വിദ്യാധരൻ 2017-03-17 09:31:47 News

ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി നൈനാൻ മാത്തുള്ളക്കുവേണ്ടി ഇവിടെ എഴുതുന്നു. സാധാരണ മതങ്ങളും അവരുടെ വാക്താക്കളും എന്നെ ഒരിക്കലും ആവേശ ഭരിതനാക്കാറില്ല. ക്രൈസ്തവ മതമായാലും ഹൈന്ദവ മതമായാലും മഹമ്മദീയ മതമായാലും അതിന്റെ എല്ലാം ഗുരുക്കന്മാർ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നാണ്. അതായത് 'സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൂഴിയിൽ' എന്നതിൽ. ഇവിടെ നൈനാൻ മാത്തുള്ള അടക്കം (അന്തപ്പനും ആൻഡ്‌റൂസും ഒഴിച്ച്) പലരും, ഇവരുടെ എല്ലാം, മതങ്ങൾക്ക്  വേണ്ടി വെട്ടി മരിക്കാൻ തയാറായി നടക്കുന്നവരാണെന്ന്, അവരുടെ ആചാര്യന്മാരെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള  അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ആചാര്യന്മാരെ ഒരു മേശയുടെ ചുറ്റും ഇരുത്തിയാൽ അവർ ഇതുപോലെ കോഴിപ്പോര് നടത്തും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.

ജൂദാസൊരിക്കലും പാപിയല്ലായിരുന്നെന്ന
സത്യം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നേശു എപ്പഴും
കയ്യാഫസെന്ന കള്ളന്റെ കയ്യിലെ
വെറും ചട്ടുകമായിരുന്നവൻ
മുപ്പതു വെള്ളി കാശിൻ തിളക്കത്തിൽ
ഒറ്റവൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ
കുറ്റബോധം വന്നതാം നേരത്ത്
കെട്ടു ഞാന്നു ചത്തു കളഞ്ഞവൻ
കുറ്റ ബോധം ഇല്ലാത്ത എത്രയോ
കുറ്റവാളികളെങ്ങും ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു
വീഴുന്നവരുടെ  വായിൽ നിന്ന് തുരുതുരെ
വേദവാക്യവും ഗീതയും ഗോവിന്ദോം
ജൂദാസെന്ന പേര് വിളിക്കുവാൻ
ജാള്യതയാണ് പല അമ്മമാർക്കുമിന്നും
ജോണ് മത്തായി ലൂക്കോസ് പോള്
അങ്ങനെ പെരുവിളിക്കുന്നു നന്നാകാൻ
എന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിലിരുപ്പോ കഷ്ടം
ജൂദാസിനേക്കാൾ പത്തുമടങ്ങാണ് നിശ്ചയം 

നടവയലിന്റെ കവിതയുടെ കീഴിൽ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ഈ ലേഖനത്തിനും അനുയോച്യമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത്പോലെയല്ല ആചാര്യനായ യേശു കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് അറിയായികകൊണ്ടു ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവനെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലാൻ തയാറാകുന്നവർക്ക്  വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ, ജൂദാസിനോട് അവന്റ കുറ്റം എത്ര ആഴമേറിയെതെങ്കിലും   യേശുവിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. യേശു മനുഷ്യമനസുകളോടാണ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പശ്ചാതപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും, ഇവിടെ കൊല്ലാൻ ജനം വിധിച്ചിരിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ മനുഷ്യ നീതി പ്രകാരം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റായിരിക്കും ചെയ്യിതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ യേശുവിന്റ കോടതിയിലെ വാദമുഖങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാദമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുംമെന്നതിന് ഞാൻ മനസിലാക്കിയതോളം ഉറപ്പുണ്ട്. വേശ്യക്കും കള്ളനും മൊക്കെ പാപമോചനം നൽകിയപ്പോൾ അവർക്ക് മോചനം ലഭിച്ചത് അവരുടെ അത്മാവിനാണ്. ഈ ഒരു സത്യമാണ് മതവാദികൾ അവരുടെ അണികൾക്ക് മനസിലാക്കി കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നതും. അത് മനൻസിലാക്കുന്നവർക്ക് അനന്തമായ വിഹായസ്സിൽ ചിറകടിച്ചുയരാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ചിറകുള്ളവർക്കും പറന്നുയരാൻ പറ്റും   

Vayanakkaran 2017-03-17 08:53:40 News
Do not blaime America for all evils Srineevasan. Still you people want to come to USA for star nights and all. People like him do some third rates shows here and swallow our hard earned money. Association, Churches, Temples carry such people on their heads and shoulders such so called Cine Gods, Cine superstars, pulsaer suni friendly stars, Godmen, "All Davingal". Shame yown such people in Kerala and USA
Ninan Mathullah 2017-03-17 04:53:35 News
Some of the BJP and RSS Christians in emalayalee comment column has time only to talk about Christian Theological issues, argue against Christian faith and defend BJP government policies against minorities. If their faith is questioned they are very sensitive. It become 'Mathaninda' or lack of patriotism etc. Now Vidhyadharan also joined this group?
Xavier (from email group) 2017-03-17 04:49:55 News

Religions teach us that we have free will and so we are fully liable for our actions. But times have changed and like many religious precepts this aspect of free will is being questioned.

Before we go into the issue of free will let us examine culpability and punishment. Most if not all of our punishments are corporeal and inflicted on the body. But our body is not a permanent object. Instead it is in perpetual motion like the waters in a river. Take the case of Yakub Memon. He committed the crime in 1993 and was hanged 22 years later in 2015. During these 22 years most if not all of his body cells have been replaced by other cells and materials so that the body that was hanged was not the same body that committed the crime. This brings us to the fundamental question as to whether corporeal punishment is ethical. But for lack of a better deterrent I guess we have to go along with the present system. It is also probable that we are punishing the identity of the criminal which is more permanent rather than his body which is far more transient than his identity.

In this connection there is also another concern. There is a novel titled 'Erehwon' (the word nowhere spelled in reverse) in which a traveler ends up in a place called Erehwon where criminals are treated in hospitals whereas those suffering from ill-health are punished. So if you catch a cold you are given a short jail sentence whereas if you are born malformed or if you contact TB or some such deadly disease you are executed. Consequently all the citizens of Erehwon are extremely healthy and handsome. Of course we would laugh this system away. However there is also grain of truth in the concept that criminal behavior is a kind of disease which can and should be treated. This concept also implies that we do not have free will to the extend  religions say we have.

Here is an excerpt from my book which shows that free will is not so free as the religions teach us especially with regard to violent behavior. .

It may be opportune here to distinguish between aggression and assertiveness. Children preparing to enter kindergarten need to develop the socially important skills of being assertive. Examples of assertiveness include asking others for information, initiating conversation, or being able to respond to peer-pressure. If the child fails in its attempts to assert itself, it often resorts to aggressive behavior, such as hitting or biting, as a form of communication. In time, this can lead to aggression and violence especially in males.

Culture plays a significant role in aggression. Empirical cross-cultural research has found differences in the level of aggression between ethnic groups. In one study, American men resorted to physical aggression more readily than the Japanese or the Spanish. Japanese men preferred direct verbal assaults when compared to their American and Spanish counterparts. Within the American environment itself, southerners were more aroused and responded more aggressively than northerners when upset. There is also a higher homicide rate among young white southern men than among white northern men in the United States. Also Southerners tend to subscribe to a culture of honor and vendettas and to adopt physical violence in response to slights and insults. Social inequality and the frustration springing therefrom also have been blamed for aggression and violence. This theory attributes violence to social causes alone and implies that if people are not frustrated, they will not become aggressive. This in effect means that man is not naturally aggressive. This may be partly true in the case of personal and domestic violence. Indeed the French, Russian and Chinese revolutions, three of the most violent upheavals in human history, were largely due to gross systemic inequality and the hopelessness and frustrations arising therefrom.

However, all violence cannot be attributed to frustration alone. It was found that the Blacks in the South of the United States, though far more frustrated than the Whites, were far less violent. Nonetheless, poverty and frustration do contribute to crime.  Invariably there is some degree of injustice under all political dispensations. Some such variations are normal. Other forms of systemic injustice, such as during the apartheid in South Africa or as under the caste system in India, are quite glaring. On the other hand, injustice within democratic systems such as in India arising from regional hegemony or corruption is not so much in evidence. Everything seems to be placid on the surface while seething underneath. Galtung coined the term structural violence to refer to such situations as during apartheid or or under the caste system or in a corrupt regime, which although not violent on the face of it, contain a level of systematic oppression or injustice. The more such structural violence in a society, the higher will be the chances of vicious backlashes.

Violence & Poverty

There is no point in preaching ethics and morals to a starving man. Violence comes naturally to a man that lives a hand to mouth existence especially when his neighbor wallows in wealth and ostentatious extravagance. However, where there is abject poverty or famine, there is little violence as noticed by the Nobel Laureate Amartya Sen, who narrates how the starving people of Bengal seldom resorted to violence and watched idly as trucks loaded with food grains rolled by during the great Bengal famine.  The theory that deprivation is the cause of violence also does not explain why there is violence in reasonably affluent societies. Violence is thus seen to be a very complex issue and there may be diverse causes that give rise to social violence.  

Frustration does not spring from deprivation alone. Frustration and aggression increase if a person feels that he or she is being blocked from achieving a goal. One study found that the closeness to the goal makes a difference. Accordingly, the second person in a queue is more aggressive than the fifteenth when someone cut into the queue.  Unexpected frustration may be another factor. In a study in this direction, a group of students were asked to collect donations over the phone. Some of them were told that the people they would call would be generous and the collection would be very successful. The other group was given no such expectations. The group with the high expectations was more upset and became more aggressive when no one acquiesced to their solicitations. Extrapolating this to real life, unrealistic expectations raised by ruthless politicians is the cause of much political conflict we come across in the democratic world today.

There is a relationship between drugs and violence. About a third and more of all violent crimes are under the influence of alcohol and other drugs. The earlier an adolescent takes to alcohol or drugs, the more likely it is that he will grow up into violent adult. Alcohol and drugs impair judgment, and disrupt the way information is processed. An inebriated man is more than likely to view an accidental event as a premeditated event, which is intended to harm him or to ridicule him. Consequently, he may resort to violence in a state of intoxicated suspicions.

Hot weather has been diagnosed as a contributory factor to violent behavior. One study completed in the midst of the civil rights movement found that mobs were more likely to riot on hotter days than on cooler ones. Students were found to be more aggressive and irritable after taking a test in a hot classroom. Drivers in cars with air conditioning are less likely to honk their horns than drivers sweating it out behind the wheels. It may not be entirely coincidental that the words temperatures and tempers sound identical in many languages though temperature refers to heat while tempers allude to feelings of anger. Language usages like ‘hot headed’ or 'hot tempered' meaning quick tempered also point to the correlation between anger and high temperatures.

There is some evidence to suggest that the presence of violent objects such as a gun can trigger aggression. In a study done by Leonard Berkowitz and Anthony Le Page in 1967, college students were made angry and then left in the presence of  guns or badminton rackets. They were then led to believe they were delivering electric shocks to another student, as in the Milgram experiment. Those who had been in the presence of the gun administered more intense shocks.  

It is also well known fact that males are more aggressive than females and that males in the age group of 18-30 are far more violent than their elders prove that testosterone levels play a huge part in our making decisions vis-a-vis violence and crime.

Identical twins have the same DNA structure and genes. It has been found that such identical twins make the identical decisions under identical conditions proving that our DNA or genes have a significant role in making decisions. Obviously free will is not all that free.
Judas 2017-03-17 03:54:20 News
Was Judas pre-determined to kill betray Jesus? No. It is the fatalistic theory in Hinduism. Everything will happen as determined by god.
Christian belief is that we have free will. Judas could have resisted. Even after committing the great crime, if he was remorseful and did not commit suicide, he would not have remained a sinner. Christ redempts even the worst sinner. He always forgave the sinners as Vidyadharan correctly said.
If everything happens as fate, we need not do anything! 
Vayanakkaran 2017-03-17 01:06:47 News
This is not whole /all world or "Akila Loka Prarthana", but just Houston Emmanuel Marthoma parish church prayer only.
വിദ്യാധരൻ 2017-03-16 20:42:34 News
ജൂദാസൊരിക്കലും പാപിയല്ലായിരിക്കുന്നു 
ഗ്രഹിച്ചിരുന്നേശു ആ സത്യം എപ്പഴും 
കയ്യാഫസെന്ന കള്ളന്റെ കയ്യിലെ 
വെറും ചട്ടുകമായിരുന്നവൻ 
മുപ്പതു വെള്ളി കാശിൻ തിളക്കത്തിൽ 
ഒറ്റവൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ 
കുറ്റബോധം വന്നതാം നേരത്ത് 
കെട്ടു ഞാന്നു ചത്തു കളഞ്ഞവൻ 
കുറ്റ ബോധം ഇല്ലാത്ത എത്രയോ 
കുറ്റവാളികളെങ്ങും ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു 
വീഴുന്നവരുടെ  വായിൽ നിന്ന് തുരുതുരെ 
വേദവാക്യവും ഗീതയും ഗോവിന്ദോം
ജൂദാസെന്ന പേര് വിളിക്കുവാൻ 
ജാള്യതയാണ് പല അമ്മമാർക്കുമിന്നും 
ജോണ് മത്തായി ലൂക്കോസ് പോള് 
അങ്ങനെ പെരുവിളിക്കുന്നു നന്നാകാൻ 
എന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിലിരുപ്പോ കഷ്ടം 
ജൂദാസിനേക്കാൾ പത്തുമടങ്ങാണ് നിശ്ചയം  
വിദ്യാധരൻ 2017-03-16 20:04:37 News
കൊള്ളാം നിങ്ങടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കയും  
കള്ളന്മാർ വാഴുന്ന നാട്ടിൽ നടപ്പില്ല 
പണ്ടൊരു വല്യമ്മ കാട്ടു തീ കണ്ടു കലികേറി 
ചൂലുമായി ചാടി തല്ലിക്കെടുത്തുവാൻ 
പിന്നത്തെ കാര്യം ഊഹിച്ചു കൂടെയോ 
ചൂലിന് പിടിച്ചു തീ ചാരമയുടൻ 
കേരളം മുഴുവനും കള്ളവർഗ്ഗം കേറി 
കേരവൃക്ഷംപോൽ തഴച്ചങ്ങു നില്ക്കുന്നു 
ചൂഷണം മോഷണം തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് 
കൂടാതെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും പീഡനോം
അയ്യയ്യേ ! എന്തൊരു നാടാണ് നമ്മടെ 
അമ്മയേം പെങ്ങളേം കണ്ടാൽ അറിയാത്തോർ 
സ്വാർത്ഥത കേറി തലക്ക് പിടിച്ചിട്ടു 
മാന്തുന്നു വെട്ടുന്നു മണലും മരങ്ങളും 
നിൽക്കുന്ന വീടിൻ അടിത്തറ മാന്തിയവർ 
വിൽക്കും പത്തു കാശൊത്തു വാന്നാലുടൻ 
എന്നെന്റെ നാടൊന്നു  രക്ഷപെട്ടീടും 
ചുമ്മാതെ ഞാനും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു 
വിദ്യാധരൻ 2017-03-16 19:45:55 News
പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പഠനത്തിന്റ കാതലായ ഭാഗം. പാപത്തെ വെറുത്തിട്ട പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു.  പിന്നെ പത്തു കൽപ്പന കിട്ടിയെന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മോസസ് ഒരു കുല ചെയ്യെത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളുടെ നിഗൂഡ സത്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ  വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ കുറ്റ ബോധം ഉള്ളവരായി മാറുകുകയും അത് വരൂ തലമുറക്ക് പ്രയോചനപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ  ചിലപ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.  പത്തുകല്പനകളിലെ സർവ്വ പോക്കിരിത്തരങ്ങളും മോസസ് ചെയ്യിതിന് ശേഷം കല്ലിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതി വച്ചതാണ്  പത്ത് കൽപ്പന.  മോഷിടിക്കരുത്, വ്യഭിചരിക്കരുത് , കുല ചെയ്യരുത് എന്നൊക്ക . അല്ലാതെ ആകാശത്തു നിന്ന് ദൈവം അഗ്നിയായി വന്നു കല്ലിൽ കൊത്തിയെതിനു ശേഷം കയ്യിൽ വച്ച് കൊടുത്തതല്ല. അന്ന് കടലാസ്സും പെൻസിലും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കല്ലിൽ കോത്തിയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് എന്ന്  ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ പല ശിലാഫലകങ്ങളൂം തെളിവാണ്.   
             യേശു എന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ കോടതിയിൽവി വന്നവരെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം മാപ്പു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . കള്ളന്മാർ, വേശ്യകൾ, ചുങ്കക്കാർ, ഒറ്റു കൊടുത്തവർ അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടു പോകുന്നു ..... പക്ഷെ ഇതൊന്നും തലയിൽ കയറാത്ത ഒരു വർഗ്ഗമാണ് യേശുവിന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവർ . അവരുടെ കോടതി കയറിയവരൊന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതായി കേട്ടില്ല. അവരുടെ മുദ്രാവാക്ക്യം അവരെ ക്രൂശിക്ക എന്നത് തന്നെ.  മർദ്ദിതൻ ആഗ്രഹിക്കുനന്നത് മർദ്ദകന്റെ വീരസ്യം ആർജ്ജിക്കാനാണെന്നു നിത്യചൈതന്യയതി പറഞ്ഞത്‌ പോലെ.  ക്രൈസ്തവരുടെ മാത്രം കുറ്റമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും  വഴി തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് . ഒരാറേ പോയതെല്ലാം പൂളോനും മക്കളും 
               നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ആ പുരോഹിതൻ അതിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ശിക്ഷ വാങ്ങട്ടെ. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ വർഗ്ഗം അയാളെ തൂക്കിലിടാതെ സൂക്ഷിക്കുക . 

തൻറെ പെരുക്കാൽ മണ്ണിലൊളിച്ചപ -
രന്റെ പെരുക്കാൽ കണ്ടു ചിരിക്കും  (സത്യാസ്വയംവരം )

Moncy kodumon 2017-03-16 16:42:07 News
I appreciate  your courage  tell the real truth.But everything will wipe out with money
Dr. Sasi 2017-03-16 15:42:42 News
ലുബ്ധനെ അര്‍ഥം നല്‍കിയും ക്രുദ്ധനെ കൂപ്പു കൈകൊണ്ടും ശാന്തനാക്കി വശത്താക്കണം എന്ന് ബിംബാത്മകമായി പല പ്രകാരത്തില്‍ യേശു അരുളിയിട്ടുണ്ട്.യേശു എന്ന ഗുരുവിന്റെ ദുഃഖം ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു .എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം പ്രകാരത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും സമൂഹം അതിനു വിപരീതമായി ചെയുന്നു . മുഹമ്മദ് നബി ,വിവേകാനന്ദന്‍ ,ശ്രീനാരായണ ഗുരു , മഹാത്മാ ഗാന്ധി തുടങ്ങി എല്ലാ ഗുരുക്കളുടെയും ദുഃഖം ഒരുപോലെയാണ്.'റോബിന്‍ വടക്കുംചേരി എന്ന മനുഷ്യമൃഗത്തിനു ഇരയായിതീര്‍ന്ന 16 വയസ്സുകാരി പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച്, പ്രസവിപ്പിച്ച് ഇളംപ്രായത്തില്‍ അമ്മയാക്കിതീര്‍ത്ത ശേഷം കേരളത്തില്‍ നിന്നും കാനഡയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കവെ പോലീസ് പിടിയിലായ വാര്‍ത്ത സൃഷ്ടിച്ച നടുക്കവും, ഹൃദയനൊമ്പരവും ഉള്ളിലൊതുക്കി ' ; അങ്ങേയറ്റത്തെ വികാരവൈവിശ്യനായിഎഴുതിയ ലേഖനം കണ്ടപ്പോള്‍ നല്ല വിവേകമുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാള്‍ അതിനു നല്ലൊരു മറുപടി എഴുതുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന.ഈ കവിതയെ അപ്രകാരം കാണുന്നു .എത്രപേരാണ് അച്ചനെ ശപിക്കാന്‍ !പക്ഷേ സുരക്ഷിതമായ നല്ലൊരു ചുറ്റുപാട് ഒത്തുവന്നാല്‍ എത്ര മാന്യന്മാര്‍ ഈ പരീക്ഷയില്‍ വിജയിക്കുമെന്ന് ഞാനടക്കമുള്ള ഓരോ മാന്യനും ആലോചിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.ചീത്ത പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ എന്തൊരു ഉത്സാഹമാണ് നമുക്ക് ! ഈ ഉത്സാഹം നല്ലതു പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ കാണിച്ചാല്‍ സമൂഹം എത്ര മോഹനമായിരിക്കും.കുറച്ചു സുഖം നേടാന്‍ എത്ര ദുഃഖമാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് .കുട്ടികാലം മുതല്‍ നന്നായി ഓര്‍ത്തു നോക്കു !ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം നാം ഇതുവരെയും എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല .പാപം ചെയ്യാത്തവര്‍ കല്ലെറിയുന്ന ഒരു ദിവസം ,തന്നെപോലെ തന്റെ അയല്പക്കക്കാരനെയും സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആ ദിവസം ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം നാം എവിടെയും ദര്‍ശിക്കുന്നതായിരിക്കും.
Tom Abraham 2017-03-16 15:26:12 News
Let federal Judges and all governors, congressmen, senators take pay -cuts, motel, travel reimbursements to bring national debt from 20 trillion down.  Let radical Islam terrorists-related billions be paid by this woman and taxpayers. If Prez Trump has to listen to you, All should pay more, Trump will hold his horses then. This president is a trouble shooter, not a maker, dear young Indian- American.
Johnson 2017-03-16 11:54:33 News
I totally agree that women should have equal rights in everything.
But, I disagree with the "one winged women" slogan which is totally
self humiliating and absurd for any woman. If a person wants to be successful,
the change should be started from that person itself. 

Education, Commitment, Dedication, Passion, Hardwork etc will change
any person's success regardless of their gender.

I can guarantee that FOMA or FOKANA will not do anything for any woman or any person!
George V 2017-03-16 09:27:52 News
ശ്രീ ജോർജ് കവിത കൊള്ളാം.  പക്ഷെ യൂദാസിനെ പാപിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. യൂദാസ് നീതിമാൻ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. തന്നെ ദൈവം ഏല്പിച്ച ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു ദൈവ ഹിതം നടപ്പാക്കിയ വേറെ ഏതു നീതിമാൻ ആണ് ഉള്ളത്. മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാരും ഭീരുക്കൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശുവിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മുങ്ങിയത്. മറ്റുള്ളവർ ഈ കൃത്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് ദൈവത്തിനു ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എസ്‌കറിയാത്തോസ്‌ യൂദായെ തന്നെ ഈ ചുമതല ഏല്പിച്ചത്.
അഥവാ അന്ന് യൂദാ ആ കൃത്യം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ  ഈ പേര് വച്ച് കവിത എഴുതാൻ താങ്കൾക്കും  കമന്റ് ഇടാനും എനിക്കും  പറ്റുമായിരുന്നോ ?  അതുകൊണ്ടു യൂദായെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നൊരു അപേക്ഷ.
Sudhir Panikkaveetil 2017-03-16 08:52:53 News
നല്ല കവിത.  കവിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമൊഴുകി വരുന്ന പുഴയായ കവിത. തീരങ്ങളെ തട്ടി തകർത്ത് ഒഴുകുന്ന പുഴ.നിലക്കാതെ അത് പ്രവഹിക്കട്ടെ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ ശ്രീ നമ്പിമഠം. (വളരെ നീണ്ട ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം താങ്കൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ സർഗ്ഗ തീരങ്ങൾ കുളിരണിഞ്ഞു. ഹരിതഭംഗിയാർന്നു മലയാളം വീണ്ടും ലാലസിക്കട്ടെ)