andrew 2015-06-29 12:54:17 News

Rainbow

Wonder who is in charge of hanging the rainbow so high

heard lots of barking from down below, thought it was the thunder.

No said a voice from the clouds,

it is the republican candidates and fanatics barking at god.


Mohan Parakovil 2015-06-29 12:38:39 News
രണ്ടു കുട്ടികളുടേയും പേരും അവസാനത്തെ പേരും ഒന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ പടമില്ലാതെ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും.
Ninan Mathullah 2015-06-29 11:45:44 News
Jeji, I am not God to answer your questions. There can be other reasons hidden from us. Everybody has to die one day. It is not with your permission you are born or removed from here. Our responsibility is to how we spend the time in between. The child was given to its parents. It is their responsibility to take care of it as long as it is given to them. It is good to pass through the pain od death. Only when we pass through pain and difficulties that life become enjoyable. In eternity where there is no death, life will be boring if we do not know the pain of death of our close ones. So God has arrranged this in life in the right proportion. We can only worship the wisdom of God. Bible says this is the day that the Lord has made and so let us be glad and rejoice. On the day of death of our loved ones also we must be able to rejoice as Jesus took victory over death and so we also can live forever.
Mohan Parakovil 2015-06-29 11:40:49 News
എയര് കണ്ടീഷൻ മുറിയില ഇരുന്ന് അമേരിക്കൻ മലയാളിക്ക് വേനലിന്റെ സൌന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാം. ഇവിടെ നാട്ടിൽ വേനലിനു ഈ പറയുന്ന ഭംഗിയൊന്നും കാണുന്നില്ല . എന്തായാലും വായനാസുഖം തരുന്ന എഴുത്ത്. വീണ്ടും കോളെജ് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൂടി കയറാൻ കഴിഞ്ഞു.
JOHNY KUTTY 2015-06-29 11:31:57 News
കായേൻ ആരെ കെട്ടി എന്ന് പറയൂ ശ്രീ മാതുല്ലേ. എൻറെ മാമോദീസ രസീത് മതുല്ല ഒഴികെ ആരെ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം. കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നല്ലേ തിരുവചനം.
Ninan Mathulla 2015-06-29 11:09:27 News
Again closing eyes and making it dark. Anthappan didn'y see any of the evidence presented here in this debate. It is the job of Gays and Lesbians to bring proof and establishotherwise. Now I like to see John Kutty's Birth Certificate to believe that he is a Christian.
വായനക്കാരൻ 2015-06-29 11:05:07 News
Do not confuse sex(also referred to as gender) with sexual orientation. Sex(gender) is defined as either of the two main categories (male and female) into which humans and many other living things are divided on the basis of their reproductive functions, and is determined by the X and Y genes. 

Here we are discussing sexual orientation which is defined as an individual's physical and/or emotional attraction to the same and/or opposite gender. "Gay," "lesbian," "bisexual" and "straight" are all examples of sexual orientations. A person's sexual orientation is distinct from a person's gender identity.

JOHNy KUITTY 2015-06-29 10:49:20 News
വീണ്ടും കബളിക്കപ്പെടാൻ അമേരിക്കൻ മലയാളിയുടെ ഡോളറും ജന്മവും ബാകി
JOHNY KUTTY 2015-06-29 10:44:01 News
അല്ലയോ ക്രിസ്ത്യൻ നാമദാരി സത്യ വേദ പുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സഹോദരിയെ വിവാഹം ചെയാൻ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല. നമ്മുടെ വെല്ല്യ വെല്ല്യ അപ്പൻ കയീൻ (ഒരു കൊല കേസിൽ ആകെ ഉള്ള പ്രദി ആണെങ്കില കൂടി) ആരെ ആണ് കെട്ടിയത്? സ്വന്തം സഹോദരിയെ. അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾനു പുറത്തു ചിന്തിച്ചാൽ സ്റ്റെപ് സിസ്റ്റർ ആദമിൻറെ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ (ലിലിത്ത്) ഉള്ള മകളെ.
PT Kurian 2015-06-29 10:28:54 News
Hi Guys especially Anandappan, you must be aware that this country spends billions
to eradicate AIDS  here and in the African continent. solely because of the Gays
indiscriminate sexual behavior.  (in the sixtees.). Marriages should be between Man and Woman. Hillary badly need votes - what a shame.
christian 2015-06-29 10:11:00 News
Why need proof? The nature is against such behavior. It is seen mostly among Caucasian community. We should not support unnatural things just because some loonies want crazy things. If gay marriage is ok, what is wrong in marrying between brothers, sisters? practicing plygamy, polyandry? doing prostitution?
Anthappan 2015-06-29 10:02:16 News

 Do you have any proof with you to substantiate that Lesbian and Gay is a choice?  I mean tested in the Lab.  I am pausing a question to you and don’t disregard this by asking me to ask this question to Jesus.

John Varghese 2015-06-29 09:59:08 News

Jindal is not going to make it.  My request to Anthappan is to leave Matthulla and Christian alone.  They are running out of ammunition 

JEJI 2015-06-29 09:56:41 News

Last Sunday I was attending our church, after holy mass priest was preaching almost 30 minutes on feeding 4000/5000 with 5 fish & few bread. He was saying (literally screeming)  without God's knowledge even a single hair will not fall. After the mass everyone said O Achante prasangam Adipoli. Same day I met this Achen & our secretary in a nearby hospital where a 4 year old child is suffering with cancer. We all prayed for the child's cure ASAP, eventhough everyone know that is never going to happen. Because cancer is @ 3 rd stage. Let me ask readers  iincluding Mr Ninan Mathulla the same question I asked our priest 'WHY this 4 year old is suffering. Achen's answer was nonsense and I don't want share it because it s an insult to Priesthood.   I request all believers please don't ever visit a pediatric cancer ward.
Ninan Mathullah 2015-06-29 09:41:03 News
Sexual orientation, that is being male or female is fundamental to the person determined by X and Y chromosomes, and not being Gay or Lesbian which is a choice. There is no prrof yet otherwise. Iranians claim that there is not a single Gay or Lesbian in their nation. Anthappan's question is to Jesus, and so I can't answer that.