Joykutty Detroit 2015-04-12 16:18:05 News
Out of all, the most aged is Mr. P. T. Chacko. At his this age also, he is very active is appreciated. Because of his most creative talent work, he is the most deserving candidate. Therefore, I recommened his name.
Unknow user 2015-04-12 14:37:28 News
Please stop brining these kids of news. I don't think these news will do anything good or worth publishing in the media.
George V 2015-04-12 11:27:11 News
ഇയിടെ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തി കൂടുതൽ മക്കൾ ഉള്ള ദംപതി മാരെ ആദരിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത്. നടത്തിയതോ തിരു സഭ. അന്ന് ഒരു ആളും മിണ്ടി കണ്ടില്ല ഒരു പത്രക്കരേം കണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഏതോ വെരി പിടിച്ച സ്വാമി എന്തോ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറകെ ആണ് ഇ മലയാളി അടക്കം 
Manoj MN 2015-04-12 09:48:10 News
ഒന്നൂടെപ്പറ കൃഷ്ണനാഥാ... നാട്ടിലോട്ടു ചെന്നിറങ്ങുമ്പോഴെ അത് കാണാം. ആ മല നിരകളും വയലുകളും, കായലുകളും കുന്നും തോടും ഒക്കെ എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു?  ദാ, ഇപ്പോൾച്ചെന്നു നോക്ക്, കഴുക്കൊലു പോലുള്ള തെങ്ങുകൾ മഞ്ഞിച്ച ഓലയും ആയി കാറ്റത്തു പാറുന്നു. അതും ആ നാട്ടിൽ നശിക്കുന്നു. ഇത്തിരി പുല്ലു തിന്നാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന എല്ലുന്തിയ പശുക്കളും അതേപോലുള്ള ക്ടാക്കളും! എന്തിനു വയറൊട്ടി വാലും താത്തു പരതി നടക്കുന്ന തെണ്ടപട്ടികൾ വട്ടം ചുറ്റുന്നു ചപ്പു ചവറുകൾക്കിടയിൽ. അതിനിടയിൽ കാണാം ഒരു മഹാ ഭാരതീയനെയും, കുപ്പിയും പാട്ടയും തപ്പുന്നു! അയ്യയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ടായേ.......... ഇവനെല്ലാം പച്ച ബെല്ട്ടും ത്ടിക്കുരിശും കാണിച്ചു നമ്മളെ മയക്കി.
Indian 2015-04-12 09:13:30 News
ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തു ജീവിക്കുന്നവരുടേതാണു. അല്ലാതെ മതങ്ങള്‍ക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്തതല്ല. മതങ്ങള്‍ പോയി തുലയട്ടെ.
വിദ്യാഭ്യാസവും സാമ്പത്തികവും കുറവുള്ള സമൂഹങ്ങളിലാണു കുട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സ്ഥിതി മാറ്റണം.
Krishna Nathan P. 2015-04-12 09:06:45 News
അതെയതെ... പന്നി പെരുകുന്നപോലല്ലേ ഇവറ്റകൾ പെറ്റു പെരുകുന്നത്? എന്തര് പരമ ദാരിദ്ര്യം.... ഒരായിരം കൈകൾ എന്തിനും, ഏതിനും... ബസ്സെക്കേറാൻ വയ്യ, ട്രെയിനിൽ കിട്ടില്ല, വിമാനത്തിനും തള്ള്... എന്തിനു മത്തി കിട്ടാനില്ല; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് നൂറ്റമ്പതു രൂഫാ... കൊളമാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ മഹാഭാരതം... ഇവറ്റകൾ?. മുക്കിനു മുക്കിനു പള്ളികളും... പാതിരികളും...  'മുള്ളാ'ളും! ഇവനെല്ലാം നെഞ്ഞും വിരിച്ചു നടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? എവിടാ ഇതു അനുവധിച്ചു കൊടുക്കുക?
Indian 2015-04-12 08:06:54 News
വര്‍ഗീയവാദികളുടെ ഓരോ മോഹങ്ങള്‍. കാലം മാറിയത് അവര്‍ ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ടില. ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിംകളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്താല്‍ കുറെക്കൂടി സൗകര്യമായി. ഇക്കൂട്ടരെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണു അമേരിക്കയില്‍ ധാരാളം
Ninan Mathulla 2015-04-12 04:03:51 News
It is a difficult job to select the award winners. Still all selected here appears to be deserving candidates with their service and contribution. If I am wrong please correct me. It appears that all the different  regions of USA are not represented here. ,
വായനക്കാരൻ 2015-04-11 10:11:09 News
അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ തർജ്ജമ ശരിയായി. ‘കാവ്യാവിഷ്കരണം‘ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതില്ല.
andrew 2015-04-11 07:16:34 News

The story of Jesus was later added by 'christian fathers' in the book; Jewish Antiquity. They did the same with Rabbinic texts too. In the original books; Jesus was never mentioned.

The Romans had state of the art record keeping system during the so called time of Jesus. There is no mention of Jesus in Roman records too.

What is mentioned in Josephus book about Jesus is fraud. The word Christians was not yet coined during Josephus time. The 'acts of the apostles' a second century book used the word Christians. The book is full of fictitious stories and incidents. It is written to 'make believe' what is written is history.

The book was written by priests to fool others the hierarchy, authority and power of apostolic tradition. The hidden heroes of the book are priests.

jayan 2015-04-11 06:32:00 News
മോഹങ്ങളുടെയും മോഹഭംഗംഗളുടെയും ചുടലപ്പറമ്പിൽ ഒരിറ്റു കാരുണ്യത്തിനായി കേഴുന്ന ചില മനുഷ്യക്കോലങ്ങൾ. ഈ നിസ്സഹായവസ്ത്യെ ചൂഷണം ചെയ്തു  അവരുടെ മാംസത്തിനായി ദാഹിക്കുന്ന കുറെ കഴുകന്മാർ. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇവരെ വലിച്ചിഴക്കുന്ന മത ഭ്രാന്ധന്മാരോട് ഒരു ചോദ്യം, മനുഷ്യൻ മതത്തിനു വേണ്ടിയോ അതോ മതം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയോ ?? 
CID Moosa 2015-04-10 21:27:26 News
പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതുകൊണ്ട് അതു സത്യം ആകണം എന്നില്ലോല്ലോ?
Anthappan 2015-04-10 20:59:06 News

The more the Bible is generated the more the truth is obscured.   Josephus doesn’t talk much about Jesus in his book (Josephus, Thrones of Blood.  A History of the Times of Jesus 37 B.C. to A.D. 70).  The following excerpt is taken from his book (Page 60) “There was about this time a wise man named Jesus-if it is lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works- a teacher of the type of men who enjoy hearing the truth. He drew many of the Jews and Gentiles to him; he was the Christ.  When Pilate, at the suggestion of the Jewish leaders, condemned him to the cross, those who loved him at first did not forsake him, for he appeared to him alive the third day, as the divine prophet has foretold, along with many other wonderful thing concerning him.  The tribe of Christians named for him still exists today.”   Though Josephus recorded this information in his book, he doesn’t say that he has witnessed any of Jesus work or heard him speaking.   From his writing, it is evident that he was provided the information or he heard someone talking about Jesus.  Everything is nowadays justified by numbers. Politicians and Religious leaders (two sides of the same coin) play this number game to make more people their slaves.   Just like the commentator is trying to say that the world is inundated with Bible so Bible is true.  Or millions of people believe that there is a God so Andrew and Anthappan are wrong.   Jesus was a fine man. His philosophies were simple and that was; love your neighbor as you love yourself.  But he was hated by religion for undermining their comfortable life then and now.   

Ninan Mathullah 2015-04-10 14:10:56 News
Many books were written to prove that Bible is fabrication. Still people believe it as true. There is no other culture in the world that recorded their history as the Jewish people. Most other cultures including Malayalees, do not know their history beyond a few generations. Families are rare among us that have recorded family history for ten or more generations. Josephus who was a Jewish General fighting the Romans and later joined the Romans have recorded the history from begining to his time based on then existing historical documents which is available now as, 'Jewish Antiquities' that repeat the history in Bible and there is no contradiction in it with Bible.
andrew 2015-04-10 11:27:54 News

DAVID – TEMPLE- SOLOMON - REAL OR JUST A LEGEND.?

Large majority of Old Testament scholars regard them as legend fabricated by the Babylon return priests. See സത്യ വേദ പുസ്തകം- സത്യവും മിത്തും {A bible for the new millennium -vol. 3} for more in detail.

Some interesting facts:

David was not allowed to build the temple because of his bloody past. Solomon was not different either. He attained the throne after killing David's son.

so far no one has found and remains of the mighty temple.

What is said about David-good and bad could be the stories of several kings of the Hebrews. The Jesubites had the temple of Zadok on the Jerusalem mount and later it could have been renovated by Hebrew kings. The materials collected for the temple has different quantity in two different places. the gold coins given by David was minted several hundred years after the said life time of David and Solomon.

The small kingdom of Israel fell around 720 BCE and Judea fell by 586 BCE. The priests were captured and had to work hard making bricks for the Babylonian temple. During that time they combined the theo- literature of both kingdoms. That is the present day old testament bible. It was done by Babylon return priests to establish authority on the Hebrews. They built an altar and demanded animal sacrifice and good wine and 10 % of many things earned by the Hebrews. But they refused- details can be read in the books of the prophets.

The entire OT is fabricated fiction and creative imagination. Yes the places and people may be true. But what is said about them is fiction.

The new testament writers also copied the same style.