Devil the Great 2019-05-01 09:15:45 News
ഈ പുള്ളിയും ബാബുപോൾ ചെയ്ത്തുപോലെ ശബ്ദം റിക്കോർഡ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടെ പോകു.  "അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഒന്നും മരിക്കില്ല .മരിച്ചാലും അവർ ജീവിക്കും " സെയിത്തൻ ബൈബിൾ 4 -20 
Ponmelil Abraham 2019-05-01 08:31:56 News
Deep condolences and prayers.
കുഞ്ഞാട് 2019-05-01 08:27:51 News
പാത്രിയര്കീസ് ബാവ ഇച്ഛിച്ചതും ശ്രേഷ്ഠ ബാവ വെറുതെ ഒന്ന്  പറഞ്ഞതും രാജി...ഇനി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും... ?  കുഞ്ഞാടുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന്നതിനാൽ ഞാൻ രാജി പിൻ‌വലിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം... 
Ponmelil Abraham 2019-05-01 08:23:17 News
Deep condolences and prayers.
Resmi Anil 2019-05-01 07:42:48 News
Excellent write up! Keep writing!
Think 2019-05-01 07:29:49 News
Think for yourself M.V., instead of reading all this garbage.
കാലൻ 2019-04-30 23:11:59 News
ഇദ്ദേഹവും കാലപ്പഴക്കത്തിൽ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ജനം  ബഹളം വയ്ക്കുകയും  ഇദ്ദേഹത്തെ യേശുവിന്റ രാണ്ടാമത്തെ വരവായി വിളംബരം ഇറക്കുകയും ചെയ്യും .  ഓരോ അവന്മാര് മരണ ശേഷവും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കുന്നത് . ഇല്ല മോനെ മരിച്ചവൻ തിരിച്ചു വരില്ല കുട്ടാ - എന്റെ ചീട്ട് വീണാൽ വീണത് തന്നെ 

Anthappan 2019-04-30 22:41:45 News
The Old Man and the Sea (Earnest Hemingway )
"The Old Man and the Sea tells the story of a battle between an aging, experienced fisherman, Santiago, and a large marlin. The story opens with Santiago having gone 84 days without catching a fish, and now being seen as "salao", the worst form of unluckiness. He is so unlucky that his young apprentice, Manolin, has been forbidden by his parents to sail with him and has been told instead to fish with successful fishermen. The boy visits Santiago's shack each night, hauling his fishing gear, preparing food, talking about American baseball and his favorite player, Joe DiMaggio. Santiago tells Manolin that on the next day, he will venture far out into the Gulf Stream, north of Cuba in the Straits of Florida to fish, confident that his unlucky streak is near its end.

On the eighty-fifth day of his unlucky streak, Santiago takes his skiff into the Gulf Stream, sets his lines and by noon, has his bait taken by a big fish that he is sure is a marlin. Unable to haul in the great marlin, Santiago is instead pulled by the marlin, and two days and nights pass with Santiago holding onto the line. Though wounded by the struggle and in pain, Santiago expresses a compassionate appreciation for his adversary, often referring to him as a brother. He also determines that, because of the fish's great dignity, no one shall deserve to eat the marlin.

On the third day, the fish begins to circle the skiff. Santiago, worn out and almost delirious, uses all his remaining strength to pull the fish onto its side and stab the marlin with a harpoon. Santiago straps the marlin to the side of his skiff and heads home, thinking about the high price the fish will bring him at the market and how many people he will feed.

On his way in to shore, sharks are attracted to the marlin's blood. Santiago kills a great mako shark with his harpoon, but he loses the weapon. He makes a new harpoon by strapping his knife to the end of an oar to help ward off the next line of sharks; five sharks are slain and many others are driven away. But the sharks keep coming, and by nightfall the sharks have almost devoured the marlin's entire carcass, leaving a skeleton consisting mostly of its backbone, its tail and its head. Santiago knows that he is defeated and tells the sharks of how they have killed his dreams. Upon reaching the shore before dawn on the next day, Santiago struggles to his shack, carrying the heavy mast on his shoulder, leaving the fish head and the bones on the shore. Once home, he slumps onto his bed and falls into a deep sleep.

A group of fishermen gather the next day around the boat where the fish's skeleton is still attached. One of the fishermen measures it to be 18 feet (5.5 m) from nose to tail. Pedrico is given the head of the fish, and the other fishermen tell Manolin to tell the old man how sorry they are. Tourists at the nearby café mistakenly take it for a shark. The boy, worried about the old man, cries upon finding him safe asleep and at his injured hands. Manolin brings him newspapers and coffee. When the old man wakes, they promise to fish together once again. Upon his return to sleep, Santiago dreams of his youth—of lions on an African beach."

We will see the skeleton of your favorite screwed up  President by the end  2020.  And the old man will wake up to rule this nation one more time 
M.V. 2019-04-30 22:05:00 News
 'Demons  can induce good emotions' -  using emotions as a gauge of right and wrong leading to wrong choices , an aspect that  has been with us since The Fall and continues to lead  persons  into evil choices , including unholy practices and such  in even Christian marriages , persons   having come  under   the massive loss of faith , caused  by minds dulled by the feel good god of emotions imbued through media and all its false values 

The struggle ' between the City of God and that of the earthly  City of man ' is meant to be , to help bring more glory for those who take on the struggle in the Way God desires and wills it , in holiness , resisting   powers of evil .


 Good talk on how spiritual warfare helps persons to grow in virtue , for all its blessings for the hereafter, how those who are afflicted  can be holy  -

 On Angelic warfare and role of bl.Mother - 

May calling on this  Mother of us all help us in  dealing with the fears and evils of our times ,
to be instead filled with the trust in the love and designs of a loving Father , whose Face we behold in The Risen Lord  and partially , in the beauty of His creation and goodness in various ways and places .

Francis 2019-04-30 19:51:22 News
 Blind patriotism is what led to Holocaust in Nazi Germany. Hope and pray that you are not one of those .
Opportunist 2019-04-30 16:43:17 News
TPS always was, and will continue to be an opportunist. 
Joe the old man and sea 2019-04-30 15:10:43 News
What can the 75 yr old man do in a sea of troubles, terrorists, 
With Satan the king of all Evils ?  Should we make him Commaander in- chief to
Reverse our Military power, and run back , to disgrace America ? 
Let him tell who he harassed, how many women , this liberal 
Spender. 
jayan 2019-04-30 13:00:26 News
Statement by a friend of TPS


'I was reluctant to express my views on FB, as you know, but since this has become an open topic of discussion, here is my two cents worth. 
Endorsing a candidate -- notwithstanding the (questionable) virtues you attribute to him -- who represents the dark forces of bigotry, hatred and communalism, is betraying everything you may have stood for during your illustrious career.  Your differences with Shashi Tharoor cannot be conflated with your decision.  The real issue here is whether an erudite, well-travelled person like you with a career that took you through the citadels of liberal thought and variegated views can stoop to the level of endorsing someone representing the odious ideology of majoritarianism, exclusion, religious hatred, fundamentalism and retrogression, and a follower of the most coarse, crass and divisive Prime Minister in independent India's history. When the country faces almost an existentialist threat to its secular fabric and its Constitution, your change of stance is likely to be interpreted by many as an opportunistic move, like selling one's soul, a Faustian bargain with the Devil for some future gain.No wonder many people seem to be asking: "Et tu, Sreeni?" '

E D Mathew
Anthappan 2019-04-30 12:58:55 News
Those Malayalees morons who support,  the white nationalist, supremacist, racist, misogynistic, Islamophobic, emigrant phobic, black brown phobic,and pathological liar president  must understand that you are here because of Dalip Singh Saund, a democrat.  He opened up the door for all the Asian emigrants  to come to this country and to be what they want.  

This country of emigrants will never succumb to the tactics of any crooked presidents.  For the last 249 years this nation of immigrants survived all such thugs.  So let us wait and see how your president's destiny is going to be played out.  

I know now you are going to call Dalip Singh Saund, the first socialist, liberal, or whatever garbage,  for opening up the door for you and your family to come over here .  

Go and trace back your rout you came to USA,  before you vote for Trump again. But, you have the freedom to vote for who ever you want,

Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education. ( Franklin D. Roosevelt)
 
Your Good Neighbor 2019-04-30 12:37:42 News
ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ മിടുക്കർക്കു ഈ അനുഭവം ഏതെങ്കിലും ഒരു  രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കുംസ്ഥിതിയെന്നു  അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകൂ. ഈമലയാളിയിലൊക്കെ വരുന്ന  മുന്നറിയിപ്പുകൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നാൽ നല്ലതു. പക്ഷെ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ  ( അതാണ് ഇത്തരം കോളുകളുടെ ലക്‌ഷ്യം) പലരും മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒക്കെ മറന്നെന്നിരിക്കും . ഈ കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടത്തിനു വളരെ നന്ദി. ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ഇമലയാളിക്കും നന്ദി.