മീര ഫോണ്‌ട്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യുക (വളരെ എളുപ്പം!)

ആദ്യം CLICK HERE to download the Malayalam unicode font Meera.

അത്‌ ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പില്‍ സേവ്‌ ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന്‌ കണ്‍ട്രോള്‍ പാനല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. (കംപ്യൂട്ടറിന്റെ സ്‌റ്റാര്‍ട്ട്‌ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ പാനല്‍ കാണാം.) അതില്‍ ഫോണ്‌ട്‌സ്‌ എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ കാണും. അതിലേക്ക്‌ മീരയെ വലിച്ചിടുക! (അത്രമാത്രം!) (or drag and drop)

ചില കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ പാനല്‍, സെറ്റിംഗ്‌സ്‌ എന്നതിലായിരിക്കും. അതില്‍ അപ്പിയറന്‍സ്‌ എന്നു പറയുന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌താല്‍ ഫോണ്‌ട്‌സ്‌ ഫോള്‍ഡര്‍ കാണാം. drag and drop meera.

ഞങ്ങള്‍ ലിപികളുടെ കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയ്‌ക്കുവേണ്‌ടിയാണ്‌ മീര ഫോണ്‌ട്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌.

any problem: editor@emalayalee.com

917-727-1486

 

Windows Users

 • 1.CLICK HERE to download the Malayalam unicode font Meera and save it at your computer’s My Documents or another folder.
 • 2. Go to the Fonts folder: My Computer> C> Windows> Fonts
 • 3. Then to add font, go to: File> Install New Font. Then show the path of the Meera, that you downloaded earlier to My Documents or the folder of your choice.

  INTERNET EXPLORER USERS

  • 4. Start Internet Explorer
  • 5. Go to: Tools> Internet Options> Fonts> Select Malayalam in Language Script> Select Meera in Webpage Font
  • 6. Click OK and OK.

  MOZILLA FIREFOX USERS

  • 4. Start Mozilla Firefox
  • 5. Go to: Tools> Options> Content> Select Meera in Fonts & Colors
  • 6. Click OK

  GOOGLE CHROME USERS

  • 4. Start Google Chrome
  • 5. Click the spanner image at the right top corner and go to Options> Minor Tweaks> Change Font And Language Settings> Select Meera in Fonts and Encoding
  • 6. Click OK, Click Close.
  • 7. Now you can read the Malayalam script on EMALAYALEE.

  Mac Users

   • Unfortunately, the current version of Meera does not work in Apple Safari. However, RachanaMac Font developed by Manoj Prabhakaran & Vinod Prabhakaran can help you in reading Malayalam.
   • Please CLICK HERE to download the font.
   • Installation: The easiest way to install this font is to copy it into ~/Library/Fonts.

    You may install fonts by copying or dragging font files to any of the standard Fonts folders in Mac OS X. The various Fonts folders fit into the overall Mac OS X security design such that files for use on an individual computer are segregated from those for use on a network; and, on the individual computer, system software files are segregated from those under the control of a user or Admin user. The folder in which a font is located determines who can access and use the font. For example: If a user installs a new font at ~/Library/Fonts/, the font is available only to that user. If a root or Admin user installs the same font at /Network/Library/Fonts/, all network users can use the fonts (assuming that the network administrator has set up computers for this type of sharing).

    Changes to Fonts take effect when an application is opened or a user logs in to the account or computer on which the changes occurred. Duplicate fonts are resolved based on the order of precedence defined for the standard Fonts folders and are described from highest to lowest priority in Table .

    Font Use
    Font Folder
    Font Description
    "User" ~/Library/Fonts/

    Note: The tilde character (~) represents a user's Home, which may be local or remote.
    Each user has complete control over the fonts installed in her Home. These fonts are available to that user when she is logged in to the computer. Fonts installed here are not available to all users of the computer.
    "Local" /Library/Fonts/ Any local user of the computer can use fonts installed in this folder. Mac OS X does not require these additional fonts for system operation. An Admin user can modify the contents of this folder. This is the recommended location for fonts that are shared among applications.
    "Network" /Network/Library/Fonts/ The Network folder is for fonts shared among all users of a local area network. This feature is normally used on network file servers, under the control of a network administrator.
    "System" /System/Library/Fonts/ Mac OS X requires fonts in this folder for system use and displays. They should not be altered or removed.
    "Classic" /System Folder/Fonts/

    Note: Do not confuse the Mac OS 9.1 "System Folder" with the Mac OS X "System" folder.
    This folder contains fonts used by the Classic environment. If more than one Mac OS 9.1 System Folder is present, only fonts in the System Folder selected in the Classic pane of System Preferences are used. Classic applications can access only these fonts, not those stored elsewhere. Conversely, Mac OS X applications can use these fonts, even when the Classic environment is not active.