faithful Johnson 2014-03-26 12:27:02 News
Thank you Anthappan and Mathew. I decided the same and send $ 300. to Professor.
But i can foresee - That day is coming very soon  The corrupted employees, politicians, priests and bishops will be dragged down and beaten up. I will sing 'Halleluiah'. Waiting eagerly for that day. Remember French revolution and Russian revolution. That day is coming in India starting from Kerala.
Jacko Mattukalayil 2014-03-26 12:13:33 News
എന്നിട്ടും ദൈവ സാമീപ്യത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി മതത്തിനും പുരോഹിതർക്കും പണം നല്കി അവരെ വളർത്തുന്ന നമ്മൾ ആരോട് പരാതിപ്പെടാൻ?
andrews-Millennium bible 2014-03-26 12:10:42 News
"സമൂഹത്തിന്റെ ദു:ശ്ശകുനമായി മാറുന്ന ഈ നിത്യകന്യകമാര്‍. വിവാഹജീവിതത്തെ കുറിച്ച്‌ സംസാരിക്കാന്‍പോലും ഇവര്‍ക്ക്‌ താല്‌പര്യമില്ല"
 This is not only negative but an uneducated statement. Look at the number of divorces going on. Why an educated woman has to lead the life of a slave dominated by her husband. The first generation Malayalees:  Husbands & wives are fighting like cats and dogs. The 2nd generation don't want  a life of living hell. When the population increases, the nature has its own ways of controlling it. Gay, Lesbian; late marriage, less kids; these are nature's way.
 Each and every individual has the right to choose whether they want to marry or not. It is not right to call them ill-Oman- ദുസ്സകുനം
Remember the young generation can say men above 60 are ദുസ്സകുനം
Jacko Mattukalayil 2014-03-26 11:29:32 News
തണ്ടപ്പൻ നായർ ഇവിടിരുന്നു തട്ടുന്ന അഭിപ്രായം പോലെയല്ല വോട്ടു ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും.  'ഹിന്ദു' എന്ന തുറുപ്പു ചീട്ടു കാട്ടിയാണ് ആദ്യകാലത്ത് 'ജനസംഘ'വും, പിന്നെ പുതിയ പതിപ്പ് 'ബീജേപ്പി'യും ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും ഒന്നുരണ്ടു തവണ കസേരയിൽ കയറിക്കൂടിയത്. പിന്നീടു അവർ കണ്ടു കോരന് എല്ലാം കുംബിളിൽത്തന്നെ യെന്നു. "സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി പിന്തുണക്കണ മെന്ന്‌" ഇവിടിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലാസ്സും കഴുകി വെച്ചിട്ട് പോയി കിടക്കാം. അവിടെ ചീഞ്ഞ മുട്ട വെച്ചേറും പള്ളക്ക് കുത്തും മറ്റും ഒക്കെയുണ്ട് ചിലേടത്തു!  കലക്ക വെള്ളത്തിലെ 'ഊറ്റ'വാരലുകളെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് പലർക്കും നല്ല അറിവുണ്ട്.
Mathew 2014-03-26 11:24:00 News
All syro catholics around the world should stop giving donations to their respective parishes for the rest of this year and donate that money to Prof. Joseph. This is what I plan to do. Trust me I'm a Syro-Catholic too. It is such a shame that the church did not protect one of its own sheep. Instead they washed their hands like Pontius Pilot and walked away from this man and his family. His wife had no one to turn to for help. The pain was too much which made her commit suicide. My heart goes out to the family.

The other professor who lost his job since he supported Prof. Joseph (he is driving an autoriksha these days to live) should also be helped.

Thank you e-malayalee for this noble effort.


Shibu 2014-03-26 10:49:47 News
Very powerful lines indeed. And thought-provoking too. I feel really filthy when I realise that a person like Salomi (who could be anyone's wife - it could happen to any of us) had to give up her life because she was unable to make both ends meet. I salute those fellow professors who shared their mite and helped the family. Alas, that was too little. I wish the so-called followers of Christ knew what Christ really stood, lived and died for. I am reminded of what prophet Amos said (5: 21): "I hate and despise your religious festivals; your assemblies are a stench to me." Someone should hold a placard with these words written on it outside every church and festivity.
Anthappan 2014-03-26 10:42:51 News
Thank you for that brilliant article. Most of the articles are part of the problem and not a solution. But through the title itself, the author is suggesting that there are solutions for problems and trying to be part of the solution. I would like to make few observations and rest my comment. It seems like women take more responsibility and make most of the sacrifices for the family in all time. And, majority of men are power hungry and look for every venue for projecting it. When Christian missionaries came to Kerala in 16th century (those missionaries were committed not like the one we see around us nowadays.) our women were willing to capture the opportunity to educate themselves and bring the family out of the hardship. Majority of the Nurses came to this country really deserve salute from all of us. While they were working hard and focusing on family front majority of the men were happy with odd jobs that they were doing. Majority of them never wanted to go to school and do the same thing their wives did for the family. Men were lost in the gutters of Malayaalee social life molded by Churches and associations; a place to bolster the ego and low self-esteem. I don’t think Malayaalees in Kerala and outside Kerala learned anything from the past history and do the same thing the men were doing in 16th century. Nothing has changed for men in 21st century. In Kerala most of the men are drunk and sleeping in the street. When they come home, they abuse the hardworking wife who struggle to keep the family together and children. In USA most of the men are busy with churches, temples, associations and organizations which don’t do any good to anyone. Most of them are hypocrites. As we hear all the time, united we stand and divided we fall, if husbands and wives are not willing to take responsibility by staying together, they are going to fall apart. And, this is applicable to all classes of the society. The solution for resolving any issues in life is to stay together in the midst of tempest in life with respect and love to each other. Once again I salute all the educated and hardworking women who really strive to keep the family together. Kudos to the writer for the article.
Raju Poonthonnil 2014-03-26 10:08:07 News
‘Hindu Rashtra’ is a bankrupt idea Indian people had rejected long ago. It never accomplished even when 80% of population being Hindu and despite continuous efforts of several devoted organizations to occupy the country with money and political power. The reason it remained an impossible task was nothing in the hands of these groups to impress the people about improving their life other than protecting self-interests of only a few. 'Hindu Rashtra’ exists only in the mind of some fanatics who hate other religions that took advantage by attracting and absorbing people into them, improved their quality of life gaining more political power.

There were other reasons too. Hinduism is mere Brahmanism and one can become a Brahmin only by birth in a known Brahmin family (you are not a Brahmin if you were born to parents who were a mix of Brahmin and non-Brahmin). It doesn't stop there; it further advocates and separates people in a society with credits and merits to a caste based ‘class’ system. The class is decided based on their closeness towards the Brahmin caste - some are close while some are far and some are very far even untouchable to a Brahmin.

The Brahmins took advantage in designing such a society and gained wealth, jobs and basically controlled everything in the country while majority of population remained in poverty. It made divisions among Hindus preventing a united movement to establish so called ‘Hindu Rashtra’; Hindu majority rule in many Indian states never accomplished.

Moreover, there is no Hindu ‘way of life’ as they proclaim for an average Hindu in India. Most of them are not even adopting the rigid way of its described life style but they are copying western life styles; copy everything western, dress accordingly, speak as much in English (broken) and eat meat. They continue to stay in long line to migrate to America to have a better life. History tells about their rule in India, especially, in Kerala and how they screwed up the life of massive population and kept them in poverty. Their attitude towards other people as inferior to them, their motivation and manipulative techniques to benefit every opportunity in the country all eventually created divisions among them and it helped collapse Brahmin domination and power in India to a great extent.

History will tell you the past of this evil society, its evil thinking, their ideas of monopoly, favoritism, looting of wealth of the country, destruction of unity and progress and its incapacity to function as an able society in the new world. Hindus today are not a single society as it may sound but a combination of different cultures and practices and a mix of many that kept them separate and divided also. The Brahmins started it all; they couldn’t live and function together as same kind of people to get married or even eat together. Brahmin and his associates - the upper class (castes) – did not want to mix with others. They identify themselves even today and proudly attach their caste titles to the end of their names, even in America, like 'Namboothiri', Potti, Ayyar, Varma, Sarma, Nair, Menon, Pilla etc. Few people, like Dr. Suseelan, cut those tails out to show others that they didn’t believe in a caste based society but many, in fact, are closely involved with their caste groups in private.

The fact is that they are worse than the racist West. India is not progressing like China because they are not a capable society today with creativity, leadership and hard work to contribute something to better themselves or the world. The massive population is at the mercy of many Arab nations, Europe and America for jobs and livelihoods while the state remaining in chaos for the people in every aspect. There is a chance the whole land could be annexed to China during a major struggle that is being taking place slowly for a new world order.
cmc 2014-03-26 09:32:57 News
well said thomas palackal cmc
വിട്യാധരൻ 2014-03-26 08:51:32 News
കടം മേടിച്ചു ചായ കുടിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാത്ത മലയാളികളെ തല്ലികൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് അവിടെ ചായക്കട തുടങ്ങിയതായിർക്കും. ഇന്ന് രൊക്കം നാളെ മരണം! വിട്യാധരൻ
Johny Walker 2014-03-26 08:42:22 News
If he starts selling alcohol then there will be a spiritual encouter!
Jack Daniel 2014-03-26 08:16:05 News
Why can't he start selling alcohol too?
Anthappan 2014-03-26 08:14:18 News
Please avoid all the Bishops, Bavas and achen who are lost in the Kingdom of Power, money, corruption, and comfort from this noble cause. It took the Bishop to get Prof. Joseph’s wife to commit suicide to reinstate him in his job. It is amazing to see some of American ,so called Malayalee leaders write garbage and publish it in E-malayaalee to promote these crooks . And, even they are planning to find a crooked Bava from USA (LOL). It is really disgusting to see these morons also taking advantage of the lost sheep with brain differences.
care a day usa 2014-03-26 07:45:32 News
Thank you for great support.Capt. Raju Philip, Care A Day USA
josecheripuram 2014-03-26 05:48:17 News
Who knows the Spirits may join you for a cup of tea or coffee.