Sandeepkumar 2014-05-16 11:04:39 News
നല്ല പോസ്റ്റ്‌. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇസ്ടപെട്ടു. ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഹിജ്ടകൾ ജനിക്കുന്നതല്ല.പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ വൃഷണങ്ങൾ നസിപ്പിക്കപെട്ട ആണുങ്ങൾ ആണ് ഹിജടകൾ ആയി മാറുന്നത് എന്ന്. പണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലും മറ്റും ഇങ്ങനെയുളവരെ ജോലിക്ക് വച്ചിരിന്നു എന്ന് കലക്കുന്നു. ആണുങ്ങളുടെ സക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നക്കാരല്ല. അന്തപുഅരങ്ങലിലും മറ്റും ജോലി എടുപ്പിച്ചരുന്നവർ ഇത്തരക്കരനത്രേ. ഉധതിൽ തോക്കുന്ന പടയളികൌല്ടെ ഗതി ഇതയിര്ന്നു എന്ന് കലക്കുന്നു.
Democrat 2014-05-16 09:34:29 News
A shake up was necessary but we donot know whether Mody is the right person for that or not. We will wait and see. Now, Indian Nasty Overseas Congress can go underground. by by
Modifan 2014-05-16 09:06:45 News
The many leaders of INOC, official unofficial, the myriads of leaders, Karan group, matte group, mariche group, all these self proclaimed and unuseful leaders should wind up their Congress business and sit home. Give company to your wife and kids. I am not a big Modi fan. But the family rule at Delhi was unsahikkable. Ma beta thrangam was too much. They brought some of the worst leaders calling haritha leaders to upfront. Absolutely stuthipadakanmar.
PT Kurian 2014-05-16 09:00:58 News
The so called organisation INDIAN NATIONAL OVERSEAS
CONGRESS (INOC) should be dissolved FORTHWITH

PT KURIAN
Anthappan 2014-05-16 08:46:55 News
Before you cook your beef, set the alarm and beef up the safety.
vaayanakkaaran 2014-05-16 08:27:23 News
Father, have mercy on INOC, because they do not know what laughing stock they have made themselves to be.
JAL 2014-05-16 08:25:23 News
If they are US citizen and getting involved in another nation’s political process then they are violating the oath they have taken during the Naturalization process.
vaayanakkaaran 2014-05-16 07:47:46 News
INOC should probably shutdown, but go home? They're all most likely US citizens.
Justice at last (JAL) 2014-05-16 06:04:49 News
INOC needs to shut down the office and go home.
വിദ്യാധരൻ 2014-05-16 06:02:44 News
മരനീരുള്ളിൽ ചെന്നാൽ പിന്നെ കാലുകൾ പൊക്കും ഭാവന മെല്ലെ തുരു തുരെ കഥകൾ ലേഖനൊ മൊക്കെയും ഉതിരും കതിരവൻ മറയും വരെയും. ഇങ്ങനെ പിറന്നൊരു കഥയും കവിതയും ഹാ! വന്നു പതിക്കും നമ്മുടെ നടുവിൽ കാലും കയ്യും പോയൊരു കവിത തലയും വാലും പോയൊരു കഥയും ഉടലിനു ഭംഗം വന്നൊരു ലേഖനം വായിച്ചോടുവിൽ മുഴു ഭ്രാന്തു - പിടിക്കും അനുവാചകരും
Love India 2014-05-16 05:17:13 News
India is falling to dark days again.
When Vajpayee left, Arundhati Roy said, 'darkness has passed.' Now we have fallen to thick darkness.
All over the world religiion is losing its grip. In India religious fanatics are coming to power. Those who support these forces from America should be thrown out from here.
George Abraham 2014-05-15 21:58:13 News

George Abraham, chairman, INOC (I), USA

While we salute India for this incredible democratic process that was peacefully conducted over a month period and salute the voters for their heavy turnout to make their choices and congratulate all the winners, I hope the incoming Government will continue to safeguard the democratic and secular fabric of the nation and work towards unity and purpose where all its citizens are treated equally regardless of their caste, religion or region. 

vaayanakkaaran 2014-05-15 17:15:59 News
കഥാക്രുത്ത് ഹാസ്യരൂപേണ ഒത്തിരി സംഗതികൾ ഇതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക: കോട്ടയം അച്ചായൻ, മാർക്കം കൂടിയവന്റെ മൂഡമായ ആഡ്യത്വം, സവർണ്ണൻ, മാർക്കം കൂടിയവൻ, അവർണ്ണൻ  എന്ന മൂന്നു വർണ്ണങ്ങൾ. etc 

നാട്ടിൽ നിന്നേ എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ, ജന്മസിദ്ധമായ സർഗ ശക്തിയുള്ള, പേരും പെരുമയുമുണ്ടായിരുന്ന, മുടിയും താടിയും കറുപ്പിച്ച വെപ്പുപല്ലിന്റെ വെളുത്ത ചിരിയുള്ള കഥാനായകൻ ആരാണാവോ.

അഭിനന്ദനങ്ങൾ.    
vaayanakkaaran 2014-05-15 16:37:13 News
എതിരേ കതിരവനുയരും മുൻപേ
ഉരിയ മരനീർ അകമേ  ചെന്നാൽ
കുളിരാ പോരിയാ തളരാതെഴുതാം.
Vinumon 2014-05-15 14:08:58 News
ദാ, ഇതുപോലെ കുറെ എഴുത്തുകാർ നമുക്കുണ്ട്. എഴുത്തു കല അറിയാവുന്നവർ!   ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മറ്റു പതിനെട്ടു ഭാഷകളിലും ഇവരിൽപ്പലരും പുല്ലുപോലെ എഴുതും! ഇദ്ദേഹം ലേഖന പരമ്പരയിലാണ് തകർക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു, എട്ടോ മറ്റോ ആയി.  ആരെങ്കിലും പഴയത് വായിക്കാനാവാതെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിക്ക് ആവിശ്യപ്പെട്ടാൽ അയച്ചും കൊടുക്കും! അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ എത്രയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക!  തല ചക്കയോട് ചേർത്തു വെച്ചുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാം നല്ല സ്റ്റയിലിൽ ഉള്ള 'കൂൾ' പടങ്ങൾ. അതുപോലെ, കമന്റിൽ "ഇലക്ട്രോണിക് ബീഫിംഗ്" എന്തെന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വിവരണവും കലക്കിയിട്ടുണ്ട്!  ഇ-മലയാളിയോടു  അഭിനന്ദനം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.