Jobin Mathews 2014-01-05 08:27:00 News
Good one! I am waiting to see the next part of it. Also I like to know who wrote this.
John Varghese 2014-01-05 08:07:08 News
"ഊമക്കത്ത് എഴുത്ത് ഉൾക്കരുത്തില്ലായിമയുടെ പ്രത്യക്ഷികരണം" എന്ന ലേഖകന്റെ പ്രസ്താവനക്ക് തന്നെ ഉൾക്കരുത്തില്ല.  വിദ്യാധരനെ ഒരു ഭീരുവായി ചിത്രികരിച്ചു ഇത്തരം രചനകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാധരനാകട്ടെ അടികിട്ടും തോറും ശൗര്യം കൂടുന്നുതാനും. വിദ്യാധരൻ എന്ന പേരിൽ അയാൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയി. അയാൾ ഊമക്കത്തല്ല എഴുതുന്നത്‌ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രതികരികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കവുന്നതെയുള്ള്.  അയാൾ എഴുതുന്നത് പത്രം നല്കിയിരിക്കുന്ന പേരും നാളും വെളിപ്പെടുത്തില്ല എന്ന ഉറപ്പിന്റെ പേരിലാണ് . ആ ഉറപ്പിന്റെ പേരിലാണ് പലരും എഴുതുന്നത്‌ . നമ്മളുടെ ഇഷ്ട്ടത്തിനു പത്രം തുള്ളാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു മഞ്ഞപത്രമാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വിടാൻ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെപോലുള്ളവർ മുതിരുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരുടെ സമനില തെറ്റിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിദ്യാധരൻ എന്നുള്ളതിന് തർക്കം ഇല്ല.  വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ കൗശലങ്ങൾ ആവാം. വിദ്യാധരൻ അതിൽ ഒരു വിടഗ്ദ്നാണെന്നതിനു സംശയംഇല്ല.  ഇത്തരക്കാരെ നമ്മൾക്ക് ഭാഷയുടെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമാണ്‌ 
Moncy kodumon 2014-01-05 06:18:53 News
Now we understood who don,t like vidyadaran
Why people scared vidyadaran let him write
Vidyadaran is the highlight of Emalayali.com
Sambar without Kayam is not good
'Anonymous Admirer' 2014-01-05 05:50:23 News
I am a fan of Vidyadharan. I have read hundreds of his comments. He is straight forward and frank in expressing his view points. Vidyadharan is an intellect and he knows to interpret each and every words of a piece of literature. The Bible says, "A tree is known by it's fruit"  But the mentality of some people is that they don't like to accept the good tree even though the fruit is good. His comments, chilarkku iruttadiyaakaam, chilarkku saaropadesham aakaam. It depends on how they take it. When they get offended of his comments they retaliate by accusing him of not revealing his identity. Other than that, they have nothing else to say. 
We live in a free country, he can right in his pen name or real name. He doesn't have to reveal his identity.
Vidyadharan is a versatile in Malayalam literature as well as in English literature. How do I know?
Because, "A tree is known by it's fruit." Vidyadharan is a great learned man and a great critic. My applaud to him. I like you Vidyadharaa, Bravo.!!!!!!!
T.Babu Thomas 2014-01-05 04:59:18 News
Thelma: You amaze me with your original and interpretive articles. You are born to be famous. Please keep writing!1 Babu Thomas
bijuny 2014-01-04 20:36:14 News
What is the point you are trying to say dear author?
In today's politics and democracy everything is about perception.
You want him to live in a big Bungalow?  Or do you want him to continue to live in his 3 bedroom flat? For you living in Liverpool it is a silly thing. But for people in Delhi, it is a big thing.
gopikrishnan 2014-01-04 19:51:34 News
good work..keep going pinto..all your wishes will come true one fine day...
Anthappan 2014-01-04 19:32:20 News

Godless Revival

"The world’s most voguish - though not its only - atheist church opened last year in London, to global attention and abundant acclaim.So popular was the premise, so bright the promise, that soon the Sunday Assembly was ready to franchise, branching out into cities such as New York, Dublin and Melbourne.“It’s a way to scale goodness,” declared Sanderson Jones, a standup comic and co-founder of The Sunday Assembly, which calls itself a “godless congregation.”But nearly as quickly as the Assembly spread, it split, with New York City emerging as organized atheism’s Avignon.In October, three former members of Sunday Assembly NYC announced the formation of a breakaway group called Godless Revival."

വിദ്യാധരൻ 2014-01-04 16:03:51 News
ഒരുക്കുന്നുണ്ട്‌ ലേഖകാ നിങ്ങൾ 
വീണ്ടുമൊരു കലഹത്തിനുള്ള കോപ്പുകൾ 
ആധുനികതയുടെ മുഖംമൂടി വലിച്ചു കീറി. 
ഉണ്ടായിരുന്നാധുനികർ ഒത്തിരിപ്പേർ 
ഉണ്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർമാത്രമിന്നു 
ഒച്ചവയ്യിക്കുന്നവർ ഇടയ്ക്കിടെ 
ഊർദ്ദശ്വാസം വലിക്കും കാസരോഗിയെപ്പോൽ.
കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവില്ലവരെ 
നീർക്കോലി കടിക്കിലും 
അത്താഴം മുടങ്ങിടാമെന്നല്ലൊ-
പഴമക്കാർ ചൊല്ലിടുന്നു  
താടി കേശാതികൾ നീട്ടി 
മുട്ടോളം നീണ്ട ജുബ്ബയും ധരിച്ചു 
തോളിൽ ഒരു സഞ്ചി തൂക്കി 
കഞ്ചാവടിച്ചു കറങ്ങി 
ആരുടേയും കണ്ണിൽ നോക്കാതെ 
മാനത്തു നോക്കി 
കാലു വലിച്ചുവച്ചതിവേഗത്തിൽ 
കുതിച്ചു പോകുന്നാധുനികർ 
ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസമെന്ന 
പുസ്തകത്തിൻ പുറം ചട്ടയിലെ 
ഓ വി വിജയന്റെ ചിത്രമെന്നപോൽ
ഒരിക്കൽ ഞാൻ പോയിവരുടെ 
അടിവേരുകൾ തേടി അധോലോകത്ത് 
സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികളെ എതിർക്കുവോർ 
രാഷ്ട്രീയപ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങളെ എതിർക്കുവോർ 
മതത്തെ ചങ്ങലക്കിടാൻ വെമ്പുവോർ 
മദ്യത്തിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റയും ലഹരിയിൽ 
ഉന്മത്തരായി മരച്ചുവട്ടിൽ ഉറങ്ങുവോർ 
അവരുടെ രചനകളിലെ താളുകൾ 
ഏതോ യുദ്ധക്കളത്തിലെ ചിന്നിയ 
കബന്ധങ്ങൾപ്പോലെ കിടക്കുന്നു 
ചിതറി അങ്ങുംമിങ്ങും 
അതിൽ നിന്നെടുത്തൊരു താളുഞാൻ 
ഏതോ ബുദ്ധിജീവി എഴുതിയ വരികൾ 
കുറിചിട്ടിരിക്കുന്നിങ്ങനെ 
"പച്ചയിൽ മുങ്ങിപോയി പീ 
നീലയിൽ പോങ്ങിപോയി ജീ 
കൊന്നയും മുക്കുറ്റിയും 
ഓണത്തുമ്പിയുമേറ്റും 
മഞ്ഞയായി വൈലോപ്പിള്ളി" (നിറങ്ങൾ -സച്ചിദാന്ദൻ)
ആർക്കറിയാം അർഥം എന്തെന്ന് 
കാത്തിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ആധുനികൻ 
കേറിപ്പിടിച്ചു ബഹളം ഉണ്ടാക്കുംവരെ   (തുടരും)

 

andrews 2014-01-04 13:54:06 News
 -ദൈവത്തില്‍ നിന്നു കിട്ടി -Power and rights are given to them by god- that is the only thing they preach. But cunningly ignore the responsibility. God personally won't give power and privileges to any one. This is a human claim.
george sabu 2014-01-04 09:28:23 News
ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സാക് പൂന്നൻ പോലെ ഉള്ള ആളുകളെ  കാണാൻ വളരെ പ്രയാസം . എല്ലാ പ്രസങ്ങകരും പണം എങ്ങെൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പ്രസങ്ങിക്കുന്നത്. 
വിദ്യാധരൻ 2014-01-04 08:25:23 News
അക്ഷരങ്ങളെ ഹ്രസ്വമെന്നും ദീർഘമെന്നും 
രണ്ടായിതിരിക്കണം 
ഹൃസ്വത്തിനു ലെഘുവെന്നും 
ദീർഘത്തിനു ഗുരുവെന്നും 
വൃത്തശാസ്ത്രം  ചൊല്ലിടുന്നു 
ലെഘു ഉച്ചരിക്കാനെടുക്കും സമയം 
ഒരു മാത്ര അല്ലയോ
ഗുരുവിനു രണ്ടു മാത്രയും 
ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം ഹൃസ്വമായി 
ഹൃസ്വാക്ഷരം ലെഘുവതാം 
ഗുരുവാം ദീർഘമായതു 
അനുസാരം, വിസർഗ്ഗം താൻ 
തീവ്രയത്നമുരച്ചിടും ചില്ല് കൂട്ടക്ഷരം,
താനോ പിൻ വന്നാൽ ഹൃസ്വവും ഗുരു 


Pravasi malayalee 2014-01-04 02:42:18 News
Congratulation mr Jacob Koshy and mr Roy Chengannur   We all are support mr Ramesh now UDF will get more strength 
Sunil M S 2014-01-04 00:51:03 News
I quote:

"WHAT A JOKE? IF A DELEGATE KILL SOMEBODY OR ENTER INTO DRUG TRAFFICKING, WHAT SHOULD THE POLICE DO ?" - Rajan Mathew, Dallas.

Raymond Davis, an American, shot and killed two native youths while waiting for traffic signal at a road crossing in Lahore. Pakistani police said it was clear murder. Saying that Davis was an official attached to the US Consulate in Lahore, USA claimed protection for him under the Vienna Convention, and demanded his immediate release. The stand US took in that incident fully endorses the view expounded in my article. Specific consent and permission by the diplomat\\\'s country should be a must before he/she is detained and proceeded against.
justus 2014-01-03 22:05:12 News
A good work...........here i can see 2 faces, 1 is our great Pope & another is that mother. Pope through his life teach us how to live like Jesus but that mother.......... she s a real representative of at present world. Her pain making my eyes some drop of water, i also feel  to reach my mom soon. Those who read this really have the feeling of their missing parents. Thanks for making me touch with my parents this second as well.