Jack Daniel 2013-11-09 06:06:10 News
തലയിൽ തേങ്ങാ വീഴുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പഴത്തൊലിയിൽ ചവുട്ടി മറ്റുള്ളവർ വീഴുമ്പോഴും ചിരിക്കരുത് 
വിദ്യാധരൻ 2013-11-09 05:41:02 News
അടുത്ത വീട്ടിലെ തോമാച്ചൻ 
അടിച്ചു കേറി വരുന്നു 
കിഴക്ക് നിന്നൊരു കാറ്റ് 


Varughese Mathew 2013-11-09 01:42:55 News
Whatever Jose said is correct. In marriage, either arranged or love, two people with different characters are united together to live the rest of their life, in the depth and heights of life. No matter what happens they are committed to live together, it is a covenant. In this modern era, people don\\\'t see marriage seriously, there is no commitments or adjustments, that is the main reason for unsatisfied married life and eventually separation.
Varughese Mathew, Philadelphia.
Babukutty Daniel 2013-11-08 21:25:36 News
നരകം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ചിലര് തയ്യാർ. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന പണം ഭൂമിയിലെ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ --------
idiot 2013-11-08 20:38:20 News
The MD says they would develop a town around the airport. Why? Without degeneration of the environment, how is it possible?
What is the need of a town? Airport is ok. Any idea of a town with malls and five star hotels/hospitals should be opposed

thomas koovalloor 2013-11-08 20:25:06 News
Dear Readers,
 I read Jose Kadapuram's article about Sri Pinarayi Vijayan. I also noticed that so many writers made comments about the article, blindly criticizing Mr. Kadapuram. Constructive  criticism is always helpful to improve the quality and style of any writers,by correcting their mistakes. Here I could not see any constructive criticism from any of the critics. Mr. Kadapuram may be in favor of LDF  in Kerala, still he is a media person and a good writer. It is true that he has so many limitations as a writer, because he lives in the U.S. and he is a family man. I noticed that Sri Pinarayi Vijayan is cleared from the infamous vigilance investigation. Even if Mr. Vijayan has a huge mansion in Kerala  what is wrong with it. The old concept of communism is gone and at present communist countries are the richest nations. China even beat the U.S. and all the wealth is accumulated in China. At the same time Democratic countries become poorer and they could not even don't know how to fix their economy. Modern Communists are supporters of developmental ideas....Always tell the truth, no matter it is LDF or UDF, and appreciate those who bring the truth to light.
Any way, I appreciate Mr. Kadapuram writing such a nice article.
Thomas Koovalloor
Mathew Varghese, Canada 2013-11-08 20:22:06 News
ഒരു തേങ്ങാ കവിതയ്ക്ക്  ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു വിദ്യാധരനും വായനക്കാരനും  തമ്മിലുള്ള കാവ്യ സംവാദം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. തേങ്ങാ വീണാൽ സാദാ കവിത തെറിക്കും എന്നുള്ള വായനക്കാരന്റെ വാദത്തെ വിദ്യാധരൻ, ദേവസ്യയുടെ തലയിൽ തേങ്ങ വീണാൽ കവിത എങ്ങനെ തെറിക്കും എന്ന ചോദ്യം കൊണ്ട് ഖണ്ണ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.  ദേവസ്യയുടെ തലയുടെ കട്ടി കൊണ്ടാണ് തേങ്ങ പൊട്ടിയത് എന്നാൽ ദേവസ്യ മരിച്ചത് ദേവസ്യയുടെ തലകനം (അഹങ്കാരം )കൊണ്ട് ചിരിച്ചു മരിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിധ്യാധരന്റെ കാവ്യബോധത്തെ  അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. കവികൾ അവരുടെ സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ രസം കലർത്തുംപോൾ കവിത തികച്ചും വായനക്കാർക്ക് ആസ്വത്യകരമാകുന്നു.  വിദ്യാധരനും വായനക്കാരനും ആ അസ്വാതനത്തിനു മാറ്റ്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറിയാൻ കെ ചെറിയാന്റെ കവിത ഈ സംവാദത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും പോയി വായിച്ചപ്പോൾ  അല്പം കൂടി ആസ്വത്യകരമായി തോന്നുകയും.  നിങ്ങളുടെ വാദ കോലാഹലങ്ങൾ വായനക്കാരെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
വിദ്യാധരൻ 2013-11-08 16:39:16 News
ദേവസ്യയുടെ തലയിൽ തേങ്ങാ വീണാൽ 
കവിത എങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും?
തലകനത്താൽ പൊട്ടി തെറിച്ചതോ 
മുഴുവൻ തേങ്ങാ മാത്രം.
'തലകനത്താൽ' ദേവസ്യ മരിച്ചു വീണു 
ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ചിരി അടക്കിടാതെ 
ദേവസ്യെ പോലുള്ള ഉദ്ദണ്ടരാൽ
ലോകമെല്ലാം മലീമസംതാൻ. 
സങ്കൽപ്പവും രസവും ഒത്തുചേർത്ത് കവി- 
രചിച്ച കവിതയാൽ കലി തുള്ളിടാനായി 
എന്താണ് സംഗതി വായനക്കാരാ?
ചൊല്ലുക താനത് വ്യക്തമായി 
നവരസങ്ങളാൽ കവിത തീർത്തിടാം 
കവന വൈഭവം ഉള്ള കവികളൊക്കെ 
ആധുനികൊം അത്യന്താധൂനികോം 
കപട കവികളുടെ മുഖം മൂടിയാ 
എങ്കിലും കവികൾ പൊതുവെ നല്ല മർത്ത്യരാ 
സർഗ്ഗ തീയിലിട്ടവരെ ച്ചുട്ടിടല്ലേ.A.C.George 2013-11-08 15:16:08 News

Yes, this is a serious issue. Recently India Press Club also made statement, about this problem. Now New York Sargaveedi also speak against these phenomena. Many social organizations are aware about this problem. Other than making some statements they are not doing anything to stop this religious or their leaders’ invasion to the social organization. In fact they are inviting and encouraging them to influence with their decisive forces.

As a common man, whenever I get a chance I write or speak about this type of religious invasions to our social activities. These fundamentalists may shout us down, because they are more in number. I see priests, high priests, pujaris from different religious denominations occupy, lighting the lamps or making the key note addresses in Malayalee social functions. Many of our FKANA, FOMAA, Malayalee association leaders invite them to their main functions and worship more than the god. These are the problem.  Many of our biannual conventions also we see them as our special chief guests and making religious type of long …long… speeches. The problem of controlling the social establishments by parochial religious priests without much exception has to be stopped.  Just like separation of state and religion there must be a separation between religion and social functions. “Davithinullathu Daivthinum Sesarinilluthu Seesarinum”. 

Varughese Mathew 2013-11-08 14:11:39 News
Sorry, I was under the wrong impression that America is a Christan country. !!
Varughese Mathew, PHIL.
Varughese Mathew 2013-11-08 14:08:49 News
Why the senate of this "superpower" nation is wasting time to pass this type of nasty bills. The US government has to concentrate on more important things such as unemployment, underemployment, lay off etc etc... . It is a big waste of time working on passing bills like gay  marriage, gay rights etc. Hello people of America, it is time to wake up and look what all nasty things you are doing and how this country is deteriorating while third world countries are on the way to the list of " Super powers of the World" .
Varughese Mathew, Philadelphia.
vaayanakkaaran 2013-11-08 12:21:44 News
തെങ്ങിനോടിഷ്ടം മൂത്ത് ചെല്ലിയെ കുത്തി കുത്തി
നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ തന്റെ ഭാവന, വിദ്യാധരാ?
പോസ്റ്റുമോഡേണീസമാം തേങ്ങവീണപ്പോളാവാം
ഇത്തരം കവിതകൾ പിറവിയെടുത്തത്!
amaran 2013-11-08 07:11:56 News
the writer never say his living country US but he watch allover the world as a layman essay based on levelin case but truthman say some otherthings beyond essay ,because you are old corrupt congress partyman
Tom Abraham 2013-11-08 06:39:49 News
Who told anyone America is a Christian country ? This Christian country allows guns to be carried, nude dances, church corruption, and political shut downs. At least one Supreme Court judge questioned this week , if the Chief Justice would start the court with a prayer ? This driver was insubordinate to his boss.That shows his standard, ethics, and ignorance.
Mulamoottil Thampy 2013-11-08 06:10:10 News
My friend Thampy, Wish you all the success. If you need any campaign help, we,all the Kavungumprayar team will be there.