thomas koovalloor 2013-08-05 04:49:02 News
To Join with the National Rifles Association  and take guns in hand is the only answer to control the vandalism in Dallas, Texas. other wise people can't control these types of activities. 
വിദ്യാധരൻ 2013-08-04 19:34:00 News
മതമെ നിന്റെ ചതികുഴിയിൽ 
പതിഞ്ഞവർ എത്രയാ?
കയ്യും കാലുമില്ല  കണക്കുമില്ല 
ദൈവത്തിനു മാത്രം അറിയാം.
ഭയത്തിന്റെ ആഴമേറിയ
കയത്തിലാണ്ടുപോയ മർത്തിയർ 
അന്ധകാരത്തിന്റെ അധോഗർത്തങ്ങളിൽ 
അന്ധരെപോലെ തപ്പിത്തടയുന്നു 
മതപിശാചുക്കളുടെ പിടിയിൽപെട്ട് 
ഗതിയില്ലാത്ത പ്രേതങ്ങളെപോലെ 

Jack Daniel 2013-08-04 19:19:49 News
I think they should start home delivery.
religious 2013-08-04 16:41:26 News
The religious mind is something entirely different from the mind that believes in religion. You cannot be religious and yet be a Hindu, a Muslim, a Christian, a Buddhist. A religious mind does not seek at all, it cannot experiment with truth. Truth is not something dictated by your pleasure or pain, or by your conditioning as a Hindu or whatever religion you belong to. The religious mind is a state of mind in which there is no fear and therefore no belief whatsoever but only what is.

J. Krishnamurthi
Anthappan 2013-08-03 20:41:16 News
All of us dwell on the brink of the infinite ocean of life's creative power.  We carry it within us: supreme strength, the fullness of wisdom, and unquenchable joy; but it is deeply hidden. What if we could bring it to light and draw from it unceasingly?  Hinduism's discoveries for actualizing the human potential come under the heading of yoga, a word that derives from the same root as the English word 'yoke' and carries connotations of uniting (yoking together), and placing under the discipline (as in "take my yoke upon you"). Yoga is a method of training designed to lead to integration or union.  It includes physical exercise, but its ultimate goal is union with God.  The spiritual trails that Hindus have blazed toward this goal are four.
1.The way to God through Knowledge (njaana yoga)
2.The way to God through love (bhakthi yoga)
3. The way to God through work (Karama yoga)
4. The way to God through psycho-physical exercise (raja yoga)
For me these are four amazing contribution made by Hinduism.  And if we look at all religion they all use either one of these path to attain the God they are searching.  Unfortunately some people know how to sell this in the Global Market and make money. And now the powerful God Money speaks everywhere.  
keralite 2013-08-03 19:20:11 News
It looks like the moderator removed my earlier comments about the new saviors of our community. They started for Anand Jon. Pl help at least him.. Get 1000 signatures. Give 100 dollars to fight the case of Jon. at  least do that, if you are such big people. If not dont interfere in other issues like this one.
c.andrews 2013-08-03 14:59:15 News

This is an eye opener; a great product of a great man Sri. Vasudev . He has attained great respect for his great tolerance and simplicity and broadmindedness to see all above race and religion as human beings. With great respect to him and his thoughts.  I like to add a few humble thoughts of mine.
Hinduism is very widely misunderstood and interpreted. There are many reasons  to blame. Many deeds of the religious leaders added to the flame and is still spreading towering infernos. This is true with many and almost all religious leaders. Hinduism is not an exception.
The article reflects very creative thoughts of a great personality. Those who k In many positive  & fundamental aspects of religion, Hinduism had and has the superiority  above all religions of the world. Hinduism is broad and wide it paved the paths for atheism, theism and no theism; nothingness and fullness; one god to many gods. unfortunately many moderns see Hinduism as a temple religion.
Temple religion is only a small fraction of one of the many branches of Hinduism. Jainism and Buddhism are also other branches of Hinduism. In fact present day Christian churches in the Sub continent has borrowed and adopted many elements of Hinduism. early Christian thoughts in the Mediterranean  regions called ''Jesus movements'' were highly influenced by Indian thoughts. So it is apt to call Hinduism as Indian thoughts. because the word Hinduism quickly direct one to temple religion.
In the beginning Indian thoughts were closely connected and originated from nature and its forces like many other religions of the world. harmony was the creed and gods were part and parcel of human life. Evolution in thought was the ruling and determining force. human thoughts changed and went through the process of evolution. most of the time it was positive and progressive. Men created  gods as per their imagination and according to their need. Any religion, thought and god which refused to evolve as per the need of the time perished.

The color of the human skin was and is a very powerful factor in the evolution of religious and moral thoughts. Aryans had light colored skin than the dark or brown native Indians. Aryan thoughts and culture dominated the dark skinned man's thoughts. Evolution dominated by the color of the skin turned out to be a revolution in religious thoughts. Ages reaped its fruits but the seeds were sworn in human blood.
The notorious caste system in its origin was different. The ancients were smart & thoughtful enough to realize a modern psychological fact that an Individual  is a product of Heredity and Environment. I= H+E. An individual was analyzed & categorized according to his character and personality. It was not hereditary in the beginning. Unfortunately it evolved into as mere birth in a caste determined his social status.
This is a small example. Those who want to learn what Hinduism is, they should separate temple practice from  Indian thoughts. It is a vast sea of thoughts. Many of the religious thoughts of the world is obligated and related to Indian thoughts. The great epics are not simply stories of the "funny" deeds of the gods. It is a simplified version of the radiance of god thoughts. And even with all these thousands of stories about gods; Indian thought admits humbly that a human is not capable to realize the eminence and attributes of god. That is the same conclusion reached by great thinkers of the world.
So Study Hinduism or Indian thoughts. It is inspiring and lead one to  higher levels of life. Seek and learn without any pre set preferences. The learned will see all humans as one. The ignorant and unwilling to learn will keep on shedding human blood.

c.andrews 2013-08-03 14:08:45 News
It is an unfortunate tragedy. Please leave them alone.
None of you know how the law works. Without knowing the whole fact it is not fair to blame the authorites. It is not a public matter and do not drag it to a public show to glorify few.
John's family has the resources to seek legal help. Public+ so called  leadres of malayalees should not exploit the situation. Also pls. don't mislead and spread false stories that Annad was saved by some of you. None of you has anything to boast about it. Anad and his family was exposed to more shame and notorious publicity by some of you. I think some of you enjoyed some words repeated by his mother. you should not have dragged her into it.
Leave them all alone. They will survive.
Lakshmi 2013-08-03 09:07:25 News
Very nice article , please write more .  I wish you see Helen  . Lakshmi 
വിദ്യാധരൻ 2013-08-03 06:22:10 News
വൈകീട്ടില്ല വൈകീട്ടില്ല 
വൈകീട്ടില്ല തോമാച്ചാ 
ചെത്തിമിനുക്കി വരുമൊരുനാളിൽ 
പുത്തൻ കവിതകൾ മിഴിവേകി.
എവിടെ അനീതി തലപൊക്കുന്നോ 
അവിടെ കവിതകൾ കൂമ്പീടും.
അടിച്ചമാർത്തനാവില്ലതിനെ 
വടിവാളുകളാൽ വാൾമുനയാൽ 
തിരിഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ 
ചരിത്രം ചൊല്ലീടുന്നാകഥ കേൾക്കാം.
കവിത ജനിക്കും കഥകൾ ജനിക്കും
ഇവിടെ മാനുഷർ ഉള്ളപ്പോൾ.
പുത്തൻ പുത്തൻ കവിത ജനിക്കും 
കത്തിപടരുമാ തീനാളം  


VINOD ANDREWS 2013-08-03 03:12:38 News
The design belongs to Ajay Panicker , a friend of mine and well known interior designer. They had made him work on the design and he hasn't been paid a single rupee for the same till date. They took the design and refused to pay him. And, I know this fact personally. To add salt to the wound, they screwed up his design with such sub standard execution. I have seen the actual design myself too. No creative person deserves to be treated this way.

Shameful act by KSBC.
josecheripuram 2013-08-03 02:56:08 News
That's why it is called the dirty polictics.Who is clean in politic.Power is addiction.Even Achumama is not that clean.
Anthappan 2013-08-02 15:53:00 News
I am sorry for you Soman Sunder.  People like you who lacks critical ability and analytical insight are the reason that India cannot achieve her freedom.  
soman sunder 2013-08-02 13:33:39 News
Where did you come from, Mr C.andrews ? Your post reveals your ignorance.
vayanakkaran 2013-08-02 12:32:23 News
പൂവൊന്നു നുള്ളുവാൻ‌ കൈനീട്ടുന്നതിൻ മുന്നെ
നഖങ്ങൾ നീട്ടുക, മൂർച്ച വച്ചീടുക...