Support group 2017-04-23 20:27:19 News
ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ 
ആയിരം പേർ വരും 
കരയുംമ്പോൾ കൂടെക്കരയാൻ 
നിൻ നിഴൽ മാത്രം വരും 

പാവം മണി ! സ്വന്തം അമ്മേടെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോയിക്കാണും
നാരദർ 2017-04-23 19:59:54 News
പ്രതികരണ കോളം വേതാളങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ്.  ഇവിടെ എല്ലാവരും ഏകോദരസഹോദരങ്ങളെപ്പോലയാണ്. അവർ തിരക്കിലുമാണ് ഇന്ന് ഒരു പേരാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു പേരായിരിക്കും. ഇന്ന് കണ്ടവരെ നാളെ കാണാറില്ല .  ഇന്ന് പറയുന്നത് നാളെ ഓർക്കാറുമില്ല.  അതുകൊണ്ടു വേതാളങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.  
Observer 2017-04-23 19:39:23 News
Dear Mathulla Sir, there are so many Mlayalees serving in US election registration capacities.  
Some publish the news with photos and some do not publish those news. Some, encluding you Mathulla Sir, we notice some we do not notice. Some times some silly news appear. Some times we see some meetings attended by 10 people. Same news may be published like hundreds attended. Some believe and some do not believe. Also the publisher cannot conduct through enquiry about all the reports. So use some common sense, discreation  and understand the situation. Many of our news portal do not have enough staff or eough means, mean money to support local writers. So use your discreation only. Some punkans will give big report about him or her. Some humble people do not care to give pblicity about their service. Some will make big big claims. So we the raders must realize that.
ഗന്ധർവൻ 2017-04-23 18:41:31 News
‘കോതക്കു പാട്ടി’നെന്തിനു പ്രതികരണ ഗാനം നാരദരേ?
നാരദന്‍ 2017-04-23 18:19:44 News
മണിയെ  വിദ്യ ആഭാസ മന്ത്രി ആക്കിയാലോ ?
Observer 2017-04-23 18:07:08 News
Great article
വിദ്യാധരൻ 2017-04-23 18:07:01 News
അജ്ഞതയും മൗഢ്യതയും  ഒത്തു ചേർന്നാൽ 
നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അടികൊള്ളി വാക്ക് 
അഹംഭാവവും വിജ്ഞാനവും ഒത്തുചേർന്നാൽ 
'തോന്നിയാസ' മലയായി വഴിമുടക്കി നിൽക്കും 

Francis E Thadathil 2017-04-23 18:01:12 News
ആദരണീയ ജോസഫ്
താങ്കളുടെ വസ്തുനിഷ്ടമായ കമന്റ്റിനു എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല. മനസ്സുനിറച്ച പ്രതികരണമാണ് തന്നകളിൽ നിന്നുണ്‌ടായത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം. കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ തുടർന്ന് എഴുതുവാനുള്ള പ്രചോദനവും കൂടിയാണിത്. നന്ദി.... സ്നേഹത്തിന്റെ കൈയൊപ്പ് വച്ച നന്ദി ....
Kai Mani 2017-04-23 17:24:38 News
ഒരു സമുദായക്കാരുടെ മ്രുതശരീരം പുറത്തെടുത്ത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു സ്റ്റേറ്റില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി. മണിയാശാന്‍ എന്താ ഇത്ര വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞത്? ആ പൊമ്പിലൈ ഒരുമൈക്കാര്‍ക്ക് വനിതാ പോലീസ് നല്ല ചൂരല്‍ കഷായം കൊടുത്ത് വീട്ടിലിരുത്തണം.
നാലു പ്രതിഷെധക്കാരും ചാനലുമല്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌ 
വിദ്യാധരൻ 2017-04-23 16:51:11 News
വായിപ്പോർക്കരുളുന്നനേക വിധമാം -
             വിജ്ഞാന, മേതെങ്കിലും 
ചോദിപ്പോർക്കുചിതോത്തരങ്ങളരുളി 
             ത്തീർക്കുന്നു സന്ദേഹവും 
വാദിപ്പോർക്കുതകുന്ന യുക്തി പലതും 
            ചൂണ്ടിക്കൊടുക്കും വൃഥാ 
ഖേദിപ്പൊർക്കാരുളുന്നു സാന്ത്വന വച -
           സ്സുൽക്കൃഷ്ടമാം പുസ്തകം (  ആർ . ഈശ്വരപിള്ള )
നാരദർ 2017-04-23 16:39:16 News
വിദ്യാധരനെ ഇതോടെ നമ്മൾക്ക് ഒതുക്കണം.  അവനാഴികയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണ ഗാനം തൊടുത്തു വിടൂ. ഞങ്ങൾ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു 

വ്യാജൻ നാരദന് 

'നാരദർ' എന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ പ്രയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചു വെളിച്ചത്താകും 
Ninan Mathullah 2017-04-23 11:34:46 News
This volunteer job is not a great job when somebody you do not like do it. Right now I do not know anybody from our community in Houston working as a volunteer to register to vote. Most are focused on their own business and when somebody do a public service racism lifts it ugly head to criticize them and not appreciate their services.Again emalayalee gang and their supporters are united in their criticism of anything perceived as not from their group. If it was by a person from their group the comments might turn to praises.
രേവതി 2017-04-23 11:03:19 News
അട്ടയെ പിടിച്ചു  മെത്തയില്‍  കിടത്തിയാല്‍ ....
നാരദന്‍ 2017-04-23 10:57:59 News
ഇവിടെ ,USA യില്‍  വോട്ടെര്‍  registrar ആയി  volunteer സേവനം , പക്ഷെ മാതുല്ലക്ക്  സ്ഥിരം  പല്ലവി  BJP RSS.  ഈ മാതുല്ലക്ക്  എന്ത്  പറ്റി?
ഇ വോളണ്ടിയര്‍ പണി  വലിയ പണി ഒന്നും അല്ല മാഷെ 
Ninan Mathullah 2017-04-23 09:44:05 News
Please do not take my opinions personal. My opinions are not personal. I express my opinions irrespective of friendship. The BJP/RSS lobby here in emalayalee is proud of their heritage and traditions. They see positively only writings or actions from their narrow racial or cultural group. They think literature is their monopoly as most of the literature is by those whom they they identify with themselves. The right thing to do is to do something for the coming generations to be proud of you instead of boasting on your writers, traditions and heritage. I wish more and more members in our community will come forward to register others to vote instead of boasting on their tradition of being a registrar in the past.