നിര്‍ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കഥപറയുന്ന `ലക്കി ദര്‍ബാറി'ന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ...