വിദ്യാധരൻ 2014-01-09 18:51:24 News
മനോഹരമായ കവിത വായിച്ചപ്പോൾ പ്രണയ കവിതകൾ കൊണ്ട് മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഓളം സൃഷ്ടിച്ച ചങ്ങമ്പുഴയെ ഓർത്തുപോയി. അഭിനന്ദനം 

"പറവതെന്തിനു പലതും തോഴിയി -
         ക്കപട ലോകത്തിലുണ്ടോ 
പരമ പാവന പ്രണയ മന്ദാര -
          ലതികയ്ക്കുത്തമ സ്ഥാനം?

അതു വളരുവാൻ, മലരണിയുവാ-
          നനുവദിക്കുകയില്ലീ-
ച്ചതിയും, മീർഷ്യയും, ദുരയും, മാമൂലും 
          പുലർത്തിടുന്നതാം ലോകം 

പ്രണയം! ആത്മാവിൻ പ്രണവം! ശാശ്വത-
           നിരഘനിർവ്വാണകേന്ദ്രം
ഗുണികളില്ല തിൻ മഹിമ കാണുവാൻ-
           നുലകിലിപ്പൊഴെൻ തോഴി! ......(ചങ്ങമ്പുഴ) 
Pious 2014-01-09 15:36:14 News
Why India wants to protect public ally currupted lady . Is this a role model for Indians .
George Parnel 2014-01-09 15:05:17 News
Devyani was indicted today and has left US. She will face trial when she returns without immunity. The saga is closed; thank goodness. A big lesson to learn from this:- The risk in creating two sets of labor contracts - one for getting visa and another for the personal use. Devyani's first labor contract said she will pay the housekeeper $9.75 an hour in addition to room, board, medical care, travel etc. This was required by State Department to get the visa for the housekeeper. Second labor contract stated Indian rupees of 30,000 per month. This was the actual payment and it is what got her in trouble with law because the housekeeper complained. Most people do these deals, but be careful.
Aniyankunju 2014-01-09 13:51:26 News
'Indian Express' dated 1/9/14 reports that Devyani is willing to accept plea bargain, contrary to Indian Govt's stand that US has no jurisdiction in the case.
sujan m kakkanatt 2014-01-09 05:19:20 News
aasamsakal.....
Tom Mathews 2014-01-09 05:11:03 News
Farewell to a friend! John, I have known you as an outspoken person with strength of character to back it up. Also I admired your commercial skills in establishing restaurants and being the chairman of Kerala Cultural Forum.(in Teaneck). You belong to the class of late Mr.Vaughese Chandy of Teaneck, New Jersey Tom Mathews, Parsippany, New Jersey
Joshy Simon 2014-01-09 03:09:37 News
കൈപ്പുഴക്കാര്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ വക നല്കുന്ന കാര്യം.. അഭിനനന്തനങ്ങൾ.. 
വിദ്യാധരൻ 2014-01-08 19:41:02 News
നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാർ പെരുമാറി പോന്നിരുന്നതു വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരഭിജാതമണ്ഡലത്തിലാണ് . പ്രഭാവത്തിന്റെ ആ ഏഴു നിലമാളികയിൽ നിന്നിറങ്ങി സാധാരണ ജനങ്ങളുമായിടപഴകാൻ മിക്കവാറും അലംഘനീയങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട കുലീനതകൾ അവരെ അനുവതിച്ചിരുന്നില്ല. സാധാരണ നിരപ്പിൽ കിടന്നിരുന്ന ജനതയെപ്പറ്റി അവർക്ക്  മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ സുഖദുഖങ്ങളേയോ ആശയഭിലക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാതെ പോയി. പണ്ഡിതന്മാരും സാഹിത്യ കാരന്മാരുമായി ഭാഷയുടെ വിശാല ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവരെ  അന്നത്തെ കവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും സ്ത്രീകളുടെ മൂടും മുലകളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു സുഖിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.  ഇന്നത്തെ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരന്മാരും അതിൽ നിന്നൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. അമേരിക്കയിലെ പുരുഷവർഗ്ഗം ഭാഷയുടെ വിശാല ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാരും സാഹിത്യ കാരന്മാരുമായി പുളച്ചു മറിയുമ്പോൾ വിവാഹ പ്രായം മുറ്റി നില്ക്കുന്ന പെണ്മക്കളെ കുറിച്ചും, ലസബിയനം ഗേയുമായി കഴിയുന്ന മക്കളെ കുറിച്ചും കഞ്ചാവിന്റെയും ലഹരി മരുന്നുകളുടെയും പിടിയിൽ പെട്ട് ജീവിതം തകരുന്ന മക്കളെ ഓർത്തും കേഴുന്ന അനേകം അമ്മമാരെ കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ 'ഈഗോ' (ആണ്ട്രൂസിനോട് കടപ്പാട്) യുടെ പിടിയിൽ ആയി കഴിയുന്ന ഇവർക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ കഥ പറയാൻ കഴിയില്ല.  കാരണം മിക്കവരും ജാക്ക് ദാനിയേലിന്റെ ലഹരിയിൽ (ജാക്ക് ദാനിയേലിനോട് ക്ഷമാപണം) കഥകൾ മെനയുകയാണ്. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ. അമേരിക്കയിൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സ്ഫുരിക്കുന്ന കവിതയും കഥകളും എഴുതുന്നവരിൽ നല്ല ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ പെണ്‍ എഴുത്തുകാർ എന്ന പേരിൽ വേലിക്ക് പുറത്തു നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അനെഴുത്തുകാർ പറയുന്നവനെ തേടി തട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരുടെ രോക്ഷം മാധ്യമത്തിനു നേരെ, വയാനക്കാരന് നേരെ എന്ന് വേണ്ട, കല്യാണസുഗന്ധിക പുഷ്പം തേടിപോയ  ഭീമനെപോലെ, അവർ  ആരെന്നു സ്വയം മറന്നു 

"ഋക്ഷിമാർ മന്വന്തര 
         രൂപശിൽപ്പങ്ങൾ തീർക്കാൻ 
പശമണ്ണെടുക്കുന്ന 
         ഹിമവൽ പ്രദേശങ്ങൾ 
ഇന്ന് ഭാരത പൗരൻ 
          കൈവിലങ്ങെറി -ഞ്ഞോടി 
വന്നു പൊന്നണിയിക്കും 
          ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ 
കണ്ടവൻ മുൻപിൽ 
          കണ്ടതത്രയും തകർത്തവൻ 
കല്യാണസൗഗന്ധിക 
           പൂവനത്തിനു പോകുവാൻ"

ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം. അമേരിക്കയിലെ ഭീമന്മാരായ (സിനിമയിലെ ഭീമനല്ല) എഴുത്തുകാർ എന്ന്  അവകാശപ്പെടുന്നവർ   തേടുന്നത്  സാധുവായ ഈ വിദ്യാധരനെയാണ് .  ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന തറ ഭാഷയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയുരെന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം മതിയായിരുന്നു ഇവർക്ക് സ്വയം ഒരു ആത്മ പരിശോധന നടത്തി അഹങ്കാരത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി  ഈ മലയാളഭാഷയ്ക്ക്‌ മുക്തി നേടികൊടുക്കാൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം തലയിൽ കയറണ്ടേ അവർ വീണ്ടും ആലപിക്കുന്നു 

ഞാൻ തകർത്തെറിയാത്ത 
           മൂല്യങ്ങളില്ലാ - ചെന്ന് 
ഞാൻ തപസിളക്കാത്ത 
          പർണ്ണ ശാലകളില്ല 
ഞാൻ തട്ടിയുടക്കാത്ത 
         മണ്‍പ്രതിമകളില്ല 
ഞാൻ തല്ലികൊഴിക്കാത്ത 
         വാടാമല്ലികളില്ല 

അങ്ങനെയുള്ള അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യ ഭീമാകരന്മാർ ഈ ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത  വിദ്യാധരനെ കണ്ടലറുകയാണ് 

എന്റെ കാൽ ചവിട്ടേറ്റു 
         മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന 
തെണ്ടിയാ -രിവനൊരു 
        വിവര ദോഷിയോ?

നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കരടായി ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെ കാണും 

RAJAN MATHEW DALLAS 2014-01-08 17:31:34 News
  
മഞ്ഞുപാളികള്‍ തകര്‍ത്ത കപ്പല്‍ ???
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-01-08 17:28:30 News

എന്നാലും രെമേഷ് കാണിച്ചത് അല്പം കടന്ന കൈയായിപ്പോയി !
Alex Vilanilam 2014-01-08 16:28:22 News
Farewell dear John untill we meet in the next shore! Let our Lord strengthen the breaved family.
With heartfelt condolences
Alex & family
Cyriac Scaria 2014-01-08 16:20:13 News
"Intellectual corruption" is the new business model which many of our "elete" personalities shamelessly embraced upon.whether its the nutrition story of complain/horlicks  or its about new drug studies/thesis development  "intellectual corruption" has different faculties.its a global phenomenon and countries like India is a safe haven for its proponents.if any one can unravel the financial numbers involved in kastoori/gadgilgate that will be a big help!

Rev. Dr. Isaac Cherian 2014-01-08 15:44:21 News
Heartfelt condolences to the bereaved family members. May the peace of God that passes all understanding fill your hearts and minds.
sherry joseph 2014-01-08 15:10:44 News
i am very proud of you kunjanja
kurian,new york 2014-01-08 13:45:57 News
Excellent work done by cyriac ....compare and contrast with the American -malayali view point to this critical issue....