്നുള്ളതാണ്.  അതുകൊണ്ട് അത് ജീവിതഗന്ധിയല്ല.  അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരുടെ സില്ക്ക് ജുബ്ബകൊണ്ട് മൂടിയ കക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പറക്കുന്ന പരിമളത്തിൽ പച്ചയായ  മനുഷ്യന്റെ വിയർപ്പുതുള്ളികൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുന്നു. അവന്റെ കഥയുടെയും കവിതയുടെയും നിശ്വാസങ്ങളിൽ വിലകൂടിയ മദ്യത്തിന്റെ പുളിച്ച മണം. അവനെ താങ്ങി നിറുത്തുന്നത് ഏതോ സർവ്വകലശാലയുടെ വായനശാലയിൽ കുത്തിയിരുന്നു അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ച, തിരമാലകളോട് മല്ലിട്ട് മരിച്ച പളനി എന്ന മുക്കവനെപോലുള്ളവരുടെ , ജീവിത സത്യങ്ങൾ മൂന്നൂറോ നാനൂറോ പേജുകളിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രബന്ധമോ നിബന്ധമോ (പഠനം)  നേടികൊടുത്ത ബിരുധമൊ  ബിരുധാനന്ത ബിരുധമൊ ആയിരിക്കാം. വയലാർ പാടിയതുപോലെ എഴുത്തുകാർ അധ്വ്വനത്തിന്റെ വിയർപ്പായി മാറുക  

"മുറ്റത്തെ തുളസിത്തറയ്കലെരിയും 
               തൃക്കൽ വിളക്കല്ല , വെണ്‍
കൊറ്റപ്പൂങ്കുടചൂടി വാണ നൃപവം -
                ശത്തിൻ വിഴുപ്പല്ല ഞാൻ 
ഒറ്റക്കല്ല, മനുഷ്യമാനസ ദിവാ -
                സ്വപ്നങ്ങൾതൻ പൊൻകതിർ-
ക്കറ്റക്കെട്ടു ചുമന്നു വന്ന യുഗസ -
                സത്യത്തിൻ വിയർപ്പാണ് ഞാൻ"  kurian,new york 2013-12-06 11:43:08 News
I am born and brought-up from kerala married to my wife born and brought-up in usa ,now we having three kids...its possible...my life is an example....
ജോസ് ഇടുക്കി 2013-12-06 09:20:36 News
ദേഹം അനങ്ങി പണി ചെയ്യാത്ത മെത്രാന്മാർക്കും വിഡ്ഢികളായ അവരുടെ അനുചരന്മാർക്കും മലയോര കർഷകന്റെ തേങ്ങൽ എങ്ങനെ മനസിലാകും ?


Sudhir Panikkaveetil 2013-12-06 07:08:12 News
"Miles away, your loved one was reciting the rosary beads, too." A beautiful line showing the strength of human bond. People of faith consider Virgin Mary as their Mother and Advocate, She always assists those who call on Her implicitly by praying the Rosary.She will watch especially over us who pray the Rosary.Subway is symbolic of our life journey and e know it is sometimes perilous too. It seems the poet is saying that our protection is ensured not necessarily by our prayer but the prayer of our dears. A simple poem of high thinking ! Congratulations.
Vayanakari 2013-12-06 06:46:11 News
പ്രിയ ജോസ് ലാ ന സംഗത്തിൽ വച്ച് സുന്ദരിമാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രചൊദനമാണൊ ഈ കവിത. കരളിലെ മോഹവും കടലിലെ ഓളവും അടങ്ങുകില്ല ജോസ് അടങ്ങുകില്ല. കവിത എന്നാ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വയലാര് സിനിമ ഗാനം പോലെ കണക്കാക്കാം, പ്രണയം മനോഹരമാണ്. അതിനു പ്രായം ഒരു പ്രസ്നാമല്ല. ഇനിയും നല്ല നല്ല പ്രേമ ഗാനവുമായി ജോസ് വരിക. ഓ ചാ ലിൽ എന്നാ വീട്ടുപെരിൽ തന്നെ ഒരു കവിതയുന്റ്റ്.
vincent emmanuel 2013-12-06 06:20:52 News
it is great that qatar is opening direct flights from almost all cities...what is going to happen to our maharaja the air india?
vincent emmanuel
Keeramutty 2013-12-05 22:16:11 News
Andrews!
Thats why I said Democratic party is for immeidate benefit. the immigerants are quick inter crop (നല്ല വിള), keralite(or indians) are negligibily small immigrants than the vote sustaining mexican immigrants( illeagal most, and public aid all)
Jose Anthony Puthenpurackal 2013-12-05 21:35:23 News
Vayalar Ravi is doing something for Pravasi's towards end of his Ministry. That is great news. Thank you Gladson for taking this great initiative.
Anthappan 2013-12-05 21:23:11 News
Republicans along with Tea party would sing, dance and celebrate the death of a person like Nelson Mandala because he stood for democracy and justice.  But the demography in USA is changing and without changing the attitude of Republicans they cannot even dream about the presidency in 2016. 
Joseph Chacko .K 2013-12-05 21:10:16 News
ഏതു അന്യായത്തിനും വേദ പുസ്തകത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടർ എന്നും അപ്പോഴും എവിടെയും ഉണ്ട് എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം "ഒരു മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത ചിന്ത വേദപുസ്തകപരമായി തെറ്റാണെന്നാണ്" എന്ന ലേഖകന്റെ ജൽപ്പനം. മനുഷ്യൻ ഇല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം,പ്രകൃതി, മെത്രാൻ എന്നിവക്കൊന്നും ഒരുപ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡോക്ടറെററ് വേണമെന്നില്ല. അഞ്ചു സെന്റു മുതൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഏക്കർ വരെയുള്ള ഏതാനും മലയോര, കര്ഷകന്റെ വീട്ടില് ഒരു വര്ഷ മെങ്കിലും പോയി താമസിച്ചു അവരുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാത്ത ആർക്കും അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഗാഡ്കിലും, കസ്തുരിരങ്കനും, ഈ മെത്രാനും പരിസ്ഥിതിയും പ്രകൃതിയും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അഥവാ അവർ മനുഷ്യരെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് "അവിടെ കര്ഷകരുടെ താല്പര്യങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ഞാന് കണ്ടില്ല" എന്നും ഈ "റിപ്പോര്ട്ട് നടപ്പാക്കിയാല് മലയോര കര്ഷകര്ക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജായി ആശ്വാസപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു നഷ്ടവും അവര്ക്കുണ്ടാവില്ല." എന്നും ഭർജ്ജിക്കുന്നതു. ഈ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ സത്വം എന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ അതിന്റെ തനതു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാവധാനം ആ സ്ഥലങ്ങൾ മനുഷയോഗ്യ മല്ലതായിത്തീരും അഥവാ ആ മനുഷ്യര് ഗുഹാ മനുഷ്യരായിത്തീരും. എങ്ങനെ അല്ലെ? റോഡ്, വൈദ്യുതി,സിമിന്റ്, ഇരുമ്പ്,മോട്ടോർ എന്നിവ അവര്ക്ക് നിഷിധ്യമായി മാറും. അവരെയും, അവരുര്ടെ കൃഷികളെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നിരന്തരം ആക്രമിക്കും (അവയെ ചെറുത്താൽ നാട്ടു മൃഗങ്ങളും) അങ്ങനെ ഒരുപറ്റം മനുഷ്യര് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടം പൂര്ണ്ണമായും നിബിഡ വനങ്ങൾ മാത്രമായാൽ എത്ര പുതിയ ശത കോടീശ്വരർ ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വയിറ്റ് കോളർ മാഫിയ നടത്തുന്ന കാർബണ് ക്രെഡിറ്റു പോലുള്ള പുതിയ പണം വാരുന്ന കുറുക്കു വഴികൾ അന്വേഷിക്കണം. ഇതൊന്നും അറിയാതെ "രണ്ട് റിപ്പോര്ട്ടുംഏകദേശം വായിച്ച ഒരു വ്യക്തി" യും ഒന്നും വായിക്കാത്ത വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യക്ത്താസവും ഇല്ല.
sujan m kakkanatt 2013-12-05 18:53:33 News
THANK YOU GLADSON TO REPRESENT ALL THE MALAYALEES.
Mathew John 2013-12-05 18:43:14 News
We need a direct flight from ATLANTA, the world's busiest airport. TX has three direct flights.