സ്ഥാനാർഥി 2013-11-21 06:16:16 News
ഇല്ലെനിക്ക് സിൽക്ക് ജുബ
ഇല്ലെനിക്ക് ത്രിവർണ്ണ ഷോൾ
ഇല്ലെനിക്ക് കൃത്രിമ ചിരി 
ഇല്ല ഞാൻ ആരെയും ചുബിക്കുന്നുമില്ല 
ഇല്ലെനിക്ക് കപടവേഷധാരികളുടെ പിൻബലം
ഇല്ല ഞാൻ കൈ കൂപ്പുന്നും ഇല്ല കാരണം-
നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ 
എന്റെ തമ്പിച്ചായന് വിശ്രമം നൽകണം
അതിനായി നമ്മൾക്ക് ഒത്തു ചേരാം 


Francis 2013-11-21 06:04:54 News
This is too much. Let's not  provoke the ordinary people. 
Ninan Mathulla 2013-11-21 06:00:48 News
Point to ponder. Most of the people who moved to the the Eastern Ghats and settled there and made the land productive, sacrificing their lives, and thus prospered were people from the Christian community. Many political manuering took place in the past at the state level by vested interests to destroy their prosperity and strength, though none succeeded. Now, these people hired the their North Indian colleagues to write this report, thus achieve with the stroke of a pen, what they couldn't achieve at the state level.
വിദ്യാധരൻ 2013-11-20 20:21:07 News
ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം ജനിച്ചവരും അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിയവരുമാണ്  അമേരിക്കയിലെ ഒരു നല്ല ശതമാനം എഴുത്തുകാരും. ജനതിപത്യത്തിന്റെ വിലയോ അത് നേടാൻ വേണ്ടി പൂർവികർ നല്കിയ വിലയോ, ഗാധിജി ദ്ന്ണ്ടി യാത്രയിലൂടെ കടൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചു ഉപ്പു തിന്നതിന്റെ നന്ദിയോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല  . ആരോഗ്യ പരിപാലത്തിനു നിവർത്തിയില്ലാത്ത നാൽപ്പതു മില്ലിയ്ണ്‍ ജനങ്ങൾ ചത്താലും വേണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം എന്നാ ഫാഷിസ്റ്റു മനോഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ ഞരക്കങ്ങളോ തെങ്ങലുകളോ കാണില്ല, അതിനു ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല അതെന്താണെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് അറിയില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചകൾ തേടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുടിയേറുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ കാട്ടു പോത്തുകളെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ . ബലഹീനരായ മൃഹങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിക്കാറില്ല.  കാരണം ലോകം ഇന്ന് ഒരു ദിശയിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. ആഗോളവൽക്കരണം നല്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കര്യകാരാൻ. നിങ്ങളുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് ഒരു പടം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങള്ക്ക് ലക്ഷ്യം ഉള്ളു. നിങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നേട്ടം. ഇല്ല സാഹിത്യ കാര നിങ്ങളെയും തുരുമ്പു എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പുതിയ സാഹിത്യവും സംസ്ക്കാരവും ഉരു തിരിയുന്നു.  ആര് എവിടെ തുലഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനും ഞങ്ങളെ നമ്പണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.  നിങ്ങളുടെ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും, നിങ്ങള്ക്ക് കയ്യെത്താത്ത ദൂരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. എന്തിനു പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൃതികളുടെ എഴുത്തും പ്രോടക്ഷനും ഞങ്ങൾ ഔട്ട്‌ സോഷ്സു ചെയ്യിതിരിക്കുകയാണ്.  കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിറുത്തുന്നു. ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഇഗോ എന്നെ അനുവതിക്കുന്നില്ല. 


sense 2013-11-20 20:04:45 News
What is the article saying? The Catholic church is protesting with the left and it will affect Oommen Chandy govt. Babu should voice his concerns about Chandy who pretends a saint and still go with Salim Raj or Jopan. Having two faces no good.
The Catholics are poor people mostly.
Moncy kodumon 2013-11-20 17:49:01 News
Swamy Ayappa is very good . Almighty is treating equal to Everyone. I like respect swamy Ayappa. But still some temple  treating to people different different way. Dr jesudas still, who Has no right to enter in guruvayoor and vayalar Ravi has also got a big issue in that temple. Why.?  God never treat to the People like this . All people black white or low caste or any Community people are same in front of God. So I believe Swamy Ayappa  is real from God. That, why people of all Religions go to sabarimala  .why some people are still thinking the Bad way. Gandhi, Srinarayana Guru etc did lot of work bu Still some dark high caste people are blocking the right way. should stop those kind of ignorance.
Truth man 2013-11-20 16:54:25 News
We have no time for fokana or foma or overses congress
Or any other stupid malayali program. We are all malayalees
Stick together in American politics and support our children
To involve in American politics  and lead us and solve our
Indian people program .As you know if our people was killed by
Any man. We have no political leader in our malayali society
to question or find out who is the murder or find solution
Stop stupid indian politics forget fokana or foma or overses
Congress and support and involve American politics
And support our children to involve the ministry and leadership
Stop dirty indian politics
josecheripuram 2013-11-20 15:43:48 News
The problem with our Institusions are the way they control,us for Eg,we take it for granted, that what ever the The authorities say we obey.They are paid with our fuckin money.They better behave like son of a goose.
Pissed Off 2013-11-20 15:28:07 News
I agree with Mathulla. Some of these people running for this position think that they can fool the public all the time. The reason they want to be in position is to enhance their businesses like grocery store, real estate and insurance. Their manifesto is going to be like Chenda Mealm Dance Ona Sadya, Chenda melam Ona Sadya Dance and the cycle continue. One time they brought out all the people from different denomination to vote for the candidates. Most of these people never participate in an American Election or loca city elections where their children are going to settle down. We take our dirty politics where ever we go. And then we invite crooks from Kerala and add on to our circus. We are making mockery of ourselves as a commentator suggested. Go for it clowns!
Mathulla 2013-11-20 13:31:40 News
The FOMAA/FOKKANA division has caused too much damage to the Malayalee community here. Though I didn't work for the division, I hoped that two national organizations will energise the leadership in a competitive spirit to organize the Malayalee community here to bring them under these two organizations. That didn't materialize. Now, inadvertentatly or not, the division has helped to bring to the Board of Malayalee Associations, candidates by compromise between these two groups instead of election by the members. Candidates who had no chance to win in an election got through this back door method, and this caused damage to the community. There was no unity or team spirit in the Board in Houston, and all types of vested interests influenze decisions that affect the community. The same situation must be in other cities also. I have reasons to believe that religious and racial groups bent on dividing and ruling were behind the FOMAA/FOKKANA division. Instead of compromise, members must go for direct election as this process will eliminate undesirable elements. It is better to vote for a strong team with a good election manifesto or agenda to accomplish than individual members with agenda to enrich their on pockets or with other vested interests.
Anthappan 2013-11-20 10:34:13 News
Vidhyadaran’s comment prompted me to read the article by Ms. Rahamatthu. It is indeed a well written article. And, Vidyadaran has complemented it with the right response. If the trend continues this way the land (Kerala) will be a lost land instead of God’s own land. It is time to take out that name than mocking ourselves with it.
സ്ഥാനാർഥി 2013-11-20 10:15:16 News
ഇല്ലെനിക്ക് സിൽക്ക് ജുബ ഇല്ലെനിക്ക് ത്രിവർണ്ണ ഷോൾ ഇല്ലെനിക്ക് കൃത്രിമ ചിരി ഇല്ല ഞാൻ ആരെയും ചുബിക്കുന്നുമില്ല ഇല്ലെനിക്ക് കപടവേഷധാരികളുടെ പിൻബലം ഇല്ല ഞാൻ കൈ കൂപ്പുന്നും ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ തമ്പിച്ചായന് വിശ്രമം നൽകണം
Pat 2013-11-20 09:17:42 News
ഹാ എന്തൊരു കഷ്ട്ടം ,ഇത്രയും വേണോ  ഒരു സാധാരണ  സംഘടന തെരെനഞ്ഞടുപ്പിനു .
രണ്ടു കൂട്ടരോടും  ആണ് .
Koshy, Oommen (Renji) 2013-11-20 06:56:44 News
I second and approve this statement. I am sure that all our friends will agree and elect him to decorate the president position. Thanks 
Shajan.V. Cyriac 2013-11-20 06:50:36 News
  Very nice report . Keep it up .  
   Wishing you a good tomorrow ....... Shajan .V. Cyriac