Ponmelil Abraham 2018-03-10 20:11:38 News
Yes, in the course of time and changing habits of people transformed an entire way of life from rural Kerala. The changes were for good both for the traditional labor class as well as for average individual. For those of us who experienced life as it was back then, those memories are source to give flying colors to our thoughts. 
G. Puthenkurish 2018-03-10 19:58:14 News
മാതൃ ദിനവും വനിത ദിനവും നമ്മുളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് . ഒരു അമ്മയെ ഓർക്കുന്നതിന് മക്കൾക്ക് ഇന്ന ദിവസം ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല . ഞാൻ വനിത ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് (മാർച്ച് 8 വനിതാ ദിനം , മാർച്ച് 9 എന്റെ മാതാവിന്റെ മരണ ദിനം )എന്റെ മാതാവിന്റെ മരണ ദിനം  ഓർത്തുവെന്നെയുള്ളു. അതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു തെറ്റും തോന്നുന്നില്ല .  എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും നല്ല വാക്കുകൾക്കും നന്ദി .

“I would rather be attacked than unnoticed. For the worst thing you can do to an author is to be silent as to his works.” 
― Samuel Johnson

Vayanakkaran 2018-03-10 19:24:44 News
Yes, he should resign or should be removed from the post. Many of the contets above are false. Their kingsly powers should be taken off. They lead a kingsly life with laity's se sweats. The power should be given to the laity and there must be some kind of democracy in the church. These cardinals, bishops, priests must be accountable to the laity. These people only should get a decent salary. Theie dictatorship must end.
josecheripuram 2018-03-10 17:27:40 News
The solution for this crisis is to have two major arch bishops,one for ernakulam,Agamaly &one for the rest of the diocisis.
ഡോ.ശശിധരൻ 2018-03-10 14:57:42 News

സംസ്‌കൃത ഭാഷയിലെമാങ് മനേഎന്ന ധാതുവിനോട് കൂടിത്രച്ച്പ്രത്യയം ചേരുമ്പോഴാണ്മാതൃഎന്ന  ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് .മാങ് മനേ എന്നാൽ താൻ നൊന്തു പെറ്റു പോറ്റുന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സു അളക്കാൻ കഴിയുന്നവൾ  ‘മാതൃഅഥവാ മാതാവ് .ത്രച്ചും, അലച്ചും പ്രത്യയങ്ങൾ  അളക്കാനുള്ള ആധിക്യം കാണിക്കുന്നു . കഴിവാണ് മാതാവിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് അടിവരയിടുന്നത് .സ്ത്രീക്കും, വനിതക്കും കഴിവേയില്ല. താൻ  പ്രസവിച്ച കുട്ടി തുമ്മുന്നതിനു  മുൻപ് തന്നെ കുട്ടി തുമ്മാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മാതാവിനറിയാം  .അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ  ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അവരെ അതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നത് .

(ഡോ.ശശിധരൻ)

വിദ്യാധരൻ 2018-03-10 13:41:11 News
അറിവ് കൂടുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ
കുറയാത്തതെന്തേ ഗർവ്വും അഹന്തയും ?
ഒരു പക്ഷെ വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം
കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം.
വനിതയിൽ അമ്മയിൽ അമ്മൂമ്മയിൽ
'സ്ത്രീ' ഒരു കേവല അംശമല്ലേ?
സ്ത്രീകളില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം
ഏകാന്തതയിലാണ്ടു നശിക്കുകില്ലേ ?
പ്രണയിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ ശയിച്ചിടാൻ
കൂട്ടുകാരായവരെ കണ്ടുകൂടെ ?
പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്നുമെന്നും
ചിന്തിച്ചിടുന്നു വിഭിന്നമായി
ഈ സൃഷ്ടിക്ക് രമ്യത കൂട്ടീടുവാൻ
ഭിന്നത അനിവാര്യമത്രെ
അതുകൊണ്ടു കലഹങ്ങൾ കൂട്ടിടാതെ
കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിടുവിൻ

Dr.Sasidharan 2018-03-10 13:06:04 News

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. William Shakespeare


Abraham Mathew 2018-03-10 11:21:57 News
കേരളത്തിൽ ഈ വക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാം ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് .  അതിനൊരു  മാറ്റം വരികയും വേണം. പക്ഷെ ലോകമെമ്പാടും ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ലോകം ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു.
Ajayan K Menon -FB Posting 2018-03-10 07:58:53 News

ജർമനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ വിജയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ബ്രെഹ്ത് ഇങ്ങിനെ കുറിച്ചു:

"Sheep angry with the Shepherd voted for the wolf" 
ഇടയനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആട്ടിൻ പറ്റം ചെന്നായ്ക്കു വോട്ടു ചെയ്‍തു.')
ജർമനിയിലെ മധ്യവർഗം ചെയ്ത ഈ അപരാധത്തിന് ലോകത്തിന് വലിയ വിലകൊടുക്കേണ്ടിവന്നു, പിന്നീട് .

Friend 2018-03-10 07:58:23 News
Life hisgory is too short. Please add more highlights. Foma is blessed with Lot of this kind of leaders. Come, charity, kanakku pusthakam, enthokke anu!
Our hero 2018-03-10 07:56:01 News
Your smart man gave 130 thousand to a porn star to keep quiet but he claims he had no sex with her
andrew 2018-03-10 07:45:50 News

The brain is trickery, it can fool you & make you feel you are something, someone very super smart, you are better than many & so you can fool them all. You may remain in the comfort zone of pretension for years or even the rest of your life. You & other fools like you believe what you think you are is true. But there is a vast mass of intelligent people out there. They know you are a fool. They simply ignore you.

andrew 2018-03-10 07:32:00 News

Life is like a Chalkboard where we write meaningful & meaningless verses. We draw pictures of imagination and real things too. We wipe them frequently but they never disappear. They are there in memory driving the brain crazy.

Waiting to hear more from your gifted memory.

വിഭ്രമൻ 2018-03-09 23:58:45 News
എന്റെ നാട്ടിലുണ്ടൊരു പാവം വനിത. ഒരു പി എച്ച് ഡി ക്കാരൻ അവളെ പിഴപ്പിച്ചു  പ്രസവിപ്പിച്ചു. പി എച്ച്ഡിക്കാരനും അയാളുടെ ശിങ്കിടികളും കൂടി അവളെ അഭിസാരിണി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് .  പക്ഷെ അവളുടെ മകൻ അവളെ അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് .  പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാം പീച്ചടിയും കൂട്ടരും അവൾ അഭിസാരിണിയായ വനിത എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് . ആ സ്ത്രീ ആരാണ് ? അവർ വനിതയോ അമ്മയോ ? നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ   വിഭ്രാന്തി   ദൂരീകരിക്കാമായിരുന്നു .

Elcy Yohannan Sankarathil 2018-03-09 22:07:25 News
Hearty condolence on the demise of Dr. Paul Thomas, who was a man of hard work, with definite aim, perseverance, knowledge and wisdom. He emerged from the cradle of fishermen, who suffered so hard and bad  to make ends meet, grew with so much hardships, earned college degrees that were far approachable to his cotemporaries . He started his career as a lecturer in the Chemistry department at the Fatima Matha National college, Quilon, Kerala, in the early sixties (1960-62), where I was pursuing my BSc. In  Chemistry. Paul Thomas then broadened his horizon abroad, achieved a ph. D, adorned higher positions in various colleges, finally he landed in USA, made many adventurous travels in the seas many times. His book ‘Ormathirakal’ is a must read book, on which I have written an article /appreciation, a couple of years back in our Malayalam Pathram. May his soul rest in peace in the heavenly abode.