Chandra Sekharan Menon 2015-06-29 14:07:44 News
ശ്രീ സുകുമാരന്‍ നായരെ എനിക്കു നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സില്‍ കയറി എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തോന്നിയ വികാരം എന്നതും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതിഥി ദേവോ ഭവ: എന്ന ആപ്ത വാക്യം അദ്ദേഹം മറന്നിരിക്കണം എന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയെ പ്രസിഡന്റെല്ലെങ്കിലും ഒരു മെമ്പര്‍ ക്ഷണിച്ചിട്ടായിരുന്നു പോയതെന്നും
Prophet John 2015-06-29 13:25:00 News

Jindal, Matthulla, and Chritian are an obstruction to the Kingdom of Heaven.

Anthappan 2015-06-29 12:55:42 News

Mr. P. T. Kurian

Nobody can prevent diseases completely.  You are carrying thousands of viruses and germs ready to attack you when your immunity goes down or you die.  I agree the new diseases   developing everyday are associated with our behavior, life style, genetic disorder or the choices we make.  There are priests, pastors, and many other people who have failed in maintaining a life style we all expect them to maintain.   When Jesus was explaining about his kingdom on earth (Kingdom of heaven in some other place is a figment of our imagination) and how to establish it, he was aware about everything we are talking about now.  But, if any one claims including Matthulla and Christian, that they are the followers of Jesus then they need to follow him by adopting and practicing the unconditional love he was talking about, showing, and practicing. In addition to that one has to be consistent and that means, talk the talk and walk the walk.   There is difference between spending and giving.  And, I agree with Mr. P. T. Kurian that most of the Christians in this country, especially, confused with spending and giving.     The religion teaches many things in association with the material world.  We are taught that the blessing and grace are measurable in units and there are some pre-defined tables to look up.  Jesus’s teaching is rooted in the spiritual spectrum.  If you don’t know what is dwelling in you and its power then everything can be understood upside down and shows up like your comment.    Warren Buffet and Bill Gate may not be claiming that they are Christians but there actions say that they understood thoroughly what Jesus was talking about.   For most of the Christians, their Heaven begins when they see material growth and ends when it collapses because it is based on, earning, spending, and budget.    Kurian;  my humble suggestion is to break the shackle you have been under all these years and follow the path and teachings of Jesus then you will enjoy heaven on earth.  Stop worrying about spending but enjoy giving because those who are willing to give they earn.  You can’t serve seitan and god at the same time. (seitan and god are used hypnotically)   

andrew 2015-06-29 12:54:17 News

Rainbow

Wonder who is in charge of hanging the rainbow so high

heard lots of barking from down below, thought it was the thunder.

No said a voice from the clouds,

it is the republican candidates and fanatics barking at god.


Mohan Parakovil 2015-06-29 12:38:39 News
രണ്ടു കുട്ടികളുടേയും പേരും അവസാനത്തെ പേരും ഒന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ പടമില്ലാതെ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും.
Ninan Mathullah 2015-06-29 11:45:44 News
Jeji, I am not God to answer your questions. There can be other reasons hidden from us. Everybody has to die one day. It is not with your permission you are born or removed from here. Our responsibility is to how we spend the time in between. The child was given to its parents. It is their responsibility to take care of it as long as it is given to them. It is good to pass through the pain od death. Only when we pass through pain and difficulties that life become enjoyable. In eternity where there is no death, life will be boring if we do not know the pain of death of our close ones. So God has arrranged this in life in the right proportion. We can only worship the wisdom of God. Bible says this is the day that the Lord has made and so let us be glad and rejoice. On the day of death of our loved ones also we must be able to rejoice as Jesus took victory over death and so we also can live forever.
Mohan Parakovil 2015-06-29 11:40:49 News
എയര് കണ്ടീഷൻ മുറിയില ഇരുന്ന് അമേരിക്കൻ മലയാളിക്ക് വേനലിന്റെ സൌന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാം. ഇവിടെ നാട്ടിൽ വേനലിനു ഈ പറയുന്ന ഭംഗിയൊന്നും കാണുന്നില്ല . എന്തായാലും വായനാസുഖം തരുന്ന എഴുത്ത്. വീണ്ടും കോളെജ് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൂടി കയറാൻ കഴിഞ്ഞു.
JOHNY KUTTY 2015-06-29 11:31:57 News
കായേൻ ആരെ കെട്ടി എന്ന് പറയൂ ശ്രീ മാതുല്ലേ. എൻറെ മാമോദീസ രസീത് മതുല്ല ഒഴികെ ആരെ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം. കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നല്ലേ തിരുവചനം.
Ninan Mathulla 2015-06-29 11:09:27 News
Again closing eyes and making it dark. Anthappan didn'y see any of the evidence presented here in this debate. It is the job of Gays and Lesbians to bring proof and establishotherwise. Now I like to see John Kutty's Birth Certificate to believe that he is a Christian.
വായനക്കാരൻ 2015-06-29 11:05:07 News
Do not confuse sex(also referred to as gender) with sexual orientation. Sex(gender) is defined as either of the two main categories (male and female) into which humans and many other living things are divided on the basis of their reproductive functions, and is determined by the X and Y genes. 

Here we are discussing sexual orientation which is defined as an individual's physical and/or emotional attraction to the same and/or opposite gender. "Gay," "lesbian," "bisexual" and "straight" are all examples of sexual orientations. A person's sexual orientation is distinct from a person's gender identity.

JOHNy KUITTY 2015-06-29 10:49:20 News
വീണ്ടും കബളിക്കപ്പെടാൻ അമേരിക്കൻ മലയാളിയുടെ ഡോളറും ജന്മവും ബാകി
JOHNY KUTTY 2015-06-29 10:44:01 News
അല്ലയോ ക്രിസ്ത്യൻ നാമദാരി സത്യ വേദ പുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സഹോദരിയെ വിവാഹം ചെയാൻ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല. നമ്മുടെ വെല്ല്യ വെല്ല്യ അപ്പൻ കയീൻ (ഒരു കൊല കേസിൽ ആകെ ഉള്ള പ്രദി ആണെങ്കില കൂടി) ആരെ ആണ് കെട്ടിയത്? സ്വന്തം സഹോദരിയെ. അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾനു പുറത്തു ചിന്തിച്ചാൽ സ്റ്റെപ് സിസ്റ്റർ ആദമിൻറെ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ (ലിലിത്ത്) ഉള്ള മകളെ.
PT Kurian 2015-06-29 10:28:54 News
Hi Guys especially Anandappan, you must be aware that this country spends billions
to eradicate AIDS  here and in the African continent. solely because of the Gays
indiscriminate sexual behavior.  (in the sixtees.). Marriages should be between Man and Woman. Hillary badly need votes - what a shame.
christian 2015-06-29 10:11:00 News
Why need proof? The nature is against such behavior. It is seen mostly among Caucasian community. We should not support unnatural things just because some loonies want crazy things. If gay marriage is ok, what is wrong in marrying between brothers, sisters? practicing plygamy, polyandry? doing prostitution?
Anthappan 2015-06-29 10:02:16 News

 Do you have any proof with you to substantiate that Lesbian and Gay is a choice?  I mean tested in the Lab.  I am pausing a question to you and don’t disregard this by asking me to ask this question to Jesus.