സി.പി.എം. പ്ലീനം-ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
താങ്ക്‌സ്‌ ഗിവിങ്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
എലിപ്പത്തായം വീണ്ടും (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
ആന്റണി ആശുപത്രിവിട്ടു (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
യു.എസ്‌. - സിറിയ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
രൂപയുടെ വിലയിടിവ്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
ഉപരോധ സമരം രാജിയായി (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കടലില്‍ ഒഴുകി നടന്ന കണ്ടെയ്‌നര്‍ തീരത്തണഞ്ഞു (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കെ.എം. മാണി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
രാജിയില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ് കരപറമ്പില്‍) ...
തെറ്റയിലിന്റെ തെറ്റ്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം: യു.ഡി.എഫില്‍ തീരുമാനമായില്ല (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
ഗണേഷിനെ മന്ത്രിയാക്കാന്‍ പിള്ള കത്ത്‌ നല്‍കി (കാര്‍ട്ടൂണ്‍) ...