Anthappan 2018-10-11 15:49:19 News
It means For Unknown Carnal Knowledge
Phil 2018-10-11 15:47:42 News
ഇത് ഒരു സഭയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യം അല്ല. എല്ലാ സഭകളിലും ഇടയന്മാരും ആടുകളും ഉണ്ട് . ആടുകളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇടയന്മാർ അവരെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആത്മീയം ആണ് ഈകൂട്ടർക്കു ഏറ്റവും നല്ല മറ . ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭയെ സംബന്തിചിടത്തോളം സത്യാ വേദപുസ്തകം ആണ് പ്രമാണം. അത്  ഇടയന്മാർ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. 
josecheripuram 2018-10-11 15:41:44 News
Some one asked me what kind of local anesthetic ,a brechial block or a digital block,It'better a barchical block.Because digital block will cut off circulation to the distal area.
josecheripuram 2018-10-11 15:00:45 News
Dear Salim sir,I write you because Our friend ship go beyond many years,do not comprise our integrity to present politics .I have only stand "Sand for the right".
vayankkaran 2018-10-11 14:33:14 News
Please get this Mukesh fellow out from any show. He is not trustworhy or any kind of rolemodel. Definfteli y me and many of my friends will boycot his show.
josecheripuram 2018-10-11 13:52:02 News
I appriciate west chester Malayalee association for taking initiative to contribute to the needs of our fellow beings in Kerala.We are concerned about Kerala& our brothers&sisters.But people in Kerala is only worried abut Women going to "SABARIMALA".After the Flood none is talking about rehabilitaiting the homeless,building roads,bridges,helping the farmers.
Johnny Walker 2018-10-11 13:42:15 News
I do agree with Christian Brothers
josecheripuram 2018-10-11 13:29:20 News
I have to say one thing that what ever religion you believe please do not teach your children "ANDHA VISWASYAM"  .When I was a child I had no rights. Parents,teachers,priests,any one older than me were right.We have to encourage free thinking & tell the truth.That's the only way we can build a healthy future.
josecheripuram 2018-10-11 13:07:30 News
When any one operating a machine should know what are the consequences&how to handle if something went wrong.Good thing she shut off the machine.At that time the only thing some one could have done was to ease her pain.Get help from a near by hospital where they could give her a local anesthetic to kill the pain.
വിദ്യാധരൻ 2018-10-11 12:52:33 News
 
 " ഓം ഭൂഃ ഭുവഃ സ്വഃ 
തത് സവിതുർ വരേണ്യം 
ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി 
ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്”

സൂര്യന്റ പ്രകാശത്താൽ 
                 പ്രപഞ്ചം ശോഭിക്കുംപോൽ 
നിന്റെ ബുദ്ധിക്കിതു 
                പ്രകാശം പരത്തട്ടെ 
ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ 
                സ്ത്രീകൾക്കും കഴിയുമോ? 
സ്ത്രീകൾ ദർശിച്ചിടീൽ 
                അയ്യപ്പൻ പിണങ്ങുമോ?
മൂഡമീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 
                 ഉത്തരം വേദം നൽകും 
 
                  

ഗായത്രീ മന്ത്രം സ്ത്രീകൾക്കും ചൊല്ലാമോ ???
************************************************************
ഭാരത സംസ്കൃതിയുടെ അടിത്തറയും അറിവിന്റെ മഹാസാഗരവുമായവേദങ്ങൾ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽക്കുന്നുണ്ട്. വേദമന്ത്രൾ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ദ്രാഷ്ട്ക്കൾ എന്നാണ് വിളിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല സ്തീകളും കൂടിയുണ്ടെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ട്പ്പെടുന്നു. ഋഷികൾ എന്ന പദം പുരുഷന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രദ്രാഷ്ടാക്കളായ സ്ത്രീകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഋഷികമാരെന്നാണ്. മാത്രമല്ല, വേദം പഠിക്കുകയോ, പഠിപ്പിക്കുകയോ ചേയ്തിരുന്നവരെ ബ്രഹ്മവാദിനികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ മൂന്ന് വേദങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗായത്രീമന്ത്രം സ്ത്രീകൾ പഠിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു എന്നു സാരം.

ഘോഷാ, ഗോധാ, വിശ്വവരാ, ആപല, ഉപനിഷാദ്, ജൂഹ, അദിതി, ഇന്ദ്രാണി, സരമാ, രോമശ, ഉർവശി, ലോപമുദ്ര, യമി, ശാശ്വതി, സൂര്യസാവിത്രി, എന്നിവർ ഋഷികമാരായിരുന്നു. ഇതിൽ സൂര്യസാവിത്രി എന്ന ഋഷിക ഋഗ്വേദത്തിലെ എഴുപത്തഞ്ച് മന്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചതായി കാണാവുന്നതാണ്.

ഗേവഷണബുദ്ധിയോടെ ഭാരതീയതയെ സമീപിച്ചാൽ ഗായത്രീമന്ത്രത്തിന്റെ ഉപാസകരായി നിരവധി സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ കണ്ടെത്താനാകും. ഗാർഗി, മൈത്രേയി, മദാലസ, അനസൂയ, അരുന്ധതി, ദേവയാനി, അഹല്യ, കുന്തി, സത് രൂപ, വൃന്ദ, മണ്ഡോദരി, താര, ദ്രൗപതി, ദമയന്തി, ഗൗതമി, ആപല, സുപഭ, ശവാതി, ഉശില, സാവിത്രി, പ്രതിശേയി, വിശാലിനീ, ബേന്ദുലാ, സുനിത, ശകുന്തള, പിംഗള, രോഹിണി, ഭദ്ര, വിഡുല, ഗാന്ധാരി, സീതാ, ദേവഹൂതി, പാർവതി, ശചി, സത്യവതി, സുകന്യ, തുടങ്ങിയ എത്രയോ സ്ത്രീ രത്നങ്ങളുടെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ നമുക്കു മുന്നിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ഗായതീജപത്തിന്റെ മാഹത്മ്യത്തിലൂടെ സാവിത്രി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവനെ യമധർമനിൽ നിന്നും തിരികെ വാങ്ങിയതു മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. വിശ്വമാതാവും ദേവമാതാവും വേദമാതാവും ആദിമാതാവുമായ ദേവീഗായത്രിയുടെ അനുഗ്രഹം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ലഭ്യമാവുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും അർപണവും തികഞ്ഞ ഭക്തിയുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതിനുപിന്നിൽ " (ഫേസ് ബുക്ക് )

Christian Brothers 2018-10-11 12:27:21 News
Praise the Lord in the name of Abraham and Issac : Netanyahu and Trump are chosen by god of Israel and his holy name will be hallowed
Joseph 2018-10-11 12:23:40 News
ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിലിന്റെ ലേഖനം വളരെയധികം കൗതുകത്തോടെ വായിച്ചു. ലേഖനം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ തടത്തിലിനോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനം തോന്നിയത്. അറിവു കൂടുംതോറും എളിമ വർദ്ധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിൽ നിന്നും ശ്രീ കോവിലനിൽ നിന്നോ ശ്രീ വി.കെ.എൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനിൽനിന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷത കണ്ടില്ല. എന്നിട്ടും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കാതെ പ്രസിദ്ധരായ ഈ എഴുത്തുകാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഈ ലേഖനം വായനക്കാരനിൽ കൗതുകം ഉണർത്തുന്നു. ഈ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ ഫ്രാൻസീസ് തടത്തിൽ നേടിയ നേട്ടങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ! അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാഷ, ശൈലി, എഴുതുന്ന രീതി എന്നിവകൾ, ലേഖനങ്ങൾ ഏതു വായനക്കാരനെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ക്ഷമയും വകവെച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത ലക്കവും വായിക്കാൻ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 

ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കോളേജ് യുണിയനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരൻ കേശവദേവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കോളേജിൽ പ്രസംഗം നടത്താൻ ക്ഷണിച്ച ഓർമ്മകളാണ് ഈ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നത്. എത്ര നല്ല പെരുമാറ്റം, സ്നേഹം, കേശവദേവിന്റെ സംസാരം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോവുന്നില്ല. അന്ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം അയച്ചത്. 

അഹങ്കാരികളായ എഴുത്തുകാരെ വളർത്തുന്നതും വായനക്കാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങളും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കോവിലാന്മാരും വി.കെ.എൻ മാരും മനസിലാക്കുന്നത് നന്ന്. ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെക്കാളും മെച്ചമല്ല. കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽനിന്ന് കുറച്ചു സാഹിത്യ കൃതികൾ തൊടുത്തുവിട്ടതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ മാത്രം അവർ ഒന്നുമാകുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യം അത്തരം എഴുത്തുകാർ മനസിലാക്കുന്നതും നന്ന്. അത്തരക്കാരോട് പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നത്. 
Renji 2018-10-11 11:50:51 News
How much money distributed? Very clever reporting!
Mr & Mrs BRIBES 2018-10-11 11:48:40 News

corruption scandal surrounding Benjamin Netanyahu, the Israeli prime minister, took a new turn on Thursday when his wife Sara was charged with fraud and accused of illegally claiming £75,000 for gourmet meals. 

While both Mr and Mrs Netanyahu have been subject to widespread allegations in recent years, the indictment filed on Thursday marks the first time either of them have actually been charged with a crime.  

Israeli police recommended in February that Mr Netanyahu face charges for accepting £200,000 worth of bribes.

what is wrong with this guy?

Anthappan 2018-10-11 10:46:54 News
These are thieves living in the same den.  Both Trump and Natanyahu are involved in scandals.  They both want to cling on to power by making some morons happy. For, that they will move capital to Jerusalem or New York  So long as there are morons to  say hallelujah to any wicked things they do, they will continue to do it.   Sara Natanyahu is indicted for charging $100, 000 for a meal.  .   There are two right wing pastors from Texas are also involved in moving the Capital to Jerusalem. There won't be any peace without Palestinians involved in this process.  It was any how immoral for Nikky Haley to serve an immoral president.