Joseph Padannamakkel 2014-12-04 16:38:21 News
യേശു ചരിത്രപുരുഷനായിരുന്നുവെന്നാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അക്കാര്യം ചരിത്ര ആർക്കിയോളജിയിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. യേശു ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രത്തിലെ 'സീസർ' തന്നെ തെളിവാണ്. പക്ഷെ ചരിത്രാന്വേഷികൾ അത്തരം തെളിവുകൾ നിരത്തിയാലൊന്നും തൃപ്തരാവുകയില്ല. യേശുവിലെ അദ്ധ്യാത്മികതയെന്ന ഇരുമ്പുചട്ട മാറ്റാതെ ചരിത്രത്തിലെ യേശുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും പണ്ഡിതർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്തെ മിസ്റ്റിക്കുകൾ ചരിത്രത്തിലുള്ള യേശുവിനെ മറച്ചുവെച്ച് അമാനുഷിക കഥകളുണ്ടാക്കി അത്ഭുതങ്ങളിൽക്കൂടി പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായമാക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങി. യേശുവിന്റെ എതിരാളികൾ എഴുതിയ ഡോക്കുമെന്റുകളിൾ രക്തവും മാംസവുമുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രപുരുഷനെപ്പറ്റി ഒന്നുമുള്ളതായി അറിവില്ല. യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം (എ.ഡി. 67-93 ) ജനിച്ച പ്ലേവിയാസ് ജോസഫസ് എന്ന ചരിത്രകാരന്റെ സാക്ഷ്യം യേശു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നുവെന്ന തെളിവാണ്. ജോസഫസ് എഴുതി, "യേശുവെന്ന വിശുദ്ധൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അനേകരെ സത്യത്തിന്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഗ്രീക്കുകാരും യഹൂദരും ആ ദിവ്യനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം മിശിഹാ (രക്ഷകൻ) ആയിരുന്നു" പക്ഷെ 'ജോസഫ്സ്' എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലായെന്ന് അനേക ചരിത്രഗവേഷകരും യുക്തിവാദികളും വാദിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു മരിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊരാളിനെ ആദിമസഭ തിരുകി കയറ്റിയെന്നാണ് മറ്റൊരു ശക്തമായ വാദം. 2006-ൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത യേശുവിന്റെ കഥയുണ്ടാക്കി കബളിപ്പിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞ് 'ലൂജി കാസ്സി മോലി' എന്നൊരാൾ വത്തിക്കാനെതെരെ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കേസ് തള്ളി പോവുകയാണുണ്ടായത്. വത്തിക്കാൻ തെളിവുകൾ അന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കാം. യുക്തിവാദിയും തത്ത്വചിന്തകനുമായ ബർട്രാൻ റസ്സൽ ചരിത്രത്തിലെ യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "ചരിത്രപരമായി യേശു ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സംശയകരമാണ്. യേശു ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ജീവിച്ചിരുന്ന യേശുവിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയൊരു ചരിത്രം കണ്ടുപിടിക്കുകയും പ്രയാസമാണ്." വാദങ്ങളും എതിർ വാദങ്ങളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്നും ഇന്നും തുടരുന്നു. യേശുവിന്റെ ചരിത്രം, ചരിത്രമാണെന്നും അല്ലെന്നും വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. ഞാനെഴുതിയ ലേഖനം സത്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുമില്ല. അതുപോലെ പള്ളിയിലും വേദപാഠത്തിലും പഠിപ്പിച്ച ചരിത്രവും സത്യമോ അസത്യമോ ആകാം.
Sahrudayan 2014-12-04 16:33:56 News
ഈ കവിത കൊണ്ട് എഴുത്തുകാരി എന്താണ് ഉദേശിച്ചത്‌? വായനക്കാരോട് എന്താണ് പറയുവാനായി  ശ്രമിക്കുന്നത്? ദൈവപുത്രനെ  എവിടെയാണ് കാമഭ്രാന്തനയി കണ്ടത്? വസ്ത്രങ്ങലെവിടെയാണ് കാമവിശപ്പാകുന്നതു? ലിംഗം ആണോ എല്ലാ അനീതികല്കും കാരണം? നാക്കിനെക്കാലെത്രയോ ഭേദമാണ് ലിംഗം? 
Critic 2014-12-04 15:48:15 News
Why the poet express  so much angry to " Lingam"? Is any functional problem?

വിദ്യാധരൻ 2014-12-04 12:31:20 News
കൊണ്ടുവാ പൂട്ടുമായി 
ഒത്തു നോക്കാം നമ്മൾക്കെൻ താക്കോലുമായി 
Tom Abraham 2014-12-04 12:10:18 News
There are many many legal applicants ahead of these illegals.
How can this error be made by an intelligent President for whom I too voted two times ?
കാർത്തിക 2014-12-04 12:05:25 News
താക്കോല് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടു സൃഷ്ടി നടക്കില്ലല്ലോ വിദ്യാധരാ പൂട്ടും വേണ്ടേ?
Reader 2014-12-04 12:00:26 News
I sense a kind of 'ahankaram' and veiled 'vargeeyatha' in this.
വിദ്യാധരൻ . 2014-12-04 11:54:54 News
എന്ത് പറ്റി കവികൾക്കും കവയിത്രികൾക്കും 
പന്താടുകയോ ലിംഗമിട്ട് ?
പണ്ടൊരു കവി പാടി നിർലിംഗ സ്വർഗ്ഗത്തെ ക്കുറിച്ച് 
ഇന്നിതാ  ലിംഗങ്ങളെ ശപിക്കുന്നൊരു കവയിത്രി 
അലസരാം  പണിക്കാർ ആയുധത്തെ ശപിക്കുംപ്പോൽ 
ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചൊന്നത് പലതെങ്കിലും,
ഇല്ല ഞാൻ അറുത്തുമാറ്റുകില്ലെന്റെ ലിംഗം 
 തന്നതാണെനിക്കീശ്വരൻ സ്നേഹമോടെ 
മന്നിലവൻ ജീവനെ നിലനിറുത്തുവാൻ ലിംഗം 
കാമാസക്തരാം ചിലർ കാട്ടും തോന്ന്യവാസത്തിന് 
ഞാനെന്തിന് ബലികഴിക്കണമെൻ 'ശിവ ലിംഗം'?
സൃഷ്ടിയുടെ താക്കൊല്ലാണതു ഭദ്രമായി വയ്ക്കൂ 
ആത്മ സംയമനത്താൽ ആവശ്യം വരും വരെ .
ഒത്തു ചേർന്നിടാം നമ്മൾക്ക് സോദരി എന്നിട്ട് 
തുരത്തിടാമീ 'ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ നിന്ന്'
അനർത്ഥ ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അച്ഛൻ അമ്മമാരെ.
ആസ്വതിക്കണമെനിക്ക് രതിതൻ മുന്തിരിച്ചാർ 
ജീവ സ്പന്ദം പോവോളം മുത്തികുടിക്കണം . 
സ്വാർത്ഥനാണ് ഞാനതിൽ ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങൾ
ഇല്ല ഞാൻ നോക്കുകില്ല എൻ ലിംഗത്തെ അവഞ്ജയോടെ 
പഴിക്കില്ല ഞാൻ എന്നെയും എനിക്ക് ജീവൻ തന്നോരെയും 

വായനക്കാരൻ 2014-12-04 10:36:35 News
തലക്കകത്തു ശൂന്യാകാശം 
താഴെ തലച്ചോറ് 
അതിനു പാവം ജനനേന്ദ്രിയം ഞാൻ 
എന്തിനു പഴി കേൾപ്പൂ... 
എന്തിനു പഴി കേൾപ്പൂ?
Tom Mathews 2014-12-04 09:01:28 News
Dear Editor Sreeparvathi has captured the essence of a modern liberated woman who not only defends her right to the charms of a nightlife for herself but the whole of feminine world. I congratulate this visionary of poetry and wish her success Tom Mathews, New Jersey
Adam 2014-12-04 08:25:17 News
Psychologists Ralph Hood, Peter Hill, and Bernard Spilka have noted: “as a broad generalization, the more religious an individual is, the more prejudiced that person is.”

This whole matter of religiosity-secularity-racism is only a correlation. We certainly cannot conclude that religion causes racism, or that secularism somehow makes racism magically disappear. We know that there are many secular people who are racist to varying degrees, and there are many religious people who don’t internalize racism, and resist and fight against it with all their hearts. Racism within the secular community needs to be acknowledged, confronted, and diluted. And humanistic, anti-racism within religious communities needs to be lauded, echoed, and supported.
വായനക്കാരൻ 2014-12-04 07:55:37 News
കണ്ണടച്ചാൽ ഇരുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല.
വിക്രമൻ 2014-12-04 07:17:43 News
എന്തിനു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു? സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ചു ഇരുട്ടിനെ നുണഞ്ഞുകൂടെ?

Ninan Mathulla 2014-12-04 06:19:17 News
I do not question the sincerity of the writer. But it is misleading. Joseph Padannamakkal quotes Josephus the Jewish historian to prove his point. Why he left out the fact that the same Josephus, the official historian of the Roman Empire has clearly stated that Jesus was a historical figure. He described Jesus life in his book. The census that took place at Jesus birth is also described by Josephus. So it is misleading to say that there is no historical proof for Jesus outside Bible. If you like to learn more about these things please read, ‘The case for Christ’ by Lee Strobel.
Ninan Mathulla 2014-12-04 06:00:39 News
Thanks for bringing to light certain aspects of our psychology. Read peer pressure also with this subject. Another aspect of our psychology is that if we do not like a person, we do not like anything he is associated with. If he is a democrat, I will support Republicans with out knowing much about the ideological differences. While identifying with one race, it is very important to respect other groups in the sportsman spirit. All races here are with a purpose. All are God's creations. Some tend to think that if the other is not here, it will be a heaven here. It is our own insecurities and fear that make us to see another race negatively.