ആമ 2013-05-24 16:27:03 News
എന്താ പടനിലം ഒരു പടക്കുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നെല്ലോ? കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയാൻ വന്നതാ ഉൽക്കണ്ട എന്ന് ആയിപോയതാണ് .


EM Stephen 2013-05-24 15:08:56 News
Well writen article; let us see how many of our so called leaders of our Community, act the way it should be and get some results.
A.C.George, Houston 2013-05-24 14:49:44 News
Mr. Sreekumar Purushothaman,
One good one. You made the points through your poem.
I am a person totally against this type of Thara aradhana and thara Jada, whether it is TV star, Movie star, super star or Mega star. They are also human being.On many occassion our people carry them on their shoulders and in turn this so called super humen being peeing on you. We have to stop this star worship
jsecheripuram 2013-05-24 14:42:50 News
Ente nephew was in a siuvation were every law keeping persons were against him they were instred to lock him away .I did not sleep that night they did a breth annyslier on him what happened to the accuser why they let her go.If he was wrong in any way what should have been his condition.
josecheripuram 2013-05-24 14:07:25 News
We writers care less about shretta padavi some how sould have got it some where.I my self wrote because I had to wright.
Toma Thomas 2013-05-24 13:44:44 News
Pavam......
josecheripuram 2013-05-24 13:37:29 News
My Newphew Binoy sill an Indian citizen has been humiliated like low class ,Even Malayala Bhasha got a classic padavi mamayalee has no Padavi.
JOSE CHERIPURAM 2013-05-24 13:25:32 News
like a criminal.He was asked for brath analiser what happened to the other Party why the authorities look for alcohol in her breth.If he had any alcohol what wold be his condiction.
Peachan 2013-05-24 12:59:43 News
Excellent poem 
Mathews Pothen 2013-05-24 10:41:06 News
ഹലോ ,നന്നായിരിക്കുന്നു  ഈ ആർട്ടിക്കിൾ .
Philip 2013-05-24 08:16:22 News
അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേമേഷ് വിജൈക്കുമോ? തോറ്റ ആള്ക്ക് മുഖ്യൻ ആഗാന്പttumo ?
mor gurgan 2013-05-24 05:36:25 News
Please see the difference. 1. JSOC. Supreme Head- Antioch Patriarc. Head Mor Gurgan. UK Vicar- Rev Fr Eldhose. 2. MSOC. Supreme Head- Antioch Patriarc. Head- Mor Thamas 1. UK Vicar - Mor Aphrem.
George Jacob 2013-05-23 23:20:22 News
Raju, you are absolutely right. Thoughtful article. Good luck.  GJ
ചേലക്കര 2013-05-23 20:05:40 News
ഹായ്! ഹായ് ! എന്താ കഥ അശ്ലീലം ഇല്ലാത്ത ജീവിതം? ഹായ് ! ഹായ് ! നിരീക്കാനാവിണില്ല 
"ശൂലിന കരതല ദ്വയേന സാ 
സന്നിരുദ്ധ്യ്  നയേന ഹൃതാംശുക 
തസ്യ പശ്യതി ലലാടലോചന 
മൊഘയന്ത വിധുരാ രഹസ്യ ഭൂതു"
രഹസ്യത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിക്കവേ പാർവതി കൈകൾകൊണ്ട് ശിവന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകളും പോത്തിയപ്പോൾ ശിവന്റെ നെറ്റി കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നതിനാൽ പാർവതി ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു 


John Varghese 2013-05-23 18:56:31 News
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുട്ടൻ തെറിക്കു കാവ്യാത്മകമായ ഒരു വശം ഉണ്ടെന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. തെറിയും വിദ്യാധരനു വഴങ്ങുന്നു . നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ വായിക്കാൻ ഞാനുണ്ട്