Reji Philip 2013-11-25 08:35:02 News
Nannayittundu.

P.C. Chacko 2013-11-25 08:01:16 News
I like the Job Fair what FOMAA is doing. If you can find job for few people, that is a great service to the community.
vaayanakkaaran 2013-11-25 07:24:29 News
നല്ല ലേഖനം.

ഒന്നാം തലമുറ രണ്ടിലേക്കും മൂന്നിലേക്കും പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും, പുതിയ ഒന്നാം തലമുറ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും; ഈ സർക്കസ് നീണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

Mammen Chirayil 2013-11-24 23:11:51 News
I attended this event, it was very well organized, well attended, excellent speeches. Kudos to FOMAA Leadership. Especially to Jiby, Gladson and George hats off to you guys.
വിദ്യാധരൻ 2013-11-24 20:17:07 News
മതഭ്രാന്തരെ പൂട്ടിയ  ചങ്ങലക്കും-
ഭ്രാന്തുപിടിച്ചതറിയില്ലേ സ്നേഹിതാ 
കിലുകിലാ  ശബ്ദംവച്ചെത്തുന്നു  ചങ്ങല
പാതിരാ നേരത്തൊരു യക്ഷിയെപോലത്  
മഴു അല്ലിതു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക
പല കണ്ണിയാൽ തീർത്തൊരു ചങ്ങലയാ  
അത് കേറി ചുറ്റും കഴുത്തിൽ കുരുക്കായി 
അത് നിന്നെ വരിഞ്ഞു കൊല്ലും 
മതമെന്ന  സുന്ദരിയാളുടെ കണംകാലിൽ 
നിന്നുയരുന്ന ചിലങ്കയായി തെറ്റ് ധരിച്ചു നീ 
ഒടുവിൽ ചെന്നു പതിച്ചു മരിക്കുന്നു  
മതം തീർത്ത മരണകിണറിനുള്ളിൽ 
Lilly Wayanad 2013-11-24 19:54:06 News
മഹാ കപി വയനാടൻ വയനാടിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പേർ മാറ്റണം , താങ്കള് കപിയായിരിക്കാം , അതിന് വയനനാടുകാർ എന്ത് പിഴച്ചു . വീര പഴശ്ശിയുടെ , , മാനതവാടി പുഴയുടെ, പാപ നാശിനിയുടെ, സീതാ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ, വള്ളിയൂർക്കാവിന്റെ, തിരുനെല്ലിയുടെ , വയലേലകളുടെ, തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ, thEninte, ഗന്ധകശാലയുടെ, വർഗീസിന്റെ , വയനാടൻ മഞ്ഞളിന്റെ , കബനീ നദിയുടെ എടയ്ക്കൽ ഗുഹയുടെ , 5000 വർഷങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക മേന്മയുള്ള വയനാട് ഒരു മഹാ കപിയെ പ്രസവിച്ചതായ് അറിവില്ല , ദയവായി മഹാ കപി, മഹാ കപിയാവുക , വയനാടിനെ വെറുതെ വിടുക . ലില്ലി വയനാട്
വിദ്യാധരൻ 2013-11-24 13:27:32 News
ആവാം പ്രണയവും 
പ്രേമവും വിക്രമാ 
അവെരുതെന്നാൽ 
അതിക്രമം ഒന്നുമേ 

andrews 2013-11-24 12:13:12 News
മത ഭ്രാന്തന്മാർ ഇതു വായിച്ചു അരിശം മൂത്ത് മഴു ഏറിയും. വാല് തപ്പും.ആദത്തിനെ അപ്പനാകും. സഹോദരനെ കൊല്ലും.
വിദ്യാധരൻ 2013-11-24 10:29:17 News
'മത' സ്വാതന്ത്ര്യം  
അത് ഇളയതിനും ആകാം 
മൂത്തവർക്കും ആകാം 


വിക്രമൻ 2013-11-24 10:04:22 News
അപ്പോൾ ഈ പ്രേമവും പ്രണയുവും ഉള്ള കവിത വായിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെ നാന്നാവും വിദ്യാധരൻ ഗുരുജി?
andrews 2013-11-24 09:39:53 News

Millennium thoughts#18-the beast man and suppressed sex.  Cont.from #16&17.

How do religion and politics keep the poor and hungry under their control and use them as their weapons? It is very simple and funny.  Both of them use the same tricks. The poor are promised a better tomorrow and some even to the extent of happy life after death. The poor, hungry, oppressed down tridents has no other alternative being offered either. They have no other choice. So they choose the only available one and live a life of misery, poverty and slavery.

But religion and politics know that the poor are human bundles of emotion. They can explode. So religion and politics provide the poor plenty of opportunity to vent their suppressed emotions. They have festivals, meetings, rallies- you name it; plenty and plenty to keep them occupied. The poor is not getting the leisure time to think. The poor is always kept occupied. Remember the primitive man was a hunter, a killer. Religion and politics will always give him a victim. He is free to kill them in the name of religion and politics. The foundation of all religions and politics is built on human blood. It is not a secret. It is simply history-read it and learn from it.

Religion preaches to the faithful to kill the unfaithful and cleanse the world for their religion to dominate. The killer is given redemption in the name of god and is offered future better life called heaven. Politics repeats the same. The reward may be immediate or at least for the coming generations. But in fact both religion and politics spreads evil and hell in this world.

The primitive man is hiding in the modern man all through his life. Religion and politics transform him & turn him back to be the primitive killer. Religion and politics confiscated the good results of civilization and claims it to be their achievement. They make others confuse that they are the morality. But it is a false claim. Cultural and moral values evolved in human society from their experience. Good deeds became the goal of cultured society. They found the effects of good and bad deeds. Tried to seek the good. This was an achievement of humans who became holy by good deeds. They became holy by their deeds and not by their faith or religion. Religion and politics saw the radiance of good deeds and jumped in and claimed to be the guardians of morality. Good deeds flourished in human society long before humans fabricated their own gods and religions. Observe nature, have you ever seen any animals reading the holy books of religions?. Have anyone of you seen animals repeating our father and hail mary in a monotonous repetition?You can see astonishing good deeds done as a natural instinct by animals. That is what real good deed is. So what happened to this evolved and improved human culture? Why it returned and transformed  to be primitive killer? The reason is evident. Religion and politics  suppressed human emotions in the wrong way which had no vents. Humans are enslaved in the cell of emotions. Only redemption is through education &awareness.

andrews

Cont.in #19

 

Mathew Varghese, Canada 2013-11-24 08:30:09 News
A good poetry can definitely trigger good response from readers and in that respect the poet deserves credit too. This is an add on to my previous comment.  
Mathew Varghese, Canada 2013-11-24 08:23:22 News
അഭിപ്രായ കവിതകൾക്കും നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഈ-മലയാളിയുടെ പ്രതികരണ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയും.  

"വളരുന്നകാലത്ത് വടികൊണ്ടടിച്ചാൽ
വാർദ്ധക്യകാലത്ത് വാപൊത്തി നിൽക്കും."  എന്ന വായനക്കാരന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് വിദ്യാധരൻ പ്രതികരിച്ചത് നോക്കുക 

"വളരുന്ന കാലത്ത്  വടി കൊണ്ടാടിച്ചോർ 
വാർദ്ധക്യം വന്നു വടിയായി പോയി 
വാപൊത്താൻ കഴിയാതെ വൃദ്ധനായെന്നെ   
വളർന്നെന്റെ മക്കൾ  വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കി"

അച്ചടക്കം ഇല്ലായ്മ  ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും  കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വളരുന്ന കാലത്ത് ശിക്ഷണത്തിൽ (സ്പാങ്കിംഗ് പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അനുവതിച്ചിരുന്നു) വളർത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നുള്ള വായനക്കാരന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് വിദ്യാധരൻ കൂട്ടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചിന്തനീയം തന്നെയാണ്.  വാർദ്ധക്ക്യത്തിന്റെ ഏകാന്തത ഭയാനകം ആണ്. ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കം ഇല്ലായ്മയും, മൂല്യങ്ങളുടെ നാശവും, പണവും കീർത്തിയിലൂടയും പ്രതാപത്തിലൂടെയും എല്ലാം നേടാം എന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവം പല പ്രായം ആയവരേയും വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പ്രായം ആയ എന്നെ പോലെയുള്ളവരും കുറ്റക്കാരാണ്. ഒരു പക്ഷെ കർമ്മ ഫലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. വിദ്യാധരന്റെ  പല ചെറു അഭിപ്രായ  കവിതകളും ചിന്തോദ്ദീപകമാണ്. നന്ദി 
വിദ്യാധരൻ 2013-11-24 07:53:46 News
വായിച്ചു വായിച്ചു 
നമ്മൾ നന്നാകണം 
അതിനായി കുറിക്കണം 
കവിതകൾ കവികൾ 


വിദ്യാധരൻ 2013-11-24 06:48:30 News
ഉടനടി ചത്താൽ 
ദൂരം കുറയ്ക്കാം 
ഉടനെ അങ്ങെത്താം