Vasudev Pulickal 2017-10-02 13:11:23 News
ആരുടെയും പാദസ്പർശം കൊണ്ട് ഒരുക്ഷേത്രവും അശുദ്ധ മാവുകയില്ല . അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവുരുടെ മനസ്സിലാണ് ശുദ്ധി കലശം നടത്തേണ്ടത്. 
Professor Kunjappu 2017-10-02 09:40:13 News

സമ്മാനിതരായ എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകര്‍ക്കും (നാട്ടുകാരെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ!) എന്‍റെ അഭിനന്ദനം!

ഭാവിയില്‍ ജെറ്റ്ലാഗിനും ക്രമരഹിതമായ നിദ്രാചക്രത്തിനും ഫലപ്രദമായ മരുന്നും മറുമരുന്നും കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ഈ അറിവ് ജൈവരസതന്ത്രജ്ഞരെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്ന് ആശിക്കാം! 


Dr. KUNJAPPU

Thomas Vadakkel 2017-10-02 08:58:00 News
ശ്രീ പത്ഭനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഡസൻ തവണകളെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറി വന്ദിച്ചു കാണും. അന്നു തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ എന്റെ പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് അശുദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഹിന്ദുവായ യേശുദാസൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ശുദ്ധി കലശം കൂടി നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമ്പൂതിരി ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്ന യേശുദാസന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജാതി നംപൂതിരിയോ ഈഴവനോ ഏതെന്നും അറിഞ്ഞു കൂടാ? ഘർ വാപ്പസിക്കാരും ഇതിന് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. ചാതുർ വർണ്ണ്യവും മഹാനായ യേശുദാസൻ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വേണം മനസിലാക്കാൻ.? ഗോമാംസാരാധനയും ഘർ വാപസിയുമായി ഇന്ത്യ പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ സമൂഹത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ  ലജ്ജാകരമാണ്. 
നാരദന്‍ 2017-10-02 06:32:18 News
ഇതില്‍ മാര്‍ത്തോമ  സ്ലീഹയെ kaanuന്നില്ല .
വിദ്യാധരൻ 2017-10-01 23:14:07 News
ധര്‍മ്മവും അധര്‍മ്മവും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ്, ഒന്നില്ലാതെ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല.  സകാരാത്മക ശക്തിപോലെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് നിഷേധാത്മക ശക്തിയും . 

പ്രകാശവും ഇരുട്ടും 
സുഖവും ദുഃഖവും 
ജനനവും മരണവും 
പ്രഭുത്വവും ദാസ്യവൃത്തിയും 
ധർമ്മവും അധർമ്മവും 

"തന്നിഷ്ടം ധര്‍മ്മമായിത്തീരുംകള്ളനെപ്പോലെയാം നൃപന്‍
അസത്യം പറയും കക്കും ചുമ്മാ കൊല്ലും നൃജീവികള്‍
പണംമാത്രം കലിയിലെ ജന്മാചാരഗുണാത്രയം
ബലത്തില്‍ മാത്രമൂന്നുന്നു ധര്‍മ്മം, ന്യായം(സ്ഥാലീപുലാക ന്യായവും) വ്യവസ്ഥയും
ദാമ്പത്യഹേതുഭോഗേച്ഛ മായംകച്ചവടങ്ങളില്‍
രതി പുംസ്ത്രീത്വനിദാനം പൂ ണൂല്‍മാത്രം ദ്വിജത്വവും
കുടുംബഭാരം കേമത്തം: കീര്‍ത്തിക്കായ് ധര്‍മ്മസേവനം
ദുഷ്ടപ്രജകളാലേവം നിറയുംക്ഷിതിമണ്ഡലം
സംരക്ഷിക്കില്ല നീചന്മാര്‍ വൃദ്ധമാതാക്കളെ..."

(ശ്രീമഹാഭാഗവത വിവര്‍ത്തനം - അക്കിത്തം.)
വിദ്യാധരൻ 2017-10-01 23:01:29 News
'ഉള്ളത് സൂക്ഷമം എന്ന സർവ്വ ശക്തൻ മാത്രം'- എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അധ്യാരോപ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉള്ളതിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ ആരോപിച്ച് സങ്കൽപ്പിച്ചു അജ്ഞതയുടെ പിടിയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് .  ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ചന്ദ്രരൂപം ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . പക്ഷെ പാറകളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ ചന്ദ്രനിൽ പാലൊളി പൂനിലാവ് കാണുന്ന മനുഷ്യൻ ഉള്ളതിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ ആരോപിച്ചു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു . ദിവസവും ഇത് കലക്കി കുടിപ്പിക്കാൻ മതവും അതിന്റെ പിണിയാളുകളും. കേരളം ദൈവത്തിന്റെ നാടാണെന്ന് അധ്യാരോപം നടത്തിയിരിക്കുന്നു .  മനുഷ്യൻ അവനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോയിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമകാരണത്തിന്റെ പേരാണ് ബ്രഹ്‌മം. അത് സൂഷ്മമായി ശുദ്ധ ബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.  'അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി' സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങളിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ആവശ്യം അത്യാവശ്യം   

യാത്രേമേ സദസദ്രുപേ 
പ്രതിഷിദ്ധേ സ്വസംവിദാ 
അവിദ്യയാത്മ നികൃതേ 
ഇതി തദ്‌ ബ്രഹ്മദർശനം -(ഭാഗവതം )

അവിദ്യരൂപിണിയായ മായ (മിഥ്യ ) വെറുതെ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചവും അതിലെ രൂപങ്ങളും ഇ  എവിടെയാണോ സൂക്ഷമ ബോധം അതിനെ രണ്ടിനേം പ്രതിഷേധിച്ചു തള്ളുന്നത് അവിടെയാണ് സൂക്ഷമ ദർശനം , ചൈതന്യ ദർശനം, ബ്രഹ്മ ദർശനം .    നല്ല ലേഖനം 
andrew 2017-10-01 21:28:17 News

Beautiful & well-written article to provoke, provide & promote free thinking in humans who has an open mind to learn more. Ever since the humans developed the mushroom cells over the reptile brain; he was a creative artist. The creative and artistic part of the human brain created his god in his own concept. When you make an image of god in your imagination, you already sculptured an idol of god in front of you. Very few humans can kill that self-made god and travel beyond in the paths of reason, science and true knowledge. That is why Buddhism teaches to kill the Buddhas on your way on the long journey of Nirvana. Judaism has very similar thoughts and so teaches that any concept of god is immature& wrong. Once you make a concept of god; like: - single, trinity, born in a human form and so own; you have created a false idol of god [maya] and so the idol prevents you from seeking the real god or deceive you all your life. Judaism teaches that even uttering name of god is idol making.

 Sankara; even with all his high esteemed sublimated theology made his own idol of Vedanta and regarded it as the ultimate, in that process he too created his own god. Judaism & Islam tried to keep the image of god in a mystic fog outside human conception.  But it is a pure imitation of the worship of Egyptian god RA, the Sun. Both cults took the theo- [god] part out and filled their religion with rules, rituals and hundreds of don’t do that laws. So, the law became the god, but they claimed the source of law was a god of which they were fully ignorant.

 Christianity & Hinduism threw the god concept in the gutters and whatever bubbled up, they made them gods. In fact, ‘Hinduism’ is a fallacious term to begin with and there is no religion as Hinduism. Hinduism is a collection of several different hundreds of schools of thoughts including polytheism to atheism. What we see now a day in the name of Hinduism is temple cults where few humans claim superiority over others & pretend to be gods. They claim to be walking images of god. Once humans become rational enough; these gods will flee like roaches in light.

 Christianity; embraced the concept of priestly god- the walking image of god on earth, fertilized it with the Roman concept of the Emperor being the god on two legs. Formulated a well efficient political system very similar to the Romans and was able to spread it very successfully all throughout the globe.

 None of these religions can lead you to any god. All these religions are self-contained, egoistic cults.  

Sudhir 2017-10-01 20:46:54 News
സാഹിത്യകാരന്മാരോട് എൻ വി പറഞ്ഞു പേന കൊണ്ട് കിളക്കരുതെന്നു. ജോസ്
ചെരിപുരം പേന കൊണ്ടെഴുതുകയും തൂമ്പ കൊണ്ട് പറമ്പിൽ കിളക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.  അദ്ദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടം മനോഹരം. എഴുത്തിലും
കൃഷിയിലും ഒരു പോലെ താല്പര്യമുള്ള ശ്രീ ജോസിന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ
ഫലവത്താകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മത്ത പൂത്തതും കാ പറിച്ചതും
കറിക്കരിഞ്ഞതും നീ അറിഞ്ഞോടി ..അടുത്ത വീട്ടിലെ കറുത്ത പെണ്ണെ മീനാക്ഷി
എന്നൊക്കെ പാടാൻ  അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ മോഹമുള്ളയാളാണ് ജോസ്.
എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനിയും എഴുതുക. നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്..
ശ്രീ പാറക്കലിന്റെ വിവരണവും കൊള്ളാം.
Professor Kunjappu 2017-10-01 13:07:35 News
ധാര്‍മ്മികത നാലയലത്തുകൂടിപോലും പോയിട്ടില്ലാത്തോര്‍ ഗാന്ധിജിയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന ഇക്കാലത്ത്, ശ്രീകുമാറിന്റെ ലേഖനം തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല!

Dr. KUNJAPPU 
Anthappan 2017-10-01 12:54:20 News
If Trump appoints her as the secretary of health it would be a wonder.  His action so far demonstrates that he has all the characteristics of a racist. 
കാന്താരി 2017-10-01 11:53:19 News
'അളിയന്റെ പടവലം' 
അതിന്റെ മുഴുപ്പും നീളോം 
അതുകണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും 
എളിയിൽ വച്ചമർത്തല്ലേ 
അതുവേഗം ചുങ്ങിപോകും 

andrew 2017-10-01 06:42:01 News
ഉഗ്രന്‍.
വിട്ടു കൊടുക്കരുത്  ഒരു കാരണവശാലും , അളിയന്‍റെ  പടവിലങ്ങ  ഉഗ്രന്‍ തന്നെ .
വിദ്യാധരൻ 2017-10-01 00:50:34 News
ഇടകൾ തൂർന്നു നിൽക്കും കറിവേപ്പിന്റെ കൂട്ടം 
പടവലങ്ങ കണ്ടാൽ NK  മിസൈല്‍ എന്നു തോന്നും
പാവാട ഇട്ട ഒരു സുന്ദരികുട്ടിയെപ്പോൽ   
പാവയ്ക്ക  തൂങ്ങി നിൽപ്പൂ പഞ്ചാരകുട്ടന്മാർക്കായ് 
വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതന തക്കാളി വാഴ തയ്യും
ഉണ്ടെല്ലോ പഴവർഗ്ഗ ചെടികൾ   അങ്ങിങ്ങായ്
പരിമളം തൂവീടുന്ന മുല്ലയാൽ പുരയിടം  
ഹരിതമാക്കി നിങ്ങൾ ചെരിപുറ ദമ്പതിമാർ
തൂമ്പയിൻ തുമ്പാൽ നിങ്ങൾ കവിത കുറിയ്ക്കുമ്പോൾ
നാമ്പിടും തരിശായ ഹൃത്തിലും കാവ്യശകലങ്ങൾ 

bharthav 2017-09-30 19:32:48 News
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അത് ക്വാർട്ടറിന്റെ  കുപ്പി ആയിരുന്നു.  ഇത്തിരിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു
small thief 2017-09-30 19:28:45 News
ഭർത്താവ് ശരിയല്ല