Ponmelil Abraham 2019-05-05 06:04:11 News
Beautiful write up upholding how valuable the Nursing Profession is and in reality how they influence and change the world around them. Happy Nurses Day to all the Nurses all around the world.

സീറോമലബാർ ഭക്തൻ 2019-05-04 23:52:56 News
ഈ  മെത്രാന്മാരെ  ഒക്കെ  നമ്മുടെ - വിശവാസികളുടെ    പണത്തിൽ  ഇവിടെ  കൊണ്ടുവന്നു  അവർക്കായി  ഒത്തിരി  സ്പീച് ടൈം  കൊടുക്കുന്നത്  കൊണ്ട്  എന്ത്  പ്രയോജനം . വേസ്റ്റ്  ഓഫ്  ഔർ  ടൈം  ആൻഡ് മണി.  ഇത്തരം  മിനി  ദൈവങ്ങളുടെ  ബോറിങ്  നീണ്ട  സബ്സ്റ്റൻസ്  ഇല്ലാത്ത  പ്രസംഗംകള്  കൊണ്ട്  മടുത്തു .  നല്ല അറിവുള്ള  സാധാരണ  വിശ്വസികൾ  പറയട്ടെ, പ്രസംഗിക്കട്ടെ . അവർക്കു  പ്രത്യക  പൈസയും  കൊടുക്കേണ്ടതില്ല , പിന്നെ  ഈ സാധാരണ  വിശവാസികൾക്കു  വേണ്ടിയാണല്ലോ  ഈ  കൺവെൻഷൻ  എല്ലാം . ചുമ്മാ  പണം  കൊടുക്കാനും , അടിമ  പോലെ  കേൾക്കാനും , യെസ്  മാത്രം  പറയാനും  മാത്രമാകരുത്  ഈ പ്രഹസനങ്ങൾ .  ഭക്തരായ  ഞങ്ങൾക്കും  അറിവുണ്ട് . ചോദിക്കാനും  പറയാനുമുണ്ട് .  കുറച്ചു  എങ്കിലും  ജനാതിപത്യം  വേണം . എല്ലറ്റിനും  കണക്കും  വേണം . ഓടിച്ചിട്ടു  ഒരു  ബ്ലാ ബ്ലാ  കണക്കോ  ഉത്തരമോ  അല്ല വേണ്ടത് . ചുമ്മാ  കേരളസഭിയിലെ  അഴിമതി , മെത്രാൻ  ആരാധനാ , കൽദായ  വൽക്കരണം  ഇവിടെ  USA  യിലും  കൊണ്ടു  വന്നു  അലക്കരുത് . എല്ലാറ്റിലും  അലമായുരുടെ  മേൽനോട്ടം  പ്രാതിനിത്യം  വേണം . പ്രിസ്റ്റുകൾ  തിരഞ്ഞടുത്ത  ഏറാൻമൂളികളയ  ചില ഗുണ്ടാ  ആളുകൾ  മാത്രം  പോരാ .  പത്രത്തിലും  മറ്റും  ഈ ബിസോപ്പ്‌  മാരുടെ  വീര  കഥകൾ  കേൾക്കുന്നില്ലേ .
Ipe Valayil 2019-05-04 23:21:47 News
Thanks for the encouragement!
to fake rev. abraham 2019-05-04 20:52:16 News
you are a little field mouse trying to roar like a Lion. We know who you are. You are a perpetual nuicence . you will never improve. If there was no Madras c. college, or Vellore MC; some others would have done so. So it is only a matter they started first and so they got established. 
 atheism is not a religion. hope you understand. 
gene therapy- do you know the rudiments?  if your omnipotent god made everything perfect, your gene doesn't need any therapy. You are helpless, no one can help you. Even your gods won't be able to help you. The connections to the Neurons are lost in you long ago. Your stubbornness & ignorance will build up more resistance and your brain become dead even before you know it. Your Omnipotent, omniscient  god won't even know you are brain dead.- Rest in piece tom. -Rev. Dr. Sam Johnson.
to Private? 2019-05-04 20:35:56 News
looks like you are happy as you spit out some venom from inside of you. Keep your religion inside your underwear, then no one will comment about it. But if you put it outside like your Hero rump, people will comment on the size of it.- stormy Daniels
John 2019-05-04 20:16:16 News
യുക്തിവാദികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന റെവ അബ്രഹാമിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർ ആരെയും കൊല്ലാറില്ല, കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ലോകത്തു കോടിക്കണക്കിനു നിരപരാധികളെ നിഷ്ക്കരുണം കൊന്നു തള്ളിയത് ലോക മഹാ യുദ്ധങ്ങൽ അല്ല മറിച്ചു സംഘടിത മതങ്ങൾ ആണ് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അങ്ങയുടെ മതത്തിനും. ഇന്നും അന്യമതക്കാരനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ആഹ്വനം നടത്തുന്നതും ചെയ്യിക്കുന്നതും സംഘടിത മതങ്ങൾ ആണ്. മതങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മകളെ കണ്ടില്ല എന്ന അല്ല കൂടുതലും തിന്മകൾ മാത്രമേ മാനവരാശിക്ക്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ളു എന്നതാണ് വസ്തുത 
Rev abraham 2019-05-04 18:09:41 News

Without organized Religions, Madras Christian college or Velloor Medical College would not have benefitted thousands of us. There is no Atheist University or Medical hospital where Andrayos invest from his rich tower. We are in the age of gene therapy but no therapy for crazy brains that reject God the Omnipotent, Omniscience, Omnipresent.

private 2019-05-04 18:07:50 News
Keep your anti-religion religion too private andrew, and just focus on sexual traits. Like they say, religion of any kind, including anti-religion is like underwear; keep it clean, and don't display it in public.
M.V. 2019-05-04 17:58:52 News
Sad news indeed , to hear of  failure of esp. a Catholic - Christian  marriage to which all of heaven has been called as witness to the promise that both husband and wife would accept the grace that our Lord wants to extend them to help each other to live and grow  in holiness -

   Would there be lessons for many others ..

  A wedding that was blessed in a church that honors the Immaculate Conception of Bl.Mother
 ( Lourdes )- was there denial  of those graces , even at the occasion of the wedding itself , from use of contraceptives and thus having received the Sacraments unworthily ,  thus giving power to spirits of lust , lies , so called death spirits  that deny life as blessing , leading to divides in the relationship !
 That would have also led more to  effects of carnality and its idolatry of passions and emotions , weakening the will to choose to 'love' - to be patient , in trusting hope in The Lord , trusting that every trial that  He allows , when accepted with Him, in Him could lead to to much good , esp. for the
 hereafter .
Were there sins against life - an area that again could bring with it very many issues , such as loss of trust in God , the calling forth again of the death spirits with the anger and bitterness that makes true forgiveness and  accepting of  God's mercy  that much more difficult ..
https://www.catholicworldreport.com/2013/03/18/this-is-the-secret-of-pope-francis/ - the mystical experience of God's mercy , in a   profound  manner ,  by  Pope Francis , at age 17 , on the Feast of
 St.Mathew .
  Hope that for this couple too, such an experience is not beyond reach ,  that all of us too can ask for same , for both sides of the confessional ,a profound experience of His mercy  and  make the needed amends  in lives ,esp. in some of these critical areas that are causing havoc in Christian marriages .

    The blessings would be what we all deeply yearn  for, the trust of being loved by an all holy God and by all in Him so that the Holy Mass too would become what it is  meant to be as a lived experience of  joy and gratitude  in the infinite grace of  being part of moving the creation itself closer to The Father's love and holiness  in The Lord .
  
  O Mary conceived without sin , pray for us who  have  recourse to Thee, pray for those who do not have recourse to Thee,, esp. the enemies of The Church.
St.Alphonsa of The Immaculate Conception pray for us all .
Jack Daniel 2019-05-04 17:54:01 News
I think he hates me. I haven't seen him for the last few days. Usually he shows up on Thursday. Come on my buddy.  
Anthappan 2019-05-04 17:50:21 News
 “Before you call yourself a Christian, Buddhist, Muslim, Hindu or any other theology, learn to be human first.” “Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans.”

"Pollution of the Ganges (or Ganga), the largest river in India, poses significant threats to human health and the larger environment. Severely polluted with human waste and industrial contaminants, the river provides water to about 40% of India's population across 11 states, serving an estimated population of 500 million people or more, more than any other river in the world. 

Today, the Ganges is considered to be the sixth-most polluted river in the world. Raghubir Singh, an Indian photographer, has noted that no one in India spoke of the Ganges as polluted until the late 1970s. However, pollution has been an old and continuous process in the river as by the time people were finally speaking of the Ganges as polluted, stretches of over six hundred kilometres were essentially ecologically dead zones. 

A number of initiatives have been undertaken to clean the river but failed to deliver as desired results.  After getting elected, India's Prime minister Narendra Modi affirmed to work in cleaning the river and controlling pollution.  Subsequently, the Namami Gange project was announced by the government in the July 2014 budget.  An estimated Rs 2,958 Crores (US$460 million) have been spent until July 2016 in various efforts in cleaning up of the river. 

The main cause of water pollution in the Ganga river are the increase in the population density, various human activities such as bathing, washing clothes, the bathing of animals, and dumping of various harmful industrial waste into the rivers.

Human waste
The river flows through 30 cities with populations over 100,000; 23 cities with populations between 50,000 and 100,000, and about 48 towns.  A large proportion of the sewage water with higher organic load in the Ganga is from this population through domestic water usage.

Industrial waste
Because of the establishment of a large number of industrial cities on the bank of the Ganga like Kanpur, Prayagraj, Varanasi and Patna, countless tanneries, chemical plants, textile mills, distilleries, slaughterhouses, and hospitals prosper and grow along this and contribute to the pollution of the Ganga by dumping untreated waste into it.  One coal-based power plant on the banks of the Pandu River, a Ganga tributary near the city of Kanpur, burns 600,000 tons of coal each year and produces 210,000 tons of fly ash. The ash is dumped into ponds from which a slurry is filtered, mixed with domestic wastewater, and then released into the Pandu River. Fly ash contains toxic heavy metals such as lead and copper. The amount of parts per million of copper released in the Pandu before it even reaches the Gang is a thousand times higher than in uncontaminated water.  Industrial effluents are about 12% of the total volume of effluent reaching the Ganga. Although a relatively low proportion, they are a cause for major concern because they are often toxic and non-biodegradable. 

Religious traditions
During festival seasons, over 70 million people bath in the Ganga  to clean themselves from their past sins. Some materials like food, waste or leaves are left in the Ganga which are responsible for its pollution. Traditional beliefs hold that being cremated on its banks and to float down the Ganga will atone for the sins of those who die and carry them directly to salvation. In Varanasi alone, an estimated forty thousand bodies are cremated every year, many of those are only half-burnt"                          '

മാലിന്യം നിറഞ്ഞ പുണ്യ നദി 2019-05-04 17:15:48 News
ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാലിന്യം, മനുഷ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ നദി. -നിങ്ങളുടെ കമന്റ്‌ അറിയിക്കുക -
കാത്തിരിക്കുന്നു 2019-05-04 17:09:58 News
കാത്തിരിക്കുന്നു ചെരിപുറം എഴുതുന്ന കമന്റെ കാണാന്‍.- സരസമ്മ NY
ps: ജോണി യെ കൂടി കൂട്ടിക്കോ 
Ban all Religions. 2019-05-04 17:04:37 News
Religion is a personal concept. Like your Sexual traits, keep religion too personal & Private. There should be no religion in a democratic system of Government. Religions undermine Civil Laws. Get rid off all religions and Live as civilized humans. Many eastern European countries have got rid off religion. They live peaceful, happy, Healthy & Wealthy. The crime has gone so low, the Prisons are almost empty. Come out of the Fox holes of religion, enjoy Life in its fullness. I have no religion & is one of the happiest men in the Earth.- andrew
Vivekanda 2019-05-04 16:55:28 News
Vivekanada was not a glorified person as the public thinks. He was a Preacher of "Hinduism' - He is mistaken as a Humanitarian. Don't simply praise or glorify anyone by simply repeating others.- He was born in a Hindu family, lived as a Hindu, died as a Hindu. He was mad when he saw the Hindus being converted to Christianity, He expressed his madness by calling Kerala people as Lunatics. Do you see much difference in him?. Kummanam, Sasikala, Radhakrishnan, Ravisankar- all are from the same Tribe. Fanaticism is not a virtue, it is a product of  Ignorance.- andrew