വിദ്യാധരൻ 2017-06-12 07:41:17 News

'ഒരു ജാതി ഒരു മതം'
ആ ചിന്ത ഭൂമിയിൽ,
വേരിറങ്ങി തഴയ്ക്കുവാൻ
വേണം സ്വതന്ത്രചിന്തയാദ്യം 
വേദങ്ങൾ ചൊൽവതാ സത്യമെന്നോതി
വേലികൾ തീർക്കുന്നു മതം.
പ്രത്യാക്രമണ നയത്താൽ  ജനങ്ങളെ
കുറ്റം വിധിപ്പത് ശരിയാല്ലൊട്ടുമേ
ഭാരമേറും കല്ല് തലയിലേറ്റിയും
വിധവമാരുടെ വീടുകളിൽപ്പോയി
ഉപായത്തിൽ പ്രാർത്ഥനചെയ്‌തും
അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനോം
പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനോം
മോഹിച്ചു കറങ്ങും
വേദ നിപുണതരെ,
വെള്ളതേച്ച ശവകല്ലറയ്യ്ക്കുള്ളിൽ
നിന്ന് പുറമെ വന്ന്
പോകുക ഗാലീലിയിൽ 
മുടന്തർ വേശ്യകൾ
കുഷ്ഠരോഗികളന്ധരിവർക്കോയും
വസ്ത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകി
വേലിപൊളിക്കുക
മതങ്ങൾ തീർത്തതാം


നാണു 2017-06-12 07:02:46 News

മദ്ധ്യപൂർവദേശത്തുനിന്നാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന് അടിത്തറപാകുന്നതിന് ആര്യന്മാരുടെ കടന്നുവരവ് കാരണമായി. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തുകൂടെ പ്രവേശിച്ച ആര്യന്മാർ അവിടെ അധിവസിച്ചിരുന്ന ദ്രാവിഡരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യിച്ചു. പുതിയ നാട്ടിലെത്തിയ ആര്യന്മാർ തദ്ദേശീയരുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതിൽ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചു. മറിച്ച് അവരെ അധഃകൃതസമൂഹമായും ജാതിഭ്രഷ്ടരായും കണക്കാക്കി."

ഞാൻ തീയ്യ സമുദായത്തിൽപെട്ടവനാണ് . എന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത് നായന്മാരാണന്നുള്ളത് മേല്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വ നായന്മാരെയും സൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.  ഡോക്ർ ശശിയെപ്പോലുള്ളവർ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. മദ്ധ്യപൂർവദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ഇവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായതല്ല എന്നത് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അത് വേദങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രറഞ്ഞാണ് കുഴമറച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.  മാത്തുള്ള എന്ന ക്രൈസ്തവ പടയാളിയോട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മതിപ്പു തോന്നുന്നു. ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം നമ്പൂതിരിവഴി മാർഗ്ഗം കൂടിയതാണെന്ന്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുംതോറും പലരും അവരുടെ വന്നവഴികൾ മറച്ചു വൈയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിപരമായ ശ്രമം നടത്തുന്നു. വേദങ്ങൾ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടം ആയതുകൊണ്ട് അത് ആര്യന്മാർ എഴുതിയതാണെന്നും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണെന്നുമുള്ള ഒരു വാദഗതിയാണ് വച്ചുകൊണ്ടു വായനക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടി ഇടാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് . എന്നാൽ മദ്ധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തു പണ്ട് തുടങ്ങിയെ ആഫ്രിക്കയിലെ കാട്ടുവർഗ്ഗക്കാർ കുടിയേറിയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുണ്ട്. പല നായന്മാരും നിറത്തിൽ മങ്ങിയ കറുപ്പ് നിറമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഈ വാദമാണ് ശരി.  എത്രയോ നാളുകളായി ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം മാനസികമായ പീഡനവും അവഗണനയും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായേപറ്റൂ. നായന്മാർ ഒന്നടക്കം മദ്യപൂർവ്വ ദേശത്തേക്കോ അതുവഴി ആഫ്രിക്കയ്ക്കോ മടങ്ങിപോകുകയും ഇന്ത്യ ആര്യന്മാർ  'അധഃകൃതസമൂഹമായും ജാതിഭ്രഷ്ടരായും കണക്കാക്കിയ സ്വാദേശികൾക്ക് എത്രയും വേഗം വിട്ടുകൊടുക്കണം. അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികളെ (ഇന്ത്യൻസ്) അടിച്ചൊതുക്കി വെള്ളക്കാർ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കിയതുപോലെയാണ് നായന്മാർ.   നായന്മാരുടെ കൈയിലിരിപ്പും ട്രംപിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പും ഒന്ന് തന്നെ.


The Truth 2017-06-11 19:34:15 News
ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ പല സമയത്തായി ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കുടിയേറിയിട്ടുള്ള വിവിധ ജനവംശങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ്ഇന്ത്യയിലെ ജനത. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ ജനവംശങ്ങൾ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണം ആണ് 

നീഗ്രോയ്ഡ്
ഓസ്ട്രലോയ്ഡ്
ദ്രാവിഡർ
ആര്യന്മാർ

മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾ

യഹൂദർ
പാർസികൾ
ക്രിസ്ത്യാനികൾ
മുസ്ലീങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയ ഓരോ ജനവംശത്തിന്റേയും കടന്നുവരവിന്റെ പ്രധാന ചാലകശക്തി, കൃഷിക്കനുയോജ്യമായ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സമതലമായിരുന്നു . കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതികതയും ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പുതിയ വംശവും മുൻപ് ഇവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചവരെ താരതമ്യേന ദുർഘടമായ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യിച്ചു.

ആദ്യകാല ഗിരിവർഗ്ഗജനങ്ങളെ ദ്രാവിഡർ മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ വനമേഖലയിലേക്ക് തുരത്തിയോടിച്ചു. തൽഫലമായി ജീവിതം കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായ ഈ മേഖലയിലെത്തിയ ജനങ്ങൾ വേട്ടയാടിയും, ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചും മറ്റും അവികസിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു. ആര്യന്മാരെത്തി ദ്രാവിഡരെ തുരത്തിയപ്പോൾ ഡെക്കാനിലാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത്. അങ്ങനെ ഡെക്കാനും, ദക്ഷിണേന്ത്യയും ഇത്തരത്തിൽ പലായനം ചെയ്ത വർഗ്ഗങ്ങളുടെ അധിവാസകേന്ദ്രമായി മാറി.

ഉള്ളടക്കം  
1 നീഗ്രോയ്ഡ്
2 ഓസ്ട്രലോയ്ഡ്
3 ദ്രാവിഡർ
4 ആര്യന്മാർ
5 മുസ്ലീങ്ങൾ
6 അവലംബം
നീഗ്രോയ്ഡ്
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വാസമുറപ്പിച്ച ജനവംശമാണ്‌ നീഗ്രോയ്ഡുകൾ. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ ഈ വംശജർക്ക് ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനങ്ങളോട് രൂപസാദൃശ്യമുണ്ട്. ഈ വംശത്തിലെ വളരെക്കുറച്ചാളുകളേ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും ആൻഡമാൻ ദ്വീപിലെ തദ്ദേശവാസികൾ ഈ വംശത്തില്പ്പെട്ടവരാണ്‌

ഓസ്ട്രലോയ്ഡ്
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തദ്ദേശവംശജരുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഈ ജനവംശം, സാംസ്കാരികമായും അവരോളം തന്നെയേ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുള്ളൂ. മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ ഗിരിവംശജർ ഈ വർഗ്ഗത്തില്പ്പെടുന്നു. ശ്രീലങ്കയിലെ വെദ്ധാകളും ഈ വംശത്തില്പ്പെടുന്നവരാണ്‌[1].

ദ്രാവിഡർ
പ്രധാന ലേഖനം: ദ്രാവിഡർ
ബി.സി.ഇ. 3500-നു മുൻപാണ് ദ്രാവിഡർ ഏഷ്യാ മൈനറിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയുള്ള വികസിതമായ ജീവിതരീതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിച്ചത് ദ്രാവിഡരാണ്. സിന്ധൂനദിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ തടത്തി വാസമുറപ്പിച്ച ദ്രാവിഡർ മോഹൻ‌ജൊ-ദാരോ പോലെയുള്ള സമ്പൽ‌സമൃദ്ധമായ നഗരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു[1].

ആര്യന്മാരുടെ കടന്നുവരവു മൂലമോ, സിന്ധൂനദിയിലെ വൻ‌ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമോ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ദ്രാവിഡർക്ക് ക്ഷയം സംഭവിച്ചതായി കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയിലെ 20% വരുന്ന ദ്രാവിഡരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്[1].

ആര്യന്മാർ[തിരുത്തുക]
മദ്ധ്യപൂർവദേശത്തുനിന്നാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന് അടിത്തറപാകുന്നതിന് ആര്യന്മാരുടെ കടന്നുവരവ് കാരണമായി. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തുകൂടെ പ്രവേശിച്ച ആര്യന്മാർ അവിടെ അധിവസിച്ചിരുന്ന ദ്രാവിഡരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യിച്ചു. പുതിയ നാട്ടിലെത്തിയ ആര്യന്മാർ തദ്ദേശീയരുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതിൽ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചു. മറിച്ച് അവരെ അധഃകൃതസമൂഹമായും ജാതിഭ്രഷ്ടരായും കണക്കാക്കി.

കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു ആര്യന്മാരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ. ഇതുവഴി കൂടുതൽ വികസിച്ച ഒരു സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാരുടെ സംഭാവന വിലപ്പെട്ടതാണ്. ദശാംശസമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചത് അവരാണ്. അതുപോലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും അനവധി കണ്ടെത്തലുകൾ അവർ നടത്തി

മുസ്ലീങ്ങൾ
എട്ടിനും പതിനെട്ടിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടക്കുള്ള കാലയളവിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് മുസ്ലീങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അറബി വ്യാപാരികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഇസ്ലാം മതത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് അഫ്ഘാനികളും മുഗളരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തുകയും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദില്ലി കേന്ദ്രമാക്കി ഇവർ സ്ഥാപിച്ച മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ വളരെ വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂവിഭാഗം ഏകീകരിച്ച് ഒറ്റ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു
Sudhir Panikkaveetil 2017-06-11 13:45:08 News
കഥയിൽ  ഒരു ജനറേഷൻ ഗാപ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള തലമുറക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല. എങ്കിലും പഴയ തലമുറക്കാർ ഇത് ആസ്വദിക്കും.  ആധുനികവും  അത്യന്താധുനികവും ഒക്കെ വായിച്ച് ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില രചനകൾ ഒരു രസമാണ്. ഇ മലയാളിയിൽ ആധുനികം, അത്യന്താധുനികം, പഴമ, എന്നൊക്കെ തരം തിരിച്ച് സാഹിത്യ പംക്തികൾക്ക് വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം  ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.
കീലേരി ഗോപാലന്‍ 2017-06-11 12:44:05 News
സംസ്കൃതം എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും മാതാവാണ് എന്ന് പറയുന്നതുപോലൊരു വിഡ്ഢിത്ത്വമാണ് ആര്യന്മാര്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ അല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കുറെ ഒബിസികളെയും ദളിതരെയും പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
James Mathew, Chicago 2017-06-11 11:59:16 News
ആച്ചിയമ്മ തത്ത പറയുന്ന പോലെ  കുടിയുടെ ദോഷം കെട്ടിയോന്   പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു.വെറുതെ 800 ഡോളർ കളഞ്ഞു.  ഇളമതയുടെ ഹാസ്യം കൊള്ളാം. മൂടും മൂലയുമില്ലാത്ത കവിതകൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖം. ബാക്കി വിദ്യാധരൻ സാർ പറയുമെന്ന് കരുതുന്നു.
Tom Abraham 2017-06-11 07:00:23 News
Video surveillance, arrest of Nani everything great. Who are these parents that cannot take care of their two-week old themselves in the night ? Why they wanted a baby ? Parent mother must answer more questions. Breast- feed the baby Mother !! Nani cannot.
andrew 2017-06-11 05:04:48 News

മലയാളിയുടെ ഡി ന്‍ എ

പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചുക്കും അറിവില്ല എങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാന്‍ തലക്കല്‍ ആണ് മഹാന്മാരുടെ നാട്ടില്‍ ഉള്ള മലയാളികള്‍.4ആം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു ബീഡി തൊരുക്കുന്നവന്‍ ലോക രാഷ്ട്രിയം മുഴുവന്‍ വിമര്‍ശനം ചെയ്യും.

ആഫ്രിക്ക , ആസ്ട്രേലിയ എന്നി പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസികളുമായി സാമ്യം ഉള്ള ഡി ന്‍ എ , BCE 1500 മുതല്‍ എങ്കിലും റോമന്‍ ,പേര്‍ഷ്യന്‍ ,മംഗോളിയന്‍, അറേബ്യന്‍ ,യുറോപിയന്‍ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള പല ഡി ന്‍ എ കളുമായി ഇണ ചേര്‍ന്നു. കച്ചവടകാരും ചരക്കുകള്‍ വാങ്ങി കൂട്ടി നടക്കും കാലം ഡി ന്‍ എ യും വിതരണം ചെയ്തു.

അനേകം ഡി ന്‍ എ കൂടി പരിണമിച്ച ഒരു അവിയല്‍ വര്‍ഗം ആണ് മലയാളി .

600000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് 2 കാലില്‍ നടക്കുന്ന മനുഷ ജീവികള്‍ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേക്കാലം മുമ്പ് വരെ ബ്രാമണനും അടുത്ത ഇടെയായി യൂദനും ആണെന്ന് അവകാശപെട്ട സുഹുര്‍ത്ത് ഡി ന്‍ എ ടെസ്റ്റ്‌

നടത്തി. റിസള്‍ട്ട് = ഇന്ത്യന്‍ .

വര്‍ഗ വര്‍ണ്ണ വിവേചനം മാറ്റി , മതവും ജാതിയും ഇല്ലാതെ വെറും മനുഷര്‍ ആയി കഴിയുവാന്‍ സാദിക്കുമോ മലയാളിക്ക് ?

Sudhir Panikkaveetil 2017-06-11 04:49:29 News
കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ "നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത് "എന്ന നിയമം ജനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായി. ലിംഗം മുറിക്കലും, തല്ലിക്കൊല്ലലും സാധാരണയാകുമ്പോൾ കുറ്റങ്ങൾ കുറയും. വക്കീലാകാൻ ഇനി ആരും പഠിക്കയില്ല. കണ്ണിനും പകരം കണ്ണ് എടുക്കുന്നവർ ലോകം മുഴുവൻ അന്ധരെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ശവക്കുഴിയിൽ കിടന്നു ലജ്ജിച്ച് മരിച്ചത് നന്നായി എന്ന് ചിന്തിക്കും. 
Jose mathew 2017-06-10 23:03:03 News
പൊന്നു മോനേ കേരളത്തെ മുഴുവനും പൊന്നാക്കല്ലെ. ഇത്തിരി വാഴയും ഇത്തിരി കപ്പയും കുഴിച്ചുവയ്കാൻ ഇത്തിരി മണ്ണു ബാക്കി വയ്കണേ
Just a Reader 2017-06-10 20:57:24 News
UN is another waste of American tax payers' hard earned money ( A TOTAL WASTE)!!!
sickular 2017-06-10 18:14:15 News
ആര്‍.എസ്.എസ്. പറയുന്ന നുണകള്‍ ഡോ. ശശി ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആര്യന്മാരും ദ്രാവിഡരും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന്റെ മക്കളാണെന്നു പറയുന്നു. തെളിവുണ്ടോ? അതിന്റെ വ്യംഗ്യാര്‍ഥം പുറത്തുള്ളവരുമായി ബന്ധമില്ല എന്നാണു. ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പൂര്‍വികര്‍ ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും ആഫ്രിക്കയില്‍ ഉദ്ഭവിഹ്ച് പലനാടുകലിലേക്കും കുടിയേറി എന്നുമാണു.
നമ്മുടേതു പോലെ മഹത്തായ സംസ്‌കാരമണു ചൈനയിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്ര പൊങ്ങച്ചം വേണ്ട.
വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യാക്കാരെ ബോധവാന്മാരാക്കിയത് മാക്‌സ് മുള്ളറും മറ്റുമാണു. അതു കൊണ്ടാണു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ മാക്‌സ് മുള്ളറെ രണ്ടാം സായണന്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
സിന്ധു നദീ തട നാഗരികതയില്‍ നാം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു. അതു കണ്ടു പിടിച്ചതാര്‍? ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍!
അവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഗൂഡ ലക്ഷ്യ്ങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ആര്‍.എസ്.എസുകാര്‍ക്ക് പക്ഷെ നൂണ പറയാതെ അധികാരം പിടിക്കാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ.
നാം വിദേശികള്‍ വരും മുന്‍പ് ഭയങ്കരര്‍ ആയിരുന്നുവെങ്കില്‍, എങ്ങനെ വിദേശികള്‍ നമ്മെ കീഴടക്കി? ഐക്യം ഇല്ലാത്ത്തതു കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയാം. തിരുവിതാംകൂര്‍കാര്‍ 1947 വരെ ഏതു രാജ്യക്കാരായിരുന്നു? ഇന്ത്യാക്കാരായിരുന്നൊ?
മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലോകത്തു ഒരു രാജ്യവും ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ടില്ല. യൂറോപ്പ് മുഴുവന്‍ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടും എത്രയോ രാജ്യങ്ങള്‍. എന്തിനു പാക്സ്ഥാനും ബംഗ്ലദേശിനും ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല.
കേരള ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇറ്റലിയിലെ ക്രിസ്ത്യാനിയും തമ്മില്‍ എന്തു ബന്ധമാണുള്ളത്? കേരള ക്രിസ്ത്യാനിയെ അങ്ങോട്ടു അടുപ്പിക്കുമോ? അതു പോലെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുവും നോര്‍ത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവും തമ്മില്‍ എന്തു ബന്ധം?
ഇന്തിലെ ത്യാഴ്ന്ന ജാതിക്കാര്‍ അമേരിക്ക എന്ന ക്രൈസ്തവ രാജ്യത്തു വന്നപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു സമന്മാരായി. അതോടെ അവരെല്ലാം ബ്ര്ഹ്മണരെക്കള്‍ വലിയ ഹിന്ദുക്കളായി. ക്രിസ്ത്യാനിയെ അപഹസിക്കുക അവരുടെ പ്രധാന വിനോദം 
Sudhir Panikkaveetil 2017-06-10 17:10:33 News
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശശി സാർ ക്ഷമിക്കുക ഭാരതന്മാർ പൈതൃകത്തിൽ അഭിമാനം (ദുരഭിമാനം ആണോ) കൊള്ളുന്നവരാണെന്നല്ലെ ഇ മലയാളിയിൽ വരുന്ന കമന്റുകൾ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത്.  തന്നെയുമല്ല അംങ്  കൊച്ചുകേരളത്തിലും ജാതിവാൽ വച്ച് ആളുകൾ പ്രശോഭിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വന്നാൽ അദ്ദേഹം "ഭ്രാന്താലയം" എന്ന് വീണ്ടും പറയും. ജാതീയ മത ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ പലരും നമ്പൂതിരിയാണെന്ന അവകാശവുമായി വരുന്നുണ്ട്.  ഇതിനു പരിഹാരം അമേരിക്കൻ മലയാളി കൃസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ പേരിനു ശേഷം നമ്പൂതിരി എന്ന് ചേർത്ത് മനസമാധാനം കൈവരിക്കുകയെന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെയും ചാതുർവർണ്യവും, പഞ്ചമനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ.  ആശാരിചെക്കനേയും, കന്നുകാലി ചെക്കനേയും ആരാധിക്കാമെങ്കിലും മനുഷ്യരെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്  മഹാത്ഭുതം.
andrew 2017-06-10 16:31:47 News
Nazi war was over long ago and the whole World was involved in it.
You cannot be a proud American and a religious fundamentalist  at the same time.
some American malayalees support them here but oppose the same by Bjp in India.
We don't need a class or race war, we don't need a president who is still learning.
He will never learn but on the process he can create wars, bloodshed 7 fill the World with Nuke ashes.
Born in our Lord 2017-06-10 16:16:58 News
 ലാല്‍ ജോസേ  വേല ഇവിടെ വേണ്ട . ഞങ്ങള്‍   born again  വിശ്വാസികളുടെ കഞ്ഞി ആണ്  വെളിപാട്‌  പുസ്തകം. ഞങ്ങളുടെ  കഞ്ഞിയില്‍  കല്ല്‌ വാരി ഇടരുത് .
 കൂടെ ചേരു  ഒരു പാസ്ടെര്‍  പണി  സരിയാക്കി  തരാം .