വിദ്യാധരൻ 2014-12-02 10:00:18 News
കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നീട്ടിയും കുറുക്കിയും അനുയോച്യമായ വാക്കുൾ ചേർത്തും വായനക്കാർ വായിക്കുന്നതിൽ കവിയല്ലാത്ത എനിക്ക് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല.  ജോർജ്ജു എബ്രാഹാമിന് വേണ്ടി 
വരികളെ ഒന്നുകൂടി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു 

പലനാളായി രവി വർമ്മ പാതവക്കിൽ പതുങ്ങുന്നു 
വീഴ്ത്തുവാൻ ശകുന്തളെ വല വീശി അതിനുള്ളിൽ 
Ponmelil Abraham 2014-12-02 09:44:56 News
Best wishes and compliments for the good work in the community.
Leela Tom 2014-12-02 09:44:07 News
Congratulations!! Novel nannaakunnundu!! Leela
Ponmelil Abraham 2014-12-02 09:32:47 News
A bold and commendable decision on the part of KPCC President Shri V. M. Sudheeran.
Ponmelil Abraham 2014-12-02 09:24:54 News
Congratulations and best wishes. I am really proud to hear this news.
Anthappan 2014-12-02 09:20:25 News

It is absurd to label a person RSS or radical when he or she looks at your eyes and tell the truth but it is not unusual either.    Jesus was called demon possessed, bastard, and many other bad names by your crooked forefathers who wanted to oppress the lay people and cling on to power and comfort of life.  

Ponmelil Abraham 2014-12-02 09:19:51 News
God bless these good men.
വിക്രമൻ 2014-12-02 09:19:14 News
ജോർജു എബ്രഹാമിന് തോഴിയെ  കാണുമ്പോഴാണ് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുന്നെതെങ്കിൽ എനിക്ക് 
മുലകച്ചക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ വെമ്പും ചെന്തെങ്ങിൻ തേങ്ങപോലെ മുഴുത്ത കൊങ്കകൾ കാണുമ്പോൾ വൃത്തം തന്നെ തെറ്റുകയാണ് 
Indran 2014-12-02 08:48:51 News
Wake up Mr. Mathulla! You must argue with points rather than beating the bush. Mr. Mathulla of the secular brigade, an attention seeker, a sycophant of the Congress dynasty, keeps harping on communal personality. What he doesn't realize is that his perception is based on his pre-conditioned mind which is dogmatic due to rigid conservative religious studies. Modi's victory is the best thing that happened to India ever since its enslavement more than 1000 years ago due to Islamic invasion and later the British Raj. 2014 is the real year of independence and not 1947. Mr. Mathulla with his permanent traditional, secular opaque glasses is unable to fathom this remarkable achievement of the Hindus. The new Prime Minister Narendra Modi’s pro-business right-wing party a stunning majority in May 2014. Such a clean sweep has never happened since independence, regardless of personalities. The Modi tsunami has uprooted established (though ineffective) political parties, giving the new government full freedom to undertake whatever drastic measures are required – some call it Reform 2.0 – to enable it to get India back to double-digit gross domestic product (GDP) growth rates. Nearly 100 million new and young voters were swayed by his high-profile, media-driven promise of replicating the “Gujarat model” – i.e. good governance, good infrastructure and tangible economic progress, which he provided over the last 12 years. If Gujarat can be the best State of India under Modi; India can be the best country of the world. The youth also clearly voted for a rightist pro-business ideology that focuses on growth and jobs.
George Abraham 2014-12-02 08:48:02 News
വിദ്യാധരന്റെ  ഭാവന കൊള്ളാം. പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും "ക്ഷമ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു തോഴി" എന്ന രണ്ടാമത്തെ വരി യോജിപ്പിച്ചു പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല.
വായനക്കാരൻ 2014-12-02 08:04:58 News

എന്നു നോക്കുമ്പൊഴും നിർജ്ജീവ സൃഷ്ടികൾ;
കാവ്യരസം മോന്തി സംതൃപ്തനാകുവാൻ
നല്ലൊരവസരം കാക്കുമെനിക്കു കൈ
വന്നുപോയ് ഇന്നിതാ സുന്ദരം അദ്ദിനം
.

jep 2014-12-02 05:16:53 News

മദ്യപാനികളായ സഭാ വിശുആസികൾ തരുന്ന  സംഭാവനയും വേണ്ടെന്നു മെത്രപൊലിത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ?

വിദ്യാധരൻ 2014-12-02 04:30:29 News
കാളിദാസ മഹാ കവിയുടെ മനോഹരമായ കവിതയെയാണ് ഞാനും കുഞാപ്പുസാറും കൂടി കുളമാക്കിയത് അതിൽ ജോണ്‍ വറുഗീസ് രസം കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വായനക്കാരൻ എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല. 

"ദർഭാംകുരണെ ചരണ: ക് ഷത ഇത്യകാണ്ഡേ 
ത്വനിസ്ഥിത കതിചിദേവ പദാനി ഗത്വ 
ആസിദ്വി വൃത്തവദനാ ച വിമോചയന്തി 
ശാഖാസു വല്ക്കലമസക്തമപി ദ്രുമാണാം "  എന്ന മനോഹര പദ്യത്തെ  വള്ളത്തോൾ 

"കാന്താംഗി നാലടി നടന്നത നിന്നുകൊണ്ടാൾ 
കാലിൽത്തറഞ്ഞിതു കുശാംകുരമെന്ന കാണ്ഡേ-
ചീരത്തെവൃക്ഷ വിടപത്തിലുടക്കിയില്ലെ -
ന്നാലും -വിടർത്തുവതിനായ്‌ മുഖവും തിരിച്ചാൾ "

"ചിക്കന്നു *ദർഭമുനയേറ്റിത് കലിലെന്നായ്
മുഗ്ദ്ധാംഗി നിന്നു  ചില   ചോടു നടന്ന കാണ്ഡേ
വക്ത്രം തിരിച്ചു തരുശാഖകളിൽത്തടഞ്ഞു 
നില്ക്കാത്ത വല്ക്കലവുമഹോ വിടുവിച്ചു മന്ദം "  എന്ന് കൃഷണ പിഷാരടിയും 

(*ചില കുസൃതിക ൾ ഇതിനെ 'ഗർഭമുന'യേറ്റ് വയറ്റിലായി' എന്ന് പറയാറുണ്ട്‌ ) 

'കല്യാണാംഗി ചിലയടി നടന്നിട്ട് പിന്നീടകസ്മാൽ 
പുല്ലിന്റഗ്രം പദഭുവി തറച്ചെന്നപോൽ നിന്നുകൊണ്ടാൾ 
ചൊല്ലാമല്ലോ തരുതതിയതിൻ ശാഖയിൽക്കൊണ്ടുടക്കീ -
ട്ടല്ലെന്നാലും മരവുരി വിടുവിക്കുന്നപോൽ പിന്തിരിഞ്ഞാൾ '  എന്ന് വലിയകോയി തമ്പുരാനും 

"കൊണ്ടാർ വേണി ഒരു രണ്ടുനാലടി നടന്നതില്ലതിനു മുമ്പുതാൻ 
കൊണ്ട് ദർഭമുന കാലിലോന്നു വെറുതെ നടിച്ചു വെറുതെ നിലകൊണ്ടിതെ 
കണ്ഠവും ബത തിരിച്ചുനോക്കിയവൾ വല്ക്കലാഞ്ചലമിലച്ചലിൽ 
കൊണ്ടുടക്കുമൊരു മട്ടുകാട്ടി വിടുവിച്ചിടുന്ന കപടത്തോടെ "  എന്ന് രാജരാജ വർമ്മയും 

 അതിനെ 

"വലതുകാൽ പാതിപോക്കി ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിക്കുമ്പോൾ 
അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാൽവെള്ളയിൽ നിന്ന് മുള്ളെടുക്കുന്ന-
രവിവർമ്മയെ അറിഞ്ഞതും ഉള്ളിൽ ശകുന്തളേയെന്ന് വിളിച്ചതും 
അവൾ തല താഴ്ത്തി കുടുസു മുറിയിലേക്ക് നടന്നതും ..."                    

 എന്ന് കുഞ്ഞാപ്പു സാറും 
Ninan Mathulla 2014-12-02 02:32:13 News

People like Anthappan and Indran, hiding behind their veils find my writings very sensitive. It is against their reactionary RSS ideology. RSS want to take India back to the Aryan supremacy. For that first they have to neutralize the influence of other religions in India. The first step in that process is to take the faith in God away. To say that there is no God is acceptable for them. There is a saying that man proposes and God disposes. These people do not know that they are racing against time and it is futile to do that. When they build one side up it crumbles down from another side. Then it will be too late to restore to the old shape. History proves this. Many countries were shattered to pieces due to narrow minded policies of some of its so called leaders. These so called leaders who divide communities in the name of religion do so only in their own self interest to become leaders. They instill fear and hatred and jealousy in others to achieve their goals. If we do not learn from history, history will repeat itself.

Anthappan 2014-12-01 20:46:12 News
Ninan Matthulla - Instead of finding fault in others you look into your own feet and find the shackles you are bound on. You are enslaved by religion and its ideology.  The billions of Christians you are counting on are living in fear like you.  So, break the shackels and free yourself.   The freedom within cannot be taken by anyone and it will take away your fear too. You straighten your skewed thoughts.  The Kingdom of heaven is within you not outside in this world.