Truth man 2014-05-04 14:52:12 News
I appreciate Mr. Vidyadaran  your words is correct .We don,t need any media to call God. We can pray to God our own problem without any mediator .sanyasi ,priest or any other religious why we need .God knows everything. Let them go to hell
vaayanakkaaran 2014-05-04 14:49:56 News
ഈ കമന്റിന്റെ തലയാണോ വാലാണോ വെട്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് വരികള്ക്ക് മുകളിലും അടിയിലും ഇടക്കും വായിക്കുക. 

മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 13:24-29:
24 അവൻ മറ്റൊരു ഉപമ അവർക്കും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ നിലത്തു നല്ല വിത്തു വിതെച്ചതിനോടു സദൃശമാകുന്നു.

25 മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ശത്രു വന്നു, കോതമ്പിന്റെ ഇടയിൽ കള വിതെച്ചു പൊയ്ക്കളഞ്ഞു.

26 ഞാറു വളർന്നു കതിരായപ്പോൾ കളയും കാണായ്‍വന്നു.

27 അപ്പോൾ വീട്ടുടയവന്റെ ദാസന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു: യജമാനനേ, വയലിൽ നല്ലവിത്തല്ലയോ വിതെച്ചതു? പിന്നെ കള എവിടെനിന്നു വന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.

28 ഇതു ശത്രു ചെയ്തതാകുന്നു എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയി അതു പറിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സമ്മതമുണ്ടോ എന്നു ദാസന്മാർ അവനോടു ചോദിച്ചു.

29 അതിന്നു അവൻ : ഇല്ല, പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോൾ കോതമ്പും കൂടെ പിഴുതുപോകും.

അഭിപ്രായതൊഴിലാളി, എഴുത്തുകാർ ഗോതമ്പു വിതക്കുകയും  മറ്റുള്ളവരും, അവർ തന്നെ അപരനാമത്തിലും,  നല്ല കമന്റു വളമിടുകയും ചെയ്യട്ടെ. അതിനിടയിൽ കള നട്ടാൽ യജമാനൻ ഉടനെ പറിച്ചു കളയും ( കള പറിക്കുന്നത് കോതമ്പിനു കേടാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞെങ്കിലും)  
ദൈവകോപി 2014-05-04 08:40:24 News
ദൈവത്തിനെക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട വിദ്യകൾ പ്രൊഫഷനൽ ആയി പഠിച്ച അനേകരിൽ ഒരുത്തനാണ് ഈ വൈദികൻ!  ഭൂമിയിൽ ജനിപ്പിച്ചു ജീവിക്കാൻ വിട്ട മനുഷ്യരുടെ  ആവിശ്യങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ  വൈദികർ, ഗുരുക്കൾ, സ്വാമികൾ തുടങ്ങിയ ദൈവപ്പടകളി ലൂടെ മാത്രമെ പ്രാർത്ഥനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് ദൈവം നിർബന്ധിച്ചതു കൊണ്ടല്ലേ ഈ തെമ്മാടിക്കു ഈ കുട്ടിയെ ഇതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനിടയായത്? ഇവിടെ ആരെയാ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരനാക്കേണ്ടത്?
Truth man 2014-05-03 16:36:21 News
You want encourage all kind of writers,why you people invite for awards only novel.please follow like fomma 
അഭിപ്രായതൊഴിലാളി 2014-05-03 12:26:39 News
പ്രിയ പത്രാതിപർക്കു എന്റ്റെ കൊരനായിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യിതിരിക്കുന്ന കമന്റ്‌ കോളംസ് തുറക്കാൻ വയ്യേ. ഞങ്ങടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്രിയത്തിനുമേലാണ് നിങ്ങൾ കൈവച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയാതെ പലരും ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതിനു നിങ്ങൾ ഉത്തരവാതികൾ ആകണോ? ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ മനോഭാവം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുത്ത്കാരോട് കാണിക്കുന്നില്ല? അവര് എന്ത് ചവറു എഴുതിയാലും അത് നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും? അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുടെ അംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നായി മുറിക്കും. ആ 'വായനാക്കാരാൻ' ന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങങ്ങളും നിങ്ങൾ വെട്ടി കളഞ്ഞതായിട്ടാണ് അങ്ങേരുടെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്. ഞങൾ അഭിപ്രായ തൊഴിലാളികളുടെ മനോവീര്യം കെടുത്താൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. എഴുത്ത്കാരായിട്ടും വരും. അഭിപ്രായ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിച്ചു സംഘടിച്ചു ശക്തരാകുവിൻ
വിദ്യാധരൻ 2014-05-03 11:56:45 News
വിദ്യാനാമ നരസ്യരൂപമധികം പ്രച്ഛന്ന ഗുപ്തം ധനം, വിദ്യാഭോഗകരീ യശ:സുഖ കരീ, വിദ്യാഗുരൂണാം ഗുരു:, വിദ്യാബന്ധുജനോവിദേശഗമനേ, വിദ്യാ പരാ ദേവതാ, വിദ്യാ രാജസു പൂജ്യതേ നഹി ധനം, വിദ്യാവിഹീന: പശു (ഭർത്തൃഹരി ) വിദ്യ മനുഷ്യന്റെ രൂപ വിശേഷണമാണ്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുരസ്ക്ഷിതമായ ധനമാണ്. അത് സല്കീർത്തിയും സുഖവും ഭോഗങ്ങളും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു, വിദ്യ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്, വിദേശ സഞ്ചാരത്തിൽ അത് ബന്ധു ജനവും, പരദേവതയുമാണ് വിദ്യാശൂന്യൻ മൃഗപ്രായനത്രേ. അവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒന്നും ഇവിടെ വിട്ടിട്ടു പോകുന്നില്ല. പോകുന്നത് കുറെ പലക അവാർഡുകൾ മാത്രം അത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിതലരിക്കയോ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ ചൂടാക്കാൻ വിറകായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവാർഡു വാങ്ങിച്ചവരും മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാത്തവരുമായവരെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വിറകു കൊള്ളിയായ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'സിഡ്' നു ഏഴാം ഇന്ദ്രിയം തുറന്നു കിട്ട്യാലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകു
Dr.Anil kumar 2014-05-03 07:39:56 News
Thelma, You are a ''DHEERA PARAAKRAMIYAAYA EZHUTHUKAARIYAANU" kaaram, ullathu parayaan ottum vaimanasyiam kaanikkilla. pacha pachayaayi angezhuthi thatti vidum. Angane venam ezhuthukaarikalaayaal. panathinodu aarthi moothu odi nadakkunnavarkku oru choondu palakayaanu Thelmaude ee kavitha. Ezhuthka, kaviyathrikku ella aashamsakalum. Anil
Mathew 2014-05-03 07:32:31 News
ezhuTHUNNENGIL INGANE EZHUTHANAM. ATHAANU PENNEZHUTHINTE GUNAM. ULLATHU ULLATHU POLE PARAYUM. dhanam money panam ITHALLAATHE VERE ENTHENGILUM VIJAARAM UNDO INNATHE MANUSHIYANU/? ODUVIL ITHELLAAM IVIDE ITTITTU POKANDE? CONGRATULATIONS AGAIN!!!! Mathai sir
roy, Bangalore 2014-05-03 07:24:37 News
Thelma, This kavitha is very eye opening. ALL ARE AFTER MONEY THESE DAYS. tHEY NEED TO PAUSE AND THINK THAT 'CHAAKUMBOL ONNUM KOODE KONDU POKAAN PATTILLA ENNu.' jOHN rOY Rr
George 2014-05-03 06:47:10 News
The key to soving this puzzle is Edward Snowden and the IT team in the plain!
vaayanakkaaran 2014-05-03 05:34:36 News
മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സൂഷ്മമായ ആവിഷ്കരണം. കഥ നന്നായിട്ടുണ്ട്.
മതേതരത്വത്തിന്‍െറ മരണമണി (Madhyamam editorial) 2014-05-03 04:48:48 News
ക്ഷേമ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിന്‍െറ പ്രണേതാവും നൊബേല്‍  ജേതാവുമായ അമര്‍ത്യ സെന്‍ ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായി 2001ല്‍ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചശേഷം നീണ്ട പതിമൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളക്കൊടുവില്‍ ഇത്തവണ ബംഗാളിലെ ഭോല്‍പൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ബൂത്തില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനത്തെി. അതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ, അമര്‍ത്യയുടെ വോട്ട് വാര്‍ത്തയായത്; മതേതരത്വമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുഖ്യ ഇഷ്യൂ എന്നതിനാലാണ് താന്‍ സ്വദേശത്തത്തെി വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍െറ പ്രഖ്യാപനം മൂലമാണ്. നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായാല്‍ മതേതരത്വത്തിന്‍െറ അന്ത്യംകുറിക്കുമെന്നദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. മോദി അധികാരത്തിലേറുമെന്ന ഭീതി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്, അതിന് മതിയായ കാരണങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന അമര്‍ത്യ സെന്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ വ്യവസായ സമൂഹത്തിനു താല്‍പര്യമുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കി

ലും താനദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ളെന്നും തുറന്നടിക്കുന്നു. മറ്റേത് പൗരന്‍െറ വോട്ടിനുള്ള വിലയേ ഈ ലോകപ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍െറ വോട്ടിനുമുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്‍െറ വോട്ട് കൊണ്ടുമാത്രം നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന്‍െറ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയോ ആവാതിരിക്കുകയോ ഇല്ല. പക്ഷേ അമര്‍ത്യ  സെന്‍, തന്നെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് പ്രധാനം. തീവ്രവലതുപക്ഷ ഫാഷിസത്തിന്‍െറ നോമിനിയായ മോദി രാജ്യത്തിന്‍െറ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലത്തെിയാല്‍ സംഭവിക്കാന്‍പോകുന്നത് മതേതര ഇന്ത്യയുടെ അന്ത്യമാണെന്ന് ഭയക്കുന്നവര്‍ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല വര്‍ഗീയ ഫാഷിസത്തിന്‍െറ  ശത്രുക്കള്‍ മുഴുവനുമാണ്. ഇന്ത്യയെ മുക്കാലും വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ കോര്‍പറേറ്റ് ഭീമന്മാരുടെ സമ്പൂര്‍ണ രക്ഷാകര്‍തൃത്വത്തില്‍ മീഡിയയുടെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണത്തിലൂടെ വിഗ്രഹവത്കരിക്കപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര മോദി, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും രണോത്സുക ഹിന്ദുത്വത്തിന്‍െറ ആക്രോശങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലടങ്ങിയ ആപത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെയും സമ്മതിദായകരെയും ബോധവത്കരിക്കേണ്ട മതേതര ബുദ്ധിജീവി സമൂഹവും മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാംസ്കാരിക നായകരും കുറ്റകരമായ മൗനംപാലിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാവി ഇന്ത്യ ഹിന്ദുത്വശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലില്‍ മോദി പക്ഷം ചേരാന്‍ പലരും വ്യഗ്രത കാട്ടുന്നുമുണ്ട്. പ്രമുഖ മതേതര വാദിയും ഹൈന്ദവ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിന്‍െറ ശക്തനായ വക്താവുമായ സ്വാമി അഗ്നിവേശ്പോലും അക്കൂട്ടത്തിലുള്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനിടയിലും സത്യം തുറന്നുപറയാനും മതേതരത്വം നേരിടുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാനും ധീരമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തകരെ സംഘ്പരിവാര്‍ കൈയേറ്റംചെയ്യുന്നതായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വാരാണസിയില്‍ മോദിയെ വിറപ്പിക്കുന്ന അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുടെ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിക്കാരും കാവിപ്പടയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയാവുകയാണ്. ഫാഷിസത്തിന്‍െറ ചിരപരിചിത ശൈലി തന്നെ അതാണല്ളോ.
സ്വതേ അബല, പോരാഞ്ഞ് ഗര്‍ഭിണിയും എന്നുപറഞ്ഞതുപോലുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ മതേതരത്വം. ഭരണഘടനയില്‍ എന്തെഴുതിവെച്ചാലും രാജ്യത്തെ വര്‍ഗീയതയില്‍നിന്നും ഫാഷിസത്തില്‍നിന്നും മുക്തമാക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യം നാളിതുവരെ നയിച്ചവരും ഭരിച്ചവരുമായ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കോ നേതാക്കള്‍ക്കോ ഉണ്ടായില്ല. 2013ല്‍പോലും യു.പി, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാന്‍, ബിഹാര്‍, കര്‍ണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിച്ചുവെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍െറ റിപ്പോര്‍ട്ട് സാന്ദര്‍ഭികമായി അനുസ്മരിക്കണം. ദേശീയതയുടെ പേരില്‍ ആസൂത്രിതമായി വളര്‍ത്തിയെടുത്ത സവര്‍ണ ഫാഷിസത്തോട് പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയി ബാന്ധവം സ്ഥാപിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മതേതര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിലും ഭരണാധികാരികളിലും വലിയൊരു വിഭാഗം. ശരിയായോ തെറ്റായോ പാകിസ്താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ ശത്രു എന്ന പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തീവ്രദേശീയതയുടെ വക്താക്കള്‍ക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിരോധം വളര്‍ത്താന്‍ മതിയായ അവസരമൊക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതെങ്കിലും അളവില്‍ മതേതര പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചവര്‍ തങ്ങളുടെ നിലപാടിന് കണ്ടത്തെിയ ന്യായീകരണമാവട്ടെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിലനില്‍പും ഭാവിയും മാത്രമാണ്. ഇത് സ്വാഭാവികമായും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ സമ്പദ്സമൃദ്ധമായ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാവുമായിരുന്നു എന്ന അബദ്ധജടിലവും തീര്‍ത്തും അവാസ്തവികവുമായ ധാരണക്കവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. പരസഹസ്രം ജാതികളും അതിനിന്ദ്യമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും അന്യാദൃശമായ സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും നടമാടുന്ന ഇന്ത്യയെ ഏക രാഷ്ട്രമാക്കി നിലനിര്‍ത്താനും പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനും മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യത്തെ പരമാവധി ഭദ്രമാക്കിയാലേ സാധിക്കൂ എന്ന സത്യമാണിവിടെ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. തദ്ഫലമായി,  മതേതര ഇന്ത്യയുടെ മരണമണിയാണോ മുഴങ്ങുന്നതെന്ന് ന്യായമായും ആശങ്കിക്കണം.

John Chacko 2014-05-03 02:54:34 News
WOW!!! Very impressive carrier, leadership and Education. I think FOMAA Need a women leader like this. Not only FOMAA, Malayalee community need. Looks like Men is dominating the Malayalee community, we should give a chance to women also. I am sure Dr. Niveda will bring a new energy to FOMAA, with a new vision. I heard she did an outstanding job in FOMAA Women's forum held in Delaware recently. There is should be mix of men and Women in the leadership not all Men. All the best
Thampan 2014-05-03 01:15:42 News
Such a moving life story.  Our prayers.  What else can I say?
വിദ്യാനാമ നരസ്യരൂപമധികം പ്രച്ഛന്ന ഗ 2014-05-02 20:35:31 News