ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം തൊമ്മൻ (peeping tom) 2015-08-07 13:28:24 News
പ്രണയമോ രതിമോഹമോ ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോയതാ പാവം! തല തൊളയിൽ കുടുങ്ങി അവസാനം അഴിയെന്നുകയാണ് വായനക്കാരാ  നൗഷാദ് .

കാമദേവൻ 2015-08-07 12:44:42 News
ഞാൻ എന്റ കാമുകിയെ പ്രണയത്തോടെ മാറോടണക്കുമ്പോൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരംഗളുടെ അലകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് . വായനക്കാരൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല.  പ്രണയിക്കുന്നത്‌ സ്ത്രീയെയാനെങ്കിൽ. പ്രണയത്തെ ഉണർത്തുന്ന  പ്രചോദനം കാമമാണ്. പ്രചോദനത്തെ മാറ്റി നിറുത്തി എങ്ങനെ പ്രണയിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് വികാരമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കൂട്ടുന്നതുപോലെ ഇരിക്കും 

ഗുരുജി 2015-08-07 12:32:15 News
പ്രകൃതിയുടെ  പരമമായ ലക്ഷ്യം പ്രണയത്തിലൂടെ  രതിയിലൂടെ സന്താനോൽപ്പതനത്തിലൂടെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ്.  

'കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി നിന്നാൽ 
കരളിൻ ദാഹം തീരുമോ ?'

പിന്നെ വായനക്കാരൻ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രണയം മുറിച്ചെടുത്തു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാതെ പ്രണയിക്കാം . പ്രണയിക്കാതെ സ്ത്രീയുമായി രതിയിൽ ഏർപ്പെടാം, പ്രണയവും സന്താനോല്പ്പാതനം ഇല്ലാതെ രതിയിലും ഏർപ്പെടാം, അത് വായനക്കാരന്റെ ഇഷ്ടം 
കൃമി 2015-08-07 12:03:59 News
ഇന്ത്യ  എന്തിനാണ്  കോമണ്‍ വെല്‍ത്  റാണിയുടെ  പുറകെ  നടക്കുന്നത്
വായനക്കാരൻ 2015-08-07 11:52:50 News
സബാഷ്! നല്ല ലേഖനം. സന്തോല്പാദനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം പ്രണയത്തിലും രതിയിലും ഏർപ്പെടുന്നവർ ലേഖനത്തിനെ കല്ലെറിയട്ടെ.
andrew 2015-08-07 11:25:25 News

Same sex marriage or same GENDER marriage?

The word sex echos and reflects a lot of connotations and confusion. So it is preferable to use same “gender”.

from the very beginning of human history homo sexuality was practiced. The rainbow of the same gender sex advocates is that of the Greek goddess IRIS. Greek poetess ( 6th cent. BCE) Sappho lived in the island of LESBOS and composed romantic poems on sex between females and is assumed she herself practiced it. Same gender sexual acts are pictured in Egyptian art dated 2400 BCE. It was very common among ancient warriors. Homo sexuality is mentioned in Chinese literature [BCE 600}, in the Laws of Manu [India], in the epic of Gilgamesh[Mesopotamian] , works of Socrates, Plato, Aristotle – according to them homo sexuality helped the control of population growth, in the Hebrew Bible : the love between David and Jonathan, story of Sodom, in the story of Lot, Homo-sexual s in the Jerusalem temple; in the Christian bible [ Paul's letters] All reflects the historical facts that homo-sexuality was there. From very ancient times there were homo-sexual brothels in the Mediterranean areas and Government collected taxes from them. Tel-Av iv [ capital of Israel] is still known as the 'gay capital of the Middle-East.”

homo sexuality is a crime in many countries, but the fact is; it is there and that is why it is controlled by law. U S Supreme court too declared sodomy to be a crime in 1986, but the same court overturned it in 2003.

History, politics, religion and Literature was always dominated by males. So they tried to hide or ignore the homo-sexuality among women. The more women goes in that direction, man was the looser. Even in modern times homo-sexuality is a taboo and many are afraid to come out of the closet. We have to see the tendency of homo-sexuality with broad mindedness & compassion & in the light of modern science. It is not against 'nature's way'.

It could be a method adopted by nature itself to control the exploding population. It could be a silent revolution of the 'week gender' to fight against male domination. Sex revolution is a natural instinct and evolution has triggered homo-sexuality. In traditional sex which is practiced and continued from the beginning of human race, the male is dominant. Women in general are fighting against that male domination. So instead of a male the females chose another female partner. By being so they don't have to suffer the pain and hardship of pregnancy and bringing up children.

Genetic and hormonal changes, the environment we live, the food and chemicals we intake, all do a great part in what we are. It is not a disease which needs treatment. [ you cannot call sick being gay or Lesbian] it is very funny to see homo-sexuality is very dominant in the same religions who regard it as a sin. R C Church is paying off millions to settle law suits. Sex is inevitable for every healthy being. Religion declared it as a sin to take complete control of humans. Impotent men wrote the moral code, what ever they cannot enjoy, they declared it as sin. Augustine became infected with VD due to excessive sex with several women. He too is a major contributor to christian moral code. But we all know it is there, in military, monastery, nunnery even behind the altar. Throw away your masks of hypocrisy. All human relation is not sex. Children love each other with no sexual orientation, people in 70s and 80s marry. All that relationship is not sex driven. It is companionship sometimes with no strings attached.

Why we cannot see same gender marriage in the same criteria?

Above all it is a private matter of individual. Live your life and let them live. In fact they are not doing any harm to the society. They are helping to control population growth. The so called guardians of morality cry fowl because they are still under the influence of the religion they grew up. Religions oppose same gender marriage because those involved individuals has evolved and has freed themselves from the clutches of religion. Homo-sexuality is a threat to religion. None of the priests want to stand in the un- employment line or take a shovel and dig the land. If there is no ignorant people to feed them they too have to do physical work. They want to live like kings, so they make you slaves of ignorance, guilt feeling and sin.

So ignore them. Enjoy your life the way the nature programmed you. Break the chains of religion and make your life a paradise. If you want to be a rainbow be one, let that rainbow in you make all happy.

John Varghese 2015-08-07 09:50:49 News
പ്രണയത്തിലൂടെ  പുരുഷനും സ്ത്രീയും ശരിയായ ശാരീര ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രതിക്രീഡയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യുൽപ്പാതനത്തെ സഹായിക്കുന്നു . എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗാനുരാഗികൾ തെറ്റായ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഉപയിഗച്ച് അവരുടെ കാമാസക്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് എയിഡ് സ്  തുടങ്ങിയ  മാരകമായ രോഗത്തിന് കാരണം ആകുന്നു.  പ്രണയം പ്രജനനത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീയേം പുരുഷനേം അടുപ്പിക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സൂത്രമാണ് . സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ കാട്ടികൂട്ടുന്ന പരിപാടികൾക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു പങ്കും ഇല്ല.  അതല്ല അത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ലേഖിക ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഇല്ലാതില്ല .  
വിചിത്രം 2015-08-07 09:25:08 News
 നിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങാത്തവർ ഒന്നുകിൽ RSS  അല്ലെങ്കിൽ അക്രൈസ്തവർ? "obama too is a christian. possibly'  ഹ ഹ  നല്ല ഒബ്സെർവേഷൻ . 
നാരദർ 2015-08-07 09:13:28 News
ഒരു വെടിക്കെട്ടിനുള്ള തീ വിദ്യാധരൻ കൊളുത്തിയുട്ടുണ്ട് .  ആ മാത്തുള്ളേംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് കൊഴുപ്പിക്കാമായിരുന്നു ? അന്തപ്പനും അന്ത്രയോസും ഈ പൂരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുമായിരിക്കും
K. G. Nair 2015-08-07 08:54:30 News
വിദ്യാദരൻ പഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്.  നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചില്ല . അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെയല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കപടരെ കുറിച്ചാണ്.  അമേരിക്കയിലെ യദാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടത് സ്വവർഗ്ഗ അനുരാഗികളെ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുത്താമോ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനങ്ങൾക്ക് ഘടക വിരുദ്ധംമാണ്. എന്നാൽ ഒബാമ ചെയ്തത്, ക്രിസ്തു ഗാലിലിയിലെ ആശരണരരേയും സ്നേഹപൂർവ്വം  കൈകൊണ്ടത്‌പോലെ ഉൾകൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അദേഹത്തെ ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി എന്ന് വിളിക്കാം.  എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ന്യുനപക്ഷമായ ക്രിത്യാനികൾക്ക് വളരാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് ഒബ്സെർവർ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.  എനിക്കും നിങ്ങളുടെ യേശുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്തിയാനികളോട് ഞാൻ വളെരെ സൂക്ഷിച്ചേ അടുക്കു.  വിദ്യാധരൻ കലക്കിയിട്ടുണ്ട്.   
observer 2015-08-07 08:37:05 News
Vidyadharan tells sensible things initially. Then he attacks Christians for no reason. Obama too is Christian, possibly.
വിദ്യാധരൻ 2015-08-07 08:12:38 News
ഉത്തരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളാണ്   ശ്രീപാർവതിയുടെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉയർന്നത് .  ലേഖിക സ്വവര്‍ഗ്ഗപ്രേമത്തെ ന്യായികരിക്കുന്നോ എതിർക്കുന്നോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം ചിലപ്പോൾ കുഴച്ചു മറിക്കുന്നു.  ആദ്യമായി പ്രകൃതി പ്രജനനത്തിനോ പ്രത്യുല്‍പാദനത്തിനോ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ്.   ജന്തുലോകവും , മനുഷ്യ വർഗ്ഗവും പ്രത്യുല്‍പാദനത്തിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം സ്ത്രീ -പുരുഷ ബന്ധത്തലുള്ള രതിക്രീഡയിലൂടെയാണെന്നത് തർക്കം ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണ് . സസ്യലോകത്തിൽ പരാഗണ പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രജനനം നടക്കുന്നു എന്നാണു പൊതുവേയുള്ള ധാരണ (ഇതല്ലാതെ മനുഷ്യ ഇടപിടലുകൾ ഇല്ലാത്ത മറ്റു രീതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന്  അറിവില്ല).  സ്വവർഗ്ഗ സ്നേഹത്തെ പ്രണയമായി കാണാനോ, പ്രണയത്തിന്റെ നിർവ്വചനത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാനോ ഞാൻ തയാറല്ല.  ഒരു കുടുംബം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ  അച്ഛനും (പുരുഷൻ) ആമ്മയും  (സ്ത്രീയും) കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന  ഒരു സംയുക്ത ഘടകത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത്. ഇത് പ്രകൃതി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അനാവരണം ചെയ്ത, തെളിവുകളുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതിനെ മാമൂൽ എന്ന് വിളിക്കാനും ഞാൻ തയാറല്ല.  സ്വവർഗ്ഗ പ്രേമം ഹോര്‍മോണ്‍ സംബന്ധിയായ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്വവർഗ്ഗ സ്നേഹം ജന്തുലോകത്ത് കാണുന്നില്ല ? ഒരു പക്ഷേ എന്റ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച കുറവായിരിക്കും.  സ്വവർഗ്ഗ സ്നേഹത്തിന് പ്രകൃതി വിരുദ്ധം എന്നും വിളിക്കുന്നു.  സ്വവർഗ്ഗ പ്രേമം ഹോര്‍മോണ്‍ സംബന്ധിയായ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ശരിയായ ചികിത്സാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തെടെണ്ടാതാണ്. അല്ലാതെ അത്തരക്കാരെ കൂട്ടി ഇണക്കി അവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ രണ്ടു കുട്ടികളെയും ദെത്തെടുത്തു പ്രികൃതിയുടെ ഗതിവിഗതികളെ തിരിക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ അതിന്റെ പരിണതഫലം പെട്ടെന്ന്  അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന  രോഗങ്ങളും (മനോരോഗങ്ങൾ , കാപോസി സാർകോമ , മലദ്വാരത്തിലെ അർബുദം, ഹോട്ജ്കിൻ രോഗം) സമൂഹം എന്ന സങ്കല്പത്തെ തച്ചുടക്കുന്നതുമായിരിക്കും .  സ്ത്രീയും പുരുഷനും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതത്തിനു സഹായിക്കുമ്പോൾ സ്വവർഗ്ഗ സ്നേഹികളുടെ കുടുബം ശാരിരികവും സാമൂഹ്യപരമായും അനാരോഗ്യ പരമായിരിക്കും 
സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളെ മനുഷ്യരായി പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ് സമൂഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് പ്രസിടണ്ട് ഒബാമ ചെയ്തത്. എന്നാൽ യേശുവിന്റ്റ് അനുയായികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ആക്രോശിച്ചത് ' ഇവരെ ക്രൂശിക്കുക എന്നാണ്'  . വേശ്യകളെയും, കള്ളന്മാരെയും, കുഷ്ട രോഗികളെയും രണ്ടും കയ്യും നീട്ടി ഒരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ സ്വർഗ്ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നസറേ ത്തു കാരനായ യേശു ഇതിനെ എങ്ങനെ ക്യ്യ്കാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് തീവ്രവാദി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് 

"സ്നേഹത്താൽ ഉദിക്കുന്നു ലോകം 
സ്നേഹത്താൽ വൃദ്ധി തേടുന്നു 
സ്നേഹം താൻ ശക്തി ജഗത്തിന് 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
സ്നേഹത്താൽ സ്വർഗ്ഗഗേഹം പണിയും പടുത്വം 
സ്നഹ വ്യാഹതി തന്നെ മരണം " (ആശാൻ )

നാരദന്‍ 2015-08-06 16:59:30 News
മിക്കവാറും അദികം  താമസിയാതെ  ഗുരുവിന്‍റെ പ്രതിമക്കു ഗുണ്ടകള്‍ കല്ലേറ് നടത്തും . പിന്നെ വെള്ളാപ്പള്ളി  ഒരു അസ്വമേദം  നടത്തും.. പാവം  ഇഴാവര്‍  പതിവ് പോലെ പറ്റിക്കപെടും .
പാഷാണം 2015-08-06 16:52:56 News
ഡിയര്‍ സാര്‍ !
ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ . പട്ടി ഇറച്ചി ഒന്നും തിന്നില്ല എന്നു കരുത്ന്നു .
കേരളത്തിലെ പട്ടി rastriyam  ഒന്ന് വിവരിച്ചു എഴുതണം കേട്ടോ !
Eappachi 2015-08-06 16:31:43 News
പിയുഷ് മോന് ഇന്ത്യ കാരുടെ പിന്തുണയുടെ യാതൊരു ആവശ്യോം ഇല്ല ..   അവന്റെ പുറകെ നടന്നു പിന്തുണക്കതിരുന്നാൽ  മതി ..  അവനു പുഞ്ഞം അല്ലെ ..