keraleeyan 2019-02-17 23:16:05 News
അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ കൊല്ലാന്  കഴിയും. മാർക്സിസ്റുകാർക് എന്തിന്റെ അസുഖമാണ്~?   കേരളത്തിൽ ആർ.എസ.എസ. വളർത്തിയത് ഈ അക്രമങ്ങളാണ്~.
ഹർത്താലിന് പകരം കേരളമൊട്ടാകെ മൗന പ്രാർത്ഥന ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് 
josecheripuram 2019-02-17 21:30:43 News
This kind of provocations keeps us divided,we were divided once,that's why we were ruled by so many outsiders.Do you want that to happen again.Give some respect to the people who gave their life, so you got the freedom to talk.
കള്ളങ്ങള്‍ കൊളുത്തിയ തീവണ്ടി 2019-02-17 20:58:26 News
ട്രുംപ് പറയുന്നത് മുഴുവന്‍ കള്ളം. അത്  പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ചു ഏറ്റു പറയുന്നു കുറുക്കന്‍ ന്യൂസ്‌. അത് സത്യം എന്ന് കരുതി കമന്റ്റ് എഴുതി സുഗിക്കുന്നു കുറെ വിഡ്ഢികള്‍.
Tom abraham 2019-02-17 16:12:27 News
Caravan full of criminals heading for the US border, with innocent children as a shield, a scenario never before heard of anywhere here or elsewhere. This Nation s Supreme Court has a challenge ahead... Safeguard sovereignity or order a welcome sign for southern border !
പാപികള്‍ 2019-02-17 15:47:42 News
കല്ലേറ് കൊള്ളുന്ന പണി  ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക എന്നത് അല്ലേ  കുറേകൂടി എളുപ്പം ? -നാരദന്‍ 
GUN VIOLENCE this week#2 2019-02-17 15:44:49 News
No one with a history of domestic violence should ever be able to purchase a firearm. The NRA disagrees with that because... -Because they want to sell more guns -Because they profit off of mass shootings that cause gun sales to skyrocket. Man suspected of killing 4 hostages in a 12-hour standoff in Mississippi has died Elect only those who are supporting GUN Control andrew
GUN VIOLENCE this week 2019-02-17 15:36:14 News
•3 dead in MN •5 dead in IL •5 dead in TX •4 dead in MS Each shooter had a history of abusing women •~60% of mass shooters have a Domestic Violence history •Women 100X more likely to be killed when a gun is present •To Stop Mass Violence—Stop Domestic Violence.
Gun should be in the hands of law enforcement & Soldiers.
NRA supports Gun ownership. NRA is funded by Russians- NRA distributes the money to politicians & that is why we don't have gun control- andrew
കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി 2019-02-17 10:56:52 News
നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ അയാളെ കല്ലെറിയട്ടെ 


Efficient vanitha 2019-02-17 09:24:43 News
So, Mullapulli will not give a solid seat to Priyankaji 
Who has not yet proved any efficiency ! Joker joker
Mullapulli moordhabad...
പടം 2019-02-17 08:29:07 News
മുന്നിൽ നിൽകുന്ന പടം കണ്ടാലും ഇനി ആരും വിശ്വസിക്കില്ല
Anthappan 2019-02-17 06:58:24 News
Alec Baldwin's President Trump returned to NBC's "Saturday Night Live" after a few weeks away to declare a national emergency and explain why the country needs a wall on its southern border.

"I'm here to declare a very urgent, important national emergency," Baldwin as the President said. "This is a big one, so I don't want to waste any time, but first I'd like to blow my own horn."
Baldwin's Trump then said he'd just had a great health examination and was 6 feet, 7 inches tall, 185 pounds and "shredded." He then broke down why the country desperately needs the border wall.
"We need wall because wall works," he said. "Wall make safe. You don't have to be smart to understand that. In fact, it's even easier if you're not."
The faux president explained that declaring the emergency would likely lead to a challenge in court.
"I'm going to sign these papers for the emergency then I'll immediately be sued, then the court won't rule in my favor, then it'll go to the Supreme Court, then I'll call my buddy [Brett] Kavanaugh, then I'll say it's time to repay the Donny, then he'll say 'new phone, who this?'"
Baldwin's Trump said the process would finally end his "personal hell" of being president.
As the speech went on, and Baldwin's Trump kept rambling before taking questions from reporters, he explained that he told "Putin to just give the job to Hillary instead." But he didn't back down from the big national emergency.
"In conclusion, this is a total emergency, a five alarm blaze, which means I have to go to Mar-a-Lago and play some golf," he said.
Baldwin's Trump then said the show's signature catch phrase, "Live from New York ... it's Saturday night."
 
കാരല്‍ 2019-02-17 06:13:52 News
കാരി കാരി  ഗോപുരവും കാരി 
UNDER EDUCATED 2019-02-17 06:05:03 News
Undereducated, racists, religious slaves, poor who receive food stamps, ++ voted for this disaster. They also voted to make the rich richer.Now Billionaire contractors will become richer from the wall
TITANIC LESSONS 2019-02-17 05:59:23 News
Titanic was a disaster, but shipbuilders learned a lot from it.Hope American Voters will learn.
REAL PRESIDENT 2019-02-17 05:56:50 News

To celebrate Presidents Day Weekend, we are highlighting American presidents from throughout American history. Today’s spotlight is on our 16th President, Abraham Lincoln.

Lincoln was born in Kentucky and moved to Illinois. He was self-educated and became a lawyer, member of Congress, and leader in the anti-slavery movement.

Little known fact: in 1865, Abraham Lincoln signed legislation to create the Secret Service. He was the first President to be assassinated while in office.

He is perhaps best known and remembered for his leadership during the Civil War and for signing the Emancipation Proclamation, which paved the way for the abolishment of slavery.