വിദ്യാധരൻ 2013-11-10 07:16:37 News
ജപ്പാൻക്കാരുട്ടെ ആശയങ്ങളിൽ മൂന്നു സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അവർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു 
1. രണ്ടാശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം താരതമ്മ്യം ചെയ്യ തക്ക രീതിയിൽ 
2. ലേഖകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അഞ്ചു ഏഴു അഞ്ചു എന്ന സൂത്ര വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം 
3. കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന ഉണ്ടായിരിക്കണം 

മേല്പറ ഞവയെല്ലാം ജപ്പാൻ ഹൈക്കുവിനെ കുറിച്ച് ള്ളതാണ്.   സീമകളില്ലാത്ത നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അക്ഷര പൂട്ടുകൾ തുറന്നു  ഇറങ്ങി ചെന്ന് കാണാ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ചെറു കവിതകലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ചിന്തിക്കാനുള്ള അല്പ്പം വക ഉണടായിരിക്കനം. "പേർത്തും ചിന്തിക്കുകിൽ നിരുപമമം രുചി തോന്നേണം " 

കിഴക്കാം തൂക്കായ മല 
താഴ്വാരത്തിലേക്ക് നോക്കി നില്ക്കുന്നു 
അവന്റെ ദുഖത്തിന്റെ അവസാനവും (ഇത് ഒരു ഹൈക്കുവിന്റെ പരിഭാഷ)

കിഴക്കാം തൂക്കായ മലയും താഴ്വാരവും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിയതയെ  കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവനെ അതിന്റെ മുകളിൽ കാണുമ്പോൾ അവൻ പ്രകൃതിയെ ആസ്വതിക്കുന്നതോ അതോ അവന്റെ ദുഖത്തിനു അവസാനം കുറിക്കാൻ പോംവഴികൾ ചിന്തിക്കുന്നുതോ? ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചിന്തകളിലേക്ക് അവ നമ്മെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോകുന്നു. അതുപോലെ തുരുമ്പു പിടിക്കാതെ മനസിനെയും. ഇതിൽ ദുഖത്തിന്റെ കാലമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അത് തണുപ്പ് കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉന്നതമായ പർവ്വത നിരകൾ ഇപ്പോഴും മൂടി കെട്ടി നില്ക്കുന്നു. പിന്നെ അഞ്ചു -ഏഴു -അഞ്ചു എന്ന സൂത്രവാക്ക്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല 

പഴമോഴികളും ബൗദ്ധികമായി വ്യായാമം നല്കുന്നതോടെ തലമുറകൾക്ക് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന സൂത്ര വാക്ക്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആശയങ്ങൾ ഗുപ്തമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു .

"തീകട്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉറുമ്പ്‌ 
കരികട്ട കണ്ടാൽ വിടുമോ "

"തീയിലിട്ട വെണ്ണ 
തിരിച്ചെടുക്കാമോ"

പലരും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഹൈക്കുവിനെക്കുറിച്ച് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് . അത് അഭനന്ദിനീയം തന്നെ. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ജിഞാസയെ നിരുല്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ആയിക്കൂടാ. vaayanakkaaran 2013-11-10 07:08:22 News
എന്തുകുന്തം വേണേലും
മൂന്നുവരിയിൽ കുത്തിനിറച്ചോളൂ
ഹൈക്കുവെന്നു മാത്രം വിളിക്കല്ലെ!

പുഴുക്കലരിച്ചോറിന്നുരുള
മത്തിച്ചാറിൽ മുക്കിയാൽ
Sushi ആവില്ലല്ലോ.Sudhir Panikkaveetil 2013-11-10 06:55:03 News
ആസനത്തിൽആലും കിളിർപ്പിച്ച് അതിന്റെ തണലിൽ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സാധാരണക്കാര്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ആലും ആൽത്തറയും ചെലപ്പോൾ വിദേശ മലയാളികൾ
എഴുന്നെള്ളിക്കാരുമുണ്ട്. കാശിനു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വിദേശമലയാളികളെ പിഴിയാനുള്ള ചാണക്യസൂത്രങ്ങൾ അവര്ക്കരിയം. ( പസ്സ്പോര്ട്ടിന്റെ,ഓ സി ഇയുടെ പേരില് 2068 കോടി ( ഈ-മലയാളിയിൽ വന്ന വാര്ത്ത)രൂപ
അവര്ക്ക് തട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. സംഘടനകൾ കൊണ്ട് ശിഥിലരാകാതെ സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകേണ്ട കാലം ആയി. ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും.
George Mukalel 2013-11-10 05:29:38 News

കവിതയുടെ ഘടന, സാമ്പ്രദായിക രീതികളിൽനിന്ന് പൊളിച്ചുമാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കവിതയിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണത്തിന്‌ മുതിരുന്ന ആധുനിക കവികൾ ഘടനയേക്കാളുപരി കവിതക്ക് പിന്നിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു.

 കവിത എഴുതുന്നതിൽ പല രീതികളും അവലംബിക്കാം.  എല്ലാ രീതികളും ശരിയാണ്‌. ഒന്നിലും തെറ്റില്ല.  ആന്മാവിഷ്കാരമാണ്‌ കവിത.  ആന്മാവിന്‌ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉത്തേജനം സന്തോഷമായോ, ദു:ഖമായോ, രോഷമായൊ ദ്രുതചടുലതയോടെ, ഭാവത്തോടെ പുറത്ത് വരുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ 1000 വരികളായിട്ടോ, രണ്ട് വരികളായിട്ടോ വിരിയുന്നു.  കവിയുടെ ഈ ആന്മപ്രകാശം വായനക്കാരന്‌ പുതിയ അനുഭവം, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത, നൽകുമ്പോഴാണ്‌ അത് കവിതയാകുന്നത്‌.  ഈ അനുഭവം നൽകാൻ കഴിയാത്ത വരികൾ  പാഴ്വാക്കുകളാകുന്നു.

 മൂന്ന്‌ വരികളിൽമാത്രം കാച്ചിക്കുറുക്കി തൊടുത്തുവിടുന്ന ഹൈക്കുവും കവിതയുടെ ഗണത്തിൽ തന്നെ പെടുത്തുന്നതിൽ എന്താണ്‌ തെറ്റ്‌കാച്ചിക്കുറുക്കിയ വാക്കുകളിൽ മഹാസമുദ്രം പോലെ മഹത്തായ ആശയം പരന്നു കിടക്കുന്നു.  അത്‌ പുതിയ സൈക്കഡലിക്ക് തലത്തിലേക്ക് നമ്മേ കൊണ്ട്പോകുന്നു.

 അടുത്ത കാലത്ത്‌ മാദ്ധ്യമം  ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി അഷിത എഴുതിയ ഹൈക്കു ശ്രദ്ധിക്കൂ:

 ശാന്തി
ആൽമരത്തണലിൽ,
അയവിറക്കും പശുവിൻ കണ്ണിൽ
ദൈവം മറന്നുവെച്ച ശാന്തിസൂക്തം.

 വാർധക്യം
നിൽപ്പിലും നടപ്പിലും നോട്ടത്തിലും
എന്നിലൂടെ എത്തിനോക്കുന്നു, എന്റമ്മ!
ഇലപൊഴിയും കാലമായി...

 ഈ ഹൈക്കു വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് കൊള്ളിയാനായിരുന്നു.

 ഈ അവസരത്തിൽ വേറൊരു കവിയേയും നാം ഇവിടെ ഓർമിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.  കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകൾ മധുര നൊമ്പരങ്ങളാണ്‌.

 തലസ്ഥാനത്തുള്ളവരെല്ലാം
തല, സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളവരല്ല....

 യേശുവിലാണെൻ വിശ്വാസം
കീശയിലാണെൻ ആശ്വാസം

 വണ്ടി നല്ല വണ്ടി
കാള രണ്ടും ഞൊണ്ടി
വണ്ടിക്കാരൻ ചാണ്ടി

 ഈ കവിതകളെ ഹൈക്കുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമോനിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.

 ഹൈക്കു, ജപ്പാൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്‌.  അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതൂമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.

അപ്പോൾ ഹൈക്കു മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതണംഹൈക്കുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ ഹൈക്കു എന്നു തന്നെ വിളിക്കുന്നതിൽ ഒരു അപാകത ഇല്ലേഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ ഒരു കീറാമുട്ടിയായി നിൽക്കുന്നു.

ജോർജ് മുകളേൽ


വിദ്യാധരൻ 2013-11-09 20:25:48 News
അധർമ്മത്തിൻ ചുഴിയിൽ ആണ്ടുപോയെൻ നാട് 
തപിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളോടൊത്ത്. 
പറിക്കുന്നു വസ്ത്രം നാരിമാരെ 
പരസ്യമായി ബലാൽസംഗം ചെയ്യിതിടുന്നു 
വെട്ടുന്നു കഴുത്തറുത്തു സുഹൃത്തിൻ 
ഞെട്ടുന്നാ വാര്ത്ത കേട്ട് പിന്നെ 
പൊട്ടി കരയുന്നു ക്യാമറക്ക്‌ മുന്നിൽ.
കല്ല്‌ വച്ച കള്ളപറഞ്ഞും 
കള്ളനു കഞ്ഞി വച്ചും 
കൊള്ള ചെയ്യുന്നു ഖജനാവ്‌വൻ 
പള്ളനിറക്കുന്നു അവനും 
വരും തലമുറക്കായി 
ജന സേവനത്തിനായി 
ജീവൻ ഉഴിഞ്ഞു വച്ചവൻ 
ഉരിയുന്നു തുണി പെണ്‍ കിടാവിൻ 
പിടയുന്നവൾ നീതി കിട്ടാതെ ഇന്നും 
ഹാ! ലജ്ജയാൽ തല കുനിക്കുന്നു ഞാൻ 
ചെയ്യുവാൻ ഒന്നും കഴിയാതെ 
ചൂഴുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 
കാലമേ നീ നിന്റെ നീതിയാൽ 
നേടുമോ നഷ്ട്മായെൻ നാടിൻ സ്വാതന്ത്ര്യം 


Jack Daniel 2013-11-09 18:34:42 News
അടുത്ത വീട്ടിലെ തോമച്ചനാണോ കാറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം ആണ് . കള്ളടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോമാച്ചന്റെ കാറ്റിന്റെ സ്വഭാവം ഏതാണ്ട് ഒരുപോലാ. എന്തായാലും ഹൈക്കു (സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയും ഇല്ല) എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു. കാരാണം മറ്റൊന്നും അല്ല തോമാച്ചനും ഞാനും ഫ്രെണ്ട്സാ 
വിദ്യാധരൻ 2013-11-09 16:16:28 News
പതിനെട്ടാം പടിയുമായി നിരപ്പിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ആയാലോ? കട്ടിലേന്നു ഇറങ്ങണ്ട കൈ കഴുകുകേം വേണ്ടാന്നു   പറഞ്ഞത് പോലെ, അയ്യപ്പന്മാർക്ക് നേരെ സന്നിദാനത്തിലേക്ക് പ്ലെയിനേന്നു ഇറങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ?  കള്ള കച്ചവടക്കാരും, രാഷ്ട്രീയ മൂരാച്ചികളും, അമേരിക്കയിലെ ക്രൈസ്തവ മതം മാറ്റക്കാരും കൂടി എന്റെ അയ്യപ്പനെ അവിടെ നിന്നും ഇളക്കി വിടുന്ന മട്ടുണ്ട്.  

സ്വപ്നം കണ്ടു ഉറങ്ങു നീ ഈ ഈ 
മൂരാച്ചികളേ 
സ്വപ്നം കണ്ടു ഉറങ്ങു നീ ഈ ഈ 
ഒരിക്കിലി ഈ സ്വപ്നം 
സാക്ഷാൽക്കരിക്കുമെന്നു 
സ്വപ്നം കണ്ടു ഉറങ്ങു നീ ഈ ഈ 
ആറുമുളക്കാരുടെ 
സ്വപ്‌നങ്ങൾ തകർത്ത് 
അവിടെ നിൻ വിമാനം 
ഇരക്കാമെന്നുള്ള
സ്വപ്നം കണ്ടു ഉറങ്ങു നീ ഈ ഈ
നടക്കില്ല മോനെ 
നടക്കില്ലോരിക്കലും 
നടക്കാത്ത സ്വപ്നം കണ്ടോ നീ ഈ ഈ 
എത്ര വേണേലും കണ്ടോ നീ ഈ ഈ 


സാഹിത്യ തിലകൻ വിക്രമൻ 2013-11-09 16:00:54 News
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വിട്ടു അമേരിക്കയുടെ സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വെള്ളി നക്ഷത്രം ആകാം എന്നു വച്ചാൽ വിദ്യാധരൻ സമ്മിതിക്കത്തില്ലല്ലൊ. ഇയാൾ ചെല്ലാത്ത സ്ഥലോം ചുക്ക് ചേരാത്ത കഷായോം ഇല്ലല്ലോ.  സാഹിത്യ സല്ലാപ സംഘടനയിൽ ചേരാതെ നിവർത്തി ഇല്ലന്നാ തോന്നുന്നേ 


വിദ്യാധരൻ 2013-11-09 13:36:51 News
മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ഹൈക്കുവാണ്. ലേഖകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പുരുഷായാസുകൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഹൈക്കു. ഹൈക്കുവിന്റെ പൊരുൾ തിരിക്കുന്നതിൽ വായനക്കാർക്ക്  ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് ലേഖകൻ പറഞ്ഞതിനോട് യോചിക്കുന്നു.  ജീവിതം എന്ന ഹൈക്കുവിന്റെ പൊരുൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും അതിന്റെ അർഥം വായിചെടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ധാരണയെ ആസ്പതമാക്കിയാണ്.  എന്നാൽ മൻഷ്യൻ കണ്ടു പിടിച്ച ഈ ഹൈക്കു,  ജിവിതം മാകുന്ന ഹൈക്കുവിന്റെ അർഥം മനസിലാക്കാനായി അവൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം ആണ്. ഇതിനു പല വക ഭേതങ്ങൾ ഉണ്ട്. കടംകഥ, പസ്സിൽ, എന്ന് വേണ്ട ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ ചില ഞൊടുക്കു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഒക്കെ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോത്തൊരു കണ്ടെത്തിയ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ ആണ് . മനുഷ്യൻ അപൂർവ്വമായി മാത്രം ഉപയോകിക്കുന്ന മനസിനെ സജ്ജിവമാക്കി നിറുത്താൻ ഇത്തരം വ്യായാമം നല്ലതാണു. പ്രത്യേകിച്ചു എന്നെ പോലെ പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ എന്റെ മസ്തിഷ്ക്കത്തിലെ കോശങ്ങളെ സജ്ജിവമാക്കി നിരുത്തിയില്ലായെങ്കിൽ ഹൈക്കു എന്നത് കുഹൈ എന്ന് തല തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. ജപ്പാനിലെ കിളവന്മാർ ഇതിനു വിധഗ്ദ്ടന്മാർ ആണ്. അവർ അവരുടെ വാര്ദ്ധക്ക്യത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനായി ചെറുപ്പക്കാരികളായ സ്ത്രീകളുംമായി അന്തി ഉറങ്ങാറുണ്ട് (ഇതി എഴുതിയത് കൊണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ ചെരുപ്പക്കാരിയെ കൂടെ കിടക്കാൻ വിളിക്കരുത്. ജപ്പാനിലെ കിളവന്മാർ കാശ് കൊടുത്ത് പ്രായ പൂർത്തിയായ സ്ത്രീകളുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ) അപ്പോൾ അവർ ഹൈക്കു എന്ന ചെറു കവിത കണ്ടു പിടിചെങ്കിൽ അത്ഭുതം ഇല്ല.  കേരളത്തിന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കാവ്യ തത്പരരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അകഷര ശ്ലോകം ചൊല്ലൽ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ വികാസത്തിന് സഹായകം ആയിരുന്നു.  ഏതായാലും മനുഷ്യൻ കണ്ടു പിടിക്കാത്തതും അവൻ പേര് ചൊല്ലി വിലിക്കാത്തതുമായ ഒന്ന് ലോകത്തിൽ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് . ഇന്ന് വൈകിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ചില സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ടർ എന്ന് കരുതുന്നവർ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപെട്ടവ്ർക്ക് വേണ്ടി ത്രിശങ്കു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വച്ച് (എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം വയ്യാ പക്ഷെ കമ്പിയില്ലാ കമ്പി വഴി അവിടെ എത്താം) ഒരു ഹൈക്കു സമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ലേഖനം സമയോചിതമായി ഇറക്കിയത് കണ്ടപ്പോൾ, അവരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് ആരെങ്കിലും വായിക്കും എന്ന് കരുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇളക്കു ഇളക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലാ എന്ന് തോന്നിയതിയോ എന്ന് സംശയം തോന്നി. പക്ഷെ എന്തിനെ ഒന്ന് കുലുക്കി വിടുന്നവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആണ്. കാരണം എതിരാളിയുടെ തലമണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്ടെങ്കിൽ അവൻ പ്രതികരിക്കും. അതില്ലാത്തവൻ ചീത്ത വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉൾവലിഞ്ഞു മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ചിലർ പോയി കമ്പി ഇല്ല കമ്പി സാഹിത്യ സമ്മേളനം നടത്തും 

ഇന്ന് കാലത്തെ കമ്പിയില്ല കമ്പി സാഹിത്യ സല്ലാപക്കാർക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ലേഖകൻ പറഞ്ഞത് പോലെ, ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, താനേ ഉതിർന്നു വീണ ഹൈക്കു (ഇതിന്റെ മുഖച്ഛായ എന്തായാലും തന്ത ഞാൻ തന്നെ. ഇതിനെ ഞാൻ ഹൈക്കു എന്നാ  വിളിക്കുന്നത്‌ ഇതിനു മരിച്ചവരോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല) ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു 

അടുത്ത വീട്ടിലെ തോമാച്ചൻ 
അടിച്ചു കേറി വരുന്നു 
കിഴക്ക് നിന്നൊരു കാറ്റ് 

ഇതിനു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ  സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം  

1.  അടുത്ത വീട്ടിലെ തോമാച്ചൻ കള്ളടിച്ചു കേറി വരുന്നു 
2.  കിഴക്ക് നിന്നൊരു കാറ്റ് അടിച്ചു കേറി വരുന്നു എന്നുണ്ട് 
3.   കിഴക്ക് നിന്നൊരു കാറ്റ് അടിച്ചു വരമ്പോൾ എനിക്ക് തോമാച്ചനെക്കുറിച്ച് ഓർമ വന്നു 
4.  കിഴക്ക് നിന്ന് കാറ്റ് അടിച്ചു കേറി വന്നപ്പോൾ തന്റെ അയലത്തെ തോമാച്ചൻ വീട്ടിലേക്കു കയറുന്നത് കണ്ടു 

എന്നെക്കാളും ബുദ്ധിമാന്മാരായ വായനക്കാർക്ക്  ഇതിലും കൂടുതൽ സന്ദർഭങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു ഇരിക്കും. അല്ല ഇതൊരു മിമിക്രി പോലയോ, കേട്ട് മറന്ന ഒരു ഇരടിയുടെ ആവര്ത്തന്മാമായോ തോന്നിയാൽ എനിക്ക് ഒരു ചുക്കും ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തെക്കാൾ ആത്മ സുഖം തരാൻ ഇതിന് കഴിയട്ടെ. എന്തായാലും ഹൈക്കുവിനെ ഭയപ്പെടാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക (തുടരും )
murali 2013-11-09 13:04:26 News
Every country has the right to choose its leader..then why this story  about India. Indians elect their leader they have every right ..If People elect Modi and BJP, he can become the PM, who can stop him???
Babukutty Daniel 2013-11-09 10:34:22 News
Satyameva jayate. If this kind of execution of law was repeated  many times, many innocent victims could have lived peacefully.
Peter Neendoor 2013-11-09 09:38:02 News
LEKHU PADDANAM.....NANNAYI.
oommen 2013-11-09 09:24:04 News
Show them another location if not Aranmula. 
Thomas T Oommen 2013-11-09 09:20:55 News
Good observation

Anthappan 2013-11-09 07:52:21 News
Who is Thomas kovalloor to tell the readers how to react to the article? You can air your opinion and keep your mouth shut.