Rajesh Texas 2015-01-21 10:33:33 News
ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തരാം താണ രാഷ്ട്രീയ കളി പോലെയാണ്. ഒരു പാര്‍ടിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് കാലു മാറിയിട്ട് പഴയ പാര്‍ട്ടിയെ പ്പറ്റി മോശമായി പറയുന്നു. എന്താ ഇതിലൊക്കെ ഇത്ര പുതുമ??? മഠത്തില്‍ അതിന്റേതായ നിയമങ്ങളും പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാന്‍ മനസ്സില്ലാത്ത പ്രാര്‍ഥനയിലും സഹന ,ശുസ്രുഷ ജീവിതത്തിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത പലരും അവിടെ നിന്നും പുറത്തു പോരുന്നു. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു അതിശയവും ഇല്ല...
Cristhiam 2015-01-21 10:10:55 News
HiI dont think what Kiren Bedi has done is correct when she fight aiagsnt the so called BIG and Politicians corruption. The other members like Kjeriwal also will not find it wrong as he himself did some fund mismanagement from the donations for the Anna move. Even Anna is in question according to various reports.People who start some movement like this must have absolute credibility and they must not have any other political and EGO problems. I find both these problems with most of these people (though no human is absolutely perfect). Especially Kiren Bedis and Kjeriwals utterance of foul language was another example for their credibility of public work in question!!!!. The whole episode of Anna move was good as far as to sensitise people aiagsnt corruption but the motive behind of most of the group members are in question? Anna may be different, a good old man who has some ideals !This is my feeling which you may not agree or you may be expecting a positive word for Kiren Bedi, I wonder!!!!!!!Philip MathewRetired Teacher
നാരദർ 2015-01-21 09:37:17 News
മാത്തുള്ളക്ക് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അന്തപ്പാ! 
Anthappan 2015-01-21 09:32:46 News

Atheists are good people.  The name was given by the crooked religious leaders so that their followers will always fight for them.   Actually atheist are honest people with no agenda other than to be a pain in the ass of all these Gurus who constantly lying to people and misguiding them about God.   People should stand in front of a mirror and worship themselves because the God is within their body.      Some of the thinkers have suggested that the body is the temple of the God and love is God’s expression.   The theist has to always fight for their God and keep their identity.  In order to fight for something one has to create negative energy.   So on one hand they claim that they Children of God and the other hand they hate fellow beings call them atheist and declare them as outcasts.   In fact, as I said earlier, the atheist are true truth seekers (Truth is God) and enjoy much freedom within them than the theist always harboring and plotting against atheists.  

Anthappan 2015-01-20 20:59:30 News

 To the discussion group

I agree with many of your arguments but too much sentiment is not good.  Do you want ISIL to take over the world? Do you want radical Muslims, Hindus, and Christians to take your freedom away?  Do you want to stay in a haven where all these obsessive extremists are gathering?  The politics of holiness is dividing the universe in to pure and impure, righteous and outcast, rich and poor, neighbor and enemy.   We have created a God which demands all kind of garbage (salacious glutton) now from us and are the slaves of that God. What an irony?  Charity by religion is an excuse to control the people.  First they are giving then they are looting.  Just like the African proverb, “When the missionaries came in,  they had Bible and after preaching of the Gospel they had our land and we had their Bible.   If there is a God, that God is in our heart and cannot be controlled by any religion.  Atheist is truly the truth seeker and you can’t brush them aside.   

Anthappan 2015-01-20 16:53:26 News

Anyone who wants to become a Christian or leave Christianity, they can do so.  Jesus never gives any damn about it because he has nothing to do with Christianity.  Though it was started by some genuine people later it was abducted by hoodlums for business.

Acts 11:26 "And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the CHURCH, and taught much people. And the disciples were called CHRISTIANS first in Antioch".

വായനക്കാരൻ 2015-01-20 16:44:01 News
പ്രേം‌നസീറിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല കുറേ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചതിന് നന്ദി.
Sudheesh Pillai, Canada 2015-01-20 12:39:39 News
Swapnangal vaachaalamaakumbol...... Novel Adi poli. Congrats!! Sudheesh
A.C.George 2015-01-20 12:19:17 News
If there is another birth and life for me, I want to be your "Dog Bella". Just kidding.
See the affection and passion.
Thomas Koovallur 2015-01-20 08:45:21 News
അനിലിന്റെ ചിന്തകള് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനു പറ്റിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ചിന്ത ആണെന്ന് ഉള്ള കാര്യം പറയാതെ വയ്യ. ലോകം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കും മാറ്റം വന്നുകഴിഞ്ഞു. കേഴുന്നവർ കേഴട്ടെ. പക്ഷെ അവർ ആദ്യംയേശുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നെകിൽ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോകുന്നു. യേശുവോ നബിയോ കൃഷ്ണനോ മതം സ്ഥാപിച്ചില്ല .
Anil Puthenchira 2015-01-20 07:52:07 News
സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവുമാത്മാവിനെ
സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വ ശാസ്ത്രത്തെയും.

എന്നുപണ്ട് പഠിച്ചതോർമ്മ വരുന്നു. മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അജിത്.
discussion group 2015-01-20 06:41:33 News
It is only when irrational dogmas are involved that sensibilities are hurt. 

Everyone thought that the earth is flat and religious sensitivities were hurt when someone said that the earth is round. But in the face of irrefutable proof that the earth is round, everyone including religions accept it.

On the other hand religious sensitivities are hurt when we atheists say there is no god. Here there is no evidence either way. But we atheists also have sensitivities and our sensitivities can also be hurt when they say there is a god as much as their sensitivities are hurt when we say there is no god. So here some give and take is inevitable.

Recently one of my closest relatives who knows that I am a die-hard atheist asked me to pray for him. I wrote back a Malayalam song which says that gods are made of stone and clay and cannot see you laugh or cry. His sentiments were hurt and he wrote back that I should respect sentiments. I wrote back saying that we also have sentiments and some of them were hurt when he asked me to pray. 

Every religion has dogmas which hurt sentiments of all other religions. Because they are these differences in dogmas that differentiate one religion from another and one sect of the same religion from all sects. Thus most Christians say that there are 3 constituents - father , son and holy ghost - in god. But this is utterly blasphemous to Muslims as well as to some Christian sects themselves and can hurt their sentiments. Catholics say that Pope is the representative of god on earth. All other 40000 odd sects of Christianity deny this and hurt Catholic sentiments. How did they sort it out? By religious violence that lasted for decades in Europe. Ultimately people lost their interest in religions and their wars and they turned to science in Europe. They would have been hurting each other's sentiments had not science and humanism gained the upper hand in Europe.

In the same vein Capitalist dogmas hurt communist dogmas and the issue has not yet been settled as yet.

In Gulliver's travels there is the story of the generations-year-old war between Lilliputians and their neighbors over which end of the egg is to be broken for making an omelette. Those who said that the big end of the egg is to be broken hurt the sentiments of those who said that the small end of the egg should alone be broken. The issue becomes even more complex if there are more factors than just small end and big end involved in a dispute. In fact any new idea has the potential of hurting sentiments.

Thus the theory of evolution hurt religious sentiments across the board as most religions have dogmas of creation. So if we are to refrain from hurting sentiments no progress will be made. Obviously we cannot develop ideas unless we hurt a few sentiments.

 

In the wake of Charlie Habdo cartoons and the massacre of its editors an intense debate is going on around the world about offending religious sensitivities. Offending sensitivities of anyone is not a good idea or act. But more thought should be given to it. Should the religious sensitivities be protected of a few select groups only or should it be extended to all religious, group, national identity, ethnic, racial, class, social standing etc. sensitivities? What would constitutes an offense? For example would proclamation such as  "Idolatry is worse than carnage" be considered offending the sensitivities of those who believe in idol worship. I have given just one example  -- more can be added to these from all fields of life and all sides.

 

It does no good to anyone to have religious conflict. It results in much wastage of human resources and physical and mental anguish. Civilized as this world is it will be worthwhile to sit down around a table and come to conclusion what constitute offense and we can remove all offending acts, thoughts, pictures, words and whatever offends one from our lives. Every one will then know his limits and what is supposed to do or not do. We all then can live peacefully and in full harmony for all time to come and devote all our efforts in the prosperity of human race.

christian 2015-01-19 20:43:02 News
Anyone who wants to leave Christianity should do so. Christ did not set any quota or number for the Christians.
In fact dalit Christians are a nuisance. They want the church should take care of their economic welfare. Is it possible?
വിദ്യാധരൻ 2015-01-19 20:32:16 News
വെറുതെ വിടുമോ നിങ്ങൾ എന്നെ 
മത വേതാളങ്ങളെ 
വരുന്നില്ല ഞാനിനി ഒരിക്കലും 
എനിക്കൊരു മടക്ക യാത്രയില്ല 
കള്ളുണ്ട് കഞ്ചാവുണ്ട്
മുന്തിരിച്ചാർ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്ന 
ചഷകങ്ങളുണ്ട്  
മൊഞ്ചുള്ള പെണ്‍ കിടാങ്ങളുണ്ട് 
നെഞ്ചുപ്പറ്റി കിടക്കാൻ 
മറക്കുകെന്നെ മതങ്ങളെ 
മരിക്കുവോളം നുകരെട്ടെ ഞാനീ 
സ്വാതന്ത്രിയത്തിന്റെ മുന്തിരിച്ചാർ 
മറക്കുകെന്നെ മത വേതാളങ്ങളെ!
ചോട് ദോ ഘർ വാപ്പസ് അനേക്കാ നഹി!

നാരദർ 2015-01-19 20:18:46 News
ഇത് തന്നെ അല്ലെ വായനക്കാരാ  അന്തപ്പൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. അന്തപ്പൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീച്ചം ഇല്ല. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ശരി.  ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു തകിടം മറിച്ചിലാണ്. നിങ്ങൾ ആരടെ കൂടെയാണ്? അന്തപ്പന്റെ കൂടയോ, മാത്തുള്ളേ കൂടയോ, സിസ്റ്ററുടെ കൂടെയോ? വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകിതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു!