Vayanakkaran 2017-02-03 23:58:03 News
Who is this politician? No principle for this person. He jumps here and there and uttering many unwanted things. Just examine his political history. Laksmi Nair should resign and face enquirey.
ജ്ഞാനി 2017-02-03 20:44:41 News
 "നിങ്ങളുടെ  അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല് പക്ഷെ നിങ്ങളുട അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്യം  കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ ഞാൻ തയാറാണ്" ഇത്തരം  വിഡ്ഢികളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡണ്ടായത് ,  സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും അവരുടെ പാവടക്കുള്ളിൽ കയ്യിടുന്നതും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്യത്തിൽപെട്ടതാണോ കുന്തമേ? 

ഇവാൻഞ്ചലി 2017-02-03 20:37:47 News
ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ട്രമ്പെന്നാണ് കൃത്യാനികൾ പറയുന്നത്.  ഹിലാരിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത 62 മില്യൺ നരകത്തിൽ പോകും .ട്രമ്പിനോടൊത്ത് ആയിരമാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവിക്കും. അവന്റ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ 
ചെകുത്താൻ 2017-02-03 20:23:32 News
ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ തലവേദനകളെ !  ലേഡി ഗാഗഡെ പരിപാടി കാണുമ്പോൾ കാണാം കളി . ദൈവം ചെകുത്താനായി മാറും.  ചെകുത്താനോടാ കളി ! ഈ നാട് ഞാൻ ആകെ ഇളക്കും. ട്രംപിന്റെ ദേഹത്ത് ഞാൻ ആൾറെഡി കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 
Close Watch 2017-02-03 20:13:54 News
A federal judge in Washington State granted a temporary restraining order that the state's attorney general said immediately halted President Donald Trump's immigration executive order effective nationwide-  It will probably end up in supreme court. 
Pastor Fraudnadez 2017-02-03 17:12:40 News
I cab freely expand my church business  Trump is God's chosen son, Bless his heart.
Justice For All 2017-02-03 17:10:08 News
U.A. E citizens (362) were involved in Terrorist attack against U.S. citizens  This guy does business with Trump and that is the reason behind his crocodile tears
Santhosh 2017-02-03 13:23:52 News
ആദ്യം അവനവന്റെ വീട് പാവപ്പെട്ട മെക്സിക്കനായി, ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിനായി തുറന്നിടൂ. അവർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു മോന്റയും മോളുടെയും പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും കൂടെ കളിച്ചു വളരട്ടെ!!

സമത്വ സുന്ദര ഭൂമി ആദ്യം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. എന്നിട്ടുപോരെ അമേരിക്ക വാതിൽ തുറന്നിടാൻ ഉപദേശിക്കാൻ?

It is high time that you should start liking this country. അരീം തിന്നു ആശാരിച്ചിയേം കടിച്ചു. Enjoying all the benefits this country offers & still you complain?
Ninan Mathullah 2017-02-03 11:45:54 News

We hear continued accusations in the media that Republicans are mean spirited. We all can be mean spirited at times when we get insecure. Psychologists and Psychiatrists say that meanness result from insecurity. It is our own insecurity that makes us act mean and watch with fear and suspicion fellow human beings. Little children act mean by holding all the toys for themselves and, do not share with others. If I share I will be left with nothing is their thinking.

It is said that our insecurity is inversely proportional to our faith in God. Those who have strong faith in God are ready to share what they have with others, and they do not accumulate much wealth. This is the reason Jesus said it is difficult for the rich to get into the kingdom of Heaven. Most of the Republicans might be self made rich and naturally they might believe in their own capabilities and security arrangements rather than trust in God. A person might attend church regularly but it is possible that his/her trust is in self. Those who have strong faith in God trust more in their faith for security as to them these politicians can’t protect them but God.

These politicians transfer their inherent insecurity feelings to their constituents and brainwash them to get elected. Now those who were once secure become insecure of the threats these people highlight. It is their insecurity and anxiety that they are injecting into others.

I do not call them selfish as selfishness is in all of us. They consider mostly for themselves and, others are not in their world, if these others are not the people they identify as one family, race, religion or party. Such people tend to be racist as they are afraid of foreigners. They have few close friends as foreigners and so their understanding about foreigners is from misunderstanding. They appoint or give promotion to important positions to their own people as they view others with suspicion.

At times we all can show such mentality when we get insecure. I know a Black supervisor and a Gay person that prefer to hire mostly their own people. One of my previous supervisors told me that we Indians are here to take their job. Such views are seen all over the world towards people groups in different countries. One Black lady at work while talking to her told me that she likes to see that wall erected between Mexico and USA. I figured out that she must have voted for Trump. It is probable that Hilary did not win the election because many Blacks did not vote for her. Such Black people think that the Hispanics are here to take their jobs. They feel insecure about them. So Trump might have won the election by playing on the insecurity feelings of many that voted for him. Same way the BJP came to power in India by playing on the insecurity feelings of the majority that anything other than Hindu is foreign and dangerous.

Some Indians here show the same mentality. Once they are inside the fence they do not care about those outside the fence, and think those outside as a threat to their security. They do not show mercy or compassion to those outside. Some of them once here for few years and made some money and, they identify with the Republicans. No matter how close you identify with them they do not consider you as one with them. Why not let in hard working people from outside if we benefit from them. If you think otherwise it is your own insecurity the reason.

In the present situation what President Trump did was highly inappropriate. US government again broke a promise. The VISA was issued by US government after proper background check. Green card holders were living here peacefully for years. Decent people need to keep the promise they made for others to respect them. To consider that to break promise is smart will turn out to be not that smart in the long run.

No to Kunthara 2017-02-03 10:41:30 News
അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ വര്‍ഗീയ വാദി വന്ന് വെള്ളക്കാരല്ലാത്തവരെല്ലം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണെന്നും അവരെ അമേരിക്കയില്‍ അടുപ്പിക്കരുതെന്നും പറയുന്നതാണൊ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം? എന്നാല്‍ പിന്നെ ജിഹാദികള്‍ക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നു ഒന്നു എഴുതി വിട്ടേ. എഫ്.ബി.ഐ. കയ്യോടെ വന്നു പൊക്കും. നിസഹായരാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യര്‍ അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കുന്തറ ചേട്ടാ
Saji 2017-02-03 08:42:29 News
Three weeks IN &  Trump did more for America, than Obama did in 8 years. 

The best "froze a last-minute, $221 million donation by the Obama to Palestinian". 

Trump is the MAN!! Over all Obama was a huge huge failure though I also voted for him.
ജോണി 2017-02-03 07:52:00 News
തല വാചകവുമായി യാതൊരു രീതിയിലും യോജിക്കാത്ത ഒരു വാർത്ത. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 73 % പേരുടെ അഭിപ്രായം മാറ്റിവച്ചു 25 % ത്തിന്റെ അഭിപ്രായം
Rev. Abraham 2017-02-03 05:03:20 News
Now, rev.george and I can run for Congress with confidence. 
If you missed 2017-02-02 20:24:06 News

The current host of "Celebrity Apprentice" and the former host of the show -- also known as former California governor Arnold Schwarzenegger and current President of the United States Donald Trump -- are feuding.

On Thursday morning, Trump said during remarks at the National Prayer Breakfast that he wanted to "pray for Arnold" due to Schwarzenegger bringing in low ratings on "The Celebrity Apprentice."

Schwarzenegger suggested in a short clip posted to social media that the two swap roles.

"Hey Donald, I have a great idea. Why don't we switch jobs?" Schwarzenegger said. "You take over TV because you're such an expert on ratings and I take over your job and then people can finally sleep comfortably again."

A spokesman for Schwarzenegger, Daniel Ketchell, expanded on the former governor's remarks in a statement.

"Arnold is praying that President Trump can start improving his own approval ratings, which were the worst in history for an incoming President, by taking his job seriously and working inclusively," Ketchell said in an email to CNNMoney.

Observer 2017-02-02 15:05:25 News
I agree with Anthappan.  Many people are fearful about their future and Trump stirred up that fear and took advantage of it.  He is a fearful person too and that is the reason he is hiding his tax.  He is a fearful person and that is why he is picking up quarrel with Australia, Mexico and Iran.  He will never bring prosperity and peace to the world because he is evil.  As you sow so you reap.