നാരദർ 2015-06-25 13:36:56 News
ഞാൻ സ്കെദ്യൂൽ കാസ്ടിനോട് മറ്റുള്ള സ്കെദ്യൂൽ കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യകത കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ അർഥം മറ്റുള്ളവരുടെ ഐപ്പി അദ്ദ്രസ്സു ഈമലയാളിയെക്കൊണ്ട് വെളുപ്പെടുത്തി മിടുക്കനാകാനല്ല പറഞ്ഞത്. മുഖംമൂടി അവിടെ ഇരിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ താൻ ആരാണെന്ന് തന്റെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുകയും വേണം 
Confused 2015-06-25 13:06:42 News
I counted more than six counterfeit SchCast for the last two days. I don't know who is the real SchCast.
Johny Walker 2015-06-25 12:33:00 News
Looks like both SchCast had Christian brothers and so don't know what they are and who they are and above all what they say.
 stick me - Johny or Jack or Daniel
Anthappan 2015-06-25 12:12:59 News

I concur with Mr. George V’s observation on some of the commenters.  They think whoever against them are Hindu’s, RSS, Counterfeits, or propagandist.   I have been told many times that I am an RSS even though I born in Christian orthodox family brought up by loving parents.  But, when I started thinking independently, I decided to depart from the hypocritical teachings of the church and started learning about Jesus.  I don’t care whether he is a god or not.   All I know he was a lover of humanity and loved the human kind.  He never established any religion.  And, that is my basis.  I don’t think his teachings are only for Bible scholars, Ph.D.’s in theology, or priests.  There are thousands of ordinary people leading a simple life which reflects simple life of Jesus.  What religion did is that they have taken that simplicity out of life and made it complex.     

Jack Daniel 2015-06-25 11:41:30 News
one counterfeit is telling that the other one is counterfeit. Are you drunk man?
മാർഗ്ഗവാസി പത്രോസ് 2015-06-25 11:16:46 News
ലോകത്തിൽ എത്ര മാർഗ്ഗ വാസികൾ ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം  ഐപ്പി അഡ്രസ്‌ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയാൽ പബിളിഷർക്ക് അതിനെ സമയം കാണത്തുള്ള്. ഈ പ്രശനം പരിഹരിക്കാൻ എളുപ്പ മാർഗ്ഗം താൻ തന്റെ യദാർത്ഥ പേര് വെളിപ്പെടുത്തു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവന്മാർ തന്നെ സ്ഥലം വിടും. അത് തനിക്ക് വയ്യ പക്ഷെ പബ്ലിഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു തനിക്ക് അയച്ചു തരണം.  അല്ലേലും നമ്മുളുടെ വർഗ്ഗത്തിന് ബുദ്ധികുറവാണല്ലോ?  നമ്മളുടെ കുറവുകൾ ഒക്കെ മറച്ചു വച്ച് ഒരു ക്രിസ്തിയാനിയായി ഒള്ള സഹായം ഒക്കെ മേടിച്ചു എങ്ങേനെങ്കിലും ജീവിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോളാണ് ഒരു ഐപ്പി അദ്ദ്രസ്സു 
SchCast 2015-06-25 11:04:10 News

It is a covenant between the publisher and the clients that the information about the client will not be revealed to the public.  I hope the publisher will uphold the covenant and honor everyone equally despite the relationship publisher has with individuals.  I am not responsible for what the other SchCast is talking about.  The article Kulatthor wrote is an excellent article to provoke the religious fanatics.  When they run out of enough ammunition to shoot down a good article, they resort into this kind of nasty tactics.  I ask my twin brother SchCast to stand up and talk like a man.  

GEORGE V 2015-06-25 10:54:21 News
മറ്റാരും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ചരിത്രവും അറിയില്ല. അഥവാ വായിചിട്ടുടെങ്കിൽ അത് താൻ മന്സ്സിലാക്കിയപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. താനൊഴികെ എല്ലാവരും പ്രോപോഗണ്ടകാര് എന്നാണ് ചില സ്ഥിരം കമന്റ് എഴുത്ത്കാരുടെ നിലപാട്. മതത്തിന്റെയും പുരോഹിതരുടെയും കൊള്ളരുതായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാനിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യൻ പേര് വച്ച് എഴുതുന്ന വെറും എഴുത്തുകാർ മാത്രം. രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറയും പോലെ അരി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിനും തെളിവ് കൊണ്ട് വരണം.
SchCast 2015-06-25 10:42:51 News
Dear Editor, Please check the IP address where the comment is originating. If you can, you will be able to bring the counterfeit to plain day-light. Once it is known, do not publish the silly counterfeit comments. Thanks
SchCast 2015-06-25 10:21:59 News
Mr. Kullathoor has revealed the evil effects of religious practices not based on love. When you present one side, you have to remember that there is another side to religion. It is true that the so-called religious leaders have made it into a circus for political manipulations and a profitable business. But there are still some people who belong to a religion and doing good for the human race. An example you yourself have mentioned, 'Mother Theresa', is a very good example. She said in each of the ailing person she sees the face of Christ. There are a number of charitable sociities that run 'Orphanages, hospitals and old-age homes' helping the weak and down-trodden of the society. Sri Ramakrishna Mission is a very good example. So do not put a blanket on religion as a whole and judge it to the gallows. What the progressive writers and leaders of the community should be doing is to find ways to root out the corruption and evil in the religious establishments and drive in a flow of fresh air of change. Just happened to remember the lines: 'Snehamanu akhila saram oozhiyil"....
Rt. Rev. Dr. Orthopodomyini Anophilinea 2015-06-25 10:20:27 News

This is Rt. Rev. Dr.  Orthopodomyini  Anophilinea .

Dear children in God almighty

Don’t be alarmed if you find my name in Anthappan’s list.  He is an Atheist who is determined to shake the foundation of our church that our forefathers built.  Our God is a living God and he guarded us in the difficult situations.   As you all know without money nothing can be done.   We are constanltyl under watch by atheist like Anthappan, and Adrew.  (മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാര്മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്രംപോലും ഒഴിക്കാൻ വയ്യാതായിരിക്കുന്നു).  This is devil interfearing in God’s work on earth.  We are chosen people of God to fulfill his mission on earth.  You all know how much difficult it is to build a simple house on earth.  It is very expensive nowadays. So, just imagine how much difficult it is going to be to build heaven on earth.  Nothing can get done in kerala without bribing the Ministeres of kerala.  They are asking us to deposit huge amount of money in Swiss bank.  We don’t have that kind of money in our hand.  So, we have to ask money from our believers to build the heaven on earth and have special room for you guys when you die.  Let us invest money now and then the experience is in heaven is going to be really ecstasy.  Let us all pray together to lord to protect us from the evil one (you know who I am talking about).  I believe in god and sure that the attack from seitan is going to be stopped.

“Hope in the Lordand keep his way.He will exalt you to inherit the land; when the wicked are destroyed, you will see it.”  (Psalms 37:34)

Don’t forget to send the check to my personal account

Rt. Rev. Dr.  Orthopodomyini  Anophilinea

Account No # 000063457218

Bank Of America. 

 

Yours in the Lord

Rt. Rev. Dr.  Orthopodomyini  Anophilinea

Ninan Mathullah 2015-06-25 10:06:23 News
This article is highly misleading. Most of the readers do not analyze it or use critical thinking. The article starts with the racial hatred and discrimination in North India. All the people involved are of the same religion. So religion has nothing to do with it. Instead of staying on the subject of racial prejudice, now the author jump to the subject of religion and conversion. What is the big crime in conversion? Let people live and choose whichever religion they want to choose. When the Aryans the ancestors of the present BJP and RSS came to India the religion of the Dravidians or the South Indians was not the Hindu religion as is practiced now. They were all converted. Many were converted to Buddhism from the time of Asoka and they were all converted back to Hinduism. When Islam came to the Middle East, 99 percent Christian area became Muslims. That conversion is still going on. Will the author go to a Muslim country and say anything against it. Now the author turn to IS politics and use it to criticize religion. What is going on there is not a religious issue but a political one. United States to keep its supremacy there make two groups fight each other. The group that lost its power is fighting back. Religion is not the issue here. Since religion is part of life they happened to be of a particular religious sect. Appreciate mentioning Mother Theresa in this context. But the author failed to see the ‘Khar Vapasi’ politics here. There was no forced conversion in India before. Can the author bring a single person to this forum that was forced to convert? It is just propaganda or a tool BJP devised to bring religion into politics and thus come to power. They are trying to inject religious hatred and insecurity into the mind of majority and thus to unite the majority religion and come to power. If there was forced conversion after trying for 2000 years the Christians is still a miniscule of the total population. Instead of criticizing the perpetuators of injustice the personal prejudice of the writer must be the reason behind the article. The article ends with criticism of a very weak Christian group that preach gospel. They are weak in the society as they do not have politicians or officials in power. The tendency of bullies is to attack the weak in the society as they can win over them and there will not be many consequences. Jesus said to preach the gospel and make all his disciples. That is the right understanding (Dharana). Some of the so called writers want to lead a free and loose life. Religion is an obstacle to this goal. Religion still hold age old values up. To achieve their goal they try to destroy religion by pointing fingers at it for all the problems in the society. Is it not propaganda here? Anthappan also start with religion and end with criticizing a small Christian group.
Anthappan 2015-06-25 09:21:17 News

For religious slaves this article is about name calling for the freedom seekers it is the declaration of emancipation. 

വിദ്വാൻ അപ്പച്ചൻ 2015-06-25 09:16:04 News
ഹിൽ = മല 
ഹോൾ = ദ്വാരം 

ഇനി പണ്ട് പഠിച്ച സന്ധി ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കുക?

GEORGE V 2015-06-25 09:13:05 News
ഈ മലയാളിയിൽ അടുത്തിടെ വായിച്ച ലേഖനങ്ങളിൽ ഇത്രയേറെ ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഒന്നില്ല. രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. ശ്രീ തോമസിനെയും ഇ മലയാളിയെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മതം ചോര കുടിക്കുന്ന അട്ട എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ കൊതുക് തന്നെ ആണ് യോജിക്കുന്നത്. അട്ട ചോര കുടുച്ചാൽ കടി വിട്ടിട്ടു പോകും വേറെ ഉപദ്രവം ഒന്നുമില്ല. ഇത് ടെങ്കിയും, എലിയും തക്കാളിയും ജപ്പാനും കരിമ്പനിയും പോലെ തന്നെയോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. ശ്രീ ആണ്ഡ്രൂ എഴുതിയ പോലെ വരും തലമുറയെങ്കിലും രക്ഷപെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ വിധ ആശംസകളും. തുടര്ന്നും എഴുതുക