ചുടല മറിയ 2013-12-16 04:59:45 News
കാലൻ കോഴികൾ കൂവി 
കഴുകൻ ചുറ്റി നടന്നു 
അറബികടലല ഞെട്ടി ഉണർന്നു 
ഗിരികൂടങ്ങൾ തകര്ന്നു ഹ ഹ ഹ ഹ 
വരുന്നുണ്ട് ഈ പൂർണ്ണ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ. കാറ്റ് വീശി അടിക്കുമ്പോൾ ജനാലുകളും വാതിലുകളും തന്നെ കൊട്ടി അടക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അപവാദം പരത്തുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ രക്തം കുടിക്കാൻ ഹ ഹ ഹ.  ഞാൻ എഴുതിയ എഴുത്തുകൾ പെണ്ണ് എഴുത്തെന്നു പറഞ്ഞു കുഴിച്ചുമൂടിയ ആണെഴുത്തുകാരുടെ രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ 


PT Kurian 2013-12-16 04:29:54 News
IT IS HIGH TIME FOR THE U.S ADMINISTRATION TO NOMINATE FEW INDIAN EXPERTS INTO THE IMMIGRATION REFORMS COMMITTEE.
Indian 2013-12-15 14:06:41 News
BJP and Hindutva leaders are working to make India a Hindu rashtra. It may be acceptable for Suresh Gopi. But not for Muslims or Christians. We wan to live as equals, not underclass.
We want India to keep its democracy. Ram should learn a little more before whitewashing BJP.
Moncy kodumon 2013-12-15 12:11:47 News
We are all Indian are brothers,no matter Muslim,Christian,or Hindu .why Mani went to the plenum of cpm nobody questioned 
him .same like p.c George  did it. How saritha was arrested
Because of his force otherwise she never get in jail
ommenchandy  never try to arrest salini  menon  either .
P.c may be kulamkutti  I  don,t care any way he is telling all
Truth. We need justice. Ommenchandy cover his corruption
With janasamparkkam. We need a new party in Kerala
Please support.
ram 2013-12-15 10:07:49 News
shame on u Mr. Indian to say you are an Indian. Who said BJP donot want any christan/muslim in India. U are big prejudice.BJp is aparty with all people in India including muslims/christans. How many christan/hindu in muslim league. How many hindus in Kerala Congress. Take the histroy of India in communal fight more hindus died more than any other cast in India.shame on u
Proud Indian 2013-12-15 09:54:45 News
രാഹുൽ ഗാന്ധി നിസ്സഹായനാണ്. സ്വന്തം കുടുംബതിലുള്ളവർ കട്ടുമുടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല . പിന്നെ ആകെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് BJP  ക്കാരെ കുറ്റം പറയുകയും കുറെ നാടക കസ്സർത്തും.
sujan m kakkanatt 2013-12-15 08:40:55 News
well done mylapra.. all the support from the real keralites.
Indian 2013-12-15 07:32:24 News
PC George is a classic 'kulam kuthi.' Is BJP just another politiocal party? No. They dont want Muslims or Christians in India. If at all they live there, they should be second class citizens! (as per RSS duru Golwalkar)
Wherever they came to power they attacked and killed minorities. Gujarat, Orissa, Karnataka etc. Is that acceptable at this age?
Supporting those who want a religious state like Iran or Saudi, is not acceptable. No Christian in poonjar should vote for George next time.
Also, how weird is to erect the statue of Sardar Patel, instead of Mahatma Gandhi? What a shame.
A. Raj 2013-12-15 07:32:01 News
"...അതിനു പകരം അവരേയും ഇന്ത്യയേയും അപമാനിക്കാനാണ് അധികൃതര്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പല സംഘടനാ നേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു..."

Diplomats have special status and they are treated as such everywhere. But for the Indians, they don't get that respect because of their social behavior towards the servicing community. Servants - drivers and other service people - are the so called 'coolies'; they are usually from a 'low-class' communities and they traditionally depend on the masters' family for their livelihood and survival. These conditions have changed in modern India to some extend, however, servant communities are still badly treated. 
In America, there have been several similar incidents before. It is widely known to the America law enforcement agencies and courts that the Indians behave such a way and not fulfill the minimum wage rule. As a result they have lost credibility and respect. I doubt American authorities would apply such harsh measures towards a Chinese diplomat. They would think twice before such action because there will be immediate response. For the Indians, the 'green card' and 'America' is still the priority even among the so called 'upper class'! You get what you deserve for!
Keeramutty 2013-12-15 06:10:54 News
വായിച്ചു! രസമുണ്ട്. "അങ്ങ്" എന്ന വാക്കിന്റെ ആവര്‍ത്തനം  ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
(കീറാമുട്ടി)
Ajith 2013-12-14 23:18:08 News
No deplomatic immunity for human trafficking
Ajith 2013-12-14 23:12:38 News
Well done US. No diplomatic immunity for human trafficking.They should learn a lesson from this.Why should indian community support some one "whom ever it is" if they did a fraud? Just coz ur indian doesnt mean u should any damn behaviour from a fellow indian.If they cant follow the law of the land,then DONT LIVE HERE...
AM 2013-12-14 21:37:15 News
Her actions dishonored India! Just because she is a diplomat, she is not above the law. What was done is right. This should be warning for all elite class.
G. Puthenkurish 2013-12-14 20:19:19 News

Thank you Dr. Sreekumar Menon for writing such an in depth article on the birth and purpose of Jesus Christ.  You portrayed that the purpose of his life is to love each other by drawing parallel from faiths like Hinduism, Christianity, and Islam.  God is expressed through the creation and when we understand that, we will be able to love everything around us.

അകം ബ്രഹ്മാസ്മി,

അഖിലം ബ്രഹ്മാസ്മി 

Thanks agin


thomas koovalloor 2013-12-14 18:53:16 News
IN MY OPINION TIME TO CLEAN UP THE INDIAN CONSULATE OFFICE IN NEW YORK. IT IS EVIDENTLY CLEAR THAT THERE WERE SO MANY ILLEGAL ACTIVITIES HAPPENED, AND SO MANY PEOPLE WERE INVOLVED IN IT. I HOPE AFTER THE INDIA'S GENERAL ELECTION EVERY THING WILL BE CLEANED UP NEXT YEAR.I WON'T SUPPORT ALEX KOSHY OR T.T. OMMEN OR U.A. NASEER, EVEN THOUGH THEY SEEMS TO BE MY FRIENDS. I AM PRETTY SURE THAT TRUTH WILL PREVAIL AT THE END.
 Thomas Koovalloor